مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله

دانلود پایان نامه ارشد

از ظهور بی‌کفایتی). در این جهت‌گیری، دانش‌آموزان برای آشکار نشدن بی‌مهارتی و عدم کفایتشان که منجر به قضاوت‌های منفی دیگران در مورد آن‌ها می‌شود، از درگیر شدن و رویارویی در تکالیف پرهیز می‌کنند. دانش‌آموزانی که دارای جهت‌گیری هدف عملکردی- اجتنابی هستند تکالیف تحصیلی‌شان را در درجه‌ی اول انجام می‌دهند چون از این‌که بی کفایت به نظر برسند بیم دارند (الیوت، 1999؛ به نقل از سعدی خانی، 1385).

2-1-2- راهبردهای مقابله‌ای

در پنج دهه‌ی گذشته، استفاده از واژه‌ی استرس به طور فزاینده‌ای در علوم رفتاری رواج یافته است. استرس برای اولین بار در فیزیک، به منظور تجزیه و تحلیل سازه‌هایی که در برابر فشار نیروی خارجی تغییر شکل نمی‌دهند، استفاده شد. در این تجزیه و تحلیل گرچه فشار از سوی نیروی خارجی بود اما باعث تغییر شکل داخلی در جسم می‌شد (لازاروس، 1993).
در انتقال از فیزیک به علوم رفتاری، کاربرد واژه‌ی استرس تغییر کرد (لازاروس، 1993). واکنش استرس در بدن یک نوع سازگاری زیستی طبیعی است که به انسان‌ها کمک می‌کند تا در صورت رویارویی با شرایط خطرناک با نشان دادن واکنش فوری، جان خود را حفظ کنند. اما اتفاق مهم در ایجاد استرس، نحوه‌ی برداشت ما از آن‌هاست. وقتی اتفاقی می‌افتد ابتدا فکر می‌کنیم که آیا این اتفاق

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جهت گیری هدف، خودکارآمدی Next Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله