مقاله رایگان با موضوع دانشجویان، متغیر وابسته، متغیر مستقل، دانشجویان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه‌ي سلامت روان و هوش معنوي با تاب‌آوري بر روی دانشجویان علوم پزشکی انجام شد، بیان شده است که بين دانشجويان دختر و پسر از لحاظ تاب‌آوري تفاوت معناداري وجود ندارد.
در پژوهش دیگری که توسط بردمن، بلالوک و باتون145(2009)، صورت پذیرفت، به عنوان یک یافته‌ی مهم عنوان شده است که تاب‌آوری مردان، در مقایسه با زنان بالاتر است.

3- روش پژوهش

در این فصل ابتدا طرح تحقیق، جامعه آماری، مشارکت کنندگان در تحقیق، سپس ابزارهای پژوهش، نحوه‌ی اجرا و روش گردآوری اطلاعات و در نهایت روش‌های تجزیه و تحلیل‌های آماری داده‌ها ارائه می‌گردد.

3-1- طرح پژوهش

طرح این پژوهش از نوع همبستگی است. متغیر مستقل (برون‌زاد) در این تحقیق، جهت‌گیری هدف، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی به عنوان متغیر واسطه‌ای و تاب‌آوری به عنوان متغیر وابسته (درون‌زاد) در نظر گرفته شده است.

3-2- جامعه‌ی آماری

جامعه‌ی آماری این پژوهش متشکل از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خلیج فارس بوشهر در سال تحصیلی 92- 1391 می‌باشد.

3-3- مشارکت کنندگان در تحقیق

مشارکت کنندگان در این تحقیق، شامل 300 دانشجو از رشته‌های مختلف دانشکده‌های معماری و شهرسازی، نفت و گاز و پتروشیمی، ادبیات و علوم انسانی، علوم

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، افراد مبتلا Next Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه