مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

تاب‌آوری
75
نمودار 4-2: اثر مستقیم جهت‌گیری‌های هدف بر راهبرد مقابله‌ای مثبت
77
نمودار 4-3: اثر مستقیم مؤلفه‌های جهت‌گیری‌های هدف بر راهبرد مقابله‌ای فرافکن
78
نمودار 4-4: اثر مستقیم جهت‌گیری‌های هدف بر راهبرد مقابله‌ای انکاری
79
نمودار 4-5: اثر مستقیم مؤلفه‌های جهت‌گیری بر راهبرد غیر مدارایی
80
نمودار 4-6: اثر همزمان جهت‌گیری‌های هدف و راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی بر تاب‌آوری
82
نمودار 4-7: مدل واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی
83

1- کلیات

1-1- مقدمه

“خسته شدم، هنوز دارم بابت این قضیه‌ی لعنتی حرص می‌خورم، هر لحظه هم بد و بدتر می‌شه. حس وحشتناکیه”. این مثالی است از گفتگوی درونی یک شخص که در مسیر راهبرد مقابله‌‌ای اجتنابی قرار گرفته است (اشنایدر1، 2001). این فرد قصد دارد که از رویارویی با عامل استرس‌زا بگریزد اما هرچه سعی می‌کند کمتر به آن توجه کند فضای بیشتری از ذهنش اشغال می‌شود. راهبردهای مقابله‌ای2 که به آن‌ها راهبردهای مدارا نیز گفته می‌شود، به اقدامات رفتاری و شناختی و نیز راهبردهای آگاهانه‌ای اطلاق می‌شود که افراد در مواجهه با اتفاقات چالش برانگیز، منفی و دشوار زندگی به کار می‌گیرند (لازاروس و فلکمن3، 1984؛ به نقل از مونِتا و اسپادا4، 2009).

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، منابع فارسی Next Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، دانشجویان، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، مشکلات تحصیلی