مقاله رایگان با موضوع جامعه آماری، بانک کشاورزی، جذب سپرده، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

فصل سوم :
روش تحقیق

3-1) مقدمه
روش تحقیق در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور روش کلی یا نوع تحقیق بر مبنای 4 مورد از معروف ترین معیارهای طبقه بندی تحقیقات بیان شده است. پس از آن به تعریف جامعه آماری یا گستره مکانی تحقیق که افراد حقوقی یا حقیقی مورد مطالعه در ارتباط با متغیرهای تحقیق تعریف شده است. روش مطالعه جامعه آماری از جهت دامنه شمول افراد به عنوان کلیت یا سرشماری، مطالعه بخشی یا نمونه گیری و روش مورد استفاده در این مورد بحث شده است. ابزارها و روش های گردآوری داده های عملکردی و غیر عملکردی به دست آمده از مطالعه اسناد و مدارک مربوط به داده های تاریخی به ادامه بحث اختصاص یافته است. پایان بخش فصل حاضر، ابزار و روش های تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر روش های آماری و غیر آماری نظیر تحليل پوششي داده ها مبتني بر برنامه ریزی خطی، مدل تحقیق یا چارچوب تعریف و اندازه گیری متغیرها و تعیین رابطه بین آن ها، و در نهایت نرم افزارهای مورد استفاده در گردآوری، پردازش یا تحلیل داده ها جهت تحليل كارآيي یا تحلیل همبستگي بين نتايج كارآيي و ميزان جذب سپرده ها مورد بحث واقع شده است.

2-3-روش کلی تحقیق
روش کلی این تحقیق را میتوان از چهار جهت به شرح ذیل مشخص کرد:
از جهت هدف: این تحقیق به دنبال طرح نظریه الگو یا ابزار جدید نبوده بلکه به دنبال به کارگیری روش‌ها و مدل‌های موجود مربوط به ارزيابي عملكرد در قلمرو تحقیق در راستای اندازه گيري كارآيي شعب و عوامل موثر برآن مبتني بر آن بهبود عملكرد در قلمرو تحقيق بوده است، بدین لحاظ میتوان این تحقیق را از نوع تحقیقات کاربردی نامید.
از جهت روش استنتاج: از آن جهت که از طرفي جامعه آماری در این تحقیق به طوری که متعاقباً مورد بحث قرار گرفته بر نمونه آماری منطبق و از طرف ديگر در اندازه گيري كارآيي از مدل سازی ریاضی بهره گرفته شده است. بر همین مبنا طی استنتاج، هدف تعمیم و تسری نتایج نبوده و ابزارهای مورد استفاده از نوع توصیفی و به عبارتی روش استنتاج توصیفی بوده است.
از جهت طرح تحقیق: با عنایت به اینکه دادههای آماری مورد استفاده در این تحقیق دادهای عملکردی مربوط به آخرین مقاطع زمانی دوره ای بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته میباشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته میباشد.
از جهت ماهیت داده ها و روش ها: دادههای آماری و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق غیر کیفی و در تعیین اندازه گيري كارايي و سنجش تاثير آن بر جذب سپرده هاي شعب از روش هاي كمي مدل سازي رياضي و تحليل همبستگي كمي استفاده شده است، بنابراین روش کلی یا نوع تحقیق از جهت ماهیت و نوع داده ها و روش های مورد استفاده از نوع “کمی” یا “غیر قضاوتی” بوده است.

3-3- تعریف جامعه آماری
در اين تحقيق جامعه آماري عبارت از شعب بانک کشاورزی در سطح استان اصفهان که داده‌های عملکردی آن‌ها قابل دسترسی بوده، و قابلیت مقایسه با یک دیگر را از جهت اهداف و کم و کیف‌عملکرد داشته‌اند، تعریف شده‌است. این شعبه ها با عنایت به محدودیت دسترسی به داده‌های عملکردی و قابلیت مقایسه محدود به 150 شعبه‌شده که به دلیل محدودیت محرمانه بودن داده‌ها، و تعهد اخلاقی محقق آن ها را با کد‌های 5001 تا 5050 کد بندی شده است. یادآور می شود این کدها هیچ ربطی به کدهای تعریف شده سیستم بانکی ندارد. داده‌های عملکردی این شعبه‌هاي استانی بانک کشاورزی، مبتنی بر داده‌های تاریخی سال مالی منتهی به 29/12/1393 گرد‌آوری شده است.
محدودیتی که در انتخاب تعداد شعب مورد مقایسه لحاظ شده، این است‌که تعداد شعبه ها یا واحدهای مورد مقایسه باید اقلا سه برابر مجموع تعداد داده‌ها و ستاده‌ها باشد. که این قاعده در تحقیق حاضر نیز رعایت خواهد شد. در این تحقیق مرزهای جامعه آماری به دلیل محدودیت دسترسی به داده‌های‌تاریخی قابل اتکا به صورت‌زیر تعریف شده‌اند:
يك) بازه زمانی: سال‌مالی منتهی به 29/12/1393.
ب) قلمرو مکانی: استان اصفهان و در نتیجه شعبه هاي استانی بانک کشاورزی در این استان که در محدوده‌زمانی تحت بررسی‌داده‌های عملکردی آن‌ها قابل دستیابی باشد.
ج) قابليت مقايسه: به جهت حساسيت روش تحليل پوششي داده ها به داده هاي افراطي يا عملكردهاي تخصصي، سرپرستي ها و شعب واقع در روستاها و شهرهاي كوچك كه متاثر از محدوديت جمعيتي يا زمينه فعاليت، شعب با عملكردهاي افراطي يا نقاط پرت حذف شده اند.

4-3- حجم نمونه و کفایت آن
در اجرای تحقیق حاضر به منظور تعیین ارتباط بین متغیرها و پردازش و تحلیل داده ها از روش بهینه سازی ریاضی و در نتیجه استنتاج توصیفی بهره گرفته شده است، بنابراین حجم نمونه آماری یا n منطبق بر حجم جامعه آماری یا N بوده و برابر با 50 می باشد. حجم ياد شده در تعريف جامعه آماري و مرزهاي آن در بند قبل منطبق بر حجم جامعه آماري تعيين شده است. بنابراین تعیین حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول ها یا جداول آماری به منظور تعیین حجم نمونه آماری مد نظر قرار نگرفته است.

5-3- روش نمونه گیری
به جهت حساسيت روش تحليل پوششي داده ها به جهت قابلیت‌کافی داده‌ها، و تكيه بر روش مدل سازي رياضي در تحليل كارآيي کل آن‌ها به “روش سرشماری” انتخاب شده و از نمونه‌گيري‌تصادفی استفاده‌ای به عمل نيامده است.
علاوه بر اين از آنجا که تحقیق حاضر به مدل سازی پرداخته و در نتيجه از روش استنتاج توصیفی استفاده شده است ،نمونه گیری وجود نداشته واطلاعات کل جامعه مشتمل برشعب منتخب دربازه تحت قلمرو این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته وجامعه ونمونه برهم منطبق بوده اند.

6-3- روش های گردآوری داده ها
در این تحقیق بسته به مورد از روش‌های زیر جهت‌گرد‌آوری داده‌ها بهره‌گرفته شده‌است:
بهمنظور گردآوری مبانی‌نظری و پیشینه‌تحقیقات مربوط که در ایران یا سایر کشورها در ارتباط با متغیرها، نحوه اندازه‌گیری، و روابط بین آن‌ها از مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. از روش جستجوی اینترنتی برای‌تکمیل پیشینه تحقیق علاوه بر مطالعه کتابخانه ای بهره گرفته شده است.
از روش مطالعه اسناد و مدارک نیز برای تهیه داده‌های تاریخی مربوط به پارامترهای منظور شده در مدل مربوط به جامعه یا نمونه آماری، کمک گرفته‌ شده است. در تكميل نقايص داده ها و تعيين نقاط پرت و مبتني بر آن تعريف مرزهاي جامعه آماري روش مصاحبه تخصصی مورد استفاده قرار گرفته است.

7-3- ابزار گرد آوری داده ها
در انجام این تخقیق مبتنی بر نوع روش‌گرد‌‌آوری از ابزار های زیر بسته به مورد استفاده‌ شده است.
فیش:که از آن جهت ‌ثبت، مستند‌سازی، و ارجاع مبانی‌نظری و پیشینه به دست‌آمده از مطالعه‌کتابخانه‌ای استفاده‌ شده است.
چك ليست: از این ابزار به منظور ثبت داده هاي مورد تحقيق در مصاحبه تخصصي يا كنترل داده ها مورداستفاده قرار گرفته است.
جدول‌تلخیص‌داده‌ها: این ابزار در راستای تلخیص‌ داده‌های ‌تاریخی یا نتایج پردازش داده‌های‌عملکردی کمی بهره‌گرفته شده است.

8-3-پایایی واعتبارابزارتحقیق
در راستای افزایش دقت و پایایی سنجش و گردآوری داده ها از روش های ذیل بسته به مورد استفاده شده است:
1) استفاده از اسناد ممیزی شده: مانند گزارش هاي مميزي شده و مورد تاييد سرپرستي استان که در گردآوری داده های عملکردی شعب بانكي مورد مطالعه به عنوان جامعه آماری مد نظر قرار گرفته است.
2) استفاده از ابزار موازی: که در گردآوری از داده ها ازشعب و سرپرستي هاي شهرستان و استان مورد استفاده واقع شده است.

9-3-روش های تجزیه وتحلیل داده ها
در انجام این تحقیق از ابزار و روش‌های ذیل در زمینه پردازش و به عبارتی تجزیه و تحلیل‌داده‌های گردآوری شده استفاده شده است:

يك) روش‌های‌آماری:
این روش‌ها جهت پردازش داده‌های‌تاریخی‌اولیه، یا نتایج به دست آمده در تحلیل، به کارگرفته‌شده و عبارت‌اند از:
1) روش های‌توصیفی: که در توصیف‌داده‌ها یا نتایج‌مورد استفاده قرارگرفته شده است و مشتمل بر نمودارهای پراکندگی و پارامترهای‌آماری اساسی شامل: میانگین، انحراف‌معیار56، ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد، کوچک و بزرگ‌ترین مقدار می‌باشند.
2) روش‌های‌تحلیلی: در این تحقیق به جهت استفاده از روش سرشماری در گردآوری داده‌ها و به عبارتی عدم استفاده از نمونه‌تصادفی، روش‌اسنتاج‌آماری‌توصیفی بوده، و روش های‌استقرا یا تحلیل‌آماری، نظیر برآورد فاصله‌ای یا آزمون‌فرض، قابل‌استفاده نخواهد بود. استفاده از روش مدل ‌سازی ریاضی نیز دلیل دیگری براین امر بوده‌است. چرا که فرآیند‌بهینه‌سازی و مدل‌سازی مربوط به تحليل پوششي داده ها به ازای داده‌های مورد‌استفاده نتیجه‌گیری شده و با تغییر در داده‌ها، جواب می‌تواند متفاوت باشد.
3) تحليل همبستگي: از این روش برای تعیین ارتباط متقابل بین سپرده های جذب شده مورد انتظار و اندازه کارایی شعب استفاده شده است. بدین منظور الف) اندازه کارایی شعب با مدل تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده که به ازای هر شعبه عددی بین صفر و یک یا بر حسب درصد بین صفر تاصد محاسبه شده، ب) با استفاده از رگرسیون که در آن جذب سپرده به عنوان متغیر وابسته و نهاده ها به عنوان متغیرهای مستقلند تابع براورد سپرده مورد انتظار بدست آمده، ج) بعد از براورد ها و غیرپارامتری شدن رابطه رگرسیون با جایگزینی نهاده ها به ازای هر شعبه مقدار متغیر وابسته یا سپرده جذب شده به عنوان سپرده مورد انتظار محاسبه گردیده است و د) با استفاده از ضریب همبستگی ارتباط بین جذب سپرده مورد انتظار و اندازه کارایی تحلیل شده است.

دو) برنامه ریزی خطی:
از این روش بهینه سازی ریاضی جهت تحليل كارايي مشتمل بر تعيين اندازه هاي كارآيي شعب، رتبه بندي شعب، تحليل فاصله بين عملكرد واقعي و مورد انتظار استفاده شده است.

سه)تحلیل محتوی:
از این روش در راستای پردازش‌داده‌های مربوط به ادبیات‌تحقیق که به روش‌کتابخانه‌ای یا کاوش‌اینترنتی گردآوری شده‌اند، استفاده شده است. بر مبنای این روش‌تحلیل، دسته‌بندی داده‌های‌کیفی مبتنی بر مشترکات، یا مقایسه اختلاف و اشتراک موارد و به عبارتی جمع‌بندی آن‌ها صورت گرفته است.
یا مقایسه اختلاف و اشتراک موارد و به عبارتی جمع‌بندی آن‌ها صورت گرفته است.

چهار) مدل تحقیق:
چارچوب کلی روابط بین متغیرها در قالب مدل‌زیر است:
الف) رابطه‌کلی:
Eij = f(x1j, x2j, x3j, x4j,y1j, y2j)
ب) تعریف متغیرها
متغیرهای مورد استفاده در رابطه‌کلی به صورت زیر تعریف شده‌اند:
Ekj: اندازه‌کارایی به‌دست‌آمده از مدل iام شعبه jام و
k: 1و2و3 و 4 j: 1و 2و … و 250
x1j: نهاده‌اول یا هزینه اداري شعبهjام بر حسب ميليون ريال
x2j: نهاده‌دوم یا یا هزینه متفرقه شعبه jام بر حسب ميليون ريال
x3j: نهاده‌سوم یا هزينه پرسنلي شعبه jام بر حسب ميليون ريال
X4j: نهاده‌چهارم يا سود پرداختي توسط شعبه jام بر حسب نفر
y1j: ستانده‌اول یا تسهيلات اعطايي توسط شعبه jام بر حسب ميليون ريال
y3j: ستانده‌دوم یا سپرده هاي جذب شده شعبهjام به ميليون ريال
ج) رابطه بین‌متغیرها:
جهت تعیین ارتباط بین متغیرها سه نوع رابطه ریاضی مورد استفاده قرار گرفته است، که عبارتند از:
رابطه اول:
Y2j = (x1j, x2j, x3j, x4j )
که در آن y2j مقدار واقعی ستانده دوم يا ميزان سپرده هاي جذب شده شعبه jام و y2j* مقدار براوردی يا مورد انتظار ستانده دوم شعبه استانی بانک کشاورزی jام است، که از رابطه‌رگرسیونی زیر با جای گذاری نهاده‌های شعبه jام به دست مي آيد.

Y2j = α1 + β1 x1j + β2 x2j + β3 x3j+ β4 x4j
که در رابطه α1، β1، β2 و β3و4β پارامترهای برآاوردی به کمک روش‌های‌رگرسیونی است.
y2j* میزان جذب سپرده مورد انتظار و به عبارتی مقدار براوردی يا مورد انتظار ستانده دوم شعبه استانی بانک کشاورزی jام است که پس

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، سودآوری، صنعت بانکداری Next Entries مقاله رایگان با موضوع بانک کشاورزی، جذب سپرده، استان اصفهان، تحلیل پوششی