مقاله رایگان با موضوع جمع آوری اطلاعات، راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

معنادار بوده‌اند.
در این پژوهش، پایایی خرده مقیاس‌های پرسشنامه مقابله‌ی تحصیلی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است و ضريب پايايي مقابله‌ی مثبت برابر با 71/0، مقابله‌ی فرافکن 73/0، مقابله‌ی انکاری 85/0 و راهبرد غیرمقابله‌ای برابر با 70/0 به دست آمد. جهت بررسی روایی پرسشنامه نیز همبستگی نمره‌ی هر سؤال با نمره‎ی خرده مقیاس مربوط به خود محاسبه گردیده است. نتایج در جدول 3-3 گزارش شده است.

جدول 3-3: ضرائب همسانی درونی خرده مقیاس‌های پرسشنامه‌ی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی
خرده مقیاس
ضریب همبستگی
مقابله‌ی مثبت
87/0 – 68/0
مقابله‌ی فرافکن
82/0 – 80/0
مقابله‌ی انکاری
91/0 – 83/0
راهبرد غیرمقابله‌ای
77/0 – 65/0

3-5- روش جمع آوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات به این صورت بود که پرسشنامه ها به صورت گروهی بر روی آزمودنی‌ها اجرا شد و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه سوگیری، ترتیب پرسشنامه‌ها به صورت تصادفی انتخاب شد.
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

ابتدا، با استفاده از آمار توصیفی، شاخص‌های توصیفی متغیرها، اعم از میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات محاسبه شده است. جهت پاسخگویی به سوالات و بررسی مدل پژوهش حاضر از روش آمار تحلیل مسیر149 با استفاده از

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، افراد مبتلا Next Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه