مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، سطح معنی داری، ضریب همبستگی، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

سوالات پاسخ دادهاند 9 نفر فوق دیپلم (2/7 درصد) و 40 نفر لیسانس(32 درصد) و 71 نفر(8/56 درصد)فوق لیسانس و 5 نفر (0/4 درصد) دکترا بودهاند.
جدول 4-1 توزیع فراوانی تحصیلات

تحصیلات
درصد فراوانی
فراوانی

2/7
9
فوق دیپلم
32
40
لیسانس
8/56
71
فوق لیسانس
0/4
5
دکترا

شکل 4-1 توزیع فراوانی تحصیلات

4-2-2 جنسیت پاسخگویان
همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود از کل 125نفر که به سوالات پاسخ دادهاند 73 نفر زن (4/58 درصد) و 52 نفر (6/71 درصد) مرد بودهاند.
جدول 4-2 توزیع فراوانی جنسیت

جنسیت
درصد فراوانی
فراوانی

6/71
52
مرد
4/58
73
زن

شکل 4-2 توزیع فراوانی جنسیت
4-2-3 سن پاسخگویان
جدول توزیع فراوانی زیر وضعیت سنی پاسخ دهندگان را نشان میدهد که 15 نفر کمتر از 20 سال (12درصد)، 75 نفر بین 21 تا 30 سال (0/60 درصد)، 29 نفر بین 31 تا 40 سال (2/23 درصد)، 6 نفر بیش از 40 سال (8/4 درصد) سن دارند.
جدول 4-3 توزیع فراوانی سن

سن
درصد فراوانی
فراوانی

12
15
کمتر از 20 سال
60
75
21 تا 30 سال
2/23
29
31 تا 40 سال
8/4
6
بیش از 40 سال

شکل 4-3 توزیع فراوانی سن

4-3 آزمون فرضیات
4-3-1 آزمون کلموگروف اسمیرنوف
ابتدا به منظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پرسشنامه، از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده میشود. فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر تعریف میشود:
توزیع متغیر مورد بررسی نرمال است:0 H
توزیع متغیر نرمال نیست: H1
اگر سطح معني‌داري آزمون از 05/0 کمتر باشد فرضیه صفر پذیرفته نمیشود و نتيجه ميشود كه توزيع متغير مورد بررسی نرمال نمي‌باشد. همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود سطح معنیداری برای متغیرهای ارزش، رضایت، عادت خرید، اعتماد و قصد خرید مجدد آنلاین از 05/0 بیشتر است و نتیجه میشود این متغیرها دارای توزیع نرمال هستند و سطح معنی داری برای متغیر آشنایی از 05/0 کمتر است و نتیجه میشود این متغیر دارای توزیع نرمال نیست.

جدول 4-4 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار آمارهZ
سطح معنی داری
آشنایی
125
9013/0
03870/1
557/3
000/0
ارزش
125
6464/2
77673/0
226/1
099/0
رضایت
125
4427/2
84325/0
231/2
055/0
عادت خرید
125
060/3
92979/0
362/1
06/0
اعتماد
125
2040/3
70452/0
943/0
336/0
قصد خرید
مجدد آنلاین
125
6720/2
00178/1
843/1
057/0

فرضیه1: عادت خرید آنلاین بر رابطه بین اعتماد و قصد خرید مجدد تاثیر دارد.
با توجه به اینکه هر سه متغیر عادت خرید آنلاین، اعتماد و قصد خرید دارای توزیع نرمال هستند.

جدول 4-5 آزمون معنیداری فرضیه 1
متغیرها
قصد خرید
اعتماد
ضریب همبستگی
002/0

سطح معنی داری
982/0

درجه آزادی
122
ضریب همبستگی جزئی میان این دو متغیر 002/0 و سطح معنیداری982 /0 است که از 05/0 بیشتر است. بنابراین نتیجه میشود عادت خرید بر رابطه بین اعتماد و قصد خرید تاثیر ندارد.

فرضیه2: آشنایی بر عادت خرید آنلاین تاثیر مثبت دارد.
با توجه به اینکه متغیر آشنایی دارای توزیع غیرنرمال است و متغیر عادت خرید دارای توزیع نرمال است از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده میشود. اگر سطح معنیداری از 05/0 کمتر باشد نتیجه میشود که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنیداری وجود دارد. همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود ضریب همبستگی میان این دو متغیر 203/0 و سطح معنیداری023/0 است که از 05/0 کمتر است. بنابراین بین آشنایی و عادت خرید رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
جدول 4-6 آزمون معنیداری ضریب همبستگی فرضیه 2
متغیرها
عادت خرید
آشنایی
ضریب همبستگی اسپیرمن
203/0

سطح معنی داری
023/0

تعداد
125
جدول تحلیل واریانس که با نرمافزارspss به دست آمده است بهصورت زیر است. با استفاده از جدول زیر این فرضیه آزمون میشود.

{█(H0:نیست معنیدار داده برازش خطی رگرسیون مدل @H1: است معنیدار داده برازش خطی رگرسیون مدل )┤

اگر سطح معنیداری از 05/0 کمتر باشد، نتیجه میشود فرضیه مقابل پذیرفته می‌شود و مدل رگرسیون خطی برازش داده شده معنیدار است.
همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود، سطح معنیداری 000/0 است و از 05/0 کمتر است. بنابراین مدل رگرسیونی ارائه شده معنادار است.
جدول 4-7 تحلیل واریانس
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
562/7
1
562/7
335/9
003/0
خطا
638/99
123
810/0

مجموع
200/107
124

جدول ضریب رگرسیونی به این صورت است:
جدول 4-8 براورد ضریب رگرسیونی

ضرایب
سطح معنی داری
عرض از مبدا
608/2
000/0
آشنایی
238/0
003/0
مقدار ضریب رگرسیونی بین متغیر آشنایی و عادت خرید 238/0 است و جون سطح معنی داری آن کمتر از 05/0 است در نوشتن معادله رگرسیونی ضریب رگرسیونی آشنایی ذکر می شود بنابراین فرضیه دوم پذیرفته میشود و متغیر آشنایی بر عادت خرید تاثیر معنی دار و مثبتی دارد.
با توجه به ضرایب رگرسیونی، مدل رگرسیونی خطی برازش داده شده به دادهها، به صورت زیر میباشد:
608/2 + (آشنایی) 238/0 = عادت خرید
با استفاده از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مد نظر از متغیرعادت را میتوان با استفاده از متغیر آشنایی پیشبینی کرد.

فرضیه3: ارزش ادراک شده بر عادت خرید آنلاین تاثیر مثبت دارد.
با توجه به اینکه هر دو متغیر ارزش ادراک شده و عادت خرید آنلاین دارای توزیع نرمال هستند برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود. اگر سطح معنیداری از 05/0 کمتر باشد نتیجه میشود که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنیداری وجود دارد. همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود ضریب همبستگی میان این دو متغیر 360/0 و سطح معنی داری 000/0 است که از 05/0 کمتر است. بنابراین نتیجه میشود بین ارزش ادراک شده و عادت خرید رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول 4-9 آزمون معنیداری ضریب همبستگی فرضیه3
متغیرها
عادت خرید
ارزش ادراک شده
ضریب همبستگی پیرسون
360/0

سطح معنی داری
000/0

تعداد
125
جدول تحلیل واریانس که با نرمافزارspss به دست آمده است بهصورت زیر است. با استفاده از جدول زیر این فرضیه آزمون میشود.

{█(H0:نیست معنیدار داده برازش خطی رگرسیون مدل @H1: است معنیدار داده برازش خطی رگرسیون مدل )┤
اگر سطح معنیداری از 05/0 کمتر باشد، نتیجه میشود فرضیه مقابل پذیرفته می‌شود و مدل رگرسیون خطی برازش داده شده معنیدار است.
همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود، سطح معنیداری 000/0 است و از 05/0 کمتر است. بنابراین مدل رگرسیونی ارائه شده معنادار است.
جدول 4-10 تحلیل واریانس
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
904/13
1
904/13
331/18
000/0
خطا
296/93
123
759/0

مجموع
200/107
124

جدول ضریب رگرسیونی به این صورت است:
جدول 4-11 براورد ضریب رگرسیونی

ضرایب
سطح معنی داری
عرض از مبدا
919/1
000/0
ارزش ادراک شده
431/0
000/0
مقدار ضریب رگرسیونی بین متغیر ارزش ادراک شده و عادت خرید 431/0 است و جون سطح معنی داری آن کمتر از 05/0 است در نوشتن معادله رگرسیونی ضریب رگرسیونی ارزش ادراک شده ذکر می شود بنابراین فرضیه سوم پذیرفته می شود و متغیر ارزش ادراک شده بر عادت خرید تاثیر معنی دار و مثبتی دارد.
با توجه به ضرایب رگرسیونی، مدل رگرسیونی خطی برازش داده شده به دادهها، به صورت زیر میباشد:
919/1 + (ارزش) 431/0 = عادت خرید
با استفاده از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مد نظر از متغیرعادت را میتوان با استفاده از متغیر ارزش پیشبینی کرد.

فرضیه4: رضایت خریدار بر عادت خرید آنلاین تاثیر مثبت دارد.
با توجه به اینکه هر دو متغیر رضایت و عادت خرید آنلاین دارای توزیع نرمال هستند برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود. اگر سطح معنیداری از 05/0 کمتر باشد نتیجه میشود که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنیداری وجود دارد. همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود ضریب همبستگی میان این دو متغیر 257/0 و سطح معنی داری 004/0 است که از 05/0 کمتر است. بنابراین فرضیه پذیرفته میشود و نتیجه میشود بین رضایت و عادت خرید رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول 4-12آزمون معنیداری ضریب همبستگی فرضیه4
متغیرها
عادت خرید
رضایت
ضریب همبستگی پیرسون
257/0

سطح معنی داری
004/0

تعداد
125
جدول تحلیل واریانس که با نرمافزارspss به دست آمده است بهصورت زیر است. با استفاده از جدول زیر این فرضیه آزمون میشود.

{█(H0:نیست معنیدار داده برازش خطی رگرسیون مدل @H1: است معنیدار داده برازش خطی رگرسیون مدل )┤

اگر سطح معنیداری از 05/0 کمتر باشد، نتیجه میشود فرضیه مقابل پذیرفته می‌شود و مدل رگرسیون خطی برازش داده شده معنیدار است.
همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود، سطح معنیداری 000/0 است و از 05/0 کمتر است. بنابراین مدل رگرسیونی ارائه شده معنادار است.

جدول 4-13 تحلیل واریانس
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
077/7
1
077/7
694/8
004/0
خطا
123/100
123
814/0

مجموع
200/107
124

جدول ضریب رگرسیونی به این صورت است:
جدول 4-14 براورد ضریب رگرسیونی

ضرایب
سطح معنی داری
عرض از مبدا
368/2
000/0
رضایت
283/0
004/0
مقدار ضریب رگرسیونی بین متغیر رضایت و عادت خرید 283/0 است و جون سطح معنی داری آن کمتر از 05/0 است در نوشتن معادله رگرسیونی ضریب رگرسیونی رضایت ذکر می شود بنابراین فرضیه چهارم پذیرفته می شود و متغیر رضایت بر عادت خرید تاثیر معنی دار و مثبتی دارد.
با توجه به ضرایب رگرسیونی، مدل رگرسیونی خطی برازش داده شده به دادهها، به صورت زیر میباشد:
368/2 + (رضایت) 283/0 = عادت خرید
با استفاده از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مد نظر از متغیرعادت را میتوان با استفاده از متغیر رضایت پیشبینی کرد.
فرضیه 5: ارزش ادراک شده بر رضایت خریدار تاثیر مثبت دارد.
با توجه به اینکه هر دو متغیر ارزش ادراک شده و رضایت خریدار دارای توزیع نرمال هستند برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود. اگر سطح معنی داری از 05/0 کمتر باشد نتیجه میشود که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنیداری وجود دارد. همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود ضریب همبستگی میان این دو متغیر 496/0 و سطح معنیداری 000/0 است که از 05/0 کمتر است. بنابراین نتیجه میشود بین ارزش ادراک شده و رضایت رابطه معناداری وجود دارد.
جدول 4-15 آزمون معنیداری ضریب همبستگی فرضیه 5
متغیرها
رضایت
ارزش ادراک شده
ضریب همبستگی پیرسون
496/0

سطح معنی داری
000/0

تعداد
125
جدول تحلیل واریانس که با نرمافزارspss به دست آمده است بهصورت زیر است. با استفاده از جدول زیر این فرضیه آزمون میشود.

{█(H0:نیست معنیدار داده برازش خطی رگرسیون مدل @H1: است معنیدار داده برازش خطی رگرسیون مدل )┤
اگر سطح معنیداری از 05/0 کمتر باشد، نتیجه میشود فرضیه مقابل پذیرفته می‌شود و مدل رگرسیون خطی برازش داده شده معنیدار است.
همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود، سطح معنیداری 000/0 است و از 05/0 کمتر است. بنابراین مدل رگرسیونی ارائه شده معنادار است.
جدول 4-16 تحلیل واریانس
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
708/21
1
708/21
174/40
000/0
خطا
464/66
123
540/0

مجموع
172/88
124

جدول ضریب رگرسیونی به این صورت است:
جدول 4-17 براورد ضریب

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، ضریب همبستگی، مدل پیشنهادی، رگرسیون خطی Next Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، سطح معنی داری، مدل رگرسیون، ضریب همبستگی