مقاله رایگان با موضوع حقوق جزا، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

به دليل مصرف فرآورده هاي خوني آلوده به ويروس ايدزمبتلا شده اند بايد به عنوان حق مسلم آنها برآورده شوند. و در مجموع براي جبران ضرر و زيان بيماران آلوده از طريق ايجاد صندوق حمايت از بيماران مبتلا به ايدز و هپاتيت و عدم محکوميت دستگاههاي دولتي (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان انتقال خون) بدليل آثار منفي آن در جامعه و نقش ساز مان انتقال خون در جهت تهيه و توزيع خون مورد نياز بيماران و از طرفي بيمه نمودن خون و محصولات خوني سازمان انتقال خون ايران تا در صورت بروز بيماريهاي ناشي از انتقال خون و فراورده هاي خوني شرکت هاي بيمه مسئوليت مدني جبران خسارت نمايند.

جداول ( 1-1 )پرداخت غرامت به آلوده شدگان درکشورهاي مختلف دنيا به دلار
دلار آمريکا
نام کشور

ايرلند
164000تا12500
بريتانياي کبير
130000تا76000
استراليا
(445-111) تا 223000
استراليا غربي، جنوبي، شمالي
17000تا 5000
ساير ايالت ها
(در طول چهارسال) 104000
کانادا
216000تا280) 49000
ژاپن
111000به علاوه بسته به درآمد خانواده ها
آلمان
بسته به درآمد خانواده ها
سوئد
6000تا 51000
دانمارک
40000
نروژ
39000
فرانسه
(49000تا23000)360000
سوئيس
35000
اسپانيا
30000تا5000/7
اتريش
25000تا5000/8

به علاوه ماهيانه مبلغ (244-81)
نيوزيلند
005/16

جدول ( 2-1) دعاوي طرح شده در محاکم تهران به انضمام آراي صادره و ديه پرداختي
1
تعداد کل بيماران شاکي
1906 نفر
مطرح شده در محاکم
2
تالاسمي
717

3
هموفيلي
1144

4
دياليزي
45

5
هپاتيت B
7

6
H. c. v
1875

7
H. I. v
23

8
HTLv
1

9
آراي صادره بدوي از سوي محاکم
933

10
آراي صادره تجديد نظر”
867

11
پرونده هاي مفتوحه
973

12
ديه پرداخت شده در سال 90
93

13
ديه پرداخت شده در سال 91
195

14
ديه پرداخت شده در سال92
193

15
ديه پرداخت شده درسال93
190

16
بيماراني که ديه دريافت کرده اند
617

17
پرونده هاي که ديه پرداخت نشده
321

نمودار (1-1) مقايسه نسبت سرانه غرامت هر بيمار درکشورهاي مختلف جهان

نمودار ( 2-1) تعداد مبتلايان به هپاتيت B، هپاتيتc، ايدزو و HTLv درکشور

نمودار ( 3-1) تعداد بيماران شاکي

نمودار( 4-1) پرداخت ديه بيماران درسا لهاي1390تا 1393

منابع و مآخذ
منابع فارسي
1- امامي سيد حسن، مسئوليت مدني، نشريه دانشکده حقوق بهشتي، شماره 1، 52، چاپ کيهان، ص 9
2- همان، حقوق مدني، ج اول، چاپ 71، نشر اسلاميه، ص 361
3- همان، حقوق مدني، 1363ه. ش، چاپ چهارم، تهران، کتاب فروشي اسلاميه، ص 368
4- ابو الحمد عبدالحميد، 1373 ه. ش، حقوق اداري ايران، چاپ چهارم، انتشارات ا فست، شماره 3
5- همان، نشريه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 25، ص20
6- همان، 1373، ه ش. منبع پيشين، ص 23
7- همان، 1373، ه. ش، حقوق اداري، چاپ چهارم، انتشارات افست، صص 559و558
8- همان، 1379، ه ش، حقوق اداري، چاپ ششم، انتشارات توس، تهران، ص 747
9- اژدري حسن، تحليل و نقد راي شعبه 1060 دادگاه عمومي تهران، در خصوص بيماران هموفيلي، روزنامه اعتماد ملي، ش 263، ص7
10- برروجردي عبده محمد، مرداد 1329، ه ش، حقوق مدني
11-پناهنده علي محمد، مجله کانون وکلاي دادگستري فارس، شماره 3، سال دوم، ص 150
12- همان، 1385ه ش، ماهنامه دادرسي، شماره 57، سال دهم، صص38، 37
13- جعفري لنگرودي محمد جعفر، 1376ه ش، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپه شتم
14- همان، مسئوليت مدني، مجله حقوقي وزارت دادگستري، سال چهارم، شماره يکم
15-همان، ترمينولوژي حقوقي، چاپ دوم، شماره 5129
16- همان، 1372ه ش، ترمينولوژي حقوق، گنج دانش، تهران
17-حسيني نژاد حسينعلي، 1377ه ش، مسئوليت مدني چاپ اول، انتشارات فجر، ص13
18- همان، 1377 ه ش، مسئوليت مدني، چاپ فجر، ص26
19- همان، 1370ه ش، مسئوليت مدني، چاپ دوم، تهران جهاد دانشگاهي، ص91
20- همان، پيشين ص91
21- دهخدا علي اکبر، 1373 ه ش، لغت نامه، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، جلد4
22-دليري محمد صالح، 1373، ه ش، حقوق جزاي عمومي، جلد 3، چ اول، ، نشر داد، ص 23
23-همان، 1373، ه ش، حقوق جزاي عمومي، چاپ اول، نشر داد، ص 13
24-زراعت عباس، 1388 ه ش، قواعد فقه مدني، انتشارات جنگل جاودانه
25- سلطاني نژاد هدايت اله، 1380ه ش، مباني مسئوليت مدني در خسارت معنوي، انتشارات نورالثقلين،تهران صص299، 314، 31
26- همان، 1380 ه ش، مباني مسئوليت مدني در خسارت معنوي، نشر نورالثقلين، تهران ص 31
27- همان، نقل از عناوين مير فتاح و چهار رساله سنگلجي، صص 96، 147، 304، 308
28- سوار کوهي سام، 1384 ه ش، ، مقاله بررسي نظام حقوقي ايران، انگليس، فرانسه، آلمان، ص3
29- همان، مقاله تطبيقي اصول حاکم بر نظام دادرسي ايران و سه سيستم حقوقي خارجي
30- شهيد اول شمس الدين محمد بن مکي، 1372ه ش، القواعد و الفوائد، ترجمه دکتر سيد مهدي صانعي، انتشارات دانشگاه فردوسي، جلد 1 ص 5 دانشگاه مشهد
31- شمس عبداله، 1380 ه ش، آئين دادرسي مدني، جلد 1، نشر ميزان، چاپ اول
32- صفائي سيد حسين، مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدني، ص 236
33- صانعي يوسف، 1376ه ش، استفتائات پزشکي، انتشارات ميثم تمار، قم
34- طباطبا ئي سيد مصطفي، فرهنگ عربي به فارسي، ص 286
35- همان، سيد محمد حسين، تفسير الميزان، ترجمه مکارم، ج1، چاپ 4، بنياد علمي، ص523
36- طباطبايي موتمني منوچهر، 1373ه ش، حقوق اداري، چاپ پنجم، انتشارات سمت، ص15
37- همان،، 1379ه ش، حقوق اداري، چاپ چهارم، انتشارات سمت، صص 387، 353، 299
38- عبداللهي عبدالکريم 1388ه ش، قواعدي از فقه، نشر موسسه بوستان کتاب
39- عدل مصطفي، 1373 ه ش، حقوق مدني، چاپ اول، قزوين انتشارات بحرالعلوم، ص207
40- عميد حسن، 1372 ه ش، فرهنگ عميد واژه مدني، جلد 2 ص 1789
41- غمامي مجيد، 1376 ه ش، مسئووليت مدني دولت، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول
42- همان، پيشين، صص98، 38، 37، 32، 24

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، خون آلوده، قاعده غرور Next Entries منبع پایان نامه درباره عرضه کنندگان، کانون توجه