مقاله رایگان با موضوع تکنیک AHP، انتخاب برند، کانال توزیع، معیارهای ارزیابی

دانلود پایان نامه ارشد

است. سپس براي هر شاخص يک ايده‌آل مثبت (A+) و يک ايده‌آل منفي (A-) محاسبه مي‌شود. مقدار ايده آل مثبت و منفي براي اين موقعيت تصميم گيري به قرار زير است:

V+ 0.036 0.035 0.029 0.019 0.013 0.013 0.025 0.026 0.017 0.029 0.016 0.019 0.018 0.018 0.012 0.007 0.011 0.011 0.010 0.009 0.011 0.008 0.009 0.010 0.016 0.017 0.012 0.009 0.005 0.004 0.004 0.006
V- 0.031 0.024 0.019 0.014 0.009 0.010 0.013 0.017 0.014 0.018 0.009 0.014 0.008 0.013 0.008 0.005 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.007 0.007 0.009 0.011 0.007 0.006 0.003 0.002 0.002 0.004
ميزان نزديکي نسبي هر گزينه به راه‌حل ايده‌آل حساب شده است. سپس میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راه‌حل ایده‌آل حساب می‌شود. مقدار CL بين صفر و يک است. هرچه اين مقدار به يک نزديکتر باشد راه‌کار به جواب ايده‌آل نزديکتر است و راه‌کار بهتري مي‌باشد. اين مقادير در جدول آمده است:
جدول (4 – 28) مقادير CL محاسبه شده در بخش‌های پرفروش بازار

D+
D-
CL
B1
0.025
0.018
0.417
B2
0.018
0.023
0.560
B3
0.020
0.019
0.481
B4
0.019
0.022
0.526
B5
0.025
0.017
0.407
B6
0.022
0.020
0.476

بنابراين با توجه به مقادير محاسبه شده مندرج در جدول مي‌توان نتيجه گرفت برند شماره دو در بخش‌های پرفروش بازار از بیشترین اولویت برخوردار است. برند شماره چهار در جایگاه دوم قرار دارد و برند شماره پنج در اولویت انتهایی است.

شکل (4 – 23) وضعیت اولویت هریک از برندهای مورد مطالعه

فصل پنجم
جمع بندی و نتیجه‌گیری
و ارائه پیشنهادها

5-1 مقدمه
جمع بندي و نتيجه گيري از يک تحقيق بخش اصلي آن محسوب ميشود که نتايج کليه فعاليتهاي صورت گرفته در طول تحقيق را نشان ميدهد.
در فصل اول تحقيق حاضر پس از بيان مساله و اهداف و کاربرد نتايج تحقيق به بيان ضرورت و اهميت اجراي اين پژوهش پرداخته شد.
در فصل دوم پس از ارائهي ادبيات و سابقه تحقيقات انجام شده در خصوص عوامل موثر بر انتخاب برندهای چسب، منطق فازی آن مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل سوم، روش تحقیق حاضر تشریح گردید. در این فصل شیوه گردآوری داده‌ها، شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها تعیین گردید.
در فصل چهارم نتایج حاصل از اولویت‌بندی دفاتر نمایندگی با استفاده از تکنیک AHP فازی و TOPSIS فازی ارائه گردید. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر هدف ارزیابی و اولویت‌بندی شش برند چسب موجود در دو بازار کم فروش و پرفروش شرکت کالا مهر می‌باشد.
فصل حاضر در ابتدا به ارزيابي و تفسير يافتههاي ارائه شده در فصل چهارم ميپردازد و سپس به ارائه پیشنهادات کاربردی خواهد پرداخت. در قسمت پاياني پيشنهاداتي به منظور انجام تحقيقات آتي از ديدگاه نگارنده بيان ميشود.
5-2 نتايج حاصل از یافته‌های تحقیق
در پژوهش حاضر جهت ارزیابی و انتخاب برندهای موجود از معیارهای آمیخته های بازاریابی استفاده گردید. با نظرسنجی از خبرگان کلیه معیارهای موجود در مدل آمیخته های بازاریابی جهت ارزیابی و انتخاب بهترین برندها از نظر مشتریان و نمایندگی های شرکت کالامهر تائید گردید. مدل دیکسون شامل شش معیار و 23 زیرمعیار می‌باشد.
پس از شناسایی معیارها، با استفاده از تکنیک AHP فازی ابتدا وزن هریک از معیارها به تفکیک دو بازار پرفروش و کم فروش تعیین گردید(نمودار 5-1).

نموادر (5 – 1) وزن معیارهای ارزیابی از معیارهای اصلی انتخاب برند چسب در مناطق پرفروش

نموادر (5 -2) وزن معیارهای ارزیابی از معیارهای اصلی انتخاب برند چسب در مناطق کم فروش

همان‌گونه که نمودار(5-1) و (5-2) نشان می‌دهد از دیدگاه خبرگان، در انتخاب برندچسب در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت کالامهر، مهمترین معیار قیمت می باشد و در بازارهای پرفروش، کیفیت و بعد از آن در اولویت دوم اهمیت قرار دارد و در بازارهای کم فروش، شهرت در مرتبه دوم می‌باشد. نتایج حاکی از این است که ترویج از دیدگاه نمایندگی های چسب از کمترین اهمیت نسبت به سایر معیارها در هر دوبازار پرفروش و کم فروش برخوردار است.
پس از تعیین وزن معیار‌ها، وزن زیرمعیارها نیز با استفاده از AHP فازی تعیین گردید. در ادامه به این یافته‌ها می‌پردازیم.

معیار قیمت برند
نتایج حاصل از وزن این زیرمعیارها در نمودار(5-3) و (5-4) نشان داده شده است.

نموادر (5 – 3) وزن زیرمعیارهای قیمت برند در بازارهای پرفروش

نموادر (5 – 4) وزن زیرمعیارهای قیمت برند در بازارهای کم فروش
نتایج حاکی از این است که زیرمعیار تخفیف از بالاترین درجه اهمیت و زیرمعیار فهرست فروش از کمترین درجه اهمیت برخوردار است. پس از زیر معیار کیفیت، زیرمعیار موقعیت جغرافیایی دارای بیشترین اهمیت، در هر دو بازار کم فروش و پرفروش می‌باشند. در مجموع این دو زیرمعیار، حدود 60% وزن معیارها را در هر دو بازار پر فروش و کم فروش در بر می‌گیرند.
معیار شهرت
نتایج حاصل از محاسبه وزن زیرمعیارهای شهرت با تکنیک AHP فازی در نمودار(5-5) و (5-6) نشان داده شده است.

نموادر (5-5) وزن زیرمعیارهای شهرت در بازارهای پرفروش چسب شرکت کالامهر

نموادر (5 – 6) وزن زیرمعیارهای شهرت در بازارهای کم فروش چسب شرکت کالامهر
نتایج حاکی از این است که زیرمعیار سهم بازار دارای بیشترین اهمیت و زیرمعیار اعتبار وموقعیت تولیدکننده دارای کمترین اهمیت می‌باشد.
معیار کیفیت:
نتایج حاصل از محاسبه وزن زیرمعیارهای سرویس با تکنیک AHP فازی در نمودار(5-7) و (5-8) نشان داده شده است.

نمودار (5 – 7) وزن زیرمعیارهای کیفیت در بازارهای پرفروش شرکت کالامهر

نمودار (5 – 8) وزن زیرمعیارهای کیفیت در بازارهای کم فروش شرکت کالامهر
در زیرمعیارهای کیفیت، کیفیت مواد اولیه در هر دو بازار پرفروش و کم فروش در اولویت اول قرار گرفته است و دوام چسب و استحکام به ترتیب در بازارهای پرفروش از اولویت دوم و سوم برخوردارند در حالیکه در بازارهای کم فروش شرکت کالامهر اولویت دوم و سوم بالعکس می باشد. در این معیار، زیرمعیار کیفیت بسته بندی دارای کمترین اهمیت در هر دو بازار کم فروش و پرفروش می‌باشد.
معیار وفاداری:
نتایج حاصل از محاسبه وزن زیرمعیارهای وفاداری با تکنیک AHP فازی در نمودار(5-9) و (5-10)نشان داده شده است.

نمودار (5 – 9) وزن زیرمعیارهای وفاداری در بازارهای پرفروش

نمودار (5 – 10) وزن زیرمعیارهای وفاداری در بازارهای کم فروش
در زیرمعیارهای وفاداری، تعهدات شرکت در بازارهای پرفروش و خدمات پس از فروش در بازارهای کم فروش از بیشترین اولویت برخودار بوده اند. در بازارهای پرفروش معیار خدمات پس از فروش و سهولت سفارش در رتبه های اهمیت دوم و سوم قرار دارد در حالیکه در بازارهای کم فروش سهولت سفارش و سپس تعهدات شرکت در اولویت دوم تا سوم قرار دارند. در این معیار، زیرمعیار توضیحات سفارشی دارای کمترین اهمیت در هر دو بازار کم فروش و پرفروش می‌باشد.
معیار کالا یا محصول:
نتایج حاصل از محاسبه وزن زیرمعیارهای کالا یامحصول با تکنیک AHP فازی در نمودار(5-11) و (5-12) نشان داده شده است.

نموادر (5 -11) وزن زیرمعیارهای کالا یا محصول در بازارهای پرفروش

نموادر (5 – 12) وزن زیرمعیارهای کالا یا محصول در بازارهای کم فروش
نتایج نمودار فوق حاکی از این است که زیرمعیار تنوع محصول در بازارهای پرفروش از اولویت اول و اندازه کالا و طراحی در اولویتهای اهمیت بعدی برای نمایندگی های چسب برخوردارند در حالیکه در بازارهای کم فروش به ترتیب اندازه چسب، تنوع محصول و طراحی از اولویت اول تا سوم برخوردارند. ومعیار ضمانت نامه در هر دو بازار پرفروش و کم فروش شرکت کالا مهر از کمترین اهمیت برخوردار می باشد.
معیار کانال توزیع
نتایج حاصل از محاسبه وزن زیرمعیارهای کانال توزیع با تکنیک AHP فازی در نمودار(5-13) و (5-14) نشان داده شده است. نتایج این نمودار حاکی از این است که زیرمعیار موجود بودن در بازارهای پرفروش و کم فروش مهمترین زیرمعیار در این گروه می‌باشد.و لیکن در بازارهای پرفروش پوشش کالا و حمل ونقل در اولیتهای بعدی قرار گرفته اند در حالیکه در بازارهای کم فروش شرکت، محل پخش محصول و سپس حمل و نقل از بیشترین اولویتها برخوردار بوده اند. همچنین در بازارهای پرفروش محل پخش کالا و در بازارهای کم فروش، پوشش کالا از کمترین اهمیت برخوردار است.

نموادر (5 – 13) وزن زیرمعیارهای کانال توزیع در بازارهای پرفروش

نموادر (5 – 14) وزن زیرمعیارهای کانال توزیع در بازارهای کم فروش

معیار داخلی یا خارجی بودن محصول
نتایج حاصل از محاسبه وزن زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن محصول با تکنیک AHP فازی در نمودار(5-15) و (5-16) نشان داده شده است. نتایج این نمودار حاکی از این است که زیرمعیار خارجی بودن و داخلی بودن محصول در هر دو بازار کم فروش و پرفروش مهمترین اولویتها می‌باشند و مهمترین زیرمعیار در این گروه می‌باشد.

نموادر (5 – 15) وزن زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن در بازارهای پرفروش

نموادر (5 – 16) وزن زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن در بازارهای کم فروش

معیار ترویج
نتایج حاصل از محاسبه وزن زیرمعیارهای ترویج با تکنیک AHP فازی در نمودار(5-17) و (5-18) نشان داده شده است. نتایج این نمودار حاکی از این است که زیرمعیار تبلیغات و فروش ویژه در بازارهای پرفروش دارای بیش از 50% وزن کل می‌باشد و مهمترین زیرمعیار در این گروه می‌باشد. و در بازارهای کم فروش تبلیغات و روابط عمومی، از مهمترین اولویتها می باشند. همچنین در بازارهای پرفروش فروشندگی شخصی از کمترین اولویت اهمیت برخوردار است در حالیکه در بازارهای کم فروش فروش ویژه از کمترین نرخ اهمیت برخوردار بوده است.

نموادر (5 – 17) وزن زیرمعیارهای ترویج در بازارهای پرفروش

نموادر (5 – 18) وزن زیرمعیارهای ترویج در بازارهای کم فروش
نتایج حاصل از تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها در نمودار‌های فوق نشان داده شد. با ضرب نمودن وزن معیار اصلی در وزن زیرمعیارها، می‌توان زیرمعیارها را رتبه‌بندی نمود. نتایج حاصل از تعیین وزن نهایی زیرمعیارها و اولویت‌بندی آنها در جدول(5-1) و (5-2) نشان داده شده است.

جدول (5 – 1) رتبه‌بندی زیرمعیارهای ارزیابی و انتخاب برند در بازارهای پرفروش
رتبه
وزن نهایی
زیر معیار
1
0.0811
تخفیف و زمان پرداخت
2
0.0708
موقعیت جغرافیایی
3
0.0604
فهرست قیمت های فروش
4
0.056
کیفیت مواد اولیه
5
0.0494
دوام
6
0.0454
تصور خریدار از فروشنده
7
0.0438
سهم بازار
8
0.0393
تعهدات شرکت
9
0.0384
خدمات پس از فروش
10
0.0374
استحکام
11
0.0354
سهولت سفارش
12
0.0346
خارجی بودن
13
0.0329
داخلی بودن
14
0.0322
کیفیت بسته بندی
15
0.0297
سابقه تجربه طولانی
16
0.0271
اعتبار و موقعیت تولید کننده
17
0.0257
تحت لیسانس
18
0.0249
طرز برخورد
19
0.024
تنوع محصول
20
0.0228
اندازه
21
0.0227
موجود بودن
22
0.0215
پوشش کالا
23
0.0212
طراحی
24
0.0188
ضمانت نامه
25
0.0182
حمل و نقل
26
0.0177
تبلیغات
27
0.0172
محل پخش کالا
28
0.014
توضیحات آموزشی

رتبه
وزن نهایی
زیر معیار
29
0.0117
فروش ویژه
30
0.0107
روابط عمومی و عمومی سازی
31
0.0079
بازاریابی مستقیم
32
0.007
فروشندگی شخصی
جدول (5 – 2) رتبه‌بندی زیرمعیارهای ارزیابی و انتخاب برند در بازارهای کم فروش
رتبه
وزن نهایی
زیر معیار
1
0.0922
تخفیف و زمان پرداخت
2
0.0816
موقعیت جغرافیایی
3
0.0757
سهم بازار
4
0.0633
فهرست قیمت های فروش
5
0.0466
تصور خریدار از

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع روش بازار، انتخاب برند، تکنیک AHP، تکنیک TOPSIS Next Entries تحقیق درباره توسعه صادرات، موانع توسعه صادرات، موانع توسعه، جامعه آماری