مقاله رایگان با موضوع دارایی ها، بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، نیروی کار

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه، تحقيقات انجام شده قبلي در داخل و خارج از كشور، به همراه مدل مورد استفاده، متغيرهاي مورد مطالعه و نتايج تحقيق در جدول 2-1 آورده شده است.
جدول 2-1 تحقيقات داخلي و خارجي انجام شده
سال تحقيق
نام محقق
متغيرها ونحوه اندازه‌گيري
روش‌هاي مورد استفاده
نتايج تحقيق
1377
برهاني
نیروی انسانی ، مانده خالص دارایی های ثابت و مانده سپرده ها
نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری
متوسط کارایی بانک های تجاری در ایران 73% است و همبستگی زیادی بین سود و زیان و اندازه شعب وجود دارد
1379
ختایی و عابدی فر
تعداد کارکنان ، دارایي ثابت ، حجم سپرده های قرض الحسنه ، سپرده ها
با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری
متوسط کارایی 80% است و کارایی ، رابطه ی منفی با تسهيلات اعطایی در قالب مضاربه ، مشارکت مدني و نیروی کار با تحصیلات لیسانس دارد. و کارایی رابطه مثبت با اندازه بانک و نسبت شعبه های مستقر در تهران دارد.
1381
كريمي
شامل نیروی کار ، اجاره به شرط تمليك ، فروش اقساطی ، مشارکت مدنی ، مبادله ، معاملات سلف ، سرمایه دفتري ، سپرده های جاری و پس انداز ، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت
نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری
متوسط کارایی نیروی کار 75% است و صنعت بانکداری در ایران قابلیت افزایش خدمات بانکی با همين تعداد نیروی کار را دارد.
1382
آذر
عملکرد مدارس
تحليل پوششي داده ها
روش تحليل پوششي داده‌ها به ادبيات اقتصادي اضافه گرديد.
1382
قبادي
تعداد پرسنل ، حجم سپرده های بانکی و دارایی ثابت به عنوان نهاده و سرانه هزینه پرسنلی
روش ناپارامتری (DEA) و پارامتری (SFA)
میانگین کارایی بانک های تجاری 57% ، تخصصی 37% و خصوصی 76% می باشد و در روش SFA ، میانگین کارایی بانک های تجاری 24% ، تخصصی 30% و خصوصی 52% است.
1383
عظیمی حسیني
کارایی فنی و اقتصادی بانک ها
نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری
بانک های تخصصی از لحاظ کارایی فنی ، تخصیصی و اقتصادی نسبت به بانک های تجاری از وضعیت بهتری برخوردارند.
1386
حسینی و سوری
هزینه کل متغیر وابسته ، میزان تسهيلات اعطایی، حجم سپرده بانکی ، تعداد شعب نهاده ها
نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری
کارایی صنعت بانکداری در ایران 87% و کارایی بانک های تجاری و تخصصی به ترتیب 87%  و 87% است و بانک ملت در بین بانک های تجاری و بانک توسعه صادرات در بين بانک های تخصصی از بهترین کارایی برخوردار هستند و با کاهش اندازه بانک و افزایش تعداد شعب، کارایی افزایش می یابد.
1388
کاوه ،‌مجتبي
سرمایه ، تعداد پرسنل ،میزان سپرده ها و هزینه های عملیاتی نهاده و بازده دارایی و کارمزدها و درآمد سرمایه گذاری ها
روش DEA
تنها 4 بانک کارا بودند و بانک های خصوصی با میانگین کارایی 87% بالاترین کارایی را دارند و سپس بانک های خارجی با میانگین 72% و بانک های دولتی با میانگین کارایی 51% می باشند.
1388
رستمیان و حاجی بابایی
ریسک نقدینگی
روش تحلیل روند آزمون کاکس – استوارت
ریسک نقدینگی طی دوره مورد بررسی ، نزولی بوده است.
1389
موسویان و کاوند
حجم نقدينگي

روش توصيفي
به علت نبود ابزارهای کافی برای مدیریت نقدینگی، حجم بالایی از نقدینگی را نگهداری میکنند که این امر هزینه فرصت بالایی برای آنها ایجاد میکند، و در نهایت، بازدهی بانک را پایین میآورد.
1390
همتی و اسماعیل نژاد
حجم نقدينگي

روش توصيفي
شکاف نقدینگی بانک در بازههای زمانی زیر یک سال مثبت و در فواصل بالای یک سال به علت سررسید شدن سپردههای بلندمدت منفی است.
1390
دیوانداری، پورزرندی، بغزیان و نادری
نرخ رشد سپرده، نسبت تسهيلات و نقدينگي
تحلیل رگرسیون
مسئله مدیریت نقدینگی در بانک ملت به درستی مورد پیگیری و توجه قرار گرفته است.
1390
پاشایی فام
ريسك نقدينگي
روش توصيفي
ریسک نقدینگی عقد سلف، استصناع و اجاره و مشارکت بیش از بانکداری متعارف است، لیکن این ریسک درباره عقود مضاربه و مرابحه از بانکداری متعارف کمتر است.
1391

همتی، قاسمی علی آبادی و ذاکری
نقدینگی و میزان رشد سالانه
تحليل روند
هر اندازه ضریب فزاینده نقدینگی بزرگتر باشد، برای افزایش نقدینگی لازم در جامعه نیاز کمتری به افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت
1392
گوگردچیان و میرهاشمی نائینی
جریان نقد داراییهای نقدینه و بدهیها و مبادلات حسابداری
تحليل روند
رابطهی مثبت میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد بازپرداخت وام ها وجود دارد.
1392
احمديان
کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سودآوری، نقدینگی و سایر نسبتهای مالی
تحليل روند
بانکهای خصوصی با داشتن نسبت 85% تسهیلات به سپرده درمدیریت منابع و مصارف و کاهش ریسک نقدینگی بهتر عمل کردهاند .
1393
مرادي
جریان وجه نقد عملیاتی شرکت ها
الگوریتم آدابوست و شبکه عصبی فازی
در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی شرکت ها، مدل مبتنی بر شبکه عصبی فازی نسبت به مدل مبتنی بر الگوریتم آدابوست، از دقت کلی بیش تری برخوردار است.
1393
بهادر ملك رودي
مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت و محدودیت‌های مالی
آزمون چاو و هاسمن و حداقل مربعات تعمیم یافته
رابطه منفی معنی داری بین مدیریت سرمایه در گردش که برای سنجش آن از دوره چرخه تبدیل وجه نقد و عملکرد شرکت که از طریق معیار کیوتوبین اندازه گیری شده وجود دارد.
1988
رنگان و دیگران
تعداد پرسنل و ارزش دارایی های ثابت و کل سپرده های مشتریان نهاده ها و تسهيلات
نگرش واسطه ای و روش ناپارامتري
متوسط کارایی بانک ها 79% است و کارایی ارتباط منفی با ترکیب و متنوع محصولات و ارتباط مثبت با اندازه بانک ها دارد.
1989
سبنویان و رجیستر
چرخه نقد و سوداوری و دوره وصول طلب و درامد عملیاتی فروش و جریان نقد عملیاتی
روش پارامتری آماری
متوسط کارایی 77% است و کارایی ارتباط منفی با اندازه بانک ها دارد.
1990
فریر و لاول
هزینه کل متغیر وابسته تعداد پرسنل ، هزینه اداری و هزینه ملزومات نهاده ها و تعداد سپرده ها
روش بارامتری آماری
متوسط کارایی براساس روش پارامتری 74% و روش نابارامتری 79% است و میزان کارایی با اندازه بانک رابطه منفی دارد ، کارایی محاسبه شده در هر دو روش یکسان می باشد.
1990
عالی ، گرابوسکی ، پاسورکا و رنگان
تعداد پرنسل ، ارزش دارایی های ثابت و کل سپرده ها و تسهيلات
روش ناپارمتری
متوسط کارایی بانک ها 83% است و اختلاف با اهمیتی بین کارایی بانک های دارای شعبه و تک واحدی وجود ندارد.
1993
الفرجی و الیدی
تعداد كاركنان شعبه ، درصد كاركنان داراي تحصيلات دانشگاهي ، ميانگين سابقه كار كاركنان میانگین سود خالص ماهیانه ، میانگین ماهیانه حساب های جاري ، میانگین حساب های پس انداز

روش نابارمتری
کارایی نسبی 12 شعبه 100% محاسبه شده و محققان این مسأله را عملکرد بسیار خوب شعبه دانستند.
1994
کاپاراکیس و میلر و فولاس
هزینه کل متغیر وابسته ، سپرده های بهره دار ، تعداد کارکنان ، اموال و دارایی های ثابت ، دستمزد متوسط سالانه و هزینه متوسط دارایی های ثابت و املاک و تسهيلات
روش پارامتري آماري
متوسط کارایی بانک ها 88% است و کارایی با افزایش اندازه بانک ها افزایش می یابد.
1995
شرمن
تعداد پرسنل ، هزینه های عملیاتی بجز هزینه پرسنلی ، اجاره و زیربنای شعبه ، نهاده ها و سپرده ها ، برداشت ها
روش نابارامتری
از 33 شعبه 23 شعبه ناكارا هستند و از نهاده هایی بالاتر از حد نیاز استفاده می کنند.
1996
دتییچ و دیواس
تابع هزینه، سپرده ها و دارایی ها ، سرانه هزینه پرسنلی ، تعداد شعب
روش پارامتری آماری
متوسط کارایی بانک های فرانسه 88% و بانک های اسپانیا 74% می باشد.
1997
رسني
تابع هزینه ترانسلوگ
روش پارامتری آماری
متوسط کارایی براساس روش پارامتری 90% و براساس روش ناپارامتری 81% است و تفاوت معناداری بين نتایج وجود ندارد.
2004
فريز و تاك
هزینه کل و وام ها
روش بارامتری آماری
استونی ، قزاقستان ، لیتوانی ، لتونی ، اسلواکی و اسلونی کشورهای با میانگین کارایی بالا ( 86% – 75% ) ، تردامی ، مجارستان و لهستان کشورهای میانگین کارایی متوسط ( 68% – 62% ) و بلغارستان ، مقدونیه ، رومانی ، روسیه و جمهوری چک و اکراین کشورهای با میانگین کارائی پایین ( 59% – 42% ) می باشند.
2004
بونین ، حسن و واچتل
هزینه کل، ، وام های کل ، سپرده های کل ، دارایی های جاری کل و سرمایه گذاری جاری کل
روش بارامتری آماری
میانگین کارایی بانک ها 88% است
2004
بکالی
تابع هزینه ترانسلوگ
روش پارامتری آماری
متوسط کارایی براساس روش پارامتری 85% و روش ناپارامتری 82% است و و تفاوت معناداری بين نتایج وجود ندارد.
2005
دوو و سن چه
عملكرد واحدهاي تصميم‌گيري
تحليل پوششي دادهها
يك DMU مجازي به نام DMU ايده‌آل (IDMU) استفاده شود.
2006
ونگ و چن
خصوصيات بانک
تحليل پوششي دادهها
نرخ تورم رابطه زيادي با عملکرد بانک‏ها دارد آنها به رابطه مثبت بين تورم و سودآوري بانک پي بردند.
2007
اندرسون
ارزيابي عملكرد ، بازده
روشهاي غير پارامتري و DEA
تحليل پوششي داده‌ها به عنوان ابزاري كارآمد براي ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم گيرنده در خدمت مديران
2009
مالهوتر
عملکرد و ریسک
روش پارامتری آماری
بانک های اینترنتی بزرگتر، سودآورتر و کارآمدتر از بانک های غیر اینترنتی (سنتی) میباشند. بانکهای اینترنتی دارای دارایی هایی با کیفیت بالاتر بوده و با هزینه های پایین تری مدیریت می شوند.
2009
يانگ و چنگ
خدمات بانکداری الکترونیکی
بررسی مقایسهای
عوامل مؤثر بر توسعه بانکداری الکترونیکی تنوع محصولات، کاهش هزینهها، ارائه 24 ساعته خدمات و افزایش بهرهوری و کارآمدی بانکداری بوده و سهولت به عنوان فایده اصلی بانکداری الکترونیکی برای مشتریان و کاهش هزینهها فایده اصلی آن برای بانکها معرفی گردیدند.
2010
بوردلیئو و گراهام
دارایی های نقد شونده، سوداوري
مدل گشتاورهای تعمیم یافته
سودآوری بانک هایی که دارایی های نقد شونده بیشتری نگهداری می کنند، بهبود یافته است اما با اینحال نگهداری بیش از حد این داراییها در یک نقطه، با کاهش سودآوری بانک همراه است.
2010
بتن و کامیل
چشماندازهای اقتصادی بانکداری الکترونیکی
تحليل پوششي داده‌ها
بانکداری الکترونیکی، فرصتی برای بانکها است که به دلیل ناآگاهی مردم در کشوربنگلادش، میزان بهرهبرداری مردم از آن خدمات بسیار پایین است.
2010
مگنوس
سپرده ها و هزینه های کلی، وام ها
تحليل پوششي داده‌ها
متوسط کارایی براساس روش پارامتری 85%
2010
باسل
نقدینگی
تحليل پوششي داده‌ها
برتري مدل CCR نسبت به ساير مدل‌های DEA براي ارزيابي عملكرد، نوع مالكيت و بالاخره نتايج متفاوت ديگر بيان شده از جانب محققان ديگر اشاره شده است.
2012
مونتینو
نقدینگی
مدل رگرسیون چندگانه
بحران، تغییرات قابل توجهی را بر ساختار عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک به ارمغان میآورد.
2013
سلمان
نسبت داراییهای نقدشونده به کل داراییها، نسبت تأمین مالی به سپردهها
تحلیل یک متغییره و تجزیه چندگانه
مدل کسب وکار بانکهای اسلامی در طول زمان در حال تغییر و در حال حرکت در جهت دستیابی به ریسک نقدینگی بیشتر میباشد.
2013
سلیمان و همکاران
مدیریت تقدینگی
تجزيه و تحليل دادههای پانل
متغیرهای کنترلی اقتصاد کلان رفتار بانکداری اسلامی در مدیریت تقدینگی را تحت تأثیر قرار داده و مدیریت نقدینگی توسط عوامل مشخص بانکی و چرخه اقتصادی شکل گرفتهاند.
2013
آقبادا و اسوژی
مدیریت نقدینگی و عملکرد بانکداری
تحلیل یک متغییره و تجزیه چندگانه
مدیریت نقدینگی کارآمد یک بانک به صورت قابل توجهی تحت تأثیر سرمایه بکار گرفته شده در آن بانک بوده و تأثیری مثبت بر روی سودآوری آن دارد

فصل سوم:
روش تحقیق

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، سودآوری، صنعت بانکداری Next Entries مقاله رایگان با موضوع بانک کشاورزی، جذب سپرده، استان اصفهان، تحلیل پوششی