مقاله رایگان با موضوع جامعه آماری، تجارت الکترونیک، خرید مجدد، رضایت مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

اثر قوی بر قصد استفاده مجدد از تجارت الکترونیک دارد. در حالیکه عادت بر قصد استفاده مجدد و ادراک مصرف کننده از کیفیت سایت اثرگذار است. نتایج همچنین نشان میدهد که ظاهر و محتوای سایت اثر قابل توجهی بر اعتماد ندارد.
خلیفه و لیو123(2007) به دنبال توسعه مدلی جهت توضیح قصد خرید مجدد مشتریان در محیط آنلاین با تلفیق تئوری های بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی بوده اند. در پژوهش آنها عادت خرید از فروشگاه های آنلاین به عنوان متغیر میانجی میان رضایت و قصد خرید آنلاین عمل میکند. آنها همچنین در مطالعه خود میان عادت و تجربه خرید تمایز قائل میشوند. دادههای پژوهش از پرسشنامه ای که 212 نفر از مشتریانی که در گذشته از فروشگاههای اینترنتی خرید کردهاند جمع آوری شده است. نتایج آنها نشان میدهد که تجربه خرید آنلاین و عادت به خرید آنلاین قصد خرید مجدد را تحت تأثیر قرار میدهد و هر دوی انها اثر میانجی بر رضایت و رابطه بین رضایت و قصد خرید مجدد دارند. همچنین خدمات پس از فروش، کارآیی تراکنش ها، امنیت، راحتی و صرفه جویی در هزینهها سایر عواملی هستند که بر خرید های اینترنتی اثرگذار هستند.
کیم، فرین و رائو124(2008) به بررسی نقش اعتماد و ریسک ادراک شده در تجارت الکترونیک پرداختهاند. نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که اعتماد در خریداران اینترنتی و ریسک ادراک شده اثر قوی بر تصمیمات خرید آنان دارد. موضع مصرف کنندگان درباره اعتماد، اعتبار، نگرانی پیرامون حریم شخصی و امنیت، کیفیت اطلاعات وب سایت و اعتبار فروشنده بر اعتماد مصرف کنندگان نسبت به وب سایت فروشنده اثر شدیدی دارد.
در پژوهش سونهارا و ديگران(2008) که در كشور كره جنوبي به انجام رسیده است. جامعه آماري اين تحقيق كاربران بالقوه اينترنت بوده اند كه خدمت يا كالايي را به طريق اينترنتي خريداري كردهاند. در اين تحقيق از پرسشنامه استفاده شده است(11). نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه نه تنها منافع بيروني(صرفه جويي در زمان و هزينه) بلكه منافع دروني (لذت، نوظهوربودن، و درگيري با مد) تأثيرات مثبت معناداري بر روي تمايل مشتري به ادامه خريد از طريق اينترنت دارد
جاياواردهنا و رايت (2008) تحقيقي تحت عنوان بررسي اوليه درباره هيجان در خريد الكترونيكي انجام دادهاند(9). دراين تحقيق به دنبال آن بودند كه پيشامدهاي هيجان خريداران آن لاين،نتايج آن برنيات رفتاري كه تمايل به بازگشت ناميده مي شوند و ارتباط كلامي مثبت، را مورد بررسي قرار دهند. در اين تحقيق تأثير چهارمتغير سهولت خريد، ويژگيهاي وب سايت، كالاگرايي و ميزان درگيري فرد با خريد اينترنتي بر هيجان حاصل از خريد و در نهايت تأثير اين هيجان بر تبليغ دهان به دهان مثبت از سايت و نيز تمايل به بازگشت به سايت مورد بررسي قرار ميگيرد. دراين تحقيق 1500نفر از افرادي كه به صورت آن لاين خريد مي كردند را انتخاب نمودند تا به پرسشنامه تحقيق بر مبناي تجربه خريدآنلاين قبلي خود پاسخ دهند. پرسشنامه به آنها ميل شد. يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه هيجان خريد ميتواند تمايل به بازگشت و تبليغ كلامي مثبت را افزايش دهد. درك هيجان خريداران آنلاين كمك ميكند تا دلايل خريد آنلاين مشتريان را درك كنيم، كه در مقابل ميتواند به خرده فروشان الكترونيكي در افزايش ميزان خدمات آنها به مشتريان كمك نمايد.

2-3-2 پژوهشهای داخلی
لطیفی و مومن کاشانی(1389) به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در تجارت الکترونیکی بوده اند و بر دو عامل «تجربه خرید اینترنتی» و«سطح دانش مشتری نسبت به کاربری اطلاعات ومکانیزم های ایجاد امنیت» از بین عوامل مؤثر بر اعتماد الکترونیکی، تمرکز شده است. ماهیت این پژوهش توصیفی پیمایشی بوده است. تعداد 515 نفر به پرسشنامه این پژهش پاسخ داده اند. از روش های آماری آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سطح اعتماد مشتریانی که خرید اینترنتی انجام داده اند بیشتر از مشتریانی می باشد که هرگز خرید اینترنتی انجام نداده اند. و هرچه تعداد این تجارب بیشتر بوده است، اثر مثبت بیشتری بر اعتماد آنان داشته است. همچنین سطح دانش و آگاهی مشتریان، به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد و افزایش اعتماد، همواره توسط کسب و کارها و فروشندگان الکترونیکی مد نظر قرار گیرد.
حیدرزاده و عادل پور(1389) در این پژوهش به بررسی نقش و تأثیر برخی ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی ، کیفیت کلی خدمات و رضایت مشتری بر فرآیند تصمیمگیری خرید مصرف کنندگان در خریدهای آنلاین در ایران، پرداخته شده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-پیمایشی با استفاده از الگوی علی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش از خریداران اینترنتی کتاب در سراسر ایران تشکیل شده است. جهت تست مدل پژوهش از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از بین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک، زیبا سازی سایت تنها بر کیفیت کلی خدمات مؤثر بوده و رابطه مستقیمی با رضایت مشتری نداشته است. پاسخگویی و امنیت اثر مثبتی بر کیفیت کلی خدمات و رضایت مشتری داشتند. اما رابطه معنی داری بین اعتماد، قابلیت اطمینان و شخصی سازس با کیفیت کلی خدمات و رضایت متری در خریدهای اینترنتی در ایران، مشاهده نشده است.
الفت، خسروانی و جلالی(1390) در پژوهش خود شاخص های مؤثر بر خرید اینترنتی را معرفی نموده و با استفاده از روش ANP فازی، اولویت این شاخص ها را مشخص کرده اند.این پژوهش پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه بهره برده است. جامعه آماری این پژوهش از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های شهر تهران تشکیل شده است. 6 عامل ویژگی های کالا، فرآیند خرید، ریسک خرید، ویژگی های مشتریان، ادراک مشتریان از خرید و عوامل محیطی به عنوان عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی شناسایی شده اند و سپس با روش ANP فازی اولویت بندی شده اند. نتایج نهایی پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عامل اثرگذار بر خرید اینترنتی، ریسک خرید است. فرآیند خرید دومین عامل اثرگذار است و سایر عوامل با توجه به اولویت آنها عبارتند از: عوامل محیطی، ویژگی های مشتریان، ادراک متریان از خرید و ویژگی های کالا.
غفاری آشتیانی، حری وغلامی(1390) در پژوهش خود نقش اعتماد الکترونیک و هنجارهای ذهنی در پذیرش وب سایت تجارت الکترونیک توسط مشتریان شرکت قطارهای مسافربری رجاء مورد بررسی قرار گرفته اند. روش این پژوهش توصیفی-علی بوده است. جامعه آماری آن را مشتریان شرکت قطارهای مسافری رجاء در شهر تهران که تجربه خرید اینترنتی بلیط این شرکت را داشته اند، تشکیل می دهند.نتایج آنها نشان می دهد که سهولت استفاده درک شده تأثیر مثبتی بر سودمندی درک شده ونگرش به استفاده از وب سایت تجارت الکترونیک دارد. هنجارهای ذهنی تأثیر مثبتی بر سودمندی درک شده ، نگرش به استفاده و قصد استفاده مجدد از وب سایت تجارت الکترونیک دارد. اعتماد الکترونیک نیز به طور مثبت بر قصد استفاده مجدد از وب سایت تجارت الکترونیک تأثیر دارد.
تقوی فرد، نعمت و صنیعی منفرد(1390) در پژوهش خود یک مدل تئوریک ساختاری برای رفتار خرید مجدد مشتری ارائه داده اند که با استفاده از مدل اروپایی شاخص رضایتمندی مشتری توسعه داده شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان سرویس اینترنت پر سرعت یکی از شرکت های خدمات دهنده اینترنت در تهران بوده است. نتایج مطالعه آنها نشان می دهد که 79% از مشتریان اقدام به خرید مجدد از شرکت خواهند کرد ولی 21% از آنها شرکت را ترک میکنند.
دهدشتی شاهرخ و مبرهن(1391) مطالعه ای با هدف بررسی تأثیر عوامل انگیزش فردی بر خرید اینترنی را انجام دادهاند. روش تحقیق آنها توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل داده اند. از روش های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که اگر مدیران بتوانند احتمال خرید مکرر را از طریق ارائه اطلاعات با کیفیت بالا در خریداران خود افزایش دهند، تمایل آنها برای بازگشت به سایت افزایش خواهد یافت. در این راستا می توان به مدیران فروشگاه های آنلاین پیشنهاد داد که حس لذت جویی از زندگی را در خریداران تقویت کنند و از سویی دیگر به منظور پاسخگویی به نیاز به برقراری روابط اجتماعی در افراد، امکانات چت و … را فراهم نمایند.
صنایعی، پور مصطفی خشکرودی، قاضی فرد و نصیرزاده(1391) در این پژوهش مقیاس ای- اس- کوال که برای اندازه گیری کیفیت خدمات سایت های خرده فروشی طراحی گردیده است را در شرکت پرداخت الکترونیک ملت مورد بررسی قرار داده اند و سپس رابطه کیفیت خدمات براساس این مدل و قصد خرید مجدد مشتریان مورد بررسی قرار داده اند. این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بانک ملت بوده اند که بصورت اینترنتی پرداخت های خود را انجام می دهند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارآیی و حریم شخصی بر رضایت مشتریان تأثیر دارد اما دسترسی به خدمات الکترونیک، تکمیل خدمت و تماس بر رضایت مشتریان تأثیری ندارد.

فصل سوم
روششناسی تحقیق

3-1- مقدمه:
امروزه به ندرت میتوان بدون استفاده از روشهای آماری اقدام به تفسیر و تحلیل نتایج بدست آمده از تحقیقات و پژوهشهای علمی کرد. به این ترتیب، در قلمرو علم مدیریت کمتر میتوان بدون استفاده از روشهای آماری تحقیقی درخور توجه انجام داد. بنابراین پژوهشگران نیز باید برای اجرای طرحهای تحقیقاتی خود در حد لزوم به این ابزار مجهز شده، برای برآوردن نیازهای خود از آن بهره مند شوند. اگر اطلاعات را از مهمترین لوازم تصمیمگیری به شمار آوریم; علم آمار که با پردازش دادهها و تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز، زمینه اتخاذ تصمیم را فراهم میکند یکی از مهمترین علوم محسوب خواهد شد. آنچه مسلم است هنر مدیران و کارشناسان در نحوه استفاده از روشهای آماری و تحلیل اطلاعات بدست آمده تجلی پیدا میکند. این امر به حدی اهمیت دارد که امروزه اکثر مدیران سازمانها از مشاوران آماری استفاده میکنند.
در این فصل روش و نوع تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و روش‌های نمونه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات، ابزار اندازه‌گیری و روش‌های سنجش آن ابزار به تفصیل بیان شده است.
اصولاً در هر تحقیقی اهداف به دو صورت کلی و جزئی بیان می‌شوند که اهداف کلی از مسأله اصلی تحقیق به‌دست می‌آید و محقق می‌تواند اهداف کلی را جهت انجام بهتر به اهداف جزئی‌تر دسته‌بندی کند(خاکی،1387).
3-2- روش تحقیق:
این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است که به بررسی رابطه بین متغیرها می‌پردازد. اطلاعات توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه یا مشاهده گرد‌آوری می‌شود.
از نظر شیوه اجرا گردآوری اطلاعات به صورت میدانی بوده و از ابزار پرسشنامه استاندارد که از مطالعه چیو وهمکاران(2012) استخراج شده است، مورد استفاده قرار گرفته است. و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ بررسی شده است. برای بررسی رابطه بین متغیرها از نرم افزارهای spss و اکسل و آموس استفاده شده است.
3-3- جامعه آماری:
جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تشکیل میدهند که در طول مطالعه در این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل بودهاند و این برابر با 14696 نفر میباشند.
3-4- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه:
نمونه گروه كوچكي از جامعه است كه براي مشاهده و تجزيه و تحليل انتخاب شده است. معمولاً در مسايل مختلف تحقيق، مطالعه درباره تمام جزئيات جامعه از توان محقق خارج است و در صورتي كه بتوان با مطالعه تعداد محدودي از افراد يك جامعه، اطلاعات مورد نياز كافي راجع به همه افراد و جامعه بدست آورد، ضرورتي ندارد كه همه افراد جامعه مورد مطالعه قرار گيرند.
در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع خرید مجدد، قصد خرید مجدد، رضایت مشتری، تجارت الکترونیک Next Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، سطح معنی داری، ضریب همبستگی، مدل رگرسیون