مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، همسانی درونی

دانلود پایان نامه ارشد

99

فهرست جدول‌ها

عنوان و شماره

صفحه
جدول 3-1: توزیع افراد نمونه بر اساس جنسیت
63
جدول 3-2: ضرایب همسانی درونی خرده‌ مقیاس‌های مقیاس اهداف پیشرفت
65
جدول 3-3: ضرائب همسانی درونی خرده مقیاس‌های مقیاس راهبردهای مقابله‌ای
67
جدول 4-1: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات آزمودنی‌ها در متغیرهای پژوهش
72
جدول 4-2: ماتریس همبستگی میان متغیرهای مورد پژوهش در کل نمونه
73
جدول 4-3: نتایج رگرسیون همزمان تاب‌آوری بر روی جهت‌گیری‌های هدف
74
جدول 4-4: نتایج رگرسیون همزمان راهبردهای مقابله ای تحصیلی بر روی جهت گیری هدف
76
جدول 4-5: نتایج رگرسیون همزمان تاب‌آوری بر روی جهت‌گیری هدف و راهبردهای مقابله‌ای
81
جدول 4-6: مقایسه‌ی دختران و پسران در زمینه‌ی جهت‌گیری هدف، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی و تاب‌آوری
84

فهرست شکل‌ها

عنوان و شماره
صفحه
نمودار 1-1: مدل مورد بررسی در پژوهش حاضر
12
نمودار 3-1: رگرسیون تاب‌آوری به روی جهت‌گیری هدف
68
نمودار 3-2: رگرسیون راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی به روی جهت‌گیری هدف

69
نمودار 3-3: رگرسیـون تاب‌آوری به روی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی و جهت‌گیری

69
نمودار 4-1: اثر مستقیم جهت‌گیری‌های هدف بر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، منابع فارسی Next Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، دانشجویان، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، مشکلات تحصیلی