مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، دانشجویان دختر، عوامل شخصی، دانشجویان

دانلود پایان نامه ارشد

به نظر می‌رسد هر چه تحقیقات در خلال سال‌ها پیش می‌روند، نتایج، از عدم تفاوت میانگین نمرات دختران و پسران در جهت‌گیری‌های هدف، حکایت دارد. علت این امر را می‌توان کمابیش یکسان شدن شرایط رشد و پیشرفت برای زنان و مردان در همه‌ی عرصه‌‌ها و در اکثر جوامع دانست.

2-2-5- تفاوت‌های جنسیتی در راهبردهای مقابله‌ای

مقابله را می‌توان پدیده‌ای پیچیده دانست که با عوامل متعدد وابسته به موقعیت، عوامل شخصی و جمعیت‌شناختی همبستگی دارد و جنسیت، تقریبا همیشه به عنوان شاخص روش‌های مقابله‌ای مطرح می‌شود (فرایدنبرگ142، 1994؛ به نقل از حاجی زادگان، 1386). مطالعات مختلف نشانگر این واقعیت هستند که مردان، مستقیم‌تر از زنان با مشکل و منبع ایجاد کننده‌ی آن برخورد می‌کنند. همچنین مردان بیشتر از راهبردهای مسأله مدار و زنان بیشتر از راهبردهای هیجان مدار استفاده می‌کنند (علیپور، هاشمی، باباپور و طوسی، 1389).
ثمری، لعلی فاز و عسکری (1385)، در پژوهش خود عنوان کردند که استفاده از شیوه‌های هیجان مدار نزد دانشجویان دختر مشهود‌تر است اما در مورد استفاده از شیوه‌‌ی مقابله‌ی مسأله‌مدار تفاوت چندانی وجود ندارد.
همچنین نتایج پژوهش لارنس، اشفورد و دنت143 (2006)، در مورد تفاوت‌های جنسیتی در راهبردهای مقابله‌ای و تاثیر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، افراد مبتلا Next Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه