مقاله رایگان با موضوع جهت گیری هدف

دانلود پایان نامه ارشد

دادن توانایی خود و اظهار شایستگی برانگیخته می‌شوند ( هاراکوئیز، بارون و الیوت، 1998). دانش‌آموزانی که دارای جهت‌گیری هدف عملکردی- گرایشی هستند می‌خواهند که نسبت به همکلاسی‌هایشان بهتر عمل کنند، بنابراین به عنوان افرادی رقابت‌جو با دیگر همسالان، معلمان و والدین شناخته خواهند شد (الیوت، 1999؛ به نقل از سعدی خانی، 1385).

2-1-1-1-4- اهداف عملکردی- اجتنابی

در این جهت‌گیری، شایستگی به معنای اجتناب از شکست است و هسته‌ی اصلی، توجه به مقایسه‌ی اجتماعی است. لیکن تاکید بر گریز از حقارت و نگریسته شدن به عنوان فردی کندآموز، محوریت این جهت‌گیری هدف است (کاپلان، مارتین و ماهر71 2007؛ به نقل از زارع و سامانی، 1387). طبق اظهارات الیوت (1999)، از لحاظ ارزشی که افراد برای اهداف قائلند جهت گیری هدف عملکردی، دربرگیرنده‌ی دو بعد گرایشی و اجتنابی می‌باشد و در این میان افرادی که نسبت به اهداف، ارزش‌گذاری منفی دارند (برای مثال اجتناب و خودداری دانش‌آموز از شرکت در مسابقات به خاطر آنکه ناتوانی‌اش نسبت به بقیه‌ی دانش‌آموزان آشکار نگردد) به سمت جهت‌گیری هدف عملکردی- اجتنابی گرایش پیدا می‌کنند. در جهت‌گیری عملکردی- اجتنابی، دانش‌آموز تنها برای پرهیز از شکست تلاش می‌کند (تاکید بر مقایسه‌ی خود با دیگران و پرهیز

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جهت گیری هدف، خودکارآمدی Next Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله