مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، روش تحلیل عاملی، معنادار بودن، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

(كاملاً نادرست تا هميشه درست) در نظر گرفته شده كه از صفر (كاملاً نادرست) تا چهار (هميشه درست) نمره گذاري مي شود. اين مقياس اگرچه ابعاد مختلف تاب آوري را مي سنجد ولي داراي يك نمره كل مي‌باشد.
محمدی (1384، به نقل از کشاورزی، 1390)، در تحقیق خود برای تعیین روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده کرده است. وی تنها یک عامل با ارزش ویژه 03/7 استخراج کرده است که این عامل 28 درصد واریانس را تبیین می‌کرده است، همچنین به منظور تعیین پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده نموده و ضریب حاصله را برابر با 89/0 گزارش کرده است. در این پژوهش، به منظور تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای 86/0 به دست آمد. جهت تعیین روایی پرسشنامه نیز از همبستگی نمره‌ی کل پرسشنامه با تک تک سؤالات تشکیل دهنده‌ی آن استفاده شد. دامنه‌ی ضرایب از 24/0 تا 63/0 به دست آمد و همه‌ی ضرایب در سطح 01/0 معنادار بودند.

3-4-3- پرسشنامه‌ی راهبردهای مقابله‌ی تحصیلی148 (ACI)

برای سنجش رفتارهای مقابله‌ای دانشجویان، پرسشنامه‌ی مقابله‌ی تحصیلی ACI (ترو و کانل، 1984) به کار گرفته شده است. این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس راهبردهای مقابله‌ای مثبت، راهبردهای مقابله‌ای فرافکن، راهبردهای مقابله‌ای

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، افراد مبتلا Next Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه