مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، پنج عامل بزرگ شخصیت، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، دانشجویان دانشگاه شیراز

دانلود پایان نامه ارشد

تسلطی و عملکردی، رضایتمندی بیشتری از تجربه‌های تحصیلی دارند، سطوح بالاتری از درگیری در فعالیت‌های تحصیلی از خود نشان می‌دهند و در بافت تحصیلی، بیشتر پیشرفت می‌کنند.
در پژوهش دیگری که توسط حسینی و لطیفیان (1388)، با عنوان پیش‌بینی جهت‌گیری هدف با استفاده از پنج عامل بزرگ شخصیت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز صورت پذیرفت، نتایج نشان داد، میان توافق‌پذیری و جهت‌گیری تسلطی-گرایشی، رابطه‌ی مثبت وجود دارد. افراد توافق‌پذیر، افرادی‌ سازش‌پذیر، منعطف و همکار هستند که اعتماد زیادی از خود نشان می‌دهند.

2-2-2-
جهت‌گیری هدف و راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی

تحقیقات پیشین نشانگر وجود رابطه میان اهداف پیشرفت دانش‌آموزان و مواجهه با مشکلات و یا شکست تحصیلی است. طبق اظهارات فرایدل، کورتینا، ترنر و میدگلی135 (2007)، استفاده از اهداف تسلطی به طور مثبت با استفاده از راهبردهای مقابله‌ای مثبت و به صورت منفی با به کار بستن راهبردهای مقابله‌ای انکاری و ناسازگار، در ارتباط است. در مقابل، تاکید دانش‌آموزان بر اهداف عملکردی-گرایشی به صورت منفی با استفاده از راهبردهای مقابله‌ای مثبت و راهبردهای مقابله‌ای سازگار مرتبط است (به نقل از دورون و همکاران، 2011). همچنین بر اساس پژوهش دورون و همکاران (2011)، بر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اختلالات روانی، عوامل محیطی، مواد مخدر Next Entries مقاله رایگان با موضوع سبک مقابله، مقابله با استرس، دانش آموز دختر، هداف پیشرفت