مقاله رایگان با موضوع دانشجویان، متغیر وابسته، متغیر مستقل، دانشجویان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه‌ي سلامت روان و هوش معنوي با تاب‌آوري بر روی دانشجویان علوم پزشکی انجام شد، بیان شده است که بين دانشجويان دختر و پسر از لحاظ تاب‌آوري تفاوت معناداري وجود ندارد.
در پژوهش دیگری که توسط بردمن، بلالوک و باتون145(2009)، صورت پذیرفت، به عنوان یک یافته‌ی مهم عنوان شده است که تاب‌آوری مردان، در مقایسه با زنان بالاتر است.

3- روش پژوهش

در این فصل ابتدا طرح تحقیق، جامعه آماری، مشارکت کنندگان در تحقیق، سپس ابزارهای پژوهش، نحوه‌ی اجرا و روش گردآوری اطلاعات و در نهایت روش‌های تجزیه و تحلیل‌های آماری داده‌ها ارائه می‌گردد.

3-1- طرح پژوهش

طرح این پژوهش از نوع همبستگی است. متغیر مستقل (برون‌زاد) در این تحقیق، جهت‌گیری هدف، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی به عنوان متغیر واسطه‌ای و تاب‌آوری به عنوان متغیر وابسته (درون‌زاد) در نظر گرفته شده است.

3-2- جامعه‌ی آماری

جامعه‌ی آماری این پژوهش متشکل از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خلیج فارس بوشهر در سال تحصیلی 92- 1391 می‌باشد.

3-3- مشارکت کنندگان در تحقیق

مشارکت کنندگان در این تحقیق، شامل 300 دانشجو از رشته‌های مختلف دانشکده‌های معماری و شهرسازی، نفت و گاز و پتروشیمی، ادبیات و علوم انسانی، علوم

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سختی،، (فرگوس، زیمرمن،، 2005). Next Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه