مقاله رایگان با موضوع توزیع فراوانی، سازمان های مردم نهاد، درصد تجمعی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

به چه صورت است؟
لطفاٌ پاسخ های خود را به شاخص های تفکیک شده متغیر مورد نظر در جدول زیر بصورت علامت (×) مشخص نمائید. خیلی زیاد(5) ، زیاد (4) ، متوسط(3) ، کم(2) ، خیلی کم (1)

مفهوم
ابعاد

شاخص ها
5
4
3
2
1
پیشگیری از جرائم

آموزش و مشارکت همگانی

* نقش NGOها در مشارکت با سایر نهادها در زمینه پیشگیری از جرم

نقش NGOها در آموزش همگانی برای پیشگیری از جرم

میزان آشنایی مردم با NGOها مرتبط با امور اجتماعی و جرم شناختی

تبلیغات و اطاع رسانی
نقش NGOها در اطلاع رسانی به عموم مردم

نقش NGOها در تبلیغاترسانه ای

نقش NGOها در
ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان و دانشجویان

7- بنظر شما نقش سازمان های مردم نهاد(NGOها) در کنترل جرائم به چه صورت است؟
لطفاٌ پاسخ های خود را به شاخص های تفکیک شده متغیر مورد نظر در جدول زیر بصورت علامت (×) مشخص نمائید. خیلی زیاد(5) ، زیاد (4) ، متوسط(3) ، کم(2) ، خیلی کم (1)

مفهوم
ابعاد

شاخص ها
5
4
3
2
1
کنترل جرائم

کنترل مجرمین

* میزان کنترل مجرمین از طریق ارائه گزارشات به پلیس

* نقش NGOها در ایجاد و حمایت از مراکز کنترلی (مراکز بازپروری، ترک اعتیاد و..)

* میزان کنترل مجرمین از طریق ارائه گزارشات به مطبوعات

مشاوره و مددکاری
* میزان مشاوره و مددکاری به مجرمین و خانواده های آن ها

* میزان مشاوره و مددکاری به بزه دیدگان و خانواد های آن ها

* نقش سازمان های مردم نهاد در تکرار جرم

8- بنظر شما نقش سازمان های مردم نهاد(NGOها) در روند جرائم به چه صورت است؟
لطفاٌ پاسخ های خود را به شاخص های تفکیک شده متغیر مورد نظر در جدول زیر بصورت علامت (×) مشخص نمائید. خیلی زیاد(5) ، زیاد (4) ، متوسط(3) ، کم(2) ، خیلی کم (1)

مفهوم
ابعاد

شاخص ها
5
4
3
2
1
روند جرائم

کمیت جرائم

* نقش NGOها در کاهش جرائم

* نقش NGOها در
ارائه تحلیلی های منطقی از روند جرائم

* نقش NGOها در کاهش میزان جرائم در میان اقشار فقیر جامعه

کیفیت جرائم

*نقش NGOها در ارتباط بهتر پلیس با گروه های آسیب پذیر جامعه

*نقش NGOها در کاهش رفتارهای پرخطر

*نقش NGOها در تغییر نگرش و رفتار مجرمان

9- بنظر شما میزان استقبال مردم شهر کرمانشاه از سازمان های مردم نهاد چگونه است؟
الف – مردم آشنایی چندانی با سازمان های غیر دولتی ندارند.
ب- مردم با بی اعتمادی با سازمان های غیر دولتی بر خورد می کنند.
ج- استقبال مردمی نسبت به سازمان های غیر دولتی رضایت بخش است .

نقش سازمان های مردم نهاد(NGOS)
در مدیریت جرائم

مطالعات اولیه

فرضیات تحقیق

چارچوب نظری تحقیق

تهیه پرسشنامه

مطالعات میدانی
مطالعات کتابخانه ای

ورود به نرم افزار Spss

ارزیابیNGO های کرمانشاه

آزمون فرضیات

نتیجه گیری

شکل 3-1- فرآیند تحقیق

فصل چهارم

بررسي وتجزيه وتحليل يافته ها

مقدمه
این فصل از پژوهش که به دوبخش آمار توصیفی و استنباطی تقسیم می شود به تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه ها، که توسط كارشناسان نیروی انتظامی و اعضای سازمان هاي مردم نهاد در شهر کرمانشاه تکمیل گردیده می پردازد . در بخش آمار توصیفی ابتدا به بررسی مشخصات بیوگرافی كارشناسان و تشكل ها پرداخته و اطلاعات حاصل را در قالب جداول و نمودارهای آماری خواهیم آورد. سپس نحوه پاسخ به سؤالات پرسشنامه ها را به تفکیک آزمودنی ها آورده و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمونهای مناسب آماری ابتدا سؤالات پژوهش را به تفکیک آزمودنی ها بررسی مینمائیم سپس به مقایسه دیدگاه آنها خواهیم پرداخت.

4-1- انواع آزمودنی ها
نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که از 81 نفری که در تحقیق شرکت کرده اند 41 نفر معادل 61/50 درصد از کل نمونه، كارشناسان نیروی انتظامی و 40 نفر معادل 39/49 درصد از کل نمونه، اعضای سازمانهاي مردم نهاد فعال در سطح کرمانشاه می باشند.

جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب نوع
نوع آزمودنی
فراوانی
درصد
مأمور نیروی انتظامی
41
61/50
عضو سازمان های مردم نهاد
40
39/49
کل
81
100
منبع: یافته های تحقیق

به منظور مشاهده اطلاعات موجود جدول فوق بصورت بصری نمودار دایره ای توزیع فراوانی آزمودنی ها را بر حسب نوع آنها رسم می نمائیم .

نمودار 4-1 – توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب نوع

4-2- مشخصات فردی كارشناسان نیروی انتظامی
4-2-1 -ترکیب جنسی
با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها مشاهده می گردد؛ از 41 نفر كارشناس نیروی انتظامی که در این تحقیق شرکت کرده اند 36 نفر (80/87 درصد) مرد و 5 نفر (20/12درصد)نیز زن می باشند .

جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد كارشناسان بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
36
80/87
80/87
زن
5
20/12
100
کل
41
100

منبع: یافته های تحقیق

به منظور درک بهتر اطلاعات موجود، نمودار دایره ای توزیع فراوانی كارشناسان را بر حسب جنسیت آنها رسم و بررسی می نمائیم .

نمودار4-2 -توزیع فراوانی كارشناسان بر حسب جنسیت

با توجه به نمودار فوق مشاهده می گردد در بین كارشناسان شرکت کننده بیشترین فراوانی مربوط به پاسخگویان مرد(80/87 درصد )می باشد.

4-2-2- وضعیت تحصیلات
اطلاعات مستخرج از پرسشنامه های توزیع شده نشان می دهد که از 41 نفر كارشناس نیروی انتظامی که در این تحقیق شرکت کرده اند 3 نفر معادل 31/7 درصد از کل نمونه، دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر ، 11 نفر معادل 82/26 درصد فوق دیپلم ؛ 22 نفر معادل 65/53 درصد لیسانس و 5 نفر معادل 22/12درصد دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر می باشند.

جدول 4-3-توزیع فراوانی و درصد كارشناسان بر حسب تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دیپلم وپایین تر
3
31/7
31/7
فوق دیپلم
11
82/26
13/34
لیسانس
22
65/53
78/87
فوق لیسانس و بالاتر
5
12.22
100
کل
41
100

منبع: یافته های تحقیق

به منظور مشاهده اطلاعات موجود، در ادامه نمودار توزیع فراوانی كارشناسان را بر حسب تحصیلات آنها رسم نموده و بررسی می نمائیم .

نمودار 4-3-توزیع فراوانی كارشناسان بر حسب تحصیلات

با توجه به نمودار فوق مشاهده می گردد بین كارشناسان شرکت کننده در تحقیق، بیشترین فراوانی مربوط به كارشناساني می باشد که تحصیلات آنها لیسانس(65/53 درصد)می باشد .
4-2-3-وضعیت خدمت
نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه های توزیع شده نشان می دهد که از 41 نفر كارشناسي که در این پژوهش شرکتکرده اند سابقه خدمت 3 نفر (31/7 درصد) بین 5 تا 10 سال ، 4 نفر (75/9 درصد ) بین 10 تا 15 سال ، 11 نفر (82/26 درصد) بین 15 تا 20 سال ، 14 نفر (14/34 درصد) بین 20 تا 25 سال و 9 نفر (98/21 درصد) از کل نمونه بین 25 تا 30 سال خدمت در ناجا می باشند .

جدول 4-4-توزیع فراوانی و درصد كارشناسان بر حسب سابقه خدمت
سابقه خدمت ( سال )
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
5 تا 10
3
31/7
31/7
10 تا 15
4
75/9
06/17
15 تا 20
11
82/26
88/43
20 تا 25
14
14/34
02/78
25 تا 30
9
98/21
100
کل
41
100

میانگین
24/21
انحراف معیار
16/1
مینمم
5
ماکزیمم
30
منبع: یافته های تحقیق

به منظور مشاهده بهتریافته های تحقیق در ادامه نمودار مخروطی توزیع فراوانی كارشناسان را بر حسب خدمت آنها در ناجا رسم نموده و بررسی می نمائیم .

نمودار 4-4- توزیع فراوانی كارشناسان بر حسب سابقه خدمت

4-3- مشخصات سازمانهای مردم نهاد
4-3-1 – تعداد اعضاء
با توجه به داده ها مشاهده می گردد از 40 سازمان مردم نهاد که در این پژوهش شرکت دارند ، 29 سازمان تعداد اعضای خود را بیان کرده اند که نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که در این 29 سازمان جمعاً 235 نفر عضو می باشند .

4-3-2- جنسیت اعضاء
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها مشاهده می گردد که از 235 نفری که در این سازمانها عضو هستند 142 نفر معادل 42/60 درصد از کل نمونه مرد و 93 نفر معادل57/39 درصد از کل نمونه زن می باشند .
جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد اعضای سازمانها بر حسب جنسیت آنها
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
142
42/60
42/60
زن
93
57/39
100
کل
235
100

منبع: یافته های تحقیق

4-3-3 – مشخصات فردی كارشناسان سازمان های مردم نهاد
4-3-3-1-وضعیت جنسی
با توجه به اطلاعات مستخرجه از پرسشنامه های توزیع شده مشاهده می گردد از 40 نفر كارشناس سازمان های مردم نهاد که در این تحقیق شرکت کرده اند 25 نفر معادل 5/62 درصد مرد و 15 نفر معادل 5/37 درصد نیز زن می باشند .

جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد كارشناسان بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
25
5/62
5/62
زن
15
5/37
100
کل
40
100

منبع: یافته های تحقیق

به منظور مشاهده اطلاعات موجود جدول فوق بصورت بصری نمودار دایره ای توزیع فراوانی كارشناسان را بر حسب جنسیت آنها رسم نموده و بررسی می نمائیم .

نمودار 4-5- توزیع فراوانی و درصد كارشناسان بر حسب جنسیت

4-3-3-2-وضعیت تحصیلات
اطلاعات مستخرج از پرسشنامه های توزیع شده نشان می دهد که از 40 نفر كارشناس سازمان های مردم نهاد که در این تحقیق شرکت کرده اند 2 نفر معادل 5 درصد از کل نمونه، دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر ، 8 نفر معادل 20 درصد فوق دیپلم ؛ 26 نفر معادل 65 درصد لیسانس و 4 نفر معادل 10درصد دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر می باشند.

جدول 4-7- توزیع فراوانی و درصد كارشناسان بر حسب تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دیپلم وپایین تر
2
5
5
فوق دیپلم
8
20
25
لیسانس
26
65
90
فوق لیسانس و بالاتر
4
10
100
کل
40
100

منبع: یافته های تحقیق

به منظور مشاهده اطلاعات موجود جدول فوق بصورت بصری نمودار توزیع فراوانی كارشناسان سازمان های مردم نهاد را بر حسب تحصیلات آنها رسم نموده و بررسی می نمائیم .

نمودار 4-6- توزیع فراوانی و درصد كارشناسان بر حسب تحصیلات

4-3-3-3-سابقه کار در سازمان های مردم نهاد
نتایج مستخرج از پرسشنامه های توزیع شده نشان می دهد که 10 نفر از پاسخ دهندگان(25 درصد) کمتر از 10 سال؛ 9 نفر(5/22درصد) بین 5 تا 10 سال؛ 15 نفر(5/37 درصد) بین 10 تا 15 سال و 6 نفر(15 درصد) از پاسخ دهندگان بیش از 15 سال سابقه عضویت و کار در سازمان های مردم نهاد را دارند.

جدول 4-8- توزیع فراوانی و درصد كارشناسان بر حسب سابقه کار در سازمان های مردم نهاد
سابقه کار
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 10 سال
10
25
25
5-10 سال
9
5/22
5/47
10-15 سال
15
5/37
85
بیش از 15 سال
6
15
100
کل
40
100

منبع: یافته های تحقیق

به منظور مشاهده بهتریافته های تحقیق در ادامه نمودار توزیع فراوانی كارشناسان را بر حسب سابقه کار در سازمان های مردم نهاد رسم نموده و بررسی می نمائیم .

نمودار 4-7-توزیع فراوانی و درصد كارشناسان بر حسب سابقه کار در سازمان های مردم نهاد

4-4- بررسی توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی آزمودنی ها
به منظور بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات پرسشنامه ، جدول توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی آزمودنی ها را در هر سؤال به تفکیک هر یک از مؤلفه ها آورده و بررسی می

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سازمان های مردم نهاد، های غیر دولتی، پیشگیری اجتماعی، جامعه آماری Next Entries پایان نامه با موضوع نظام سرمایه داری، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا، امید به زندگی