مقاله رایگان با موضوع حاکمیت شرکتی، روش تحقیق، مالکیت نهادی، اندازه هیأت مدیره

دانلود پایان نامه ارشد

شركتي قوي، لزوما اقلام تعهدي اختياري بيشتري ندارند.
آقايي و چالاكي (1389) به بررسي رابطه بين ويژگي هاي حاكميت شركتي و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. يافته هاي تحقيق نشان ميدهد كه رابطه معني دار منفي بين مالكيت نهادي و مديريت سود و همچنين بين استقلال هيات مديره و مديريت سود وجود دارد. علاوه بر اين، رابطه معنيداري بين ساير ويژگي هاي حاكميت شركتي (تمركز مالكيت، نفوذ مديرعامل، دوگانگي وظيفه مديرعامل، اندازه هيأت مديره، اتكاي بر بدهي و مدت زمان تصدي مديرعامل در هيات مديره) و مديريت سود وجود ندارد.
استا (1390) به بررسي ساختار مالكيت شركت بر شيوه مديريت سود پرداخت. از مدل رگرسيون خطي چندگانه براي آزمون فرضيات استفاده کرده است. جامعه آماري تحقيق شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1383 تا 1387 در 95 شركت است. آزمون همبستگي و آزمون رگرسيون مقطعي چندگانه براي بررسي فرضيات استفاده شده است. نتايج تحقيق بيانگر اين است كه رابطه منفي معناداري بين مالكيت نهادي و مالكيت مديريتي با مديريت سود وجود دارد، اما بين مالكيت شركتي و مديريت سود رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
نبوی چاشنی و همکاران (1391) به بررسي رابطه بين سهامداران نهادي با مديريت سود پرداختند. جامعه آماري آنها شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زماني دوره پنج ساله از سال 1383 تا پايان سال 1387 به تعداد 196 شركت مي باشد. لذا از متدولوژي داده هاي تركيبي رابطه بين متغيرها ارزيابي و آزمون شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين سهام داران نهادي و مديريت سود رابطه مثبت معناداري وجود دارد و همچنين بين متغيرهاي كنترلي (اندازه شركت و اهرم مالي) و مديريت سود رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
مجتهد زاده و سعادت آبادی (1391) به بررسي رابطه مديريت سود و فرصت هاي سرمايهگذاري با تأكيد بر تمركز مالكيت پرداختند. نتايج پژوهش نشان داد كه بين رشد هندسي دارايي ها و مديريت سود رابطه معناداري وجود ندارد. در حالي كه، بين نسبت بالاي ارزش بازار دارايي ها به ارزش دفتري آن و تحليل عاملي دو شاخص رشد و مديريت سود رابطه مثبت معناداري ديده شد. همچنين، تمركز مالكيت نقش موثري بر رابطه مديريت سود و فرصت هاي سرمايه گذاري نداشت. به عبارت ديگر، سهامداران كنترل كننده از نقش نظارتي و قدرت خود جهت حمايت از سهامداران استفاده نميكنند.

2-3-2- پیشینه خارجی تحقیق
راندوی و همکاران (2003) تأثیر سه سازوکار حاکمیت شرکتی یعنی مالکان خانوادگی، اعضای هیئت مدیره و استقلال هیأت مدیره را روی عملکیرد مالی شرکت های دریایی بررسی نمید. آن ها نشان دادند که شرکت های دریایی که دارای مدیرعامل خانوادگی هستند نسبت به سایر شرکا ها عملکرد بهتری دارند. سطح بالایی از استقلال هیأت مدیره، سودآوری را درشرکت های دریایی بهبود می بخشند و بین سطح مالکیت هیأت مدیره و سودآوری شرکت دریایی رابطه معناداری وجود ندارد.
در فنلاند باتاچاريا و همكاران در سال 2006 به بررسي مالكيت نهادي و عملكرد شركت پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه عكس العمل دو طرفه معناداري بين عملكرد شركت و مالكيت نهادي سهام وجود دارد.
در سال 2006 ولرو اسپيتز به بررسي مالكيت مديريتي و عملكرد شركت در آلمان پرداختند و در تحقيق خود از يك نمونه 356 تايي شركت هاي بخش خدمات كه با تجارت ارتباط دارند، براي سالهاي 1997 تا 2000 استفاده نمودند و به اين نتيجه رسيدند شركتهايي كه داراي درصد ما لكيت مديريتي بالاي 40 درصد باشند، عملكردشان در حال بهبود است.
مشايخي(2007) رابطه بين سه ويژگي حاكميت شركتي (اندازه هيات مديره، دوگانگي وظيفه مدير عامل، نمايندگان سهامداران نهادي در هيات مديره) و مديريت سود را بررسي نمود و نتايج تحقيق او حاكي از اين است كه اندازه هيات مديره دوگانگي وظيفه مديرعامل نمايندگان سهامداران نهادي در هيات مديره با مديريت سود رابطه معني داري دارند.
مادهوگارهيا، ساتون و كهرز (2009) تأثير متفاوت رشد و ارزش شركت را بر مديريت سود مورد بررسي قراردادند و نقش مالكان نهادي، داخلي و اثر نسبت پوششي شركت را وارد اين رابطه كردند. آزمون فرضيه ها نشان داد كه رشد شركت ها در مقايسه با ارزش شركت مديريت سود را در سطح بالايي به كار ميگيرد؛ كه اين امر ناشي از تفاوت ارزش و رشد شركت و عدم تقارن اطلاعاتي زياد در رشد شركت نسبت به ارزش شركت است. نتايج حاكي از وجود رابطه مثبت معنادار بين رشد شركت با حضور مالكان نهادي و داخلي با مديريت سود بود. نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام در رابطهي بين مديريت سود، ارزش و رشد شركت معنادار نبود.
چن، الدر و هانگ (2010) به بررسي رابطه مديريت سود و فرصت هاي سرمايه گذاري پرداختند. آن ها در اين رابطه نقش انگيزه و سلب مالكيت سهامداران كنترل كننده را به عنوان سازوكار نظام راهبري شركتي مورد آزمون قرار دادند. يافته ها رابطه مثبت و معناداري را بين مديريت سود و فرصت سرمايه گذاري نشان داد. هم چنين، حق جريان وجه نقد سهامداران كنترل كننده رابطه منفي با خالص اقلام تعهدي غير عادي تحت شرايط رشد داشت. از ديد پژوهشگران، در شركتهاي با فرصت سرمايه گذاري و انحراف زياد بين حق جريان نقد و حق كنترل، مديريت سود قوي تر است.
زاين و جيلاني(2010) اثر فرصت هاي سرمايهگذاري بر رابطه ارزشي مديريت سود را از طريق اقلام تعهدي اختياري كوتاه مدت و بلند مدت بررسي كردند. نتايج حاكي از آن است كه در سطوح بالاي فرصت هاي سرمايه گذاري، مديريت سود از طريق اقلام تعهدي اختياري كوتاه مدت افزايش مي يابد و سطح فرصتهاي سرمايهگذاري اثر فزاينده بر رابطه ارزشي اقلام تعهدي اختياري كوتاه مدت دارد.
سیریوپولس و تسارنیس (2011) در تحقیقی که از شرکتهای یونانی که در نزدک فهرست شده بودند بهره گرفتند. این محققان نشان دادند که بین مدیرعامل خانوادگی و عملکرد مالی، مالکیت حقوق صاحبان سهام اعضای هیأت مدیره و عملکرد مالی رابطهی مثبت وجود دارد و بین استقلال هیأت مدیره و عملکرد مالی شرکت حمل و نقل رابطهی منفی وجود دارد.
آندرئو و همکاران (2014) در تحقیقی به بررسی حاکمیت شرکتی، تصمیمات مدیریت مالی و عملکرد شرکت در شرکتهای دریایی در 46 شرکت طی سالهای 2005 تا 2010 پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان میدهد که بین مالکیت نهادی، مدیریتی و نسبت اعضای غیرموظف با مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما رابطهی بین سهامداران بلوکی، اندازه هیأت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با مدیریت سود رابطهای منفی است. همچنین بین متغیرهای مالکیت نهادی، مدیریتی، نسبت اعضای غیرموظف و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با سرمایه گذاری بیش از حد رابطهی مثبت وجود دارد اما بین سهامداران بلوکی و اندازه هیأت مدیره رابطه منفی وجود دارد. همچنین تمام متغیرهای مستقل به جز سهامداران بلوکی با سرمایه گذاری کمتر از حد رابطهی منفی وجود دارد. همچنین آنها نشان دادند که بین مالکیت نهادی، مدیریتی و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با عملکرد عملیاتی رابطه مثبت و مابقی متغیرها رابطه منفی و همچنین مالکیت مدیریتی و بلوکی با عملکرد بازار رابطه مثبت و مابقی متغیرها رابطه منفی با عملکرد بازار دارند.

2-4- خلاصه فصل
در این فصل، دو بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش اول مبانی نظری تحقیق، در قالب بخشهای زیر مورد بررسی قرار گرفت: حاکمیت شرکتی و مفاهیم آن، اهمیت، مزایا و اهداف آن، چارچوب نظری و تئوریهای مطرح شده در زمینه حاکمیت شرکتی، حاکمیت شرکتی در ایران، انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی، مکانیزمهایی از حاکمیت شرکتی و مبانی نظری آنها، تأمین مالی و روشهای آن، سرمایهگذاری و انواع آن به تفصیل توضیح داده شد.
در بخش دوم به ادبیات پیشین داخلی و خارجی این تحقیق، و تحقیقهای مشابه اشاره شد. ملاحظه شد که تحقیقی که از تمام جهات مشابه با این تحقیق باشد، در داخل ایران انجام نگرفته است. آنچه ادامه مسیر را روشن میکند، چگونگی انجام و به عبارتی، روش تحقیق است. روش تحقیق مسیر تحقیق را روشن کرده و محقق را در جهت دستیابی به نتایج هدایت میکند. این موضوع در فصل 3 بهصورت مشروح توضیح داده خواهد شد.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه
در این فصل روششناسی پژوهش حاضر شامل ابعاد و موضوعهای مرتبط با آن بیان خواهد شد. جان دیویی(1938)، پژوهش را فرآیندی برای جستجوی منظم به منظور مشخصکردن و تبیین یک موقعیت نامعلوم میداند. بر این اساس پژوهش فرآیندی است که از طریق آن میتوان درباره ناشناختهها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها تحت عنوان “روششناسی” یاد میشود. از جمله ویژگیهای یک مطالعه علمی و بیطرفانه استفاده از یک روش تحقیق مناسب میباشد. قوت و جایگاه هر نظریه به روش شناخت آن بستگی دارد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی، به روش شناختی که در آن علم به کار میرود، مبتنی است. به همین دلیل یکی از مهمترین مراحل تحقیقهای علمی، انتخاب روش تحقیق مناسب برای انجام پژوهش است. انتخاب روش تحقیق به عهده محقق است، که البته با توجه به موضوع و نوع تحقیق تعیین میشود، او باید در انتخاب روش صحیح حساسیت لازم را به عمل آورد. منظور از روش تحقیق، نحوه جمعآوری دادهها، تحلیل و پردازش آنها است. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد (دربندیآذر، 1377). در اين فصل، روش تحقيق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونهگيري، فرضيههای تحقيق، متغيرهاي تحقيق، روش جمعآوري اطلاعات و روش تجزيه و تحليل دادهها مورد بررسي قرار ميگيرد.

3-2- فرضیههای تحقیق
فرضیه عبارت آزمونپذیری است که رابطهی قابل انتظار بین دو یا چند متغیر را به صورت دقیق و روشن بیان میکند. فرضیه را آزمونپذیر مینامند، زیرا باید صحت آن از طریق آزمون بررسی شود. هدف این تحقيق، مطالعه تجربی تأثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر همین اساس فرضیههای زیر تدوین شده است:
فرضیه اول: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-1: بین مالکیت نهادی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-2: بین مالکیت مدیریتی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-3: بین مالکیت بلوکی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-4: بین اندازه هیأت مدیره و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-1: بین مالکیت نهادی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-2: بین مالکیت مدیریتی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-3: بین مالکیت بلوکی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-4: بین اندازه هیأت مدیره و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-1: بین مالکیت نهادی و تأمین

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن Next Entries مقاله رایگان با موضوع آزمون فرضیه، اندازه هیأت مدیره، صورتهای مالی، تجزیه و تحلیل آماری