مقاله رایگان با موضوع دانشجویان، مشکلات تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

انکاری و راهبردهای غیر مقابله‌ای است. خرده مقیاس مقابله‌ی مثبت (3 سوال) استفاده‌ی دانشجویان از راهبردهای سازگارانه را مورد سنجش قرار می‌دهد. خرده مقیاس مقابله‌ی فرافکن (3 سؤال)، میزان سرزنش دیگران در هنگام مواجهه با مشکلات تحصیلی مانند سرزنش معلم یا ماهیت غیر منصفانه آزمون را اندازه ‌می‌گیرد. خرده مقیاس مقابله‌ی انکاری (3 سؤال)، افکار دانشجویان در خصوص بی اهمیت شمردن رویداد منفی تحصیلی را می‌سنجد و خرده مقیاس راهبردهای غیر مقابله‌ای (4 سؤال)، میزان ارزیابی منفی دانشجویان از خودشان و نگرانی آن‌ها در مورد آن که دیگران چه برداشتی در مورد آن‌ها دارند را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد. این پرسشنامه دارای طیف لیکرت از بسیار مخالفم (1)، تا بسیار موافقم (5)، می‌باشد. در پژوهش شیخ الاسلامی و احمدی (1391)، پایایی خرده مقیاس‌های پرسشنامه‌ی مقابله‌ی تحصیلی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است و ضريب پايايي مقابله‌ی مثبت برابر با 60/0، مقابله‌ی فرافکن 40/0، مقابله‌ی انکاری 73/0 و راهبرد غیر مقابله‌ای برابر با 75/0 به دست آمده است. جهت بررسی روایی پرسشنامه نیز همبستگی نمره‌ی هر سوال با نمره‌ی خرده مقیاس مربوط به خود محاسبه شده است. دامنه‌ی ضرایب از 59/0 تا 83/0 به دست آمده و همگی در سطح 0001/0

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، افراد مبتلا Next Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه