مقاله رایگان با موضوع جراحی زیبایی، اضطراب اجتماعی، اُمید به زندگی، روان شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

از این پژوهش بیانگر تفاوت معنی داری اضطراب اجتماعی در متقاضیان جراحی و افراد عادی بود (18/7 = (1، 198) F ، (01 /0 P )؛ بنابراین متقاضیان جراحی از اضطراب اجتماعی بالاتری نسبت افراد عادی برخوردار بودند . که همسو با پژوهش مدونده (٢٠١٤)، می باشد مدونده در پژوهشی به مقایسه آسیب شناسی روانی و شخصیتی بیماران مراجعه کننده به جراحان پلاستیک پرداخت و چنین نتیجه گرفت که تفاوت معناداری در ویژگی های آسیب شناسی و روانی این بیماران وجود دارد. در گروه بیماران مراجعه کننده به متخصصان زیبایی ویژگی های اضطراب و ترس غالب بودند. این افراد معمولاً برای غلبه بر اضطراب خود به جراحی زیبایی روی می آورند. در تبیین این پژوهش می توان گفت مردان به دلیل جایگاه و موقعیت اجتماعی و بر عهده داشتن نقش های اجتماعی بیشتر نسبت به زنان از سطح بالاتری از اضطراب برخوردارند. و به نظر خودشان بیشتر توسط دیگران مورد ارزیابی قرار می گیرند
٢- به لحاظ تصور بدنی بین متقاضیان جراحی زیبایی زن و متقاضیان جراحی زیبایی مرد تفاوت وجود دارد. یافته های این پژوهش بیانگر تفاوت معنادار تصور بدنی در متقاضیان جراحی و افراد عادی بود(27/34 = (1، 198) F ، (01 /0 P )؛ بنابراین متقاضیان جراحی از تصور بدنی پایین تری نسبت افراد عادی برخوردار بودند. که با یافته های حاصل از تحقیقات پهلوان زاده و همکاران (١٣٨٢)، مک کابی و ریساردلی (٢۰۰١)، مبنی بر تصور بدنی کمتر دختران نسبت به پسران؛ پاکستون و همکارانش (١۹۹٤) مبنی بر نارضایتی بیشتر دختران دارای تناسب اندام از وزن خود نسبت به پسران مشابه، جونز و همکاران (٢۰۰٤)، مبنی بر نیرومندی بیشتر رابطه ی بین پذیرش و نارضایتی از تصور بدنی دختران نسبت به پسران همسو همخوان است. در تبیین این نارضایتی از اندام و ظاهر خود در متقاضیان جراحی زیبایی منجر به ارزیابی های نادرست و افکار و هیجان های منفی شده و باعث اضطراب، کاهش اعتماد به نفس و از دست دادن اُمید می شود. زنان بیشتر از مردان به بدن خود توجه نموده و بیشتر از مردان زیر سلطه بدن خود قرار دارند.
٣- به لحاظ اُمید به زندگی بین متقاضیان جراحی زیبایی زن و متقاضیان جراحی زیبایی مرد تفاوت وجود دارد. یافته های حاصل از بین متغیرها نشان داد که تفاوت اُمید به زندگی در متقاضیان جراحی و افراد عادی با مقدار(97/11 = (1، 198) F ، از نظر آماری معنی داری است (01 /0 P )؛ بنابراین متقاضیان جراحی از اُمید به زندگی بالا تری نسبت افراد عادی برخوردار بودند. در تبیین می توان چنین نتیجه گرفت که زنان، به اُمید به زندگی بیشتر و مقبولیت بیشتر اجتماعی گرایش دارند و با انجام جراحی زیبایی خواستار عنوان نمودن خود در جامعه هستند حضور زنان در نقش های اجتماعی موجب به وجود آمدن برخوردها و تعاملات اجتماعی بیشتر و کسب تجربیات و مهارت ها در بیشتر زمینه ها می گردد. همچنین عدم حضور در موقعیت های واقعی زندگی سبب ترسیم دنیای خیالی در ذهن همراه با از دست دادن اُمید نسبت به دنیای واقعی می شود. مواجهه و رویارویی واقعی با اجتماع به تصحیح رفتار شناختی در فرد می انجامد که این نشان می دهد که هر چقدر اُمید به زندگی در افراد بیشتر باشد گرایش به جراحی زیبایی در آنها کمتر می شود.

۵-٢ محدودیت های پژوهش:
هر پژوهشی ممکن است با محدودیت ها و مشکلاتی روبرو بوده باشد و این پژوهش نیز از این قائده مستثنی نبوده است و با محدودیت ها و دشواری هایی مواجه بوده است که مهم ترین ها اشاره می شود:
١- طولانی بودن نسبی پرسشنامه ها و دشواری در جلب همکاری و ادامه پاسخ آزمودنی ها به این پرسشنامه.
٢- محدودیت کمی تعداد نمونه های مورد پژوهش که به آسانی نمی توان به جامعه گسترده تر تعمیم داد و نیاز پژوهشی در سطح گسترده تری دارد.
٣- عدم همکاری کامل افراد داوطلب انجام جراحی زیبایی و جراحی عمومی و نیز عامل دسترسی در مراحل پیگیری مجدد متقاضیان.
٤- نتایج پژوهش حاضری نمونه ٢۰۰ نفر از زنان و مردان متقاضی ٤۰-٢۰ ساله شهر رشت می باشد لذا تعمیم یافته های پژوهش به جوامع دیگر نیازمند پژوهش های بیشتر و گسترده تر است.
۵- عدم قابلیت تعمیم نتایج به سایر نواحی کشور به دلیل تفاوت های فرهنگی و اجتماعی نواحی مختلف.
٦- داده های پژوهش حاضر با تکیه بر گزارش های افراد شرکت کننده در پژوهش خود – گزارشی (Self – Report) جمع آوری شده نه بر اساس رفتارهای واقعی آنها یکی از مهم ترین محدودیت های این روش افزایش احتمال قرار گرفتن یافته ها این پژوهش تحت تأثیرسوگیری مطلوبیت اجتماعی و کاهش روایی آن است.
٧- دیگر محدودیت این تحقیق نگرانی آزمودنی ها از ارزیابی بود با توجه به اعتماد سازی که قبل از پاسخ گویی به پرسشنامه ها صورت گرفته بود ولی باز نسبت به پرسشنامه ها نگران و مستاصل از ارزیابی خود بودند و سعی داشتند که خود را بهتر از آن چیزی که هستند نشان دهند.
٨-عدم در نظر گرفتن دیدگاه های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در این پژوهش.
۵-٣ پیشنهادات تحقیق:
١- ارتباط بین متغیرها با در نظر گرفتن متغیرهای دیگری مانند عزت نفس، ویژگی های شخصیتی، عوامل اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد.
٢- افزایش آگاهی افراد درباره جراحی زیبایی و عوامل روانی آن.
٣- افزایش نمونه آماری تا درجه تعمیم دادن آن به جامعه، آسان تر و با اطمینان تر است.
٤- برای مقایسه و ارزیابی متغیر های پژوهش ذکر شده، تحقیق مشابه در سایر استانهای کشور صورت پذیرد.
۵-٤ پیشنهادات کاربردی:
١- پیشنهاد می شود که پزشکان جراحی زیبایی در پذیرش بیماران به ویژگی های شخصیتی و جراحی های مکرر با احتیاط عمل کرده و در صورت نیاز به ترغیب و ارجاع دادن بیمار به روانپزشک و روان شناسان بپردازند تا از عواقب و پیشامدهای احتمالی سوء آن جلوگیری به عمل آید.
٢- پیشنهاد می شود که بررسی روان شناختی همچون اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در متقاضیان جراحی زیبایی قبل از عمل مورد توجه جراحان و متخصصان زیبایی قرار گیرد.
٣- پیشنهاد می شود که به نقش و اهمیت اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در تبیین جراحی زیبایی در میان زنان و مردان متقاضی مورد توجه قرار گیرد که این امر می تواند متخصصین روان شناسی و روانپزشکی را جهت کاهش نشانه های آن از طریق توجه به متغیرها و درمان های مرتبط کمک نماید.
٤- پیشنهاد می شود برای پژوهش های آتی از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کُنترل استفاده شود تا نقش متغیرهای مُداخله گر در پژوهش کُنترل شود.
٥- انجام پژوهش به شکل طولی در این جمعیت قبل و بعد از جراحی و متغیرهای موثر بر نتایج جراحی پیشنهاد می شود.
٦- جهت اطمینان از پاسخ دهی صحیح آزمودنی ها و جلوگیری آنان حتی الامکان سعی شود از پرسشنامه ها با تعداد کمتری استفاده شود و یا اینکه پرسشنامه ها در دو نوبت به آزمودنی ها ارائه گردد.

منابع:
استوار، صغری؛ رضویه، اصغر (1392)، بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان (SAS_S) جهت استفاده در ایران، یافته های نو در روان شناسی، سال سوم، شماره 12، 78-69.
افخم، ابراهیم (1385)، بررسی اُلگوهای شخصیتی افراد داوطلب جراحی زیبایی در تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
اردکان، عذرا؛ یوسفی، رحیم (1390)، بررسی باورها در مورد ظاهر و احساس کهتری در افراد داوطلب جراحی زیبایی، فصلنامه ی پوست و زیبایی، دوره ی 2، شماره ی 2.
آزاد، حسین (1384)، آسیب شناسی روانی . تهران؛ انتشارات بعثت.
آزاد ارمکی، تقی؛ غراب، ناصر (1387)، بدن و هویت، فصلنامه ی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال چهارم، شماره 13.
اسدی، مینا، صالحی، منصور،صدوقی،محمود،ابراهیمی افخم (1392) عزت نفس و نگرش به ظاهر بدنی پیش و پس از عمل جراحی زیبایی بینی،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال نوزدهم.شماره 1.بهار 1392. 28-33.
اسلامی نسب، علی (1377)، روان شناسی اعتماد به نفس، تهران، انتشارات مهرداد.
انجمن روانشناسی آمریکا (1994)، راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، جلد دوم، ترجمه محمدرضا نائینیان، اسماعیل بیابانگرد، محمد ابراهیم مداحی (1379)، تهران؛ انتشارات دانشگاه شاهد.
بیرامی، منصور؛ اکبری، ابراهیم؛ قاسم پور، عبدالله، عظیمی، زینب (1390)، بررسی حساسیت اضطرابی، فرا نگرانی و مؤلفه های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار، فصلنامه ی یافته های نو در روان شناسی، 69-47.
پاشا، غلامرضا؛ نادری، فرخ؛ اکبری، شیوا (1389)، مقایسه شاخص حجم بدنی، سلامت عمومی، خودپنداره در بین افرادی که جراحی زیبایی انجام داده اند؛ افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد عادی شهرستان بهبهان، فصلنامه ی یافته های نو در روانشناسی.
پهلوان زاده، سعید؛ مقصودی، جهانگیر؛ قضاوی، زهرا؛ حبیب پور، زینب (1384)، رضایت از تصویر ذهنی بدن و شاخص توده ی بدنی در نوجوانان در فصلنامه ی تحقیقات علوم رفتاری، دوره ی 3، شماره ی1؛ 39_34.
پورمحمد، زهرا؛ دهقانی، خدیجه؛ یاسینی اردکانی، سیدمجتبی (1380)، بررسی میزان نااُمیدی و اضطراب در نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور، مجله تحقیقات پزشکی، شماره 5.
چامپیون؛ لورنا؛ پاور؛ میک (1385)، آسیب شناسی روانی بزرگسالان؛ ترجمه علی اکبر خسروی، هورا رهبری، تهران، نشر آییژ.
حسنوند عموزاده، مهدی (1391)، رابطه کمرویی، عزت نفس، خودکارآمدی و جرأت ورزی با اضطراب اجتماعی، یافته های نو در روان شناسی، سال هفتم، شماره 24، 56-35.
حسنوند عموزاده، مهدی؛ شعیری، محمدرضا؛ اصغری مقدم، محمدعلی (1389)، بررسی رابطه ساده چندگانه ی خشم، شرم، بازداری رفتاری، کمرویی و افسردگی با اضطراب اجتماعی در نمونه ی دانشجویی با توجه به جنسیت، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه شاهد تهران.
حسنوند عموزاده، مهدی؛ عقیلی، محمدمهدی؛ حسنوند عموزاده، معصومه (1392)، اثر بخشی آموزش گروهی شناختی – رفتاری عزت نفس بر اضطراب اجتماعی و سلامت روان نوجوانان مضطرب اجتماعی، فصلنامه ی دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره 2، 37_26.
حسنوند عموزاده، مهدی؛ شعیری منیجه، باقری (1389)، بررسی روایی و اعتبار سیاهه هراس اجتماعی (SPIN) بر روی نمونه های غیر بالینی ایرانی، مجموعه مقالات پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه شاهد تهران، 76_75.
حسینی، سیدابراهیم؛ قاسمی، نوشاد (1389)، مقایسه ی میزان استرس و تصور از بدن خود در بین افراد 30_20 ساله ی دارای سابقه ی عمل جراحی زیبایی و افراد عادی شهر شیراز؛ فصلنامه ی روانشناسی صنعتی و سازمانی؛ سال اول شماره ی سوم؛ 84_75.
حسینی، سیده مونس (1385)، رابطه بین اُمید به زندگی و سزسختی وان شناختی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان.
حسینی نیک، سلیمان (1384)، تأثیر کنکور بر سلامت روان، عزت نفس و اُمید به زندگی داوطلبان شهرستان گچساران، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان.
حیدری، علیرضا؛ پورخدادادی، شهلا (1391)، مقایسه نگرانی از تصویر بدنی دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، یافته های نو در روان شناسی، سال هفتم، شماره 22؛ 95_83.
خانجانی، زینب؛ باباپور، جلیل؛ گریزه، صبا (1391)، بررسی و مقایسه وضعیت روانی و تصویر بدنی متقاضیان جراحی زیبایی با افراد غیرمتقاضی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره بیستم، شماره 2، 248_237.
خزایی، فاطمه؛ شعیری، محمدرضا؛ حیدری نسب، میلاد؛ جلالی، محمدرضا (1389)، مقایسه میزان خودکارآمدی، اضطراب اجتماعی کمرویی و پرخاشگری در دانش آموزان دبیرستانی با سطوح جرأت ورزی متفاوت، پایان نامه ارشد دانشگاه شاهد تهران.
خلعتبری، جواد (1390)، آمار و روش تحقیق، چاپ سوم، تهران انتشارات نشر پردازش.
خلعتبری، جواد؛ عاشوری، آلاله (1391)، بررسی رابطه ی بین هویت کسب شده، شیوه فرزند

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جراحی زیبایی، اضطراب اجتماعی، تصور بدنی، اُمید به زندگی Next Entries مقاله رایگان با موضوع اضطراب اجتماعی، روان شناسی، عزت نفس، کارشناسی ارشد