مقاله رایگان با موضوع حمل و نقل، محیط زیست، اعاده دادرسی، تنوع فعالیت

دانلود پایان نامه ارشد

دادرسی بازرگانی بینالمللی روش کار خود را با اوضاع و احوال جدید تطبیق دهد تا پاسخگوی نیازهای گوناگون طرفین و داوران باشد. دیوان از حمایت دبیرخانهای مرکب از 30 عضو برای مدیریت روزانه برخوردار است.84

گفتار دوم: نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی
بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری- اعم از داخلی و بینالمللی- امری طبیعی است اما مطلوب نیست. زیرا برای هر دو طرف مشکلات فراوانی را به بار میآورد و اگر به محاکم دادگستری کشیده شود، این مشکلات دو چندان میشود. طرفین یک اختلاف تجاری ساده که به محاکم دادگستری داخلی ارجاع شده است اولاً به دلیل طولانی بودن رسیدگی در دادگاهها و چند مرحلهای بودن رسیدگی قضایی (مرحله بدوی – تجدید نظر یا استیناف – مرحله فرجام و احیانا اعاده دادرسی) مدتها معطل میشوند تا حکم صادر شود، ثانیاً، چون رسیدگی در محاکم دادگستری جنبه رسمی و عمومی دارد، حداقل در جریان اخطاریهها و ابلاغهای رسمی اوراق پرونده، چه بسا اسرار تجاری طرفی که حکم علیه او صادر شده، مخدوش میگردد و سابقه نامطلوبی از محکومیت او به جای میماند؛ ثالثاً، حتی اگر طرفین بتوانند برای این دشواریهایی که برشمردیم، راهی پیدا کنند که آنها را قابل تحملتر کند، یک دشواری دیگر وجود دارد که از کنترل طرفین خارج است و ناگزیرند آن را بپذیرند: محاکم دادگستری اغلب اطلاع کافی و لازم در مورد بعضی مسایل تجاری یا قراردادهای اقتصادی، به ویژه مسایل تجاری بینالمللی پیچیده ندارند، زیرا در همه جای دنیا قضاوت محاکم داخلی برای حل و فصل دعاوی معمولی مردم تربیت شدهاند و از ایشان انتظاری نیست که برای رسیدگی به انواع دعاوی تجاري پیچیده که ممکن است به ندرت به آنها ارجاع شود، نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی مهمترین و بزرگترین سازمان داوری در سطح جهان بشمار میرود. مشکلات و موانعی که به آنها اشاره کردیم مربوط به دعاوی تجاری داخلی است. اما در دعاوی و اختلافات بینالمللی که به یک دادگاه خارجی ارجاع میشود، این مشکلات و مخاطرات دو چندان خواهد شد. اولین مشکل اضافی عبارت است از زبان خارجی و مشکل بعدی که به مراتب مهمتر است، عبارت است از تنوع قوانین و سیستم حقوقی کشورهای مختلف که نتیجه دعوی را غیر قابل پیشبینی میسازد ، مضافا که در بعضی کشورها هم تابعیت بودن طرف خارجی دعوی با قاضی رسیدگی کننده به موضوع، گاه از نظر روانی در موازنه و معادله قضایی اثر مینهد.
از آنچه گفتیم معلوم میشود که طرح اختلافات و دعاوی تجاری در محاکم دادگستری- خواه دادگاه‌های داخلی و خواه محاکم خارجی- با چند مشکل اصلی مواجه است. بنابراین اسلوب داوری مناسبترین و مطمئنترین شیوه رسیدگی به دعاوی تجاری- اعم از داخلی و بینالمللی- است. به عبارت دیگر قاضی طبیعی برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی تجاری «داوری» است.
به همین لحاظ است که اتاق بازرگانی بینالمللی پاریس در اولین سالهای پس از تشکیل، مبادرت به تأسیس یک دیوان داوری و نیز تهیه قواعد داوری نموده که خاص دعاوی تجاری میباشد. نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی (موسوم به دوری Icc) که حدود هفتاد و اندی سال قبل در سال 1923 تأسیس شده است، مهمترین و بزرگترین سازمان داوری درسطح جهانی به شمار میرود. یکی از مهمترین برنامههای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی در زمینه مسال حقوقی تجارت بینالمللی، تشویق و ترغیب شیوه داوری در بین تجار و بازرگانان ایرانی است. 85
گفتار سوم: اتاق بازرگانی بینالمللی در یک نگاه86
اتاق بازرگانی بینالمللی یک نهاد غیرانتفاعی و غیر سیاسی است که در سال 1919 میلادی توسط جمعی از فعالان و صاحبنظران در تجارت بینالمللی تأسیس شد. دبیرخانه این اتاق در پاریس مستقر است، اتاق بازرگانی بینالمللی (Icc) به عنوان یک سازمان بازرگانی جهانی، نهاد نمایندهای محسوب میشود که با کسب اختیار از بنگاههای همه بخشها در هر نقطهای از جهان سخن میگوید.
مأموریت اصلی اتاق تشویق تجارت و سرمایهگذاری در ورای مرزها، تسهیل فعالیتهای بازرگانی بینالمللی و کمک به بنگاههای کسب و کار برای مقابله با چالشها و استفاده از فرصتهای جهانی شدن است.
عمدهترین اهداف تشکیل اتاق بازرگانی بینالمللی عبارتند از:
1- تسهیل فعالیتهای بازرگانی بینالمللی و تلاش برای از میان برداشتن موانع و مشکلات و توسعه آن.
2- تقویت سیستم اقتصاد و بازار بر مبنای رقابت بین مؤسسات بازرگانی.
3- تسریع در پیشرفت اقتصادی کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، با تأکید بر مشارکت تمام کشورها در فعالیتهای اقتصادی جهانی.
4- یکسان سازی مقررات تجارت بینالمللی از طریق تدوین مقررات متحدالشکل (یکسان).
5- آموزش مبانی تجارت بینالمللی از طریق برقراری همایشها و انتشار کتاب و نشریات.
6- کوشش در حل اختلافات بازرگانی بینالمللی از طریق داوری و فراهم ساختن امکان سازش بین طرفهای ذینفع.
اتاق بازرگانی بینالمللی به لحاظ اهداف ویژهای که دنبال میکند، با تمام سازمان های بینالمللی ذی‌ربط و فعال در امور بازرگانی بینالمللی نزدیک دارد. در همین حال سازمان ملل و مؤسسات وابسته آن از اتاق به عنوان یک نهاد مشورتی مجرب و مجهز استفاده میکنند. این اتاق در تمام حرکتهای جهانی مربوط به توسعهی بازرگانی بینالمللی نقش موثر دارد و در بسیاری موارد عهدهدار عنوان و وظیفهی سخنگو و مدافع بخش خصوصی است. بخش قابل توجهی از مقررات و ضوابط مورد عمل در بازرگانی بینالمللی مانند مقررات حمل و نقل کالاها و اعتبارات اسنادی و ضمانت نامههای بانکي را که در سطح جهانی مورد قبول است، اتاق بازرگانی بینالمللی تدوین کرده است. همچنین حل و فصل اختلافات بازرگانی که توسط دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی به طور مستمر انجام میشود، بسیاری از مشکلات در روابط مالی بین مؤسسات خصوصی و حتی دولتی کشورها را مرتفع میسازد. اتاق بازرگانی بینالمللی حتی در مذاکرات طولانی و مطالعات گستردهای که منتهی به تدوین سند نهایی گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) و نیز ایجاد سازمان جهانی تجارت (WTO) شده، نقش فعالی داشته است.
تشکیلات اتاق بازرگانی بینالمللی به شرح زیر است:
شورای اتاق بازرگانی بینالمللی که عالیترین رکن آن است، از نمایندگان کمیتههای ملّی تشکیل میشود. این شورا سالی دو بار تشکیل جلسه میدهد و سیاستهای کلی اتاق بازرگانی بینالمللی در همین شورا تعیین میشود. ادارهی امور اتاق توسط دبیر کل و زیر نظر یک هیأت اجرایی انجام میشود. هیأت اجرایی 15 تا 21 عضو دارد که از سوی شورا برای مدت 3 سال انتخاب میشوند. هر سال انتخاب یک سوم اعضا تجدید میشود. هیأت اجرایی سالی چهار بار تشکیل جلسه میدهد و مسئول اجرای سیاستهای کلّی اتاق و تنظیم برنامههایی است که باید در طول سال اجرا شود. دبیر کلّ اتاق که ریاست دبیرخانه را به عهده دارد از سوی شورا انتخاب میشود و در تمام مراجع و مجامع، نماینده اتاق محسوب میگردد.
عضویت در اتاق بازرگانی بینالمللی و مشارکت در فعالیتهای آن از طریق کمیتههای ملّی صورت میگیرد. در حال حاضر در بیش از 60 کشور جهان، کمیتههای ملّی اتاق بازرگانی بینالمللی فعال هستند. در کشورهایی که کمیتهی ملّی تشکیل نشده است، فعالان در تجارت بینالملل میتوانند به طور مستقیم به عضویت اتاق درآیند. اتاقهای بازرگانی، بانکها، بیمهها، شرکتهای حمل و نقل، گروههای بزرگ صنعتی و بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان عضو اتاق بازرگانی بینالمللی هستند. اعضای اتاق میتوانند در همایشها، کنفرانسها و کنگرههای اتاق که در گوشه و کنار جهان برگزار میشود، شرکت کنند. کنگرههای اتاق هر سه سال یکبار در یکی از شهرهای بزرگ جهان برپا میشود و بهترین فرصت برای آشنایی و ایجاد تماس بین بازرگانان کشورهای مختلف میباشد.
به لحاظ گستردگی و تنوع فعالیتهای اتاق بازرگانی بینالمللی برای بسیاری از امور تخصصی کمیسیونهای خاص در دبیرخانه اتاق ایجاد شده است. این کمیسیونها جلسات مرتب دورهای در پاریس و یا در صورت اقتضا در محلهای دیگر جهان تشکیل میدهند. کمیتههای ملّی بنا به توجه و علاقهای که نسبت به موضوعات مورد رسیدگی در کمیسیونها دارند، میتوانند به جلسات آنها نماینده اعزام کنند.
کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی بینالمللی عبارتند از: کمیسیون سیاست بازرگانی بینالمللی، کمیسیون خدمات مالی، کمیسیون مؤسسات چند ملّیتی و سرمایهگذاری بینالمللی، کمیسیون مالکیت صنعتی و هنری، کمیسیون مالیات، کمیسیون قوانین و عرف مربوط به رقابت، کمیسیون بیمه، کمیسیون محیط زیست، کمیسیون انرژی، کمیسیون سیاستهای ارتباطی و اطلاعاتی، کمیسیون بازاریابی، تبلیغ و توزیع، کمیسیون حمل و نقل هوایي، کمیسیون حمل و نقل دریایی و زمینی، کمیسیون بازرگانی بینالمللی، کمیسیون شیوه و عملکرد بانکداری و کمیسیون داوری بینالمللی.
اتاق بازرگانی برای فعالیت در بعضی امور، اقدام به ایجاد مؤسسات مستقلی کرده است که عبارتند از: دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، شورای جهانی صنعت برای محیط زیست، دفتر بینالمللی دریایی، مرکز همکاری دریایی، دفتر اطلاعات مقابله با تقلب، دفتر تقلب بازرگانی، مؤسسه حقوق و رویههای تجارت بینالمللی، مرکز کارشناسی بینالمللی، دفتر بینالمللی اتاقهای بازرگانی و مؤسسه انتشاراتی اتاق بازرگانی بینالمللی. هر یک از این مؤسسات مستقل در حوزهی تخصصی فعالیت خود، منشا خدمات مهمی در سطح بینالمللی بودهاند. ذکر این نکته ضروری است که دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، بزرگترین مؤسسه داوری بینالمللی است که داوری در اختلافات بازرگانی بینالمللی را سازمان میدهد. امّا این دیوان به انجام داوری و صدور رأی اقدام نمیکند، بلکه خدمات مورد نیاز برای جریان و انجام یک داوری را از قبیل ارسال مراسلات و مبادلهی لوایح و ثبت و ابلاغ آرا را از طریق دبیرخانه خود در پاریس ارائه میکند.
لازم به تذکر است که داوران در رسیدگی به موضوع اختلاف و صدور رأی استقلال کامل دارند، ولی موظف هستند که مقررات دادرسی دیوان را رعایت کنند و دیوان از این لحاظ بر جریان داوری نظارت دارد. دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی در سال 1923 میلادی به وجود آمد و هر سال شمار قابل توجهی از اختلافات بازرگانی بینالمللی را مورد بررسی قرار میدهد.

گفتار چهارم : بررسی جریان داوری از درخواست داوری تا اجرای رای داوری در اتاق87
الف- مرحله اول:
از درخواست داوري تا امضاي قرارنامه داوري
1- تسليم درخواست داوري و پاسخ آن
نقطه​ آغاز داوري در اتاق بازرگاني بين​المللي، تسليم «درخواست داوري» است که بايد به دبيرخانه اتاق در پاريس داده شود يا از طريق کميته ملي يکي از کشورها (اغلب کشور متبوع خواهان) به دبيرخانه فرستاده شود. معمولاً متقاضي داوري که «درخواست داوري» مي​دهد، خواهان است اما هيچ مانعي ندارد که طرفين متفقاً درخواست داوري خود را به دبيرخانه تسليم نمايند و داوران خود را معرفي و حتي موضوعات تحت اختلاف را مشترکاً تعريف و تعيين کنند و بخواهند که مرجع داوري فوراً وارد رسيدگي شود و رأي دهد.88
پس از وصول «درخواست داوري»، دبيرخانه آن را تحت شماره​اي ثبت مي​کند و به يکي از مشاورين حقوقي دبيرخانه ارجاع مي​کند و سپس دريافت درخواست را همراه با نام و مشخصات مشاوري که براي پرونده انتخاب شده و متصدي آن است، به هر دو طرف اعلام مي​نمايد. از اين به بعد، کليه مکاتبات و ارتباطات طرفين و داوران با دبيرخانه و ديوان داوري اتاق از طريق همين مشاور حقوقي انجام مي​شود. به​هرحال، تاريخ وصول «درخواست داوري» به دبيرخانه، تاريخ شروع داوري است.
مطابق ماده 4 (3) قواعد داوري اتاق، خواهان بايد در «درخواست داوري» خود نکات زير را متذکر شود و توضيح دهد:
– مشخصات طرفين (اصحاب دعوي) و آدرس آنها.
– شرح مختصري از نوع و ماهيت ادعاها و اوضاع و احوالي که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده.
– شرح خواسته مورد تقاضا که حتي​المقدور بايد با ذکر مبلغ خواسته باشد.
– ذکر قرارداد اصلي که منشأ اختلاف است، به​ويژه ذکر موافقت​نامه داوري براي مراجعه به داوري اتاق.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اختلافات تجاری، حل اختلاف، روابط اقتصادی، روابط تجاری Next Entries مقاله رایگان با موضوع قانون حاکم، دادگاه صالح، معنادار بودن