مقاله رایگان با موضوع رضایتمندی، دانشجویان

دانلود پایان نامه ارشد

تاب‌آوری را افزایش دهد.
مارتین و مارش (2007)، در قالب مدل انگیزشی تحت عنوان چرخه‌ی انگیزشی یادگیرنده، رابطه‌ی میان تاب‌آوری تحصیلی و چهار مؤلفه‌ی انگیزشی اعتماد به نفس، کنترل، تعهد و آرامش را مورد بررسی قرار دادند. در این مدل رابطه‌ی عوامل افزایش دهنده‌ی انگیزش (شامل خودباوری، تمرکز بر یادگیری، ارزش مدرسه، برنامه‌ریزی، مدیریت مطالعه و مداومت) و عوامل کاهش‌دهنده‌ی انگیزش (شامل اضطراب، کنترل پایین، اجتناب از شکست و خودتخریبی) با تاب‌آوری، مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج این پژوهش از میان عوامل افزاینده‌ی انگیزش، خودباوری و مداومت به طور مثبت و معنادار با تاب‌آوری تحصیلی در ارتباط بوده و آن را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر همه‌ی عوامل کاهنده‌ی انگیزش، به طور قوی و منفی با تاب‌آوری در ارتباط بوده و باعث کاهش تاب‌آوری تحصیلی می‌شوند.
در نتایج پژوهشی که توسط روبکن134 (2007)، با عنوان اهداف چندگانه، رضایتمندی و پیشرفت بر روی نمونه‌ای متشکل از 2309 دانشجوی در حال تحصیل انجام شد، نشان داده شده است که جهت‌گیری هدف و شاخص‌های رضایتمندی با هم ارتباط دارند، به این صورت که در مقابل دانشجویانی که تنها دارای جهت‌گیری تسلطی یا جهت‌گیری هدف عملکردی- اجتنابی هستند، دانشجویان دارای هر دو جهت‌گیری

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اختلالات روانی، عوامل محیطی، مواد مخدر Next Entries مقاله رایگان با موضوع سبک مقابله، مقابله با استرس، دانش آموز دختر، هداف پیشرفت