مقاله رایگان با موضوع رضایت مشتری، رضایت مشتریان، بانکداری الکترونیک، شناسایی مشتریان راضی

دانلود پایان نامه ارشد

ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ک‌ ت‍ج‍ارت‌ از ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ک‍س‍ب‌ رض‍ای‍ت‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍ان‍ک‌ ب‍وده‌ و خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ردی‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ (ن‍ظی‍ر س‍ن‌ و ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌)، در رض‍ای‍ت‌ آن‍ه‍ا از خ‍دم‍ات‌ ب‍ان‍ک‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار ن‍م‍ی‌ب‍اش‍د ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍دل‌ ک‍ان‍و ن‍ش‍ان‌ داده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ س‍طح‌ رض‍ای‍ت‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ از خ‍دم‍ات‌ ب‍ان‍ک‌ ت‍ج‍ارت‌ در س‍طح‌ ۷۱ درص‍د ق‍رار دارد.
2.سید جوادین و یزدانی (1384): مقاله ای تحت عنوان « بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانكداری اينترنتی (مطالعه موردی بانك سامان) » که در مجله دانش مديريت به چاپ رسيد. يافته های اين تحقيق نشان داده است كه مدل پذيرش تكنولوژی مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از خدمات بانكداری اينترنتی است و در واقع اداراكات فرد در مورد سهولت استفاده از خدمات بانكداری اينترنتی و مفيد بودن اين خدمات و نيز خود اثربخشی فرد در مورد استفاده از رايانه با قصد استفاده از اين خدمات رابطه مستقيم دارد.
3. صادقی و عادل پور (1386): مقاله ای با عنوان « رضايت مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي در ايران » تدوين كرده اند که در دو كلان شهر مشهد وتهران پرسشنامه ها توزيع شد. روش اين تحقيق توصيفي بوده است در اين تحقيق كه به اندازه گيري رضايت مشتريان از خدمات ارائه شده در سيستم بانكداري الكترونيكي پرداخته اند و در نهايت به اين نتيجه رسيده اند كه مشتريان از سرعت و نداشتن محدوديت زماني در ارائه خدمات بانكداري راضي بوده اند ولي از محدوديت مكاني و نبود سهولت استفاده و امنيت رضايت نداشته اند.
4. نقدی پری (1386): در پایان نامه خود به بررسی تاثیر فناوری نوین بانکی در جلب رضایت مندی مشتریان پرداخته است. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی و ابزار پژوهش پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق مشتریان بانک مسکن (شعبات سرپرستی‌های شرق و غرب تهران) بوده است و شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است. نتیجه حاصل نشان‌ داده است که رابطه معنی‌داری بین عوامل فوق و رضایت‌مندی مشتریان بانک مسکن وجود دارد وهمچنین اولویت تاثیرگذاری عوامل فوق در رضایت‌مندی مشتریان بانک به ترتیب عبارتست از: فنی و تکنولوژی، انسانی و شرایط فیزیکی و محیطی.
5. فتحیان، شفیعا و شهرستانی(1389): در تحقیقی با عنوان تاثیر تحقق بانکداری الکترونیک در افزایش رضایت مشتریان بانکها مطالعه موردی بانک ملی ایران، پس از تعریف بانکداری الکترونیک و راههای اندازه گیری رضایت مشتریان با استفاده مدل کانو رضایت مشتریان را در ماتریس همبستگی تقاطع سنجیده و با بررسی میزان گرایش به بانکداری الکترونیک به این نتیجه دست یافتند که خدمات الکترونیکی بانک ملی از نیازهای عملکردی مشتریان است و رابطه توسعه آنها با رضایت مشتریان یک رابطه خطی مستقیم است.
6.زینلی کرمانی(1389): مقاله ای با عنوان کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای شناسایی مشتریان راضی خدمات پس از فروش خودرو تدوین کرده است. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده که از ده تعمیرگاه در شهر تبریز به کار گرفته شد. متغیرهای ورودی از سنجش و اطلاعات شخصی مشتریان برای شناسایی مشتریان راضی بوجود آمدند نتایج نشان داد هر سه متغیر ورودی که شامل کیفیت ارتباط، ارزش دریافت شده و درون مایع کیفیت می باشند به وضوح با رضایت مشتری در ارتباط هستند که ارزش دریافت شده سهم مهمی در رضایت مشتری دارد.
7. نعمتی(1391): تحقیقی با عنوان ارائه مدل هفت بعدی رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی در ایران تدوین کرده است. در اين مقاله تلاش شده است تا ضمن شناسائي عوامل مختلف تاثيرگذار بر جلب رضايت مشتريان از خدمات الكترونيكي بانكها، مدلي جامع كه در برگيرنده كليه عوامل باشد، ارائه گردد. در ابتدا مقاله، عوامل تاثيرگذار از طريق انجام مطالعات اكتشافي و با توجه به نظرات كارشناسان و خبرگان بانكداري الكترونيك و بازاريابي استخراج شده و پس از ارزيابي در چارچوب مدلي جامع ارائه شده است. براساس مدل ارائه شده در اين مقاله، هفت عامل سهولت، دسترسي، قابليت اتكا، امنيت، سودمندي، تصوير ذهني از بانك و طراحي سايت (سرعت/ طراحي/ محتوا) در جلب رضايت مشتريان از خدمات الكترونيكي بانكها در ايران، تاثيرگذار مي باشد.

جدول(2-3) : خلاصه پیشینه تحقیقات داخلی
ردیف
محقق
سال تحقیق
موضوع تحقیق
نتیجه تحقیق

1

پیری

1383

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رم‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ از خ‍دم‍ات‌ ب‍ان‍ک‌ ت‍ج‍ارت‌
س‍رع‍ت‌ ان‍ج‍ام‌ ام‍ور ب‍ان‍ک‍ی‌، ن‍ح‍وه‌ ب‍رخ‍ورد و رف‍ت‍ار پ‍رس‍ن‍ل‌ از ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ک‍س‍ب‌ رض‍ای‍ت‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان.

2

سید جوادین و یزدانی

1384

بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانكداری اينترنتی
مدل پذيرش تكنولوژی مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از خدمات بانكداری اينترنتی است.

3

صادقی و عادل پور

1386

رضايت مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي در ايران
رضایت مشتريان از سرعت و نداشتن محدوديت زماني در ارائه خدمات بانكداري

4

نقدی پری

1386

بررسی تاثیر فناوری نوین بانکی در جلب رضایت مندی مشتریان
اولویت تاثیرگذاری عوامل فوق در رضایت‌مندی مشتریان بانک به ترتیب عبارتست از: فنی و تکنولوژی، انسانی و شرایط فیزیکی و محیطی.

5

فتحیان، شفیعا و شهرستانی

1389

تاثیر تحقق بانکداری الکترونیک در افزایش رضایت مشتریان
خدمات الکترونیکی بانک ملی از نیازهای عملکردی مشتریان است و رابطه توسعه آنها با رضایت مشتریان یک رابطه خطی مستقیم است.

6

زینلی کرمانی

1389
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای شناسایی مشتریان راضی خدمات پس از فروش خودرو
پیش بینی رضایت مشتریان با استفاده از مدل شبکه عصبی

7

نعمتی

1391

ارائه مدل هفت بعدی رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی در ایران
سهولت، دسترسي، قابليت اتكا، امنيت، سودمندي، تصوير ذهني از بانك وطراحي سايت (سرعت/ طراحي/ محتوا) تاثیر گذار در جلب رضايت مشتريان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مقدار خطا، شبیه سازی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه کپی رایت، سیاست کیفری، مالکیت فکری، حقوق کیفری