مقاله رایگان با موضوع خدمات گردشگری، بازاریابی، اثربخشی تبلیغات، رفتار مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

پاسخ
شود.
خصوصيات دموگرافيك افراد بر پاسخ آنها به تبليغات پيامكي تأثير ندارد.
بازاريابان نمي توانند مشتريان هدف براي فرستادن تبليغات پيامكي را ، تنها برمبناي خصوصيات دموگرافيك انتخاب كنند .

شخصي سازي بر مبناي زمان، مكان و ترجيحات مشتري ، بر پاسخ مشتريان به تبليغات پيامكي ، تأثير دارد.

اگر بازاريابان تمايل دارند كه تبليغاتشان را پذيرفتني تر و جذاب تر سازند، نياز به مطالعة آنچه كه مشتريان واقعاً مي خواهند،دارند.شخصي سازي بر مبناي ترجيجات مشتري مي تواند اين مهم را فراهم كند.
با ا رسال تبليغات پيامكي مكان پايه ، مي توان ارزش پيامك هاي تبليغاتي را بهينه كرد.
با تحليل الگوي رفتاري روزانه مشتريان هدف، مي توان ساعات مناسب براي ارسال تبليغات پيامكي مانند ساعات خريد را شناسايي كرده و بدين ترتيب اثربخشي پيامك هاي تبليغاتي را تا حد زيادي افزايش دهيم.
اگر مشتريان قادر باشند كه زمانهايي كه مايلند پيامك هاي تبليغاتي را دريافت كنند را تعيين كنند ، مي توان تا حد زيادي از ناخوانده بودن تبليغات پيامكي كاست.
ارسال تبليغات بر مبناي اجازه بر پاسخ مشتريان به تبليغات پيامكي ،
تأثير دارد.
کسب موافقت اوليه از مشتريان و احترام به حريم شخصي ، يكي از الزامات تبليغات پيامكي است.
پيام مي بايست نشان دهد كه شخص چگونه مي تواند از دريافت پيامهاي ديگر جلوگيري كند.
اگرمحتواي پيامك تبليغاتي مناسب باشد، احتمال پاسخ مثبت از
طرف مشتري افزايش خواهد يافت.
متن پيام ها بايد ايدة جذابي داشته باشد، و بتواند اين ايده را به طور مختصر و موجز منتقل كند، به زبان گروه هاي هدف باشد .

5-6. پیشنهادات برای تحقیقات آینده
با توجه به اينكه تحقيقات در مورد پيامك هاي تبليغاتي به خصوص در ايران، سابقة كوتاهي دارد، زمينه هاي متعددي براي تحقيق و مطالعة بيشتر وجود دارد.حوزه هايي كه مي توان بدان اشاره كرد عبارتند از:

اندازه گيري تأثير پيامك هاي تبليغاتي بر فروش محصولات و خدمات گردشگری
تعیین اینکه تبلیغات پیامکی برای چه گروهی از محصولات و خدمات گردشگری مناسب تر است.
اندازه گیری اثربخشی تبلیغات از طریق موبایل با توجه به بازاریابی محتوا
اندازه گيري اثربخشي كمپين هاي تبليغاتي پيامكي بر رضایت مشتریان
علاوه بر موارد مطرح شده ، با توجه به پيشرفت هاي اخير كشورمان در حوزة مخابرات و فناوري
ارتباطات ، امكان استفاده از MMS يا همان پيام هاي چند رسانه اي و سایر شبکه های اجتماعی در سراسر ايران فراهم شده است. این رسانه ها ، مي تواند دريچة جديدي براي بازاريابان به منظور تعامل بيشتر با مشتريان فراهم كرده و فرصت هاي جديدي خلق كند. از اين رو زمينه هاي تحقيقات متعددي در اين زمينه ايجاد شده است كه مي تواند مورد توجه محققان حوزة بازاريابي قرار گيرد.

فهرست منابع
سید جوادین رضا – اسفیدانی محمد رحیم , (1391) – رفتار مصرف کننده – موسسه انتشارات دانشگاه تهران
طیبی محمد امین, (1392)- تکنیک های بازاریابی و فروش با پیامک “ایده ها و راهکارهایی درجهت افزایش فروش کالا و خدمات در ایران” : شیراز.
اعرابی سید محمد – پارسائیان علی ، (1390) – جهانگردی در چشم انداز جامع : دفتر پژوهشهای فرهنگی . ص 143.
سياوشي ، مليحه و عابدين ، بهاره .(1388 ). بررسي نگرش و عكس العمل افراد نسبت به دريافت پيامكي هاي تبليغاتي در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات، نشرية مديريت فناوري . اطلاعات، دوره 1، شماره 3، از صفحه 53 تا 8 6.
کاتلر، فيليپ ؛ آرمسترانگ، گري . (1377). اصول بازاريابي ، ترجمه : بهمن فروزنده ، انتشارات آترپات كتاب .
عزيزي ، شهريار و درخشان ، افشين ( 1388 ) شناسايي عوامل مؤثر بر اجتناب از تبليغات پيامكي، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين ، شماره هاي 17 و 18 ، از صفحه 158 تا 2 17.

Al-alak , B.A.M. ,& Alnawas , I.A.M.(2010).Mobile marketing :Examining the impact of trust ,privacy concern and consumers attitude on intention to purchase, International journal of business and management ,Vol. 5,No 3, pp. 28-41.

Bamba, F., Barnes, S.J .(2007).SMS advertising, permission and the consumer : a study. Business Pocess Management Journal, Vol. 13, No 6, pp. 815-829.

Barnes, S.J.(2002).The mobile commerce value chain:analysis and future developments, International Journal of Information Mangament, Vol. 22, NO 2, pp. 91-108.

Barwise, P., & Strong, C.(2002). Permission-based mobile advertising. Journal of Interactive Marketing, Vol. 16, No 1, pp. 123-132.

Frolick, M.N., & Chen, L. D.(2004).Assessing mobile commerce opportunities.Information Systems Management,Vol. 21, No 2, pp. 53-61.

Drossos, D., Giaglis, M., Lekakos, G., Kokkinaki, F., & Stavraki, M.(2007).Determinants of effective SMS Advertising : An experimental study. Journal of Interactive advertising,
Vol. 7, No 2.
Hanley, M., & Becker, M.(2008).Cell phone usage and advertising acceptance among college students: A four-year analysis.International Journal of Mobile Marketing, Vol. 3, No 1,pp. 67-80.
Arno Scharl *, Astrid Dickinge and Jamie Murphy (2004). Diffusion and success factors of mobile marketing Institute for Torism and Leisure Studie.

Faraz Saadeghvaziri and Hamid Khodadad Hosseini (2010)، Mobile advertising: An investigation of factors creating positive attitude in Iranian customers * Department of Business Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. Accepted 28 October .

Mohammad Rabiei, Ahmad Ganji and Mitra Shami( )، Mobile Advertising Acceptance Model: Evaluation of Key Effective Factors in Iran . Middle-East Journal of Scientific Research 11 (6): 740-747

Leppäniemi, Matti (2008 ) , Mobile marketing communications in consumer markets Faculty of Economics and Business Administration, Department of Marketing , University of Oulu , Finland.

Marina Laškarin, Mobile marketing and advertising strategies in tourism and hospitality industry . Assistant, PhD Student Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka.

Consumer Acceptance and Response to SMS Advertising. Kyle Jamieson Master’s of Philosophy of Curtin University March 2012 .

DETERMINANTS OF EFFECTIVE SMS ADVERTISING: AN EXPERIMENTAL STUDY Dimitris Drossos, Geroge M. Giaglis, George Lekakos, Flora Kokkinaki, and Maria G. Stavrak .Journal of Interactive Advertising Spring 2007

A comprehensive model of factors influencing consumer attitude towards and acceptance of sms advertising : An empirical investigation Jordan. Mohammad Al Khasawneh & Ahmed Shuhaiber. International Journal of Sales & Marketing Management Vol.3, Issue 2, Jun 2013, 1-22 .

Mobile Advertising (case study of MindMatics and 12Snap Lokomobil ،( master thesis Hong Nga Luong 2007 . Lulea Technology University.

Ho, S.Y., & Kwok, S.H.(2003).The attraction of personalized service for users in mobile commerce:An empirical study.ACM SIGecom Exchanges. pp. 10-18.

Jackson, A. & DeCormier, R.(1999).E-mail survey response rates:Targeting increases response,Journal of Marketing Intelligenc and Planning, Vol. 17, No 3, pp. 135-13 Framing the market inquiry.International Journal of Electronic Commerce, Vol. 81, pp. 55-79.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع تلفن همراه، اطلاعات بازار Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت، مزیت رقابتی، سابقه خدمت