مقاله رایگان با موضوع جراحی زیبایی، اضطراب اجتماعی، تصور بدنی، اُمید به زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

51/0­ و با پرسشنامه افسردگی بک برابر با 42/0­ است که نشان دهنده اعتبار این پرسشنامه است (کرمانی، 1388).
در پژوهشی که توسط گلزاری (1386) بر روی 660 دانش آموز دختر در استان تهران انجام شد، پایایی مقیاس اُمید اشنایدر با روش درونی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. به علاوه، طبق نظر متخصصان بالینی، روایی این مقیاس به روش روایی محتوا نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
٣-٦ روش گردآوری داده ها:
برای انجام این تحقیق، پژوهشگر در مراکز انتخاب شده حضور پیدا کرده و با توجه به جامعه آماری در نظر گرفته شده برای پژوهش، پرسشنامه ها را در اختیار افراد داوطلب شرکت و همکاری در پژوهش قرار داد. پس از اطمینان از اجرای درست پرسشنامه ها، آنها جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. سپس عملیات آماری روی داده های خام صورت گرفت.
٣-٧ روش تجزیه و تحلیل داده ها:
داده های بدست آمده پس از اجرای پژوهش ، با استفاده از روش آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطی مانوا و آزمون t مستقل در محیط spss 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فصل چهارم

٤-١مقدمه
با توجه به طرح پژوهش حاضر که از نوع پس رویدادی است ، بهترین روش جهت تجزیه تحلیل اطلاعات ، استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) است (خلعتبری،١٣٨۵).داده های بدست آمده پس از اجرای پژوهش ، با استفاده از روش آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطی مانوا و آزمون t مستقل در محیط spss 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

٤-٢ یافته های توصیفی :
جدول 4-1 : شاخص های توصیفی گروه بر حسب تحصیلات
تحصیلات
زنان مبتلا به سرطان پستان
زنان عادی

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
ابتدایی
4
10
3
5/7
راهنمایی
5
5/12
5
5/12
زیر دیپلم
1
5/2
0
0
دیپلم
7
5/17
9
5/22
فوق دیپلم
5
5/12
5
5/12
لیسانس و بالاتر
18
45
18
45

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود بیشتر زنان در هر دوگروه نمونه تحقیق تحصیلات در حد لبسانس و بالاتر هستند.

جدول 4-2 : شاخص های توصیفی گروه برحسب تاهل
تاهل
زنان مبتلا به سرطان پستان
زنان عادی

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
متاهل
35
5/87
34
85
مجرد
5
5/12
6
15
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود بیشتر زنان در هر دوگروه نمونه تحقیق متاهل هستند.
جدول 4-3 : شاخص های توصیفی گروه برحسب شاغل بودن
شاغل بودن
زنان مبتلا به سرطان پستان
زنان عادی

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
شاغل
19
5/47
22
55
غیر شاغل
21
5/52
18
45
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود بیشتر زنان درگروه زنان مبتلا به سرطان پستان ، غیر شاغل و گروه زنان عادی شاغل هستند.

فرضيه اصلی : بین اضطراب اجتماعی ، تصور بدنی و اُمید به زندگی در مردان و زنان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی تفاوت معنادار وجود دارد.

جدول 4-4 : شاخص های توصیفی اضطراب اجتماعی ، تصور بدنی و امید به زندگی متقاضیان جراحی زیبایی و افراد عادی

متغیر
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
اضطراب اجتماعی
متقاضیان جراحی
95/58
94/14

افراد عادی
49/52
92/18
تصور بدنی
متقاضیان جراحی
98/120
63/12

افراد عادی
51/139
03/29
امید به زندگی
متقاضیان جراحی
4/47
61/11

افراد عادی
39/41
92/12

در جدول فوق میانگین و انحراف استاندارد اضطراب اجتماعی ، تصور بدنی و اُمید به زندگی در مردان و زنان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی ارانه شده است ؛ همانطور که مشاهده می شود میانگین اضطراب اجتماعی ، تصور بدنی و اُمید به زندگی در مردان و زنان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی تفاوت هایی مشاهده می شود که برای بررسی معنی داری تفاوت های مشاهده شده ، نتایج آزمون تجزیه وتحلیل واریانس چند متغیری گزارش می شود؛ اما قبل از آن مفروضه های این آزمون بررسی می شود .
جدول 4-9 : آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس
s MۥBox
23/34
F
48/2
Df1
6
Df2
08/284044
Sig
09/0
همانطور که آزمون باکس نشان می دهد با توجه به معنی دار نبودن مقدار 09/0= Sig، 48/2= (08/284044،6)F شرط همگنی ماتریس های واریانس – کواریانس تایید می شود . می توان نتایج مانوا را گزارش کرد .
جدول 4-10 : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس
متغیر
F
df1
df2
Sig
اضطراب اجتماعی
59/2
1
198
16/0
تصور بدنی
01/3
1
198
09/0
امید به زندگی
66/3
1
198
06/0

آزمون لون برای بررسی فرض یکسانی واریانس ها انجام می پذیرد. همانطور که نتایج جدول نشان می دهد در همه مولفه ها بجز مولفه گذشته منفی سطح معنا داریF های محاسبه شده بیشتر از05/0≤P می باشد، لذا تفاوت واریانس ها از نظر آماری معنا دار نیست و فرض تساوی واریانس ها بر قرار است ؛ لذا نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیری گزارش می شود .
جدول 4-7 : آزمون تفاوت اضطراب اجتماعی ، تصور بدنی و اُمید به زندگی در مردان و زنان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی
لامبدای ویلکز1
Value
F
df1
df2
Sig

805/0
82/15
3
196
01/0

با توجه به نتايج جدول فوق تفاوت اضطراب اجتماعی ، تصور بدنی و اُمید به زندگی در مردان و زنان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی با 805/0= s Lambdaو wilk ، 82/15 = (196،3) F از نظر آماری معنی دار است(01/0 P ) .

فرضیه فرعی اول : به لحاظ اضطراب اجتماعی بین متقاضیان جراحی زیبایی زن و متقاضیان جراحی زیبایی مرد با افراد عادی تفاوت وجود دارد.

جدول 4-12- شاخص های توصیفی اضطراب اجتماعی متقاضیان جراحی و افراد عادی

متغیر
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
اضطراب اجتماعی
متقاضیان جراحی
95/58
94/14

افراد عادی
49/52
92/18

جدول فوق نشان می دهد که میانگین امتیازات برخورداری از اضطراب اجتماعی ، متقاضیان جراحی بیشتر از افراد عادی بوده است (95/58 ) .

جدول 4-17 : نتايج آزمون مقایسه اضطراب اجتماعی متقاضیان جراحی و افراد عادی
منابع تغييرات
مجموع
مجذورات
Ss
درجه آزادي
DF
ميانگين
مجذورات
MS

F
سطح معني داري
اضطراب اجتماعی
58/2086
1
58/2086
18/7
01/0
خطا
74/57523
198
52/290

با توجه به نتايج جدول(4-17) تفاوت اضطراب اجتماعی در متقاضیان جراحی و افراد عادی با مقدار(18/7 = (1، 198) F ، از نظر آماری معنی داری است (01 /0 P )؛ بنابراین متقاضیان جراحی از اضطراب اجتماعی بالاتری نسبت افراد عادی برخوردار بودند .

فرضیه فرعی دوم : به لحاظ تصور بدنی بین متقاضیان جراحی زیبایی زن و متقاضیان جراحی زیبایی مرد با افراد عادی تفاوت وجود دارد.

جدول 4-12- شاخص های توصیفی تصور بدنی متقاضیان جراحی و افراد عادی

متغیر
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
تصور بدنی
متقاضیان جراحی
98/120
63/12

افراد عادی
51/139
03/29

جدول فوق نشان می دهد که میانگین امتیازات برخورداری از تصور بدنی ، متقاضیان جراحی کمتر از افراد عادی بوده است (95/58 ) .

جدول 4-17 : نتايج آزمون مقایسه تصور بدنی متقاضیان جراحی و افراد عادی
منابع تغييرات
مجموع
مجذورات
Ss
درجه آزادي
DF
ميانگين
مجذورات
MS

F
سطح معني داري
تصور بدنی
05/17168
1
05/17168
27/34
01/0
خطا
95/99204
198
04/501

با توجه به نتايج جدول(4-17) تفاوت تصور بدنی در متقاضیان جراحی و افراد عادی با مقدار(27/34 = (1، 198) F ، از نظر آماری معنی داری است (01 /0 P )؛ بنابراین متقاضیان جراحی از تصور بدنی پایین تری نسبت افراد عادی برخوردار بودند .

فرضیه فرعی سوم : به لحاظ اُمید به زندگی بین متقاضیان جراحی زیبایی زن و متقاضیان جراحی زیبایی مرد با افراد عادی تفاوت وجود دارد.
جدول 4-12- شاخص های توصیفی اُمید به زندگی متقاضیان جراحی و افراد عادی

متغیر
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
اُمید به زندگی
متقاضیان جراحی
4/47
61/11

افراد عادی
39/41
92/12

جدول فوق نشان می دهد که میانگین امتیازات برخورداری از اُمید به زندگی ، متقاضیان جراحی بیشتری از افراد عادی بوده است (95/58 ) .

جدول 4-17 : نتايج آزمون مقایسه اُمید به زندگی متقاضیان جراحی و افراد عادی
منابع تغييرات
مجموع
مجذورات
Ss
درجه آزادي
DF
ميانگين
مجذورات
MS

F
سطح معني داري
اُمید به زندگی
01/1806
1
01/1806
97/11
01/0
خطا
79/29867
198
85/150

با توجه به نتايج جدول(4-17) تفاوت اُمید به زندگی در متقاضیان جراحی و افراد عادی با مقدار(97/11 = (1، 198) F ، از نظر آماری معنی داری است (01 /0 P )؛ بنابراین متقاضیان جراحی از اُمید به زندگی بالا تری نسبت افراد عادی برخوردار بودند .

فصل پنجم

۵-١ پژوهش حاضر به دنبال این موضوع بود تا مشخص کند که «آیا بین اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در افراد متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی تفاوت وجود دارد؟» بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش تفاوت اضطراب اجتماعی ، تصور بدنی و اُمید به زندگی در مردان و زنان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی با 805/0= s Lambdaو wilk ، 82/15 = (196،3) F از نظر آماری معنی دار است(01/0 P ). بنابراین فرضیه اصلی تائید می شود. همچنین نتایج نشا داد که گروه متقاضی جراحی زیبایی تصویر بدنی نامطلوب تری نسبت به افرادی که متقاضی نیستند برخوردار بودند. نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های تحقیقات پونت (2008)، فردریک لوروپابلو (2007)، سارور (2005)، ویتاکر (2005)، فردریک (2001)، وادن (2001) و امیر مجدی (1381)، مطابقت دارد. پونت (2008)، در یافته های خود این موضوع را مورد تاکید قرار داد که نگرانی بیماران از تصویر بدنی شان بیشترین دلیل آنها برای انجام جراحی زیبایی می باشد. فردریک لوروپابلو (2007)، در پژوهشی با هدف بررسی عوامل مربوط به جراحی زیبایی و تصویر بدنی نشان داد که افراد علاقمند به جراحی زیبایی تصویر بدنی ضعیف تری نسبت به کسانی دارند که علاقه ای به جراحی زیبایی ندارند. سارور (2005)، در پژوهش خود به این نتیجه رسید که افراد بعد از انجام جراحی زیبایی تصویر بدنی بهتری از خود گزارش کرده اند. ویتاکر (2000)، در پژوهش خود چنین نتیجه گیری کرد که گروهی که جراحی زیبایی انجام داده اند نارضایتی از تصویر بدنی کمتری را نسبت گروه عادی گزارش می دهند. فردریک (2001)، در پژوهش خود عنوان کرد اختلالات مربوط به تصویر بدنی شایع ترین مشکلات متقاضیان جراحی زیبایی است. وادن و همکاران (2001)، در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که علاقمندان به جراحی زیبایی تصویر بدنی ضعیف تری نسبت به دیگر افراد دارند.سارور و همکاران (2001)، در پژوهش خود چنین نتیجه گرفتند که که افراد قبل از جراحی زیبایی تصویر بدنی منفی تری نسبت به زمان بعد از عمل جراحی زیبایی نشان دادند. امیر مجدی (١٣٨١)، در پژوهش خود بیان داشت جراحی زیبایی به تغییر در تصویر بدنی منجر می شود. تبیین احتمالی در مورد این یافته ها این است که کسانی که برای جراحی زیبایی مراجعه می کنند از اندام یا عضو منظور عمل جراحی ناراضی هستند و در صد بالایی از این افراد نه به دلیل نارضایتی از عملکرد پزشکی عضو تحت عمل جراحی، بلکه به دلیل نارضایتی از شکل ظاهری عضو مذکور به جراحی زیبایی مراجعه می کنند و شاید این خود دلیلی باشد مبنی بر اینکه از شکل ظاهری آن ناراضی هستند در صورتی که جراحی زیبایی بتواند حداقل رضایت آنها از عضو مربوطه را فراهم آورد طبیعتاً از تصویر بدنی خود رضایت خواهند داشت.
فرضیات فرعی:
١- به لحاظ اضطراب اجتماعی بین متقاضیان جراحی زیبایی زن و متقاضیان جراحی زیبایی مرد تفاوت وجود دارد. یافته های حاصل از

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع همسانی درونی، جراحی زیبایی، عزت نفس، هراس اجتماعی Next Entries مقاله رایگان با موضوع جراحی زیبایی، اضطراب اجتماعی، اُمید به زندگی، روان شناسی