مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، جهت گیری هدف، دانشجویان

دانلود پایان نامه ارشد

دانشجویان را پیش‌بینی کنند؟
4- آیا راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، نقش واسطه‌ای در ارتباط بین جهت‌گیری‌های هدف و تاب‌آوری دانشجویان ایفا می‌کنند؟

1-5-2- سوالات فرعی

5- آیا تفاوت معناداری در جهت‌گیری‌‌های هدف دختران و پسران وجود دارد؟
6- آیا تفاوت معناداری در راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی دختران و پسران وجود دارد؟
7- آیا تفاوت معناداری در تاب‌آوری دختران و پسران وجود دارد؟

1-6- تعاریف مفهومی متغیرها

جهت‌گیری هدف: روشی که افراد بر اساس آن، برای نشان دادن شایستگی و توانایی‌شان و انجام یک رقابت، در رفتارهای پیشرفت درگیر می شوند (برونل39، 1999).
راهبردهای مقابله‌ای: مقابله کردن به تلاش‌های رفتاری و شناختی برای پیشگیری، نظم بخشیدن و فرونشاندن استرس اطلاق می‌گردد (لازاروس و فلکمن، 1984).
تاب‌آوری: فرآیند بازسازی روانی پس از یک اتفاق آسیب‌زا و ناخوشایند، تاب‌آوری خوانده می‌شود (اسشاپ و همکاران، 2006).

1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها

جهت گیری هدف: منظور نمره‌ای است که آزمودنی در پرسشنامه جهت گیری هدف ( الیوت و مک گریگور، 2001) به دست آورده است. این پرسشنامه دارای چهار مؤلفه اهداف عملکردی- گرایشی، تسلطی- گرایشی، عملکردی- اجتنابی و تسلطی- اجتنابی می‌باشد.
تاب‌آوری: در این پژوهش

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، موفقیت تحصیلی، عوامل انگیزشی، دانشجویان Next Entries مقاله رایگان با موضوع اهداف پیشرفت، هداف پیشرفت