مقاله رایگان با موضوع رشد اجتماعی، رفتار اخلاقی، شهر اصفهان، نیازهای اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

خلاقیت و انعطاف برخوردار است و قدرت تحمل ابهام را داراست. ( ثنایی، 1377 : 46 )

بخش سوم:
2-3. پیشینه تحقیق:
2-3-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور :
(مزروعی، 1376 ) در یک بررسی از دیدگاه مربیان و دانش آموزان عضو کانون ها نشان داده که :
میانگین درصد دو گروه شرکت کننده در تحقیق ، مربیان و دانش آموزان نشان داد که 1/78 درصد فعالیتها و برنامه های کانون بر روی رشد اعتقادی دانش آموزان موثر دانسته اند ، میانگین در مورد گروه مربیان و دانش آموزان نشان داد که 2/79 درصد تاثیر برنامه های کانون بر روی رشد اخلاقی را موثر داشته اند که نشانگر این نکته است که کانون ها در تشویق و ترغیب نوجوانان به ارزش های اخلاقی موفق بوده اند.
میانگین درصد دو گروه شرکت کننده در تحقیق مربیان و دانش آموزان نشان داد که 2/70 درصد تاثیر برنامه های کانون را بر روی رشد عاطفی دانش آموزان موثر دانسته اند که مبین این نکته است که کانون ها زمینه را برای استقلال، اعتماد به نفس ، احساس ارزشمندی و کفایت دانش‌آموزان فراهم کرده اند.
میانگین درصد در گروه شرکت در تحقیق نشان داد که 8/80 درصد مربیان و دانش آموزان فعالیت ها و برنامه های کانون را بر رشد اجتماعی دانش آموزان نوجوان موثر دانسته اند. تشویق دانش آموزان به فعالیت گروهی ، مسئولیت پذیری ، اعتماد به دیگران همراه با سازگاری موثر از فعالیت ها و برنامه های کانون بوده است.
میانگین درصد دو گروه شرکت کننده در تحقیق نشان می دهد که 4/78 درصد برنامه ها و فعالیت های کانون ها را بر رشد فکری نوجوان دانش آموزان موثر دانسته اند . گسترش اطلاعات همراه با برنامه های علمی، مهارتی، ادبی، ریاضی و نجوم و … در آن موثر بوده است. میانگین درصد دوگروه نشان می دهد که 3/68 درصد مربیان و دانش آموزان فعالیت ها و برنامه های کانون را بر رشد جسمی نوجوانان موثر دانسته اند. بازی های مختلف مسابقات ورزشی در این مورد موثر بوده است. میانگین درصد دو گروه نشان می دهد که 8/80 درصد مربیان و دانش آموزان برنامه‌های کانون را در رشد همکاری دینی موثر داشته اند .
موسمی( 1385) دریک پژوهش تحت عنوان تعیین میزان تاثیرگذاری کانون های فرهنگی تربیتی بر رفتار اخلاقی دانش آموزان نشان دادکه عضویت در کانون های فرهنگی تربیتی بر رفتار اخلاقی آنان تاثیر داشته است. تاثیر کانون ها بر رفتار اخلاقی دانش آموزان بر حسب جنس تفاوت داشته که این تفاوت نیز معنا دار بوده است.
( طحانی 1382) در بررسی تاثیر عضویت در کاانون های فرهنگی تربینی بر تربیت اجتماعی دانش‌آموزان نشان داد که:
1- عضویت دانش آموزان درکانون های فرهنگی تربیتی بر رشد عاطفی روانی آنان تاثیر معناداری نگذاشته است.
2- عضویت دانش آموزان در کانون های فرهنگی تربیتی بر رشد اجتماعی (بعد خانواده) تاثیر معناداری نگذاشته است.
3- عضویت در کانون های فرهنگی تربیتی بر رشد اجتماعی محیط مدرسه تاثیر معناداری نگذاشته است.
4- عضویت در کانون های های فرهنگی تربیتی بر رشد اجتماعی تاثیر معناداری نگذاشته است.
5- عضویت در کانون های فرهنگی تربیتی بر رشد دینی نه تنها تاثیر نگذاشته است، بلکه عدم عضویت در این گروه ها بر رشد دینی در زمینه فوق آن تاثیر مثبت داشته است.
6- عضویت در کانون های فرهنگی تربیتی بر رشد سیاسی دانش آموزان تاثیر معناداری نداشته روی هم رفته عضویت در کانون های فرهنگی تربیتی تاثیری بر رشد دانش آموزان در ابعاد مختلف مورد سنجش در پژوهش حاضر ندارد.
( ایرانمنش 1385) در یک بررسی از مدیران و مربیان دانش آموزان و کانون ها نشان دادکه 17/12 افراد مورد پژوهش بر این اعتقادند که میزان جذب کانون های فرهنگی تربیتی بسیار زیاد بوده است. 95/26 درصد معتقدند که جذب خوب بوده است و 28/38 درصد موفقیت کانون ها را در جذب دانش آموزان در حد متوسط دانسته و 20 درصد معتقدند که کانون ها در این زمینه موفق نبوده اند و از جاذبه کمی برخوردارند. و سپس با استفاده از فرمول نسبت در این مورد فرضیه صفر رد و فرضیه مخالف صفر تائید گردید. یعنی اینکه کانون ها در جذب کانون ها موفق بوده اند.
آیا کانون های فرهنگی تربیتی در شکو فا سازی استعدادهای دانش آموزان نقش مثبت و سازنده ای داشته اند؟
63/32 درصد افراد بسیار زیاد 42/30 درصد زیاد 04/13 حد متوسط 73/21 کم که با استفاده از فرمول نسبت نتیجه نشان داد که کانون ها در شکوفا سازی استعداد دانش آموزان نقش مثبت داشته‌اند.
( اکبری چرمهینی 1383) در پژوهشی که هدف اصلی آن بررسی مقایسه ای رشد اجتماعی دانش‌آموزان عضو کانون های فرهنگی تربیتی باسایر دانش آموزان دور ه متوسطه شهر اصفهان بود نتایج زیر به دست آمد: بین رشد اجتماعی دانش آموزان عضو کانون های فرهنگی تربیتی با سایر دانش آموزان دوره متوسط شهر اصفهان تفاوت معنی داری وجود داشت.
( غریب 1381) در یک پژوهش نظر مربیان ودانش آموزان از طریق یک طیف که دارای 25 گویه در زمینه های مختلف مربوط فعالیت های مختلف کانون و برنامه ها و تجهیزات تنظیم شده بود مورد بررسی قرار داد. نتایج به دست آمده گویای این است که مدیران معاونان و مربیان و عملکرد کانون ها را در حد خوب ارزیابی نموده اند ولی ارزیابی دانش آموزان در این زمینه در حد متوسط بود.
( شیروانی 1383 ) در پژوهش از مربیان و مدیران و دانش آموزان عضو کانون نشان داد که برنامه‌های کانون مطابق با علائق و نیازهای این منطقه ( ماهان ) نبوده است و کانون ها با توجه به اهدافی که دنبال می کنند مانند شناسایی توانمندی های فردی ، توانمندی های اجتماعی و تقویت روابط بین فردی و مسئولیت پذیری دانش آموزان در آینده نتوانسته است به خوبی این اهداف را تحقق بخشد.
( رضامند 1379 ) در بررسی نشان داد که :
1. اعضای کانون ها با شرکت در برنامه مجمع بحث و انتقاد جوان و شرکت در کلاس های آموزشی می توانند محبوبیت بیشتری در مدرسه و حتی در خانواده هایشان پیدا کند .
2. کانون ها مکان هایی هستند که پاسخ گوی مشکلات وسوالات ذهنی جوانان می باشد حضور جوانان در برنامه سمینار، مجامع ، کلاس های آموزشی و… باعث می شود تا جوان در صحنه حضور داشته باشد و از مسائل روز خود آگاهی پیدا کند تصمیماتی که می گیرد منطقی تر و عقلانی تر باشد و همچنین با مربیان با تجربه از تجربیات آنها در زندگی خود استفاده نماید پس تاثیر مثبت دارد .
( سعیدیان 1375 ) در بررسی تحت عنوان نقش کانون های فرهنگی تربیتی در بارور نمودن اوقات‌فراغت دانش آموزان نشان داد که 36/96 درصد از دانش آموزان با پاسخ بلی استقبال خود را از کلاس هایی که در کانون تشکیل می شود اعلام نموده است و در کلاس های فرهنگی بیشترین گرایش به کلاس قرآن و نهج البلاغه با 9/70 درصد کلاس های هنری بیشترین گرایش به امور سینمایی و عکاسی با 45/55 درصد .
(قاضی زاده 1374 ) در بررسی بر روی دانش آموزان و مربیان عضو کانون نشان داده است که :
1. 84 درصد دانش آموزان کانون را محیط مناسبی برای رشد استعداد های خویش دانسته اند، 11 درصد آنها به آن جواب منفی دادند و 5 درصد از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند .
2. 77 درصد مربیان کانون را محیط مناسبی برای رشد استعدادهای دانش آموزان می دانند، 23 درصد آنها در این مورد اظهارنظر نکرده اند .
3. 91 درصد دانش آموزان کلاس ها را مفید دانسته اند ، 9 درصد بی ثمر توصیف کرده اند .
4. 85 درصد مربیان کلاس های کانون را مفید دانسته و دارای بازدهی می دانند ، 8 درصد مربیان کلاس های کانون را بی ثمر می دانند ، 7 درصد در این باره اظهار نظر نکرده اند.
( محمدی، 1379 ) در بررسی نشان داد 4/9 درصد افراد مورد پژوهش ( کارکنان ) بر این اعتقادند که میزان جذب کانون های فرهنگی تربیتی بسیار زیاد بوده است 40 درصد معتقدند که جذب خوب بوده است و 2/41 درصد موقعیت کانون ها را در جذب نوجوانان در حد متوسطی می دانند و 8/8 درصد افراد مورد تحقیق معتقدند که کانون ها در این زمینه موفق نبوده اند و از جاذبه ی کمی برخوردار بوده اند، با استفاده از فرمول نسبت نتیجه نشان داد که مراکز فرهنگی تربیتی در جذب جوانان موفق بوده اند. 8/15 درصد افراد مورد پژوهش نقش کانون ها را در شکوفاسازی استعدادهای نوجوانان بسیار زیاد برآورد کردند و 35/30 این افراد معتقدند که نقش کانون ها در این زمینه زیاد است و 66/35 درصد افراد معتقدند که نقش کانون در این زمینه در حد متوسطی قرار دارد و 04/11 درصد افراد معتقدند که نقش کانون ها در شکوفاسازی و پرورش استعدادهای نوجوانان کم بوده است. با استفاده از فرمول نسبت نتیجه نشان داد کانون ها در شکوفاسازی استعدادهای نوجوانان نقش مثبت داشته اند.57/21 درصد افراد مورد تحقیق معتقدند که اردوها و سمینارهای تشکیل شده از طرف کانون تاثیر بسیار زیادی داشته اند در آشنا ساختن نوجوانان با رفتار و آداب صحیح اجتماعی و 2/40 درصد این افراد معتقدند که نقش کانون ها در این زمینه زیاد بوده 39/37 درصد معتقدند که تاثیر در حد متوسطی بوده است 86/6 در صد میزان تاثیر اینگونه برنامه های کانون را در رفتارهای اجتماعی دانش آموزان اندک می دانند. سپس با استفاده از فرمول نسبت نتیجه نشان داد که اردو ها، سمینارها و گردهمایی ها و بازدیدهای ترتیب داده شده از طرف کانون نقش موثر و مثبتی در آشناسازی نوجوانان با آداب و رفتار اجتماعی داشته است.
10 درصد افراد مورد تحقیق معتقدند که این مراکز توانسته اند با امکانات موجود بخش خیلی زیادی از نیازهای نسل آینده را مرتفع سازند و 3/35 درصد نقش کانون ها را در این زمینه زیاد می‌دانند و 5/37 درصد از این افراد نظر داده اند که نقش کانون ها در مورد فوق در حد متوسطی و 53/13 درصد نقش کانون ها را در رفع نیازهای نسل آینده کشور کم برابر کرده اند با تعیین عدد Z نتیجه آن شد که فرضیه صفر مردود و فرضیه مخالف صفر به اثبات رسید یعنی اینکه این مراکز توانسته اند با استفاده از امکانات موجود در بخشی از نیازهای نسل آینده کشور را مرتفع سازند.
( امساکی، 1381 ) در تحقیقی تحت عنوان نیاز سنجی های دانش آموزان دوره ی متوسطه در کانون های فرهنگی تربیتی و بررسی میزان انطباق هدف های این کانون با نیازها از دیدگاه مربیان و دانش آموزان در شهر اصفهان بیان می دارد: بدین منظور 8 سؤال در مورد میزان نیازهای معنوی، عقلانی، عاطفی، جسمانی، اجتماعی دانش آموزان از نظر دانش آموزان و مربیان در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که در خصوص نیازهای پنجگانه دانش آموزان در ابعاد معنوی، عاطفی، اجتماعی، عقلانی جسمانی میزان انتظار دانش آموزان و مربیان ازکانون های فرهنگی تربیتی بیش از سطح متوسط بوده است.
نتیجه این تحقیق نشان می دهد که بین نظرات دانش آموزان دختر با دانش آموزان پسر در بعد نیازهای اجتماعی تفاوت وجود دارد و به عبارتی دیگر دانش آموزان دختر نیازهای اجتماعی خود را بیش از دانش آموزان پسر اعلام نموده اند. مربیان نیازهای دانش آموزان را در ابعاد پنجگانه بیشتر از خود دانش آموزان برآورد نموده اند.
به علاوه نتایج نشان داده است که میزان انتظار دانش آموزان و مربیان در خصوص نیازهای مذکور یکسان نبوده است. رتبه بندی نیازها از نظر دانش آموزان عبارت است نیازهای اجتماعی، جسمانی، عاطفی، معنوی و عقلانی و برای مربیان نیازهای عاطفی، جسمانی، اجتماعی، عقلانی و معنوی بوده است و مشخص گردید که در این خصوص نیز بین مربیان و دانش آموزان تفاوت بوده است.

جدول 2 – 1. تحقیقات انجام شده در داخل از کشور
محقق
تاریخ تحقیق
عنوان تحقیق
نتیجه تحقیق
حسین مزروعی
1376
بررسی میزان تحقق اهداف کانون‌های تربیتی شهر اصفهان
فعالیت ها و برنامه های کانون بر روی رشد اقتصادی، عاطفی، اجتماعی، فکری دانش آموزان عضو مؤثر دانسته اند.
احمد موسمی
1385
تأثیر کانون های فرهنگی هنری بر رفتار اخلاقی
عضویت در کانون های فرهنگی تربیتی بر رفتار اخلاقی دانش آموزان عضو تأثیر داشته است.
رضا طحانی
1382
بررسی تأثیر عضویت در کانون‌های فرهنگی تربیتی
عضویت دانش آموزان در کانون‌های

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سلسله مراتب، روان شناسی، عزت نفس، احساس امنیت Next Entries مقاله رایگان با موضوع اوقات فراغت، عزت نفس، رشد اجتماعی، مهارت های زندگی