مقاله رایگان با موضوع خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری، پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

چه کودکان، بزرگتر می‌شوند، بیشتر وجود هوش‌های چندگانه را در وجود خود نمایان می‎سازند و نیکولز، عقیده دارد علت این امر آن ‌است که با تغییرات رشدی، که به طور تدریجی با پیش رفتن منظم برنامه‌های مدرسه، اتفاق می‌افتد، توانایی کودکان آشکار می‌گردد (سوئینی و همکاران، 2011).
در مجموع، یافته‌ها حاکی از آن است که متوسل شدن به اهداف تسلطی، با الگوهای سازگار مقابله و رفتار مرتبط است. برای مثال مطالعات، به طور منظم وجود ارتباط مثبت میان اهداف تسلطی و عمق پردازش اطلاعات، تلاش و پشتکار، استفاده از راهبردهای یادگیری موثر، خودکارآمدی و احساسات مثبت را نشان داده‌اند (هاراکوئیز، بارون، تائوئر و الیوت66، 2000؛ مک گریگور و الیوت، 2002؛ نیمیویرتا 2002؛ نولن67، 1984، 2000؛ پکرون، الیوت و مایر68، 2006). در مقابل یافته‌ها نشان داده‌اند که اهداف عملکردی از نوع اجتنابی با نتایج منفی و شاخص‌های تنظیم ناسازگار از جمله اضطراب، ناامیدی، راهبردهای مطالعه‌ی سطحی و آشفته، عملکرد ضعیف در خودکارآمدی، و خود ناتوان سازی در ارتباط است (لی و همکاران، 2010).

2-1-1-1- انواع جهت‌گیری‌های هدف

2-1-1-1-1- اهداف تسلطی-گرایشی

جهت‌ گیری هدف تسلطی-گرایشی اساسا تعریف یکسانی با جهت‌گیری هدف تسلطی دارد (لی و همکاران، 2010).

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جهت گیری هدف، خودکارآمدی Next Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله