مقاله رایگان با موضوع دارایی ها، صنعت بانکداری، مدل DEA، کارایی نسبی

دانلود پایان نامه ارشد

و دیگران37 1988 بر اساس اطلاعات مربوط به سال 1986 نمونه ای مركب از 215 بانک در امريكا را با نگرش واسطه ای و روش ناپارامتري مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه تعداد پرسنل و ارزش دارایی های ثابت و کل سپرده های مشتریان نهاده ها و وام های ساختمانی ، وام های تجاری و صنعتی و وام های مصرفی سپرده های دیداری ستانده ها می باشند. آنها نتیجه گیری کردند كه متوسط کارایی بانک ها 79% است و کارایی ارتباط منفی با ترکیب و متنوع محصولات و ارتباط مثبت با اندازه بانک ها دارد.
سبنویان و رجیستر38 1989 ، با گردآوری اطلاعات 646 بانک آمریکا مربوط به سال 1983 ، نگرش تولیدی و روش پارامتری آماری با استفاده از تابع هزينه ترانسلوگ،ناکارایی را برای بانک های نمونه برآورد و نتیجه گیری کردند که متوسط کارایی 77% است و کارایی ارتباط منفی با اندازه بانک ها دارد.
فریر و لاول39 1990، بر مبنای اطلاعات 575 بانک در آمریکا مربوط به سال 1984 با نگرش تولیدی و روش بارامتری آماری با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ و همچنین روش نابارامتری پژوهش خود را انجام داده اند. در تابع هزينه مورد تخمین ، هزینه کل متغیر وابسته تعداد پرسنل ، هزینه اداری و هزینه ملزومات نهاده ها و تعداد سپرده های ديداري ، تعداد حساب های جاری و تعداد وام های مسکن – تعداد وام های صنعتی و تعداد وام های تجاری ستانده ها می باشند نتایج این مطالعه بیانگر این بود که متوسط کارایی براساس روش پارامتری 74% و روش نابارامتری 79% است و میزان کارایی با اندازه بانک رابطه منفی دارد ، کارایی محاسبه شده در هر دو روش یکسان می باشد.
عالی ، گرابوسکی ، پاسورکا و رنگان40 1990 ،با استفاده از اطلاعات آماری سال 1986 مربوط به 322 بانک آمریکا با نگرش واسطه ای و روش نابارمتری ناکارایی بانک ها را مورد بررسی قرار داده اند. نهاده های این مطالعه شامل تعداد پرنسل ، ارزش دارایی های ثابت و کل سپرده های مشتریان و ستانده ها ، وام های ساختمانی ، وام های تجاری و صنعتی ، وام های مصرفی و سایر وام ها و سپرده های دیداری می باشند آنها نشان دادند که متوسط کارایی بانک ها 83% است و اختلاف با اهمیتی بین کارایی بانک های دارای شعبه و تک واحدی وجود ندارد.
الفرجی و الیدی41 1993 ،با گردآوری اطلاعات 15 شعبه یکی از بزرگترین بانک های تجاری عربستان صعودی در یک دوره یک ساله و با نگرش واسطه ای و روش نابارمتری کارایی شعب بانک را مورد بررسی قرار دادند. نهادهاي اين مطالعه عبارتند از تعداد كاركنان شعبه ، درصد كاركنان داراي تحصيلات دانشگاهي ، ميانگين سابقه كار كاركنان ، شاخص منطقه قرار گرفتن شعبه ، شاخص بالاترین میزان اختیارات ، شاخص هزینه دکوراسیون ، شاخص میانگین حقوق سالیانه و شاخص سایر هزینه های عملیاتی بانکی و ستانده ها عبارتند از میانگین سود خالص ماهیانه ، میانگین ماهیانه حساب های جاري ، میانگین حساب های پس انداز ، میانگین سایر حساب ها ، میانگین رهن ها و شاخص برای وام ها و تعداد حساب ها. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش کارایی نسبی 12 شعبه 100% محاسبه شده و محققان این مسأله را عملکرد بسیار خوب شعبه دانستند.
شلدن42 1994 ،با گرداوري اطلاعات اماري سالهاي 1987 لغايت 1991 با نگرش واسطه ای و روش بارمتری آماری و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ و همچنین روش ناپارامتری به برآورد و ارزیابی کارایی در صنعت بانکداری سوييس پرداخته است. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که متوسط کارایی براساس روش پارامتری 39% و روش ناپارامتری 66% است و اختلاف معنادار نتایج به دلیل تعريف نامناسب تابع هزینه در مدل پارامتری است و به لحاظ تئوریکی روش ناپارامتری برای رویکرد هزینه ای مناسب تر است.
کاپاراکیس و میلر و فولاس43 1994 بر اساس مشاهدات بالغ بر 5548 شعبه بانک هایی از آمریکا طي سال 1986با نگرش واسطه اي ،روش پارامتري آماري و تابع هزينه ترانسلوگ كارايي آنها را مورد بررسي قرار دادند. در تابع هزینه مورد نظر هزینه کل متغیر وابسته ، سپرده های بهره دار ، تعداد کارکنان ، اموال و دارایی های ثابت ، دستمزد متوسط سالانه و هزینه متوسط دارایی های ثابت و املاک نهاده و وام های خصوصي ، وام های وثیقه ملکی ، وام های تجاری صنعتی ، دارایی ها و اوراق بهادار ستانده ها می باشند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متوسط کارایی بانک ها 88% است و کارایی با افزایش اندازه بانک ها افزایش می یابد.
شرمن44 1995 با استفاده از نمونه ای مركب از 33 شعبه یکی از بانک های آمریکا با نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری كارايي شعب را مورد بررسی قرار داده است . تعداد پرسنل ، هزینه های عملیاتی بجز هزینه پرسنلی ، اجاره و زیربنای شعبه ، نهاده ها و سپرده ها ، برداشت ها ، چک های وصول شده ، چک های بانکی ، چک های مسافرتی ، اوراق قرضه ،‌ وام ها و سپرده هاي مدت دار ، گواهی سپرده ها ، ستانده ها می باشد. نتیجه تحقيق نشان داد از 33 شعبه 23 شعبه ناكارا هستند و از نهاده هایی بالاتر از حد نیاز استفاده می کنند.
دتییچ و دیواس45 1996، برای دوره زمانی 1998 – 1993 كارايي 223 بانک فرانسه و 101 بانک اسپانیا را با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ ارزيابي كردند . در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته ، وام ها به عنوان ستانده سپرده ها و دارایی ها ، سرانه هزینه پرسنلی ، تعداد شعب نهاده هستند. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که متوسط کارایی بانک های فرانسه 88% و بانک های اسپانیا 74% می باشد.
رستی46 1997 ،برای دوره زمانی 1992 – 1988 با گردآوری اطلاعات 270 بانک در ایتالیا با نگرش واسطه ای و روش پارامتری با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ و همچنین روش ناپارامتری کارایی صنعت بانکداری ایتالیا را ارزیابی کرده است. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که متوسط کارایی براساس روش پارامتری 90% و براساس روش پارامتری 81% است و تفاوت معناداری بين نتایج وجود ندارد.
باورتال47 در سال 1998 بر مبناي اطلاعات 683 بانک آمریکا ، مربوط به سال های 1988 – 1977 با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ و همچنین روش ناپارامتری مطالعه ای در زمینه صنعت بانکداری آمریکا انجام داده است. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که متوسط کارایی براساس روش پارامتری 30% و روش ناپارامتری 83% است که تفاوت قابل ملاحظه ای میان دو روش مشاهده شدو روش ناپارامتری پایداری بیشتری دارد.
بتيس و حشمتی48 1998 ،برای دوره زمانی 1984 الی 1995 از اطلاعات مربوط به 156 بانک با نگرش واسطه ای و روش بارامتری آماری با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی نیروی کار صنعت بانکداری سوئد استفاده کرده اند. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته ، تعداد شعب ، کل دارایی ها و سال مشاهده نهاده ها و وام های عمومی کل ، حجم سپرده ها و حجم ضمانت نامه ها ستانده می باشند. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که ، متوسط کارایی 88% و کارایی رابطه منفی با تعداد شعب و رابطه مثبت با کل دارایی های بانک دارد.
ليانگ، يانگ و دشنگ وو 2002، در مقاله «حل مدل BCC فازي در مدل تحليل پوششي داده‌ها» ، معتقدند مدل تحليل پوششي داده‌ها برخلاف بسياري از مدل‌های مرسوم در نظريه اقتصاد خرد، در اندازه گيري کار آیی ميتواند شامل چندين ورودي و چندين خروجي باشد مضافاً اينكه به اطلاعات مربوط به قيمت كالاها و خدمات نيازي ندارد. در اين خصوص فرضيه نهفته در مدل اصلي اينست كه داده‌های مسأله، شامل مقادير قطعي است و اين در حالی است كه اين فرض در بسياري موارد مخدوش است و داده‌ها فازي و غير دقيق هستند. در اين مقاله نسخه فازي BCC از مدل تحليل پوششي داده‌ها با اعداد مثلثي به همراه روش حل آن ارائه شده است. ايده اصلي بر مبناي تبديل مدل فازي BCC به مسأله برنامه ريزي خطي قطعي با بهره گيري از روش برش آلفا قرار دارد. در اين رهگذر، مسأله به يك برنامه ريزي فاصله‌ای تبديل خواهد شد. در روش پيشنهادي بجاي مقايسه، فواصل متغيري در اين فاصله تعريف ميشود كه نه فقط محدودیت‌ها را ارضاء ميكند بلكه در عين حال مقدار کار آیی را نيز بيشينه مينمايد.
چن، شيوو و يو لين 2003، در مقاله «بازنگري يك روش جديد بر اساس پراكندگي وزن‌ها در تحليل پوششي داده‌ها»، معتقدند در مقاله‌اي كه اخيراً توسط بال و همكارانش با عنوان يك روش جديد بر اساس پراكندگي وزن‌ها در تحليل پوششي داده‌ها ارائه شده است يك مدل DEA كه ضرایب تغييرات (CVs) وزن‌های ورودي و خروجي را تركيب مي‌كند، پيشنهاد شده است كه براي بهبود قدرت تمیز دهی DEA و تعادل وزن‌های ورودي و خروجي بكار گرفته مي‌شود. نويسندگان در اين مقاله يادآور مي‌شوند كه وزن‌های ورودي و خروجي در DEA از بعدها و واحدهاي متفاوت هستند. وزن‌های با بعد و واحدهاي متفاوت نمي‌توانند به سادگي جمع زده شده ميانگين گيري شوند. به عبارت ديگر مدل DEA شامل CVs از وزن‌های ورودي ـ خروجي است كه از آن به عنوان مدل CVDEA نام مي‌برند، در صورتيكه داده‌هاي ورودي و خروجي براي حذف بعد و واحد خود نرمال سازی نشده باشند، اين بي‌معني خواهد بود. مدل CVDEA مي‌تواند زماني كه يك تبديل مقياس براي يك ورودي يا خروجي انجام مي‌گيرد، تغييرات کار آیی قابل توجهي را ايجاد كند و ممكن است جواب‌های بین موضعي چندگانه‌اي را به خاطر غیر خطی بودن توليد كند كه اين عموماً به نتايج ارزيابي متفاوت منجر مي‌شود. بر اساس اين نتايج معلوم مي‌شود كه مدل CVDEA داراي ايرادهاي جدي در متن خود مي‌باشد و در كاربردهاي آن براي ارزيابي کار آیی مي‌بايست محتاطانه عمل كرد.
لي و سوون 2004، در مقاله «تلفيق دو روش DEA و AHP براي رتبه‌بندي واحدهاي سازماني با داده‌هاي فازي» ، معتقدند اندازه‌گيري کار آیی و رتبه‌بندي واحدهاي مختلف يك سازمان يا مقايسه عملكرد سازمان‌هاي مشابه به منظور ايجاد يك محيط رقابتي مي‌تواند نقش مهمي در بالا بردن سطح بهره‌وري سازمان‌ها داشته باشد. تاكنون روش‌هاي زيادي براي رتبه‌بندي واحدهاي فازي ارائه شده است. در اين مقاله از تلفيق دو روش DEA و AHP بازه‌اي براي رتبه‌بندي اعداد فازي مثلثي (ذوزنقه‌اي) با استفاده از برش‌هاي α مي‌پردازند. آن‌ها وزن متغيرهاي شناسايي شده را ابتدا با استفاده از مدل AHP مشخص نموده و سپس اين متغيرهاي را به عنوان نهاده و ستاده وارد مدل DEA ورودي محور نموده‌اند و با انجام مطالعه موردي براي يک بانک، به اين نتيجه رسیده‌اند که مدل تلفيقي برآوردي، از کار آیی بيشتري نسبت به تک تک مدل‌های DEA و AHP برخوردار است.
فریز و تاکی49 2004 ،بااستفاده از اطلاعات اماري سالهاي 2000 تا 1993 مربوط به 289 بانک از 15 کشور اروپای شرقی با روش پارامتری آماری و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ كارايي بانكها را مورد بررسي قرار داده اند . در تابع هزینه مورد تخمین ، هزینه کل متغیر وابسته و وام ها بعنوان ستانده ، سپرده ها بعنوان نهاده ، سرانه هزینه پرسنلی قیمت نهاده هستند. نتایج مطالعه بیانگر این بود که استونی ، قزاقستان ، لیتوانی ، لتونی ، اسلواکی و اسلونی کشورهای با میانگین کارایی بالا ( 86% – 75% ) ، تردامی ، مجارستان و لهستان کشورهای میانگین کارایی متوسط ( 68% – 62% ) و بلغارستان ، مقدونیه ، رومانی ، روسیه و جمهوری چک و اکراین کشورهای با میانگین کارائی پایین ( 59% – 42% ) می باشند.
بونین ، حسن و واچتل50 2004 ،با گرداوري اطلاعات 10 بانک از 6 کشور بلغارستان ، جمهوری چک ، کرواسی ، مجارستان ، لهستان و رومانی طي سالهاي 1994 تا 2002 با روش بارامتری آماری و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ به بررسي كارايي بانكها پرداخته اند. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل ( مجموع هزینه های بهره ای و غیر بهره ای ) متغیر وابسته ، وام های کل ، سپرده های کل ، دارایی های جاری کل و سرمایه گذاری جاری کل بعنوان ستانده مخارج غیر بهره ای به دارایی های ثابت کل و مخارج بهره ای به سپرده های کل به عنوان نماینده قیمت نهاده ها هستند نتایج مطالعه بیانگر این بود که

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع نیروی کار، سودآوری، دارایی ها، ارزش افزوده Next Entries مقاله رایگان با موضوع دارایی ها، بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، نیروی کار