مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، سطح معنی داری، مدل رگرسیون، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

رگرسیونی

ضرایب
سطح معنی داری
عرض از مبدا
017/1
000/0
ارزش
539/0
000/0
مقدار ضریب رگرسیونی بین متغیر رضایت و ارزش 539/0 است و جون سطح معنی داری آن کمتر از 05/0 است در نوشتن معادله رگرسیونی ضریب رگرسیونی ارزش ذکر می شود بنابراین فرضیه پذیرفته می شود و متغیر ارزش بر رضایت تاثیر معنی دار و مثبتی دارد.
با توجه به ضرایب رگرسیونی، مدل رگرسیونی خطی برازش داده شده به دادهها، به صورت زیر میباشد:
017/1 + (ارزش) 539/0 = رضایت
با استفاده از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مد نظر از متغیررضایت را میتوان با استفاده از متغیر ارزش پیشبینی کرد.

فرضیه 6: رضایت خریدار بر اعتماد خریدار نسبت به خرید آنلاین تاثیر مثبت دارد.
با توجه به اینکه هر دو متغیر رضایت و اعتماد دارای توزیع نرمال هستند برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود. اگر سطح معنی داری از 05/0 کمتر باشد نتیجه میشود که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنیداری وجود دارد. همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود ضریب همبستگی میان این دو متغیر 288/0 و سطح معنیداری 001/0 است که از 05/0 کمتر است. بنابراین فرضیه پذیرفته میشود و نتیجه میشود بین اعتماد و رضایت رابطه معناداری وجود دارد.

جدول 4-18 آزمون معنیداری ضریب همبستگی فرضیه 6
متغیرها
اعتماد
رضایت
ضریب همبستگی پیرسون
288/0

سطح معنی داری
001/0

تعداد
125
جدول تحلیل واریانس که با نرمافزارspss به دست آمده است بهصورت زیر است. با استفاده از جدول زیر این فرضیه آزمون میشود.

{█(H0:نیست معنیدار داده برازش خطی رگرسیون مدل @H1: است معنیدار داده برازش خطی رگرسیون مدل )┤

اگر سطح معنیداری از 05/0 کمتر باشد، نتیجه میشود فرضیه مقابل پذیرفته می‌شود و مدل رگرسیون خطی برازش داده شده معنیدار است.
همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود، سطح معنیداری 000/0 است و از 05/0 کمتر است. بنابراین مدل رگرسیونی ارائه شده معنادار است.
جدول 4-19 تحلیل واریانس
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
103/5
1
103/5
120/11
001/0
خطا
445/56
123
459/0

مجموع
548/61
124

جدول ضریب رگرسیونی به این صورت است:
جدول 4-20 براورد ضریب رگرسیونی

ضرایب
سطح معنی داری
عرض از مبدا
616/2
000/0
رضایت
241/0
001/0
مقدار ضریب رگرسیونی بین متغیر رضایت و اعتماد 241/0 است و جون سطح معنی داری آن کمتر از 05/0 است در نوشتن معادله رگرسیونی ضریب رگرسیونی رضایت ذکر میشود بنابراین فرضیه پذیرفته می شود و متغیر رضایت بر اعتماد تاثیر معنی دار و مثبتی دارد.
با توجه به ضرایب رگرسیونی، مدل رگرسیونی خطی برازش داده شده به دادهها، به صورت زیر میباشد:
616/2 + (رضایت) 241/0 = اعتماد
با استفاده از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مد نظر از متغیر اعتماد را میتوان با استفاده از متغیر رضایت پیشبینی کرد.

4-5 مدل کلی
در این مدل به صورت همزمان رابطه میان متغیرهای آشنایی، ارزش، رضایت، عادت خرید، اعتماد و قصد خرید مجدد آنلاین بررسی میشود. قادر نیستم این مدل را با استفاده از نرم افزار SPSS برازش دهیم. بنابراین برای برازش این مدل فقط از نرم افزار آموس استفاده میشود. مدل مورد نظر به صورت زیر میباشد:

شکل 4-4 تحلیل مسیر مدل کلی

به منظور بررسی مناسبت مدل می توان از مقادیر NFI ، RFI ، IFI وCFI استفاده نمود، هرچه این مقادیر به عدد یک نزدیکتر باشند، مدل مناسبتر است. همچنین در صورتیکه مقدار RMSEA از 05/0 کمتر باشد نتیجه میشود مدل بسیار مناسب است. در صورتیکه مقدار آن بین 05/0 تا 08/0 باشد، مدل برازش داده شده مناسب و در صورتی که از 1/0 بالاتر باشد نتیجه میشود که مدل برازش داده شده ضعیف است. همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود مقادیر نشان دهنده این مطلب هستند که مدل مناسب است.

جدول 4-21 شاخصهای برازش مدل
مدل
NFI
RFI
IFI
CFI
RMSEA
مدل کلی
٩٥٠/٠
7٩٨/٠
٩٥٤/٠
٩٥٣/٠
069/٠

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، سطح معنی داری، ضریب همبستگی، مدل رگرسیون Next Entries پایان نامه درباره کیفیت حسابرسی، پردازش اطلاعات، بهبود کیفیت، صورتهای مالی