مقاله رایگان با موضوع خودکارامدی، فشار روانی، توانایی ها، مراکز آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

ایده آل (آنچه که شخص با ارزش می داندیا می خواهد دوست داشته باشد) نشأت میگیرد، به طور کلی که تفاوت و فاصله زیاد این دو منجر به اعتماد به نفس پایین می شود و تفاوت و فاصله کم، حاکی از اعتماد به نفس بالاست. از جمله راه هایی که اعتماد به نفس می تواندبه سلامت افراد تاثیر بگذارد، انتخاب نوع رفتار بهداشتی می باشد. خودکارامدی به معنای قضاوت فرد در مورد توانایی هایش برای انجام یک عمل می باشد و می تواند مردم را به اتخاذ رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و ترک رفتارهای مضر برای سلامت، قادر سازد. خودکارامدی یک درک رفتاری است که احتمال التزام به یک برنامه کاری و رفتارهای ارتقاء سلامت را افزایش دهد و نقش اساسی در پذیرش، حفظ و دوام رفتارها دارد و مهمترین فاکتور شخصی در تغییر رفتار می باشد. در حالی که خودکارامدی اثری قوی بر رفتار می گذارد، اعتماد به نفس نسبت به خودکارامدی اثر محدودتری در بسیاری از ویژگی های رفتاری دارد(احدی و همکاران، 1388).
2-12-5 عوامل مهم در شکل گیری خودکارامدی و چگونگی تاثیر گذاری آن
عوامل مهم در شکل گیری خودکارامدی، ساختار خانوادگی فرد میباشد که می تواند نقش مؤثری در ایجاد اعتقاد فردنسبت به خودکارامدی داشته باشد. اگر والدین در دوران کودکی تاثیر مثبتی در تکامل توانایی های کودکان داشته باشند، زمینه مساعد برای بالفعل کردن استعدادهای آن ها جهت پیشرفت و کنترل باورهای درونی فراهم می شود؛ بنابراین می توان گفت، خودکارامدی تا حدودی از قوانین توارث پیروی می نماید و دیده شده که کودکانی که از خودکارامدی پایینی برخوردارند، در خانواده های پرتنش رشد یافته اند و والدین آن ها در برابر مشکلات و مصائب زندگی احساس عجز و ناتوانی بیشتری کرده اند.
عوامل آموزشی نیز در توسعه و رشد خودکارامدی نقش مهمی را ایفا می نمایند؛ زیرا کودکان در کانون خانواده و مراکز آموزشی، قوانین و آداب و رسوم اجتمایی را می شناسند و نحوه برخورد با مشکلات را می آموزند.
در رابطه تئوری چگونگی تاثیر گذاری خودکارامدی، باندورا عنوان می نماید که خودکارامدی در واقع باور انتظار فرد مبنی بر ظرفیت تاثیرگذاریش بر پیامد مطلوب از طریق تلاش های فردی است؛ به بیان دیگر خودکارامدی روی انگیزش تاثیر گذارده و هر چه اعتقاد و باور قوی تر باشد، فرد فعالتر بوده و تلاشش بیشتر می شود. همچنین وی معتقد است که عقاید افراد در مورد کارامدی شان، یک نقش اصلی و مهم در چگونگی سازماندهی ، ایجاد و اداره وقایع اثرگذار بر جریان زندگی شان ایفا می نماید؛ در واقع یک حس قوی از خودکارامدی با ارتقای سلامت و کسب موفقیت های بزرگ اجتمایی در ارتباط است و از آن می توان به عنوان کلید با اهمیت در روانشناسی فردی و اجتمایی یاد نمود(مروتی شریف آباد،1387).
2-12-6 تفاوت باور خودکارامدی با دیگر باورهای خود
برخی از محققین باورهای خودکارامدی را با مفهوم خود یکسان و مشابه می پندارند. و برخی دیگر انتظارات پیامد64 را با باورهای خود کارامدی مترادف می دانند. باورهای خودکارامدی قضاوتی است در مورد اطمینانی که فرد از توانایی های خود در انجام تکلیفی خاص دارد. درحالی که« مفهوم خود» توصیفی است از ادراک فرد از خود که با قضاوت توانایی است و نه قضاوت ارزشی، در سنجش باورهای خودکارامدی می بایست مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت تحقیقات مربوط به خودکارامدی به نتایجی مبهم و مغشوش منجر خواهد شد.(باوجدان،1390).
2-12-7 تاثیر خودکارامدی بر عواطف:
موفقیت و پیروزی هر انسانی در زندگی، کسب و کار، دوست یابی و یا هر اقدام دیگر، حاصل تصور و نگرش شخصی او از خویشتن است. این نگرش مثبت است که فرد را به سوی موفقیت می کشاند و بر عکس نگرش منفی از خود و دیگران باعث می شود که ذهن انسان بجای استفاده از فرصت ها، صرف فکر کردن به مشکلات شود که در درازمدت می تواند اثرات سوء دیگری در رفتار، خلق و خوی ما با دیگران داشته باشد(عبدالهی،1385).
2-12-8 خودکارامدی با سلامت روان
برطبق نظر باندورا، خودکارامدی نقش محوری در خودتنظیمی حالت های عاطفی دارد. به عبارت دیگر ناکارامدی ادراک شده نقش مهمی در افسردگی، اضطراب، استرس، روان آزردگی و دیگر حالت های عاطفی بازی می کند. به عقیده او، درک ناتوانی در تاثیر گذاری رویدادها و شرایط اجتمایی می تواند منجر به احساس پوچی و غم، دلسردی و اضطراب گردد. باور های خودکارامدی به افراد امکان می دهدکه انتظارات بالقوه تهدید کننده را به عنوان چالشهای قابل اداره تفسیر کنندو با کاستن از افکار نگران کننده و منفی تهدیدهای بالقوه، حالت های هیجانی خود را تنظیم کنند. یعنی آن هایی که در مواجهه با مشکلات توانمند و کارامد می دانند، تلاشهای بیشتری برای مقابله و کنار آمدن با مشکلاتشان انجام می دهند، و افرادی که در رویارویی با مشکلات خود را ناتوان و ناکارامد می دانند، به آسانی تسلیم می شوند و احساس افسردگی، اضطراب و ناامیدی می کنند (باوجدان،1390).
2-12-9 رابطه استرس با خودکارامدی
خودکارامدی بر میزان استرس و فشار روانی و افسردگی ناشی از موقعیت های تهدید کننده اثر می کذارد. افراد با کارامدی بالا در موقعیت های فشار زا فشار روانی خود را کاهش می دهند، ولی افراد دارای خودکارامدی پایین، در کنترل تهدید ها، اضطراب بالایی را تجربه می کنند و عدم کارامدی خود را گسترش می دهند و بسیاری از جنبه های محیطی را پرخطر و تهدیدزا می بیند که این امر می تواند موجب استرس و فشار روانی فرد شود. افرادی که باور دارند می توانند تهدیدها و پافشاری های بالقوه را کنترل کنند، عوامل آشفته ساز را به ذهن خود راه نمی دهند و در نتیجه به وسیله آن ها آشفته نمی شوند(عبدالهی،1385).
2-12-10 خودکارامدی و کنار آمدن با استرس
عقاید خودکارامدی بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی که افراد در موقعیت های مسولیت برانگیز تجربه می کنند، تاثیر می گذارد. بالا بودن خودکارامدی و احساس کنترل و به حداقل رساندن اثرات زیانبخش آن بر کارکرد زیستی مربوط است.«کنترل پذیری، باتوجه به ماهیت استرس، اصل تشکیل دهنده مهمی است. این شرایط زندگی استرس زا به خودی خود نیست که آثار زیانبخش زیستی را تولید می کند، بلکه ناتوانی ادراک شده در

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد فرسودگی زناشویی، دلزدگی زناشویی، فرسودگی هیجانی، روابط زناشویی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع کیفیت حسابرسی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری