مقاله رایگان با موضوع خون آلوده، درآمد سرانه، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

به نظر مي رسد. مطابق اين نظر اگر سازمان انتقال خون و پرستار مسوول تزريق خون، هر دو دخيل در ورود آلودگي به خون باشند به طور مشترك، ضامن خسارت وارده هستند، اما اگر سازمان مزبور خون آلوده را در اختيار مركز درماني قرار داده باشد و پرستار بدون اينكه دخالتي در ورود مجدد آلودگي به خون داشته باشد وبدون اطلاع از آلوده بودن آن اقدام به تزريق آن نموده باشد سازمان، به عنوان غاربه تنهايي مسوول جبران خسارت مي باشد، زيرا رابطه عرفي ميان فعل پرستار وورود خسارت در اين فرض وجود ندارد. فرضي است كه هم سازمان انتقال خون خون آلوده را در اختيار مركزدرماني قرار داده است و هم مركز درماني به نحوي دخيل در ورود آلودگي به خون مي باشد حتي ميتوان دخالت اسباب ديگري نيز در اين خصوص فرض نمود. از آنجايي كه غرور، از آن جهت كه غار با واسطه عامل ورود خسارت مي باشد، نوعي تسبيب مي باشد و از طرف ديگر عمل مركز درماني در ورود. خسارت نيز مشمول حالت تسبيب قرار مي گيرد بحث تعدد اسباب در ورود خسارت در اين فرض مطرح مي باشد و بايد با پذيرش يكي از نظريات مطرح شده در بحث تعدد اسباب، سبب يا اسباب مسؤول را شناسايي نمود. البته بايد در نظر داشت برخلاف ساير اسباب غرور براي آنكه موجب ضمان دانسته شود نيازمند مدخليت عنصر تقصير نيست و صرف ايجاد اوضاع و احوال اطمينا نآور براي مغرور، جهت اثبات غرور كفايت ميكند. البته واضح است كه اگر يكي از اسباب به طور عمدي، اقدام به آلوده نمودن خون كند سبب عدواني قلمداد مي شود و ضامن است. بنابراين اگر يكي از اسباب ورود خسارت، قصد فريب و اغراء داشته باشد در صورت عامدانه بودن اين عمل اين سبب بر ديگر اسباب، تقدم خواهد داشت.
27-2- عواقب حقوقي، اجتماعي و اقتصادي ناشي از انتقال ويروس از راه وفرآورده هاي خوني در ايران و جهان
توجه جهاني به مشکل بيماري هاي عفوني منتقله از طريق خون و فراورده هاي مشتق از پلاسما با گزارش اولين بيمار مبتلا به ايدز و هپاتيت c، موجب عواقب حقوقي، اجتماعي و اقتصادي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه گرديد. در اين پژوهش به مقايسه اين عواقب در ايران و ساير کشورها پرداخته شده است. ايران در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته: ترين شيوع ايدز و هپاتيت سي را در بين بيماران هموفيلي بيشترين مبلغ غرامت نسبت به درآمد سرانه ملي و نيز سرانه سلامت ملي و گسترده ترين محدوده زماني تخصيص غرامت و حق شکايت را داشته است. در ايران علاوه بر پرداخت غرامت کليه هزينه هاي درمان ايدز و هپاتيت بيماران جدا از سيستم موجود بيمه درماني کشور، رايگان بوده و علي رغم رسيدن به استانداردهاي جهاني اهداي خون آزمايش هاي غربالگري، جمع آوري و ذخيره پلاسما و فرآورده هاي خوني از نظر عفونت هاي منتقله بيمه مي باشد. متعاقب تشکيل پرونده حقوقي بيماران هموفيلي صنعت بومي پالايش پلاسماي کشور تعطيل گرديد. اگرچه طب نوين انتقال خون مدت زيادي نيست که در دنياي پزشکي ظهور يافته اما طي همين مدت کوتاه جايگاه بسيار مهمي در تامين نيازهاي درماني بيماران پيدا کرده است. طب انتقال خون طي دهه هاي اخير به ميزاني گسترش پيدا کرده است که موفقيت پزشکي امروز بدون استفاده از توانايي هاي آن متصور نيست. امروزه استفاده از خون و مشتقات آن شامل گلبول قرمز پلاکت، پلاسما و پروتئين هاي درماني مشتق از پلاسما در درمان بسياري از بيماري ها و روش هاي درماني جايگاه ويزه و منحصر به فردي دارد. همچنين خون و مشتقات آن در نجات بيماراني که به هر علت حجم قابل توجهي از خون خود را از ست داده نقش بلا منازعي دارند. از آنجا که به نظر نمي رسد طي آينده اي نزديک جايگزين مناسبي براي خون و مشتقات آن يافت شود درمان بيماران در حال و آينده همچنان به خون و فراورده هاي حاصل از آن وابسته خواهد بود. با اين وجود استفاده از خون و مشتقات آن خطراتي را نيز به همراه دارد. علاوه بر عوارض غير عفوني انتقال خون به ويژه احتمال بروز ناسازگاري بين روهاي خوني فرد دهنده و گيرنده که شايع ترين و خطرناک ترين عارضه ناشي از انتقال خون است انتقال عفونت هاي، ويروسي و انگلي از راه انتقال خون و مشتقات آن وجود داشته است. اگرچه با افزايش آگاهي و دانش بشر در برابر اين ميکروارگانيسم ها و راه هاي انتقال آن ها از دهه 1960 ميلادي اقدامات موثري براي حذف اين پاتوژن ها و لوگيري از انتقال آن ها از طريق انتقال خون و مشتقات آن به عمل آمده است ولي خطر انتقال عفونت هاي ناشي از انتقال خون همچنان وجود دارد. توجه جهاني به مشکل بيماريهاي عفوني منتقله از طريق خون و فراورده هاي خوني با گزارش اولين بيمار هموفيلي مبتلا به ايدز در سال 1982 و متعاقب آن اولين بيمار هموفيلي مبتلا بهHc0056 ، باعث بروز واقب قانوني، اجتماعي و اقتصادي در کشورهاي توسعه يافته و به دنبال ان در حال توسعه جهان گرديد. اين زنجيره پديده ها در آن از دهه 1370 اغاز شد. در اين پژوهش با مرور سيستماتيک 29 مقاله به دست آمده از بانک هاي اطلاعاتي معتبر و گزارش هاي منتشره عفونت هاي منتقله در چهار دهه گذشته به ويژه در بيماران هموفيلي و تالاسمي و مقايسه عواقب حقوقي، اقتصادي و اجتماعي آن ها و نيز تاثير آن بر سلامت عمومي جامعه در ايران 0 کشور توسعه يافته و 2 کشور در حال توسعه، به مقايسه اين عواقب در ايران و ساير کشورهاي جهان پرداخته شده است.

28-2- اقدامات پيشگيرانه جهاني
اگرچه امکان انتقال عفونت هاي منتقله از طريق فرآورده هاي خونياز مدت ها قبل مورد توجه محققان بوده است، انتقال ويروس HIV از طريق انتقال خون و فرآورده هاي خوني بود که توجه خاص دانشمندان و سياست گذاران بخش سلامت را به اين خطر و لزوم يافتن راه هاي مقابله با ان لب کرد. روش هاي جديد به کار گرفته شده براي شناسايي خنثي سازي و پيشگيري از انتقال عفونت هابه حدي موثر بوده است که امروزه خطر انتقال ويروس Hiv از طريق انتقال خون در مراکزي که از اين روش ها استفاده مي کنند به حد 1= 14/. در يک ميليون واحد انتقال خون کاهش يافته است. امروزه باگسترش روشهاي دقيق غربالگري سرولوژيک (ELIsA) به عنوان مهم ترين و شايع ترين روش هاي غربالگري و روش مولکولي آزمايش اسيد نوکلئيک (NAT) احتمال انتقال عفونت به ميزان بسيار زيادي کاهش يافته است. با اين وجود به دليل وجود دوره نهفتگي در بيماري هاي عفوني و کمي تعداد پاتوژن در ابتداي دوره بيماري و از طرف ديگر احتمال وجود پاتوژن هاي ناشناخته قابل انتقال از طريق خون و مشتقات آن حتي استفاده از اين روش هاي دقيق نيز نمي تواند احتمال انتقال عفونت را به صفر برساند. البته لازم به ذکر است انجام آزمايش هاي غربالگري با استفاده از روش هاي مولکولي (NAT) هزينه هاي زيادي را برسازمانهاي انتقال خون تحميل مي کند. به همين دليل در حال حاضر اين روش تنها در معدودي از کشورهاي توسعه يافته در غربالگري کليه واحدهاي خون هاي اهدايي به کار مي رود و لذا جزو استانداردهاي ضروري اهداي خون توسط سازمان جهاني بهداشت و سازمان هاي بين المللي مسئوول قرار نگرفته است. در حال حاضر کشورهايي که از منابع مالي لازم برخوردار نيستند، قادر به استفاده از هيچ کدام از اين روش ها نمي باشند. اگر چه سازمان جهاني بهداشت تاسيس سازمان هاي متمرکز وملي انتقال خون را يک اقدام کاملا”موثر در تهيه خون کافي و سالم مي داند، در حال حاضر تعداد قابل توجهي از کشورهاي جهان به خصوص در ميان کشورهاي در حال توسعه از داشتن چنين تشکيلاتي محروم هستند. اين کشورها براي تهيه خون و مشتقات آن هم چنان به بانک هاي خون پراکنده و عمدتا” وابسته به بخش خصوصي متکي هستند. گزارش هاي منشر شده بيانگر ان است که سلامت خون و مشتقات ان در اين کشورها در مخاطره است و بيماران نيازمند در اين کشورها از دسترسي به خون کافي و سالم محروم هستند طبق اطلاعات منتشرشده درحال حاضر حدود 18000 بيمار تالاسمي و 6500 بيمار هموفيل در ايران زندگي مي کنند که درمان آن ها تحت حمايت کامل وزارت بهداشت قرار دارد و خون و فراورده هاي حاصل از آن مورد نياز اين بيماران به صورت رايگان در اختيار آن ها قرار مي گيرد. بر خلاف بيماران تالاسمي که نياز عمده آنها با فراهم کردن گلبول هاي قرمز از طريق سازمان انتقال خون ايران تامين مي شود، نياز اصلي درماني بيماران هموفيل، مصرف فاکتورهاي انعقادي کنسانتره مشتق از پلاسما مي باشد و کاربرد درماني کرايو و يا پلاسما رو به کاهش است. اگرچه استفاده از فاکتورهاي انعقادي کنسانتره تحول عظيمي در درمان بيماران هموفيل ايجاد نمود ولي گزارش هاي مربوط به الوده شدن بيماران هموفيل به ويروس هاي HIv، HBVوHcv متعاقب دريافت فرآورده هاي آلوده به اين ويروس ها در دهه 1980، نگراني هاي بسيار زيادي را در موردسلامت اين فرآورده ها ايجاد کرد. اين گزارشها آغازگر تحولات بسيار و عمدتاً مثبت در نظام هاي انتقال خون کشورها و صنايع دارو سازي توليد کننده اين داروها پلاسماهاي اهدايي و همچنين به کار گيري ر شد. اين تحولات عمدتاً شامل به کارگيري اقدامات زير بنايي در جهت انتخاب داوطلبان اهداء، غربالگري خون ها و وش هاي ويروس زدايي در توليد فرآوردههاي خوني.
29-2- شيوع عفونت هاي منتقله درمصرف کنندگان مکرر خون و فرآورده هاي خوني
گزارش هاي منتشرشده نشان دهنده آن است که در دهه 1990 درصد قابل توجهي از بيماران هموفيلي در کشورهاي توسعه يافته به دليل استفاده از فاکتور هاي انعقادي آلوده، به ويروس HIV مبتلا شدند. طبق اطلاعات منتشر شده در سال 2002، در کشورهاي انگلستان 32%، ژاپن 45%، فرانسه و امريکا50% و دانمارک 64% از بيماران هموفيلي به ويروس HIV آلوده شده اند. ميزان شيوع آلودگي به ويروس HCV در بيماراني که خون و يا مشتقات آن را به صورت مکرر استفاده کرد ه اند، بسيار بالاتر از شيوع آلودگي به ويروس هاي HIV ويا HBV است. اين ميزان در سال 2002 در کشور هاي انگلستان 46% ژاپن 52% فرانسه 65% و امريکا 29% در بيماران هموفيلي بوده است. اگر چه تاکنون گزارش جامع و مستندي از ميزان آلودگي بيماران هموفيل در ايران به ويروس HIV منتشر نشده است، ولي براساس گزارش هاي موجود، شيوع سرولوژي مثبت HCV، HIV، HBSAgدر 3166 بيمار تالاسمي درايران تا سال 2006 به ترتيب 4/22%، و 1% بوده است، اين شيوع در 920 بيمار هموفيلي در ايران به ترتيب41%، 70% و 7/4% و در هموفيلي از 5543 بيمار هموفيلي ايران ميزان آلودگي به HCV و HIV به ترتيب 41% و 6/3% بوده است با وجود آن که ميزان شيوع بيماري هموفيلي در ايران نسبت به جمعيت عمومي کشور مشابه کشور هاي توسعه يافته با درآمد سرانه ملي حدود 4 تا 5 برابر مي باشد و دسترسي بيماران به فاکتور هاي انعقادي کنسانتره وارداتي در دهه هاي گذشته همواره کمتر از کشور هاي توسعه يافته بوده است و اگر چه براي درمان بيماران هموفيل عمدتاً از فرآورده هاي پلاسمايي داخلي استفاده مي شده، شيوع TTI در بيماران هموفيل ايراني در مقايسه با آمار مشابه در آن کشورها کمتر ميز باشد.72
30-2- عواقب عفونت هاي منتقله از طريق خون در جهان و ايران
به دنبال اولين گزارش بيماري ايدز در بيماران هموفيلي در سال 1982 وHcv در سال 1989 دعاوي حقوقي
متعددي در کشورهاي توسعه يافته مطرح گرديد. با اين وجود در بقررسي مطالب منتشره در بانک هاي اتي علمي وعمومي، به گزارشي مبني بر طرح دعاوي حقوقي منجر به پرداخت غرامت و يا دعاوي کيفري عليه مديران دولتي در کشورهاي در حال توسعه برخورد نکردند که ممکن است نشانگر عدم وجود چنين موردي در اين کشورها باشد. اصولا”در چنين کشورهايي به دليل کمبود منابع مالي در بخش سلامت امکان اختصاص منابع مالي قابل توجه براي خريد فاکتورهاي انعقادي کنسانتره از طريق نظام سلامت وجودندارد. در اين کشورها معمولا”اين منابع مالي دود در بخش هاي عمومي تر نظام سلامت هزينه مي شود. بررسي مقاله هاي منتشر شده در مورد دعاوي حقوقي بيماران هموفيل در کشورهاي توسعه يافته، نشان مي دهد. اگر چه اين دعاوي در ابتدا در دادگاه هاي کيفري بررسي مي شدند ولي به دليل اثرات سوء اين دعاوي بر نظام سلامت اين کشورها در نهايت در نهايت تصميم گرفته شده است که

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، خون آلوده، قاعده غرور Next Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت