مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، ورزشکاران، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، باورهای خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

منفی بر مقابله‌ی اجتنابی است.
شیخ الاسلامی و احمدی (1390) نیز در پژوهش خود با عنوان “پیش‌بینی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی بر اساس باورهای خودکارآمدی و جهت‌گیری هدف دانشجویان” که بر روی 248 آزمودنی دختر و پسر انجام شد، ابراز داشتند که جهت‌گیری هدف تسلط مدار با باورها و رفتارهای سازگارانه همچون پافشاری و تلاش در انجام تکالیف چالش برانگیز، استفاده از راهبردهای پردازش عمیق، نسبت دادن موفقیت به تلاش خود و استفاده از راهبردهای حل مسئله ارتباط مثبت دارد و در مقابل جهت‌گیری عملکردی دارای ارتباط منفی با راهبردهای مقابله‌ای مثبت و سازگارانه و ارتباط مثبت با رفتارهای غیر مقابله‌ای است.
نتایج پژوهش فائوز، لی، سوه و عبداللطیف137 (2008)، در تلاش برای بررسی رابطه‌ی جهت‌گیری هدف و راهبردهای مقابله‌ای در میان ورزشکاران، نشان داد که میان جهت‌گیری‌های هدف پیشرفت و مهارت‌های مقابله‌ای ورزشکاران رابطه‌ی مثبت وجود دارد. خرده مقیاس خودگرایی از پرسشنامه‌ی جهت گیری هدف ورزشکاران به صورت معناداری با هر 6 مهارت مقابله‌ای ورزشکاران و خرده‌ مقیاس وظیفه‌گرایی، تنها با 5 راهبرد مقابله‌ای رابطه داشت.

2-2-3- راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی و تاب‌آوری

مرور ادبیات پیشین در حوزه‌ی مقابله و تنظیم هیجان، گویای آن

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اختلالات روانی، عوامل محیطی، مواد مخدر Next Entries مقاله رایگان با موضوع سبک مقابله، مقابله با استرس، دانش آموز دختر، هداف پیشرفت