مقاله رایگان با موضوع رتبه بندی، استان اصفهان، بانک کشاورزی، مشتریان حقیقی و حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

4-1: توزیع پراکندگی تعداد کارکنان به ازای هر شعبه

پراکندگی توزیع هزینه جاری: نهاده دوم یا هزینه جاری هر شعبه به میلیون ریال بین 1280 تا 18830 میلیون ریال بوده و به شرح نمودار شماره 2-4 توصیف گردیده است:

نمودار شماره 4-2: توزیع پراکندگی هزینه های جاری به ازای هر شعبه

پراکندگی توزیع سود پرداختی به سپرده ها: نهاده سوم یا سود پرداختی هر شعبه به سپرده های مدت دار مشتریان حقیقی و حقوقی به میلیون ریال بین 1603 تا 40207 میلیون ریال بوده و به شرح نمودار شماره 3-4 توصیف گردیده است:

نمودار شماره 4-3: توزیع پراکندگی سود سپرده ها به ازای هر شعبه

پراکندگی معوقات بانکی: نهاده چهارم یا معوقات بانکی هر شعبه در ارتباط با تسهیلات اعطایی به مشتریان حقیقی و حقوقی به میلیون ریال بین صفر تا 9354 میلیون ریال بوده و به شرح نمودار شماره 4-4 توصیف گردیده است:

نمودار شماره 4-4: توزیع پراکندگی معوقات بانکی به ازای هر شعبه

پراکندگی درآمد تسهیلات: ستانده اول یا درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی هر شعبه به مشتریان حقیقی و حقوقی به میلیون ریال بین 1627 تا 58148 میلیون ریال بوده و به شرح نمودار شماره 5-4 توصیف شده است:

نمودار شماره 4-5: توزیع پراکندگی درآمد تسهیلات بانکی به ازای هر شعبه

پراکندگی جذب سپرده های بانکی: ستانده دوم یا سپرده های جاری، کوتاه و بلند مدت هر شعبه به ازای مشتریان حقیقی و حقوقی به میلیون ریال بین 17705 تا 305627 میلیون ریال بوده و به شرح نمودار شماره 6-4 توصیف گردیده است:

نمودار شماره 4-6: توزیع پراکندگی سپرده های بانکی به ازای هر شعبه

4-4) ارزیابی کارآیی شعب بانکی:
بر مبنای مدل تحقیق، هر شعبه از جامعه آماری شعب بانک کشاورزی استان اصفهان به عنوان یک واحد تصمیم گیری یا DMU قلمداد شده و در قیاس با خود و دیگر شعبه های استان مبتنی بر داده های عملکردی سال منتهی به 29/12/1393 مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این ارزیابی در ابتدا اندازه کارآیی هر شعبه و بر مبنای آن وضعیت هر شعبه تعیین و در ادامه با به کارگیری مدل رتبه بندی، نسبت به رتبه بندی هر یک از شعب مبادرت شده است.

الف) تعیین مقادیر کارآیی:
جهت ارزیابی کارآیی هر شعبه، از روش‌تحليل‌پوششي‌داده‌ها و مدل BCC استفاده شده است که در آن مقیاس یا اندازه هر شعبه نیز در مدل مد نظر قرار گرفته است. در این صورت مدل اندازه‌گيري‌كارآيي شعب مورد ارزیابی به عنوان تابعي از نهاده‌ها و ستانده‌ها به صورت زير مدل‌سازي شد:

Ej = max (z) = z0 j=0
s.t:
y1oz0 – ∑_(j=1)^31▒〖λ_j y_1j 〗≤0 ستانده‌ اول
y2oz0 – ∑_(j=1)^142▒〖λ_j y_2j 〗≤0 ستانده‌ دوم
∑_(j=1)^142▒〖λ_j x_1j 〗≤x1o نهاده‌ اول
∑_(j=1)^142▒〖λ_j x_2j 〗≤x2o نها‌ده‌ دوم
∑_(j=1)^142▒〖λ_j x_3j 〗≤x3o نهاده‌ سوم
∑_(j=1)^142▒〖λ_j x_4j 〗≤x4o نهاده‌ چهارم
∑_(j=1)^142▒λ_j = 1
λ_j≥0 j= 1… 142

با جای گذاری مقادیر نهاده ها و ستانده ها بر مبنای جدول شماره 3-4 در مدل فوق و حل آن به ازای هر شعبه با استفاده از نرم افزار WINQSB اندازه کارآیی و وضعیت هر شعبه تعیین گردیده و در جدول شماره 5-4 خلاصه گردیده است. در این ارزیابی معکوس مقدار تابع هدف در نقطه بهینه به عنوان اندازه کارآیی و اندازه ای بین صفر تا یک یا بر حسب درصد بین صفر تا 100درصد تعریف و صرفا شعبی که اندازه یک یا صد درصد را به خود اختصاص داده اند کارآ تلقی و سایر شعب ناکارآمد تلقی شده اند. تعیین اندازه کارآیی و وضعیت کارآمدی یا ناکارآمدی هر شعبه طی جدول شماره 5-4 خلاصه شده است:

جدول شماره 4-5: ارزیابی‌کارایی به روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها
کد
اندازه کارایی
وضعیت
کد
اندازه کارایی
وضعیت
کد
اندازه کارایی
وضعیت
5001
100
کارآ
5049
94.40
ناکارآ
5097
66.07
ناکارآ
5002
95.37
ناکارآ
5050
30.92
ناکارآ
5098
82.88
ناکارآ
5003
100
کارآ
5051
100
کارآ
5099
59.40
ناکارآ
5004
88.87
ناکارآ
5052
100
کارآ
5100
100
کارآ
5005
79.13
ناکارآ
5053
68.11
ناکارآ
5101
63.38
ناکارآ
5006
85.83
ناکارآ
5054
73.19
ناکارآ
5102
98.81
ناکارآ
5007
70.43
ناکارآ
5055
100
کارآ
5103
62.12
ناکارآ
5008
100
کارآ
5056
73.42
ناکارآ
5104
82.53
ناکارآ
5009
100
کارآ
5057
84.49
ناکارآ
5105
57.04
ناکارآ
5010
100
کارآ
5058
83.24
ناکارآ
5106
54.66
ناکارآ
5011
100
کارآ
5059
69.91
ناکارآ
5107
57
ناکارآ
5012
88.11
ناکارآ
5060
67.61
ناکارآ
5108
55.29
ناکارآ
5013
100
کارآ
5061
90.51
ناکارآ
5109
51.10
ناکارآ
5014
91.55
ناکارآ
5062
93.66
ناکارآ
5110
72.11
ناکارآ
5015
61.22
ناکارآ
5063
77.10
ناکارآ
5111
53.08
ناکارآ
5016
100
کارآ
5064
87.05
ناکارآ
5112
41.38
ناکارآ
5017
86.40
ناکارآ
5065
91.84
ناکارآ
5113
87.67
ناکارآ
5018
86.73
ناکارآ
5066
100
کارآ
5114
74.58
ناکارآ
5019
66.41
ناکارآ
5067
100
کارآ
5115
49.61
ناکارآ
5020
94.30
ناکارآ
5068
55.40
ناکارآ
5116
79.73
ناکارآ
5021
92.84
ناکارآ
5069
100
کارآ
5117
75.28
ناکارآ
5022
90.24
ناکارآ
5070
70.13
ناکارآ
5118
48.69
ناکارآ
5023
75.25
ناکارآ
5071
55.59
ناکارآ
5119
74.42
ناکارآ
5024
96.77
ناکارآ
5072
67.15
ناکارآ
5120
54.53
ناکارآ
5025
69.06
ناکارآ
5073
61.47
ناکارآ
5121
57.96
ناکارآ
5026
100
کارآ
5074
73.78
ناکارآ
5122
58.94
ناکارآ
5027
100
کارآ
5075
75.71
ناکارآ
5123
43.20
ناکارآ
5028
67.10
ناکارآ
5076
72.17
ناکارآ
5124
79.23
ناکارآ
5029
63.69
ناکارآ
5077
53.06
ناکارآ
5125
74.46
ناکارآ
5030
77.01
ناکارآ
5078
90.15
ناکارآ
5126
42.42
ناکارآ
5031
73.36
ناکارآ
5079
68.93
ناکارآ
5127
59.23
ناکارآ
5032
83.08
ناکارآ
5080
83.63
ناکارآ
5128
75.93
ناکارآ
5033
75.17
ناکارآ
5081
100
کارآ
5129
60.01
ناکارآ
5034
78.14
ناکارآ
5082
86.05
ناکارآ
5130
86.51
ناکارآ
5035
83.54
ناکارآ
5083
63.46
ناکارآ
5131
43.67
ناکارآ
5036
94.38
ناکارآ
5084
63.02
ناکارآ
5132
75.26
ناکارآ
5037
75.49
ناکارآ
5085
68.05
ناکارآ
5133
47.24
ناکارآ
5038
60.79
ناکارآ
5086
74.37
ناکارآ
5134
66.79
ناکارآ
5039
100
کارآ
5087
68.05
ناکارآ
5135
57.28
ناکارآ
5040
63.75
ناکارآ
5088
74.37
ناکارآ
5136
56.36
ناکارآ
5041
70.68
ناکارآ
5089
100
کارآ
5137
74.22
ناکارآ
5042
76.02
ناکارآ
5090
56.47
ناکارآ
5138
67.18
ناکارآ
5043
100
کارآ
5091
78.92
ناکارآ
5139
66.89
ناکارآ
5044
76.69
ناکارآ
5092
79.10
ناکارآ
5140
55.77
ناکارآ
5045
92.65
ناکارآ
5093
83.63
ناکارآ
5141
46.87
ناکارآ
5046
100
کارآ
5094
100
کارآ
5142
100
کارآ
5047
74.52
ناکارآ
5095
67.26
ناکارآ
***
***
***
5048
67.85
ناکارآ
5096
80.10
ناکارآ
***
***
***

به طوري كه در جدول شماره 5-4 آمده است، بر مبناي نتايج ارزيابي‌كارآيي به روش تحليل‌پوششي‌داده‌ها ازبين شعب بانک کشاورزی استان اصفهان، 24 شعبه یا کمتر از 17 درصد از کل شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با اختیار اندازه یک یا 100 درصد، کارآ تلقی و سایر شعب با اختیار اندازه کمتر از 100 درصد ناکارآمد شناخته شده اند. وفق نتایج به دست آمده شعب کارآ در این استان عبارت از 5001، 5003، 5008، 5009، 5010، 5011، 5013، 5016، 5026، 5027، 5039، 5043، 5046، 5051، 5052، 5055، 5059، 5066، 5067، 5069، 5081، 5089، 5094، 5100 و 5142کارآ و سایر شعب ناکارآمد ارزیابی شده اند.
علاوه بر این توزیع کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان به صورت نمودار شماره 7-4 تصویر گردیده است:

نمودار شماره 4-7: توزیع کارآیی مالی شعبه های بانک کشاورزی استان اصفهان

ب) رتبه بندی شعب:
بر مبنای بنیان های نظری هر یک از مدل های معمول تحلیل پوششی داده ها که در ارزیابی کارآیی مورد استفاده قرار می گیرند، مبتنی بر تعریف کارآیی نسبی و فنی حداکثر مقدار ممکن یا مطلوب ترین مقدار را معادل یک یا 100 درصد فرض کرده و بر مبنای محاسبات در نقطه بهینه به هیچ واحدی اندازه بزرگتر از یک یا بزرگتر از 100 درصد نسبت داده نمی شود و در مدل های اولیه تعریف کارآیی با فرض تعریف ضرایب ارزشی نهاده ها و ستانده ها به گونه ای است که ضمن به دست آمدن بیشترین مقدار ممکن کارآیی برای واحد مورد ارزیابی، ارزش های یاد شده به گونه ای تعیین شوند که با این ارزش ها واحد مورد ارزیابی یا واحدهای مورد مقایسه عددی بیشتر از یک یا صد درصد اخذ نکنند. طبق مدل بانکر و میندرتا(1998) مدلی از تحلیل پوششی داده ها ارایه شد که وفق آن به واحد مورد ارزیابی اجازه اخذ مقدار بیشتر از یک یا 100 درصد را به عنوان اندازه کارآیی رتبه ای می داد. بر مبنای این مدل واحدهای ناکارآمد در ارزیابی وفق مدل BCC یا مدل های مشابه همان مقدار قبلی را اختیار کرده ولی واحدهایی که وفق مدل معمول با اختیار اندازه یک کارآمد تلقی شده بودند امکان اختیار بیشتر از یک را می یابند که بر مبنای مقدار به دست آمده واحدهای مورد مقایسه رتبه بندی می شوند. در مقایسه با مدل BCC در مدل رتبه بندی در این قسمت با استفاده از این مدلλ_j متناظر با واحد مورد ارزیابی از مدل حذف شده است.
در این قسمت کارآیی رتبه ای هر واحد را محاسبه و مبتنی بر آن نسبت به رتبه بندی شعب مبادرت شده که نتایج به شرح جدول شماره 4-6 خلاصه شده است:

جدول شماره 4-6: رتبه بندی شعب بر مبنای کارآیی رتبه ای
رتبه
کد شعبه
کارآیی رتبه ای
رتبه
کد شعبه
کارآیی رتبه ای
رتبه
کد شعبه
کارآیی رتبه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جامعه آماری، بانک کشاورزی، جذب سپرده، رگرسیون Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه آزمون فرضیه، سرمایه فکری، ارزش بازار، عملکرد مالی