مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، دانشجویان

دانلود پایان نامه ارشد

راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی در ارتباط بین جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری که در این راستا به اهداف زیر پرداخته می‌شود:
بررسی توان پیش‌بینی کنندگی جهت‌گیری‌های هدف در پیش‌بینی تاب‌آوری.
بررسی توان پیش‌‌بینی کنندگی جهت‌گیری‌های هدف در پیش‌بینی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی.
بررسی توان پیش‌بینی کنندگی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی با کنترل جهت‌گیری‌های هدف در پیش‌بینی تاب‌آوری.

1-4-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:
مقایسه‌ی جهت‌گیری هدف دختران و پسران.
مقایسه‌ی تاب‌آوری دختران و پسران.
مقایسه‌ی راهبردهای مقابله‌ای دختران و پسران.

1-5- سوالات پژوهش

1-5-1- سوالات اصلی

1- آیا جهت‌گیری‌های هدف (تسلطی-گرایشی، تسلطی- اجتنابی، عملکردی-گرایشی، عملکردی- اجتنابی) می توانند تاب‌آوری دانشجویان را پیش‌بینی کنند؟
2- آیا جهت‌گیری‌های هدف (تسلطی-گرایشی، تسلطی- اجتنابی، عملکردی-گرایشی، عملکردی- اجتنابی) می‌توانند راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی دانشجویان را پیش‌بینی کنند؟
3- آیا راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی (مدارای مثبت، مدارای انکاری، مدارای فرافکن، راهبرد غیر مدارایی) با کنترل جهت‌گیری‌های هدف (تسلطی-گرایشی، تسلطی- اجتنابی، عملکردی-گرایشی، عملکردی- اجتنابی) می توانند تاب‌آوری

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، موفقیت تحصیلی، عوامل انگیزشی، دانشجویان Next Entries مقاله رایگان با موضوع اهداف پیشرفت، هداف پیشرفت