مقاله رایگان با موضوع توسعه ورزش، استعدادیابی، فوتبالیست، بازار کار

دانلود پایان نامه ارشد

داشتند، بازیکنان دستمزد خوبی دریافت می کردند، بازیکنان صدرنشین بازی های اروپا را مورد توجه قرار می دادند.
در ارتباط با هندی های مقیم بریتانیا، سرمایه گذاران تبلیغاتی و سازمان دهندگان مؤثر که از این شیوة حرفه ای حمایت می کنند، با حمایت آنها این ورزش آینده درخشان تری خواهد داشت حتی اگر موانع باقی بماند.
با این همه در مورد ماهیت متغیر جامعة هند به این نتیجه می رسیم که :
آزادی و تجاری شدن و همین طور دربارة ماهیت هویت های سرگردان به ما آشنایی می دهد و در هند در پیدایش فوتبال حسن ابداعی آشکار می شود، بی صبری و اشتیاق و تعصب و آداب و رسوم گذشته و تمایل برای مدرن کردن و جهانی شدن برای بهره گرفتن از فرصتهایی در سطح جهانی و برگرداندن هند به نقشة فوتبال جهان.
2-3-2-5 ) استعدادیابی و توسعه فوتبال هند
جان هاموند86 در سال 2001 میلادی تحقیقی تحت عنوان استعدادیابی و توسعه فوتبال هند در سراسر انجام داد که فرض کرده نتایج این تحقیق برای فوتبالیست بومی آن کشور است و هدف آن توسعه ی فوتبالیست های بومی ( هم برای آنهایی که پتانسیل بازی در تیم ملی را دارند که در رده های پایین تری بازی می کنند. ) است.
نگرشهای بیان شده در این تحقیق بسیار ساده می باشد چون بازیکنان هندی الاصل که در خارج از کشور به دنیا آمده اند به حساب نیامده و بیان نشده اند، این امر در تحقیق اتفاقاً از عمد صورت گرفته است تا بتواند مفهوم خودکفایی در فوتبال هند را تقویت کند.
نتایج تحقیق به صورت زیر است :
در حالی که مزایای یک بازیکن با تجربه ی بازی در رقابت های درجه یک فوتبال اروپا و آمریکای جنوبی انکارناپذیر است، تأثیرات درازمدت آن ممکن است دقیقاً مشابه آنچه باشد که سه یا چهار دهة پیش در استرالیا و آمریکا تجربه شد، هر دو این کشورها به عنوان ملت هایی با فوتبال در حال توسعه، از افراد پول پرست در فوتبال رنج برده اند.
ترقی یکسان تیم ملی فوتبال هند با اروپایی های هندی الاصل ممکن است یک راه حل جالب در برنامه ریزی کوتاه مدت برای توسعه فوتبال این کشور باشد.
ممکن است نویسندگان معتبر فوتبال نگران شوند که طرح استعدادیابی آنها در حال ثمر رسیدن با انبوهی از مهاجرت بازیکنان بومی هندی مواجه شوند که برای فرصت های پولی بزرگ که در اروپا وجود دارند به آنجا می روند، این موضوع در حالی که تقریباً اجتناب ناپذیر است در درازمدت یک مزیت است، تجربه ی به دست آمده به وسیله ی این بازیکنان در رقابت هایی در سطح بالا یک منفعت بزرگ برای تیم ملی هند در رقابت های بومی است.
در خلاصه مدل استعدادیابی و توسعه در اصل قابل انتقال به هند است.
این مدل به سازگاری نیاز خواهد داشت تا خود را با نیازهای معین اقتصادی و اجتماعی کشور هند وقف دهد، این مدل باید با منابع مالی و انسانی ایالت، نویسندگان معتبر فوتبال و باشگاهها به خوبی سازماندهی و پشتیبانی شود، این مشارکت ها می تواند که نیازها را توسعه دهند.
برای موفقیت فوتبال هند در صحنة جهانی، این تحقیق به یک فرهنگ جدید مشارکت نیاز خواهد داشت.
2-3-2-6) استراتژي ورزش ايزلينگتون87
در سال 2002 استراتژي ورزش ايالت ايزلينگتون كه در كشور انگلستان واقع است، به صورت زير تدوين شده و هفت هدف مشخص شده كه براي هر هدف اولويت عملكرد و خروجي هاي مدنظر است كه در ادامه ذكر خواهد شد.
هدف 1- ورزش و تفريح براي نيازهاي محلي شناسايي و پاسخگويي به نيازهاي محلي و اطمينان از دسترسي عادلانه براي همه
اولويت: ايجاد ارزش براي پول هاي صرف شده و ارائه خدمات كيفي بالا
هدف 2- تسهيلات بايستي همه را راضي كند، كيفيت ورزش ها و تسهيلات تفريحي چه در داخل و چه در خارج از منطقه
هدف 3- ايجاد مشاركت، توسعه ارتباطات، حمايت و مشاركت براي ورزشهاي در ايزلينگتون
اولويت : تمركز روي مشتري، مشاركت در توانمندسازي افراد و جوامع
هدف 4- ورزش و تفريح ايجاد مجموعه اي از فرصت ها از طريق ورزش و فرصت
اولويت: احياي منطقه و خلق جوامع پايدار براي رسيدن به يك كيفيت بالاي زندگي
هدف 5- تفريح براي زندگي، اطمينان از اينكه ورزش و اسباب تفريح به احياء اقتصادي و اجتماعي منطقه كمك مي كند
اولويت: احياء منطقه و خلق جوامع پايدار براي رسيدن به كيفيت بالاي زندگي
هدف 6- افزايش اعتبار، اطمينان از اينكه نقش مهم ورزش و موفقيت هاي پايدار در ورزش و تفريح توسط گروه مشاوران منطقه لحاظ شده است
هدف 7- فرصتهاي تامين منابع مالي حداكثر براي توسعه ورزش و تفريحات در ايزلينگتون
اولويت: پايداري در كارهاي فعال به سمت آينده روشن و پايدار در ايزلينگتون.
• مردم در تمام سنين، شرايط عالي و فرصت هاي لذت بخش را براي شركت در ورزش و تفريح در دوران زندگیشان داشته باشند
• تمام شركت كنندگان فرصت پيشرفت دارند تا به اهداف ورزشي برسند
• همه مردم تشويق خواهند شد تا از طريق يك زندگي پر تحرك (فعال) با يك سبك زندگي سالم سازگار شوند تا احساس اجتماعي شدن داشته باشند.
اهداف براي توسعه ورزش در اين سند تعيين مي كند كه اعضاي هيات علمي تمايل دارند به چه چيزي نايل شوند تا اينكه فرصت هايي را براي شركت و انجام فعاليت هاي ورزشي و تفريح بهبود دهند
راهكارهايي را جهت همكاري شركاء در آينده (پنج سال)، جهت بهبود استعدادهاي بالقوه ورزش و سلامت محلي مشخص مي كند و فرصتي را براي بهتر تصميم گيري و همكاري با ايجاد پايگاه محكم فراهم مي كند تا اينكه توجيه كند فوايد استراتژي پيشنهادهاي طرح شخصي را (براي سرمايه گذاري) به منظور منابع متعدد سرمايه گذاري، كه شامل بودجه (اتادي و بخت آزمايي) ورزش انگلستان، آغاز فوتبال، لاتاري بزرگ و ديگر منابع خارجي متعدد(64).
2-3-2-7) استراتژي توسعه ورزشي در منطقه نورفولك (2002)88
استراتژي توسعه ورزشي در منطقه نورفولك كه يكي از ايالات بريتانيا مي باشد، دوپارامتر را شامل مي شود:
• توسعه ورزش از طريق زير ساختارهاي ورزشي، كلوپ، رقابت و مربيگري
• توسعه از طريق كمكي كه ورزش مي تواند به جامعه، اقتصاد و فرهنگ انجام دهد.
زمينه هاي اساسي اين استراتژي 7 عنصر دارند :
1- مشاركت. شناسايي، تهيه و تحصيل فرصت ها براي كاركردن مشاركتي در درون ساختارهاي منطقه
2- هماهنگي و انسجام، تهيه يك چارچوبي براي بهبود هماهنگي، انسجام خدمات، توسعه ورزشها بين عرضه كنندگان مهم و از طريق معرفي عرضه كنندگان جديد كه مي تواند از نظر اقتصادي و بطور منصفانه قابل دسترسي باشد
3- سلامتي، كمك به بهبود سلامتي با افزايش فعاليتهاي فيزيكي
4- احياء اقتصادي، كمك به احياء اقتصادي منطقه از طريق آموزش و فرصت هاي كاري در ارتباط با ورزشهاي مرتبط با توريسم
5- كيفيت و پايداري، ايجاد خدمات پايدار كه نيازهاي مشتريان را برآورده سازد
6- توسعه، ايجاد فرصت براي فعاليت فيزيكي و مشاركت همه افراد
7- عدالت و فرصت، ايجاد فرصت برابر براي همه از بعد جنسيت، سن، وضعيت اقتصادي، موقعيت جغرافيايي و محل سكونت.
استراتژيهاي اصلي :
1- سرمايه گذاري در آينده نورفلوك
2- ايجاد ارزش افزوده
3- بهبود خدمات عمومي
4- تهيه منابع در مكانهايي كه بسيار مورد نياز است(77).
2-3-2-8) استراتژي توسعه ورزشي كارفيلي كانتي (2003)89
در سند استراتژي توسعه ورزش اين منطقه كه يكي از ايالات كشور ولز مي باشد، ماموريت آن بدين صورت تعريف شده است.
تهيه يك خدمت اجتماعي به جهت برآوردن نياز و آمال افراد كارفيلي و ارتقاء عدالت زندگي از طريق ورزش، در اين سند براي استراتژي توسعه يك چشم انداز تعريف شده كه عبارتست از:
هر كسي حق دارد ورزش كند، خواه براي سرگرمي، خواه براي سلامتي، خواه به جهت لذت بردن از محيط طبيعي يا برنده شدن و هر كسي بايستي براي مشاركت در ورزش فرصت داشته باشد.
تنظيم استراتژي در اين منطقه بر چهار اساس استوار است: مشاركت، كيفيت، عدالت و جوانمردي.
اولويتهاي تعيين استراتژي :
1- افراد جوان 2- ورزش مدارس 3- توسعه مربيگري 4- انجمن هاي سلامت
براي هر يك از اين اولويتها استراتژي تعيين شده كه به ترتيب عبارتند از:
استراتژيهاي اولويت افراد جوان :
1. ايجاد تفكر مثبت تر نسبت به ورزش
2. افزايش فرصت براي مشاركت جوانان در ورزش در خارج از مدرسه
3. ايجاد توسعه مسيرهايي براي پيشرفت و رسيدن به تعالي در ورزش
4. افزايش استانداردهاي كلي براي عملكرد
5. اجراي برنامه هاي ورزش ملي
6. اولويت بندي منابع براي گروه هاي هدف
7. اطمينان از نگرش هماهنگ در تمام برنامه ها
استراتژيهاي اولويت ورزش مدارس :
1. افزايش نرخ مشاركت در ورزش
2. بهبود كيفيت فرصت ها براي ورزش مدارس
3. كاركردن با مشاركت انجمن هاي ورزشي مدارس براي بهبود فرصت ها در ورزش
4. توسعه ارتباط بين مدارس و كلوپ هاي اجتماعي
5. توسعه ارتباط بين مقاطع مختلف تحصيلي
6. بهبود و تداوم آموزش مربيان مدارس
7. كمك به سازماندهي رقابت هاي مدارس
استراتژيهاي توسعه مربي :
1. ايجاد فرصت هاي تربيت مربي
2. ايجاد مسيرهاي پيشرفت از ابتدايي تا عالي با حمايت مستمر مربيان
3. افزايش تعداد داوطلبين
4. جابجايي فعالانه مربيان بالقوه
5. افزايش آگاهي از مباحث حمايت از كودكان
6. ايجاد پايگاه اطلاعاتي مربيان
استراتژيهاي انجمن هاي سلامت :
1. ارتباط نزديك با شركاء براي بهبود نگرش هماهنگ به توسعه ورزش ها
2. افزايش عضويت در كلوپ هاي جوانان
3. ايجاد برنامه توسعه كلوپ هاي جوانان
4. تلاش براي ايجاد فرصتهاي برابر براي همه بخش هاي جامعه(40).
2-3-2-9 ) کارآموزهای مدرن در فوتبال حرفه ای انگلستان
دِس مانک90 و کلیف آلسون91 در سال 2006 میلادی در تحقیقی تحت عنوان کارآموزهای مدرن در فوتبال حرفه ای انگلستان، دو سال کارآموزی مدرن را در فوتبال انگلستان مورد بررسی قرار دادند که توسط کارآموزان در صنعت فوتبال حرفه ای به عهده گرفته شده.
روش این تحقیق به این گونه بود که با منتخبین هفت باشگاه در تابستان 2005 میلادی محاصبه کردند که همة آنها برای پیشرفت جوانان باشگاهشان مسئول بودند، این مصاحبه ها یکی از سه مطالعه بودند که به دنبال یکدیگر انجام می گرفتند و پیشرفت بعضی از 126 کارآموز را دنبال می کردند .
نتایج این تحقیق عملی تحت عنوان چهار سرفصل گردآوری شد :
1- دلیل منطقی برای پیشرفت جوانان
2- میزان عملی پیشرفت جوانان
3- تجزیه و تحلیل ایجاد آموزش در خارج از محل کار
4- استفاده از بازارهای داخلی در فوتبال
در این تحقیق دربارة کارآموزانی که صنعت فوتبال را بعد از دوره های کارآموزی ترک کرده و با بازار کار عمومی با گزینه های خیلی تصنعی و اجباری مواجه می شوند بحث می شود.
در این تحقیق به نتایج زیر رسیدند :
تردید وجود دارد که آموزش کارآموزی خارج از محیط کار در حال حاضر در صنعت فوتبال انگلستان نیاز به بررسی دارد یا خیر، مطمئناً نظرات مختلفی در بین کارآموزان مصاحبه شده وجود دارد، این تحقیق بیان می کند کارآموزان مجهز به نشانه های محکمی که آنها خواهانشان باشند و به آنها اشتیاق نشان بدهند، نیستند و این نشان دهندة این است که فوتبالیست ها حرفه ای شوند.
از نظر حرفه ای آموزش مداری در حال حاضر از بازدهی کمتری نسبت به آموزش آکادمیکی که 45 درصد از کارآموزان مستعد آن هستند دارد، علاوه بر این 55 درصد باقی مانده منطقی به نظر می رسد که فکر کنیم حرفۀ خارج از محیط کار باید مجهز به یک سری نشانه های بازار کار شود تا علاقه های کارآموزان را برانگیزد.
2-3-2-10 ) توسعة فوتبال و دلایل مهاجرت بازیکنان در آفریقای جنوبی و غنا
پُل دربی92 و اریک سولبرگ93 در سال 2010 میلادی در تحقیقی تحت عنوان توسعة فوتبال و دلایل مهاجرت بازیکنان در آفریقای جنوبی و غنا مقدار سطوح مختلف حرفه ای بودن و توسعة فوتبال را تشخیص و الگوهای تحرک بازیکنان را طراحی و شکل نمودند.
این تحلیل ها که ریشه در تحقیقات نژادپرستانة افرادی محلی هر دو کشور دارد و تفاوت اقتصادی معناداری را بین لیگ فوتبال آفریقای جنوبی و لیگ برتر فوتبال غنا آشکار می سازد.
الگوهای به دست آمده این تحقیق، این موضوع را آشکار می کنند که در حالی که با استعدادترین بازیکنان غنا معمولاً به دنبال مشاغلی در خارج از کشور هستند و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش حرفه ای، توسعه ورزش، فناوری اطلاعات، منابع انسانی Next Entries مقاله رایگان با موضوع توسعه ورزش، استراتژی ها، لیگ برتر فوتبال، روش تحقیق