مقاله رایگان با موضوع توزیع فراوانی، رشد اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، میزان آشنایی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………….105
5-1-1 . پذیرش مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………………………..106
5-1-2 . فعالیت در صحنه های اجتماعی …………………………………………………………………….106
5-1-3 . برنامه های تحقیقاتی …………………………………………………………………………………..107
5-1-4 . آگاهی های مذهبی ……………………………………………………………………………………107
5-1-5 . کلام وحی ……………………………………………………………………………………………….108
5-2 . سوال فرعی دوم …………………………………………………………………………………………….108
5-3 . سوال فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………109
5-3-1 . فعالیت های علمی ………………………………………………………………………………………110
5-3-2 . توانمندی فردی …………………………………………………………………………………………110
5-3-3 . اطلاعات نرم افزاری …………………………………………………………………………………..111
5-4 . سوال فرعی چهارم …………………………………………………………………………………………111
5-4-1 . رفتارهای صحیح اجتماعی …………………………………………………………………………..112
5-4-2 . رشد اجتماعی ……………………………………………………………………………………………112
5-4-3 . همکاری و تعاون ……………………………………………………………………………………….113
5-4-4 . میزان خودیابی …………………………………………………………………………………………..114
5-4-5 . حدود ذوق ادبی ………………………………………………………………………………………..114
5-5 . بحث و بررسی ………………………………………………………………………………………………115
5-5-1 . نتیجه سوال فرعی اول …………………………………………………………………………………115
5-5-1-1 . بررسی مسئولیت اجتماعی ……………………………………………………………………….116
5-5-1-2 . بررسی صحنه های اجتماعی …………………………………………………………………….116
5-5-1-3 . بررسی برنامه های تحقیقاتی …………………………………………………………………….116
5-5-1-4 .بررسی آگاهی های مذهبی ……………………………………………………………………….116
5-5-1-5 . بررسی آشنایی با کلام وحی …………………………………………………………………….117
5-5-2 . بررسی سوال فرعی دوم ………………………………………………………………………………117
5-5-3 . بررسی سوال فرعی سوم ………………………………………………………………………………117
5-5-3-1 . بررسی فعالیت های علمی ………………………………………………………………………..117
5-5-3-2 . بررسی توانمندی فردی ……………………………………………………………………………118
5-5-3-3 . بررسی اطلاعات نرم افزاری………………………………………………………………………118
5-5-4 . بررسی سوال فرعی چهارم …………………………………………………………………………..118
5-5-4-1 .بررسی رفتارهای صحیح اجتماعی ………………………………………………………………118
5-5-4-2 .بررسی رشد اجتماعی ………………………………………………………………………………118
5-5-4-3 .بررسی روحیه همکاری و تعاون …………………………………………………………………119
5-5-4-4 .بررسی میزان خویشتن شناسی ……………………………………………………………………119
5-5-4-5 .بررسی حدود ذوق ادبی ………………………………………………………………………….119
5-5. محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………….124
5-6. پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….124

جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1 . توزیع فراوانی نیازهای عمومی ………………………………………………………………… 60
جدول 4-1-1 .آمارهای آزمون t زوجی برای مقایسه نیازهای عمومی……………………………… 61
جدول 4-2 . توزیع فراوانی نیازهای تعلق به گروه …………………………………………………………..62
جدول 4-2-1 . آمارهای آزمون t زوجی برای مقایسه نیازهای تعلق به گروه……………………….63
جدول 4-3 . توزیع فراوانی پذیرش مسئولیت اجتماعی ……………………………………………………65
جدول 4-3-1 . آمارهای آزمون t زوجی برای مقایسه مسئولیت های اجتماعی…………………….66
جدول 4-4 . توزیع فراوانی تمایل به فعالیت در صحنه های اجتماعی ………………………………….67
جدول 4-4-1 . آمارهای آزمون t زوجی صحنه های اجتماعی …………………………………………68
جدول 4-5 .توزیع فراوانی میزان آشنایی برنامه های تحقیقاتی ………………………………………….70
جدول 4-5-1 . آمارهای آزمون t زوجی برنامه های تحقیقاتی …………………………………………71
جدول 4-6 . توزیع فراوانی میزان آگاهی مذهبی ……………………………………………………………72
جدول 4-6-1 . آمارهای آزمون t زوجی آگاهی های مذهبی ………………………………………….73
جدول 4-7 . توزیع فراوانی میزان آشنایی کلام وحی ………………………………………………………74
جدول 4-7-1 . آمارهای آزمون t زوجی کلام وحی ……………………………………………………..75
جدول 4-8 . توزیع فراوانی نیازهای فیزیولوژیکی …………………………………………………………..77
جدول 4-8-1 . آمارهای آزمون t زوجی نیازهای فیزیولوژیکی ……………………………………….78
جدول 4-9 . توزیع فراوانی نیاز به توانمندی علمی ………………………………………………………….79
جدول 4-9-1 .آمارهای آزمون t زوجی نیاز به توانمندی علمی ……………………………………….80
جدول 4-10 .توزیع فراوانی میزان فعالیت های علمی ………………………………………………………82
جدول 4-10-1 . آماره های آزمون t زوجی فعالیت های علمی ……………………………………….83
جدول 4-11 . توزیع فراوانی توانمندی فردی ………………………………………………………………..84
جدول 4-11-1 . آماره های آزمون t توانمندی فردی …………………………………………………….85
جدول 4-12 . توزیع فراوانی میزان اطلاعات نرم افزاری ………………………………………………….87
جدول 4-12-1 . آماره های آزمون t زوجی اطلاعات نرم افزاری …………………………………….88
جدول 4-13 .توزیع فراوانی نیازهای خودیابی ……………………………………………………………….89
جدول 4-13-1 . آماره های آزمون t زوجی نیازهای خودیابی …………………………………………90
جدول 4-14 . توزیع فراوانی رفتارهای اجتماعی …………………………………………………………….92
جدول 4-14-1 . آمارهای آزمون t زوجی رفتارهای اجتماعی …………………………………………93
جدول 4-15 . توزیع فراوانی رشد اجتماعی …………………………………………………………………..94
جدول 4-15-1 . آماره های آزمون t زوجی رشد اجتماعی ……………………………………………..95
جدول 4-16 .توزیع فراوانی روحیه همکاران …………………………………………………………………97
جدول 4-16-1 . آماره های آزمون t زوجی روحیه همکاری …………………………………………..98
جدول 4-17 . توزیع فراوانی میزان خویشتن شناسی ………………………………………………………..99
جدول 4-17-1 . آماره های آزمون t زوجی میزان خویشتن شناسی …………………………………100
جدول 4-18 . توزیع فراوانی حدود ذوق ادبی ……………………………………………………………..102
جدول 4-18-1 . آماره های آزمون t زوجی حدود ذوق ادبی ………………………………………..103
جدول 5-1 .بررسی سوالهای اصل و فرعی پژوهش ………………………………………………………120
جدول 5-2 .بررسی سوال 1تا 5 پرسشنامه پژوهش ………………………………………………………..121
جدول 5-3 .بررسی سوال 7 تا 9 پرسشنامه پژوهش ………………………………………………………122
جدول 5-4 .بررسی سوال 10 تا 14 پرسشنامه پژوهش …………………………………………………..123
پیـوسـت هـا
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….125
محاسبه پایانی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………..128
محاسبه روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………129

نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 . نمودار جعبه ای توزیع نیازهای عمومی دانش آموزان ……………………………………61
نمودار 4-2 . نمودار جعبه ای توزیع نیازهای تعلق به گروه و محبت …………………………………..64
نمودار 4-3 . نمودار جعبه توزیع پذیرش مسئولیت های اجتماع

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع میزان آشنایی، رشد اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، جامعه آماری Next Entries مقاله رایگان با موضوع اوقات فراغت، مقطع متوسطه، آموزش و پرورش، فیزیولوژی