مقاله رایگان با موضوع راهبردهای شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش‌‌ها بیان می‌کنند که جهت‌گیری تسلطی یک انگیزاننده‌ی انطباقی است. دانش‌آموزانی که با جهت‌گیری هدف تسلطی-گرایشی برانگیخته می‌شوند تمایل دارند از سطوح بالای راهبردهای شناختی عمیق استفاده نمایند (الیوت، 2005 و گابریل69، 2007؛ به نقل از لی و همکاران، 2010). در اهداف تسلطی-گرایشی، محور، توسعه و بهبود شایستگی‌ها از طریق افزایش سطح فهم و ادراک موضوع می‌باشد. این افراد به درگیری با تکالیف چالش‌انگیز و درک کامل آن علاقمند هستند و شکست را مقدمه‌ی درک بیشتر در راستای توسعه شایستگی‌ها می‌دانند (کاپلان و ماهر، 2007). افراد با جهت‌گیری هدف تسلطی- گرایشی بر رشد شایستگی خود از راه تسلط یافتن بر تکالیف و دست یافتن به مهارت‌های جدید تمرکز دارند (الیوت و مک گریگور، 2001). ادبیات کنونی تحقیقات نشان می‌دهد که اهداف تسلطی- گرایشی با فرایندهای سازنده‌ی شناختی که منجر به نتایج مثبت در یادگیری مفهومی می‌شود مرتبط است (بلنکی و نوکز- مالاک70، 2012).

2-1-1-1-2- اهداف تسلطی- اجتنابی

در این اهداف، شایستگی به صورت تسلط کامل به تکلیف تعریف می‌شود و تمام تلاش افراد معطوف به دوری گزیدن از خطا و اشتباه است (پینتریچ، 2000). افراد با جهت‌گیری هدف تسلطی- اجتنابی، به منظور پرهیز از شکست در یادگیری، تا جایی که امکان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جهت گیری هدف، خودکارآمدی Next Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله