مقاله رایگان با موضوع سازمان های مردم نهاد، مشارکت مردمی، مشارکت مردم، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

غیردولتی – مردم نهاد
سازمان های مردم نهاد را به طرق متفاوت می توان دسته بندی کرد. یک نوع طبقه بندی می تواند بر حسب زمینه فعالیت آن ها باشد. این سازمان ها در زمینه های بسیار مختلفی همچون فرهنگی، اجتماعی، آموزشی- پژوهشی یا آموزش – فنی و حرفه ای تفریحی، مذهبی، صنفی توسعه ای، زیست محیطی، انسان دوستانه حقوقی و حقوق بشر، اضطراری، خانواده و سلامت اخلاقیات و ارزش ها، منابع انسانی و طبیعی، صلح و امنیت، پناهجویان، وضعیت زنان ملل متحد، توانمند سازی اقلیت های قومی- نژادی- زبانی و…. فعالیت می کنند.
همه این فعالیت ها، علیرغم تنوع و گونگونی، از یک خصلت مشترک برخوردارند و آن جهت گیری غیر انتفاعی است. سازمان های مردم نهاد فعالیت های بسیار گسترده و متنوعی دارند اما در هیچ زمینه ای به کسب و کار نمی پردازند و اهداف سود گرایانه ندارند. بر حسب زمینه های گوناگو ن فعالیت، می توان انواع سازمان های مردم نهاد را متمایز کرد. مانند سازمان های صنفی، حرفه ای، قومی و….
نوع دیگر طبقه بندی سازمان های مردم نهاد بر حسب سطح یا منطقه فعالیت آن ها است که شامل سطح محلی، ملی و بین المللی می شود. اغلب سازمان های مردم نهاد در سطح محلی ساختار کوچک و ساده ای دارد و شکل سازمانی پیچیده ای ندارد و اهداف و برنامه های خود را هم بر حسب نیازهای محلی تعریف می کند. سازمان های مردم نهاد که در سطح ملی فعالیت می کنند دارای چندین شعبه و دفتر نمایندگی اند که اغلب دفتر مرکزی در پایتخت یا یک شهر بزرگ استقرار دارد و توسط کارمندان نسبتاً زیادی اداره می شود و با شعبات محلی خود در ارتباط هستند. اهداف محلی را با لحاظ اهداف ملی تعریف و تعقیب می نمایند. وبه همین دلیل از ساختار سازمانی پیچیده ای برخوردارند.
گاهی نیز NGOهای ملی چند کشور با هم ادغام شده NGO های بین المللی می سازند که در سطح کشورهای مختلفی که می توان در جنبه هایی سنخیت ها و مشابهت هایی در آن ها یافت دفاتر نمایندگی و عضو دارند که هدف یا اهداف مشترکی در سطح تمام این کشورها تعقیب می نمایند(گلشن پژوه،12:1386).
طبقه بندی رایج دیگری نیز برای NGO ها بکار می رود که آن ها را به دو گروه عملیاتی و حمایتی تقسیم می کند. سازمان های عملیاتی هدف اصلی شان تدوین و اجرای پروژه توسعه است، سازمان های حمایتی هم هدف اصلی شان دفاع در برابر یک معضل خاص و تأثیر گذاری بر سیاست ها و رویه های نهادهای خاص است(مقیمی،21:1383).
همچنین بر اساس یک تقسیم بندی دیگر بسته به اهداف کوتاه مدت یا بلند مدتی که تعقیب می کنند نیز طبقه بندی می شوند.
بر طبق تقسیم بندی دیگری که “دیوید کورتن” در کتاب ورود به قرن بیست و یکم، از NGO انجام می دهد آن ها را شامل 4 بخش می داند بدین ترتیب:
1- سازمان های داوطلبانه که مأموریتی اجتماعی را با استفاده از تعهدی که به ارزش های مشترک دارند تعقیب می کنند.
2- پیمانکاران خدمات عمومی که وظیفه دارند بعنوان کسب و کارهای غیر انتفاعی بازار مدار به اهداف عمومی خدمت کنند.
3- سازمان های مردمی که تجلی بخش منافع اعضاء شان بوده و دارای رهبری پاسخگو به اعضا می باشند و اساساً دارای ویژگی خود اتکایی هستند.
4- سازمان های غیر دولتی حکومتی که بوسیله حکومت ایجاد شده اند و بعنوان ابزار خط مشی های حکومت ایفاء نقش می کنند(فرامرز قراملکی،42:1388). این طبقه بندی ها و تقسیمات به هیچ وجه انحصاری نیستند و صرفاً برای فهم بهتر ساختار سازمان های مردم نهاد بکار می روند.

2-2-9- ویژگی سازمانهای مردم نهاد
۱) غیر دولتی بودن:بدین معنی که تأسیس آنها بر اساس تصمیم دولتی و در چارچوب بودجه عمومی انجام نگیرد بلکه اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی مؤسس آنها باشند، البته سازمانهای مردم نهاد و مجموعه دولت دارای ارتباط و اثرات دوجانبه می باشند.
۲) غیر انتفاعی بودن: بدین معنی که دست یافتن به درآمد و سود و انجام فعالیتهای تجاری و صنفی انتفاعی بمنظور تقسیم منافع بین اعضاء ، مؤسسان، مدیران و کارکنان هدف سازمان نباشد، هرچند که این ویژگی، سازمان مردم نهاد را از دست یابی به درآمد برای اداره امور خود باز نمی دارد.
۳) تمایل به استقلال: بدین معنی که سازمان مردم نهاد سعی می کند برای تحقق اهداف خود در چارچوب قوانین موضوعه تا حد ممکن از درجه استقلال بالایی برخوردار باشد و زیر نفوذ صاحبان قدرت و یا گرایش های مختلف قرار نگیرد.
۴) خودجوشی و نیاز طبیعی: سازمانهای مردم نهاد بنابر نیاز طبیعی ناشی از شرایط فکری، محیطی، انگیزش ها، خصوصیت ها و آرمانهای مشترک افراد و جامعه، و به صورت داوطلبانه و خودجوش و بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص تأسیس و اداره می شوند.
۵) غیر سیاسی بودن: اهداف غیر سیاسی در بردارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد.

2-2-10- ضرورت تشکیل سازمان های مردم نهاد
ضرورت تشکیل سازمان های مردم نهاد، آشنا ساختن جوانان با کلیه ویژگی های لازم برای همکاری در یک اجتماع کوچک است که در زمینه ای خاص فعالیت می نمایند.
لذا تحقق این امر مشارکت جوانان در برنامه های کلان توسعه کشور و همچنین ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و همگرایی با ارزشهای حاکم برنظام اسلامی را دریک فرآیند عملی در جوانان بوجود می آورد و ایشان را برای ورود به فعالیتهای جاری کشور و تصدی مناسب آماده می سازد.

2-2-11- اهداف تشکیل سازمان های مردم نهاد
1- فراهم ساختن شرایط تجربه زندگی و تقویت روحیه مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی و پیشتازی جوانان در پیشبرد اهداف ملی و آرمانی.
2- فراهم ساختن شرایط مشارکت فعال و مؤثر جوانان در صحنه های فرهنگی و اجتماعی .
3- توسعه نقش جوانان در سازندگی کشور و استفاده بهینه از منابع انسانی جوانان برای تحقق توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی کشور.
4- پرورش روح خلاقیت وهدایت قوه ابتکارجوانان درمسیرسازندگی ورفع نیازمندیهای اساسی جامعه اسلامی.
5- فراهم ساختن شرایط وامکانات لازم برای بهره گیری ازاستعدادهای فطری وتوانایی های انسانی دردوران جوانی.
6- فراهم ساختن زمینه های جامعه پذیری وشیوه های وفاق وسازگاری جوانان با همسالان ومحیط اجتماعی در جریان زندگی .
7- فراهم ساختن شرایط مشارکت عمومی درفعالیت های فرهنگی و اجتماعی جوانان.

2-2-12- مهمترین اقدامات سازمانهای مردم نهادNGO)ها)
2-2-12-1- اقدامات اجرایی
1- عضوگیری: رسمی و غیررسمی
2- برنامه ریزی ونظارت و ارزیابی
3- بهره وری : منابع طبیعی ومحیط زیست.
4- امورحمایتی: دستگیری ازمستمندان، بیماران خاص.
5- درآمدزایی: خیریه، نمایشگاه، تحقیقات، انجام پروژه های مشترک ،کمک ها(دولتی، مردمی، بین المللی).
6-اطلاع رسانی: خبرنامه، پوستر، اطلاعیه، اینترنت و…

2-2-12-2- فرهنگ سازی
1- جلسه های مذهبی.
2- تبلیغات و هنر، تئاتر، موسیقی، نقاشی، فیلم و…
3- ایجاد هویت: فردی وجمعی.
4- مسئولیت بخشی به مردم.
5- حفظ آثار باستانی ومیراث فرهنگی.

2-2-12-3-آموزش عمومی
1- شرکت درکنفرانس های آموزشی.
2- برگزاری کارگاه وسمینارهای آموزشی.
3- تربیت نیروی متخصص
4- بازدید، سفر تحقیقاتی، اردو.
5- سخنرانی عمومی و علمی.
6- مشاوره کارکنان، مدیران ارشد و مردم.

2-2-12-4-پژوهشی
1- نیازسنجی اجتماعی.
2- افزایش کارایی.
3- معرفی نمونه ها.
4- روان کاوی نظرها.
5- ایجاد ارتباط با بخش های دولتی.

2-2-13-کارکرد سازمانهای مردم نهاد(NGO )ها
۱) اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی (ارتباطات)
۲) جلب مشارکت مردمی (بسیج عمومی)
۳)جذب سرمایه ها و منابع کوچک مردمی (بسیج منابع)
۴) ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت ومردم
۵) گسترش نظارت عمومی
۶) ارزیابی فعالیت ها
۷) افزایش بهره وری در استفاده از منابع
۸) هنجار سازی از میان کارکردهای فوق سه موضوع ‹‹ جلب مشارکت مردمی ››، ‹‹ بسیج منابع ›› و ‹‹ نظارت و ارزیابی›› از اهمیت و جایگاه بالاتری برخوردار هستند.

2-2-14- علل ظهور سازمان هاي غيردولتي
نهادها و پديده هاي اجتماعي با کارکردهاي تعريف شده اي در ساخت حقوقي و اجتماعي جامعه رسوخ کرده و نهادينه شده اند. هر يک از اين نهادها و پديده ها خود، تابع عوامل و علل چندي مي باشند که ضرورت ظهور و بروز را براي آنها به وجود آورده است. در سلسله روابط علت و معلولي، عليرغم تأثيرات فراوان و بي شمار، لاجرم عوامل چندي را مي توان نسبت به ساير عوامل از قوت و تأثير برجسته تر و شاخص تري تشخيص داد. گرچه عوامل بي شمار محيطي، مادي و انساني در عالم واقع براي يک پديده وجود داشته و در شکل گيري آن ايفاي نقش نموده اند، اما در شمارش متعارف اين عوامل، معمولاً به چند عامل مؤثر بر يک پديده نه تنها عملي و ثمربخش نخواهد بود، بلکه ملالت آور بوده و محقق را از مسير اصلي خود منحرف مي سازد.
در بررسي پديده سازمان هاي غيردولتي نيز ضروري است تا عوامل مؤثر بر ظهور و بروز آنها در خاستگاه خود (اروپاي غربي) در محدوده هاي زماني و مکاني تاريخي مورد بررسي قرار گيرند.بي شک يافتن اين عوامل، علاوه بر زمينه سازي کالبد شکافي حقوقي اين نهادها، ما را در تعاملات کنوني و تحولات آتي اين تشکل ها رهنمون خواهد نمود (بيگ زاده،28:1379 ).
علل و عوامل عمده ظهور سازمان هاي غيردولتي را در بندهاي سه گانه ذيل مي توان مورد کاوش قرار داد:

2-2-14-1-عوامل اجتماعي
عوامل و تحولات اجتماعي در تمامي پديده هاي نشأت گرفته (از جمله سازمان هاي غيردولتي) در اجتماعات انساني نقش مؤثري را عهده دار مي باشند. تغيير در ساخت معيشتي افراد انساني، دگرگوني در طبقات اجتماعي را به همراه مي آورد. از ديگر سوي، تغيير در هرم ساخت طبقات اجتماعي دگرگوني در حجم کمي و تحول در متغيرهاي سني، جنسي و تحصيلي لايه هاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت؛ و از آنجا که سلوک طبقات اجتماعي در واحد زمان، تابعي از متغيرهاي برشمرده مي باشد. آشکارا مي توان به تحليل پديده هاي اجتماعي با تکيه بر دگرگوني متغيرهاي مؤثر در آنها پرداخت.
پيگيري سابقه ظهور نهادهاي مدني (انجمن ها، جمعيت ها، تشکل هاي صنفي، اتحاديه ها و…) لاجرم از تحولات اجتماعي قرون 18و19 ميلادي و ظهور انقلاب صنعتي در اروپاي غربي و نضج گرفتن طبقه «بورژواي شهري» سربرمي آورد.
در بخش فرهنگ و معارف بشري، گسترش امکانات علم اندوزي در حيات مجدد علمي ـ فرهنگي قرن 17 ميلادي و گسترش مراکز بزرگ علمي، نويد ظهور انديشمندان و متفکران بزرگ در عرصه علوم اجتماعي را به ارمغان آورد و کشورهايي نظير فرانسه، ايتاليا، انگلستان و آلمان و… به باورهاي تازه اي در عرصه هاي بنيادين علمي، فرهنگي و صنعتي دست يافتند که با وضعيت موجود و حاکم در اين سرزمين ناسازگار بود. در بخش صنعت و معدن، شرايط جديد زاييده انقلاب صنعتي، به تغيير در شيوه معيشت افراد و جايگزين کردن شيوه زندگي شهري به جاي معيشت روستايي و کشاورزي انجاميد و فرصت هاي شغلي جديد و افزايش حقوق و دستمزد را به همراه آورد.
از سوي ديگر با فراهم آمدن فرصت بهره کشي از توده هاي بزرگ انساني شاغل در بخش هاي فعال جامعه توسعه کارفرمايان، به کارگران مشاغل در اين بخش ها، جرأت مضاعفي براي ابراز اعتراض به شرايط نامتعارف و غيرقابل تحمل موجود مي بخشيد. اين نارضايتي ها عامل ظهور اولين هسته هاي تشکل گرايي و اقدام جمعي عليه کارفرمايان در جهت تأمين شرايط مناسب کار بود (همان منبع: 18).
از ديگر سوي، سرعت تحولات صنعتي و تغيير شيوه زندگي رايج توده هاي روستايي، زمينه هجوم روستاييان به شهرها و افزايش تقاضاي کار در مقابل فرصت هاي شغلي محدود و موجود را فراهم آورد. از آنجا که امکان به کارگيري تمامي متقاضيان جوياي کار در کارگاه هاي صنعتي و معادن وجود نداشت؛ مهاجرين روستايي در حومه شهرهاي صنعتي و به صورت زاغه نشينان و افراد رو به تزايد محتاج طيف گسترده فقراو نيازمندان را بوجود آوردند. در اين ميان، زمينه براي ظهور نوع ديگري از هسته هاي نيکوکار مردمي و تشکل هاي خود جوش و انسان دوستانه براي کمک رساني و رسيدگي به اين مستمندان بوجود آمد. اين تشکل ها در عمل تحت حمايت کليساها و يا نيکوکاران محلي ايجاد و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، مصرف مواد، سوء مصرف مواد، سازمان ملل متحد Next Entries مقاله رایگان با موضوع سازمان های غیردولتی، سفارتخانه، شرکت های تجاری، حقوق فرانسه