مقاله رایگان با موضوع رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، خودکارآمدی، نویسندگان

دانلود پایان نامه ارشد

(1389)، در تبیین تاب‌آوری روانشناختی بر اساس خودکارآمدی، تفاوت‌ معناداری بین افراد مونث و مذکر در زمینه‌ی تاب‌آوری وجود ندارد و در توجیه آن، نویسندگان، سخن از تشابه میزان تحصیلات آزمودنی‌های دو جنس که هر دو دارای تحصیلات عالی و تجربه‌ی حضور در دانشگاه بوده‌اند، سخن به میان آورده‌اند.
همچنین خلعتبری و بهاری (1388)، در بیان رابطه‌ی میان تاب‌آوری و رضایت از زندگی، به نتیجه‌ای مشابه دست یافته و عنوان کرده‌اند اختلاف معناداری بین میزان تاب‌آوری زنان و مردان وجود ندارد.
در نتایج پژوهش کمپل سیلز و همکاران (2006)، که جهت بررسی رابطه‌ی میان تاب‌آوری با شخصیت، مقابله و علائم روانی، بر روی 132 دانشجوی دختر و پسر، انجام شد، بیان شده که هیچ‌ یک از مقایسه‌های جنسیتی در متغیرهای پژوهش، معنادار نبوده و دختران و پسران در تاب‌آوری نمرات مشابهی کسب کرده‌اند.
همچنین سیدمحمدی، رحیمی و محمدی (2011)، در پژوهشی در باب تاب‌آوری و جهت‌گیری مذهبی، عنوان کرده‌اند که بعضی خرده‌ مقیاس‌های تاب‌آوری، می‌توانند رشد پس‌ ضربه‌ای را در آزمودنی‌های ایرانی پیش‌بینی کنند، ولی هیچ تفاوتی از لحاظ جنسیتی میان تاب‌آوری زنان و مردان وجود ندارد.
در پژوهش حمید، کیخسروانی، بابامیری و دهقانی (1391) نیز که برای بررسی

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، افراد مبتلا Next Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه