مقاله رایگان با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، ارباب رجوع، تحلیل عاملی تاییدی

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان شامل6 سوال، بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع شامل 6 سوال، بیتفاوتی نسبت به همکار شامل ۴ سوال و بیتفاوتی نسبت به کار شامل ۷ سوال میباشد.
بیتفاوتی نسبت به مدیر: شامل رفتارهایی از سوی کارکنان میشود که در این حالت کارکنان برای قبول مسولیت بیشتر، از اظهار نظر درباره تواناییهای خودشان خودداری میکنند، مدیر را از روند کار خود مطلع نمیکنند، بعضی وقتها خواستههای مدیر را از عمد به تعویق میاندازد و یا گاهی اوقات برای فرار از پاسخگویی به دروغهای مصلحتی متوسل میشوند.
بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع: دراین نوع بیتفاوتی کارکنان، خدمات به ارباب رجوع را به زمان معینی در ساعات اداری محدود میکنند، مثلا خدمات تا ظهر، اغلب پاسخ ارباب رجوع را به صورت تلفنی نمیدهند و آنها را به حضور در سازمان وادار میکنند و گاهی وقتها با پرخاشگری با ارباب رجوع رفتار میکنند.
بیتفاوتی نسبت به همکار: کارکنان در این نوع بیتفاوتی، درکارهای گروهی همکاری لازم را ندارند، به کارهای همکاران به عنوان خودشیرینی نسبت به مدیر نگاه میکنند، از برقراری رابطه دوستی با دیگران خودداری میکنند و کارهای دیگران را کوچک و ضعفهای آنها را بزرگ میکنند.
بیتفاوتی نسبت به کار: این نوع بیتفاوتی کارکنان، در کارهای محوله دقت لازم را ندارند، وظایف خود را با جدیت پیگیری نمیکنند، تمایلی به نوآوری و خلاقیت در کارها ندارند و کار سازمان از نظر آنها بی ارزش و کم فایده است.
بیتفاوتی نسبت به سازمان: از آنجایی که در مورد این نوع از بیتفاوتی قبلا بحث شده است، از پرداختن به آن صرفه نظر میکنیم. این عوامل در شکل زیر به طور خلاصه نشان داده شده است.
بیتفاوتی نسبت به مدیر: شامل رفتارهایی از سوی کارکنان میشود که در این حالت کارکنان برای قبول مسولیت بیشتر، از اظهار نظر درباره تواناییهای خودشان خودداری میکنند، مدیر را از روند کار خود مطلع نمیکنند، بعضی وقتها خواستههای مدیر را از عمد به تعویق میاندازد و یا گاهی اوقات برای فرار از پاسخگویی به دروغهای مصلحتی متوسل میشوند.
بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع: در این نوع بیتفاوتی کارکنان، خدمات به ارباب رجوع را به زمان معینی در ساعات اداری محدود میکنند، مثلا خدمات تا ظهر، اغلب پاسخ ارباب رجوع را به صورت تلفنی نمیدهند و آنها را به حضور در سازمان وادار میکنند و گاهی وقتها با پرخاشگری با ارباب رجوع رفتار میکنند.
در هر دو پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است. پایایی بدست آمده برای پرسشنامه اندازهگیری بیتفاوتی سازمانی 937/0 بوده است و روایی آن با استفاده از نظرکارشناسان مورد تایید قرار گرفته است (داناییفر، 1389). همچنین روایی این پرسشنامه در پژوهشهای متعدد به اثبات رشیده است. لذا این پرسشنامه استاندارد می باشد و نیازی به بررسی روایی مجدد آن نمیباشد. برای اندازهگیری پایایی این پرسشنامه ابتدا پرسشنامه بین یک نمونه 30 نفری از کارکنان شرکتهای نفتی توزیع و پاسخ نامهها جمع آوری گردید. دادههای حاصله با استفاده از از طرریق آلفای کرونباخ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقدار 837/0 بدست آمد که معرف پایایی مطلوب است.
ب) پرسشنامهی عوامل موثر بر بیتفاوتی سازمانی. این پرسشنامه با استفاده از مدل تحقیق طراحی شده است. در این پرسشنامه برای جلوگیری از سوگیری هنگام پاسخدهی، روایی و پایایی آن سنجیده شده است.
برای تعیین پایایی این پرسشنامه ابتدا بین 30 نفر از نمونه مقدماتی توزیع شد و پایایی بدست آمده 77/0 میباشد که این پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است. همچنین برای اعتیاریابی پرسشنامه طراحی شده، در اختیار 7 نفر از جبرگان قرار گرفت و روایی آن تایید شده است.
3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق برای اندازهگیری بیتفاوتی سازمانی از آزمون آماری T-test با استفاده از نرم افزار آماری Spss استفاده میشود و برای تعیین کدام بعد بیتفاوتی در شرکتهای نفتی بیشتر است از آزمون آماری تحلیل واریانس استفاده میشود.
برای تحلیل پرسشنامه دوم (عوامل موثر بر بیتفاوتی سازمانی) از آموس گرافیک (یا تحلیل ساختاری) استفاده میشود.

در هر دو پرسشنامه از طیف لیکرت به شرح ذیل استفاده شده است.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
1
2
3
4
5

3-8-1. آزمون t- استیودنت
آزمون t در سال 1908 ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ و.س. ﮔﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر (اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ) ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ‪ تی ‬ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮزﯾﻊ “اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ” ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ‬‬‬‬‬‬‬‬
آزمون t استيودنت كاربردهاي متفاوتي در مورد آزمون فرضيه‌هاي مربوط به جامعه آماري دارد. از آن مي‌توان براي آزمون فرضيه‌هايي كه ميانگين جامعه را برابر يا بزرگتر يا كوچكتر از عددي خاص مي‌دانند استفاده كرد و نيز در آزمون فرضيه‌هاي مربوط به مقايسه ميانگين دو جامعه نيز كاربرد دارد.
مراحل چهارگانه آزمون فرض آماري براي به شرح ذيل است:
1- تعيين فرضيات آزمون
فرضيه‌هاي آماري براي ميانگين جامعه صرف‌نظر از فرضيه‌هاي پژوهش يكي از تعاريف زير خواهد داشت.

2- محاسبه آماره آزمون
توزيع براساس شرايط تخمين، يكي از توزيع‌هاي Z يا t را خواهد داشت. حال براساس هر يك از حالت‌هاي تخمين ، آماره آزمون به اين شرح تعريف مي‌شود:
الف) وقتي كه نمونه از جامعه نرمال با انحراف معيار معلوم انتخاب مي‌شود، توزيع صرف‌نظر از حجم نمونه نرمال و در نتيجه آماره آزمون z خواهد بود كه چنين تعريف مي‌شود.

ب) هرگاه نمونه از جامعه نرمال با انحراف معيار نامعلوم انتخاب شود توزيع نمونه‌گيري براساس حجم نمونه به اين شرح تعيين مي‌شود.
1) اگر حجم نمونه كوچك باشد توزيع x از t استيودنت برخوردار است و آماره آزمون عبارت است از :

2) در صورتي كه حجم نمونه بزرگ باشد ) توزيع براساس قضيه حد مركزي از تعريف نرمال برخوردار و آماره آزمون آن عبارتست از:

در اين حالت مي‌توان براساس تعريف رابطه z و t از رابطه زير نيز استفاده كرد:

3) تعيين مقدار بحراني
در اين مرحله محقق پس از تعيين مقدار (سطح معني‌داري) و سطح اطمينان، آزمون خود را از نظر يك دنباله و دو دنباله بودن مشخص خواهد كرد.
اگرچه نوع آزمون براساس حالتهاي مرحله اول تعريف مي‌شود ولي تعيين مقدار بحراني (مرز H0 و H1) براساس و نوع آماره آزمون صورت مي‌گيرد.

4) تصميم‌گيري
در اين مرحله مقدار آماره آزمون محاسبه شده با مقدار بحراني مرحله سوم مقايسه مي‌شود. اگر آماره آزمون در ناحيه پذيرش H0 قرار گيرد فرض H0 در سطح اطمينان درصد پذيرفته مي‌شود. در غير اينصورت داده‌هاي نمونه دليل محكمي بر تاييد H0 را ارائه نداده و آن را رد مي‌كنند. در تصميم‌گيري بوسيله داده‌هاي حاصل از تحليل بوسيله نرم‌افزار Spss، اگر سطح معني‌دار آماره مورد نظر از سطح خطا () كوچكتر باشد فرض H0 در سطح اطمينان فوق رد مي‌شود. (آذر و مؤمني، 1377).
تحلیل عاملی
در این تحقیق برای آزمون فرضیههای تحقیق و ارزیابی مدل تحقیق از آزمون آماری چند متغیره و تحلیل عاملی استفاده میشود.
آزمون تحلیل عاملی، روشی ریاضی برای تقلیل دادهها می باشد. در واقع منطق تحلیل عاملی کاهش مجموعه بزرگی از متغیرها به چند عامل اساسی است. طبیعتا این عاملها طبق سازکارهای این آزمون استخراج میشود. در این روش تفکیک متغییرها به مستقل و وابسته ضرورت ندارد. ممکن است در بررسی عوامل موثر بر یک موضوع از طریق متغییرهای مستقل از تحلیل عاملی کمک گرفت یا برای تایید ابعاد مختلف متغییرها، در قالب یک مفهوم از آن استفاده کرد. بر این اساس، مفروضه تحلیل عاملی این است که عاملهای زیربنایی متغییرها را میتوان برای تببین پدیدههای پیچیده به کاربرد و همبستگیهای مشاهده شده بین متغییرها حاصل اشتراک آنها در این عاملهاست. به عبارت دیگر، تحلیل عاملی به مجموعه ای از فنون آماری اشاره میکند که هدف مشترک آنها ارائه دادن مجموعهای متغییر بر حسب تعداد کمتری متغییر فرضی است. (کلاین، 1380) هدف تحلیل عاملی تشخصی این عاملهای مشاهده ناپذیر بر پایه مجموعهای از متغیرهای مشاهده پذیر است. عامل، متغییر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی نمره های اصلی متغییرهای مشاهده شده برآورده می شود.
انواع تحلیل عاملی
تحلیل عاملی بر دو نوع است: 1) تحلیل عاملی اکتشافی، 2) تحلیل عاملی تاکیدی
1) تحلیل عاملی اکتشافی:
در این روش محقق درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتا بزرگی از متغییرهاست و پیش فرض اولیه محقق این است که هر متغییری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد. به عبارت دیگر، محقق در این روش، هیچ تئوری اولیه ای ندارد. هدف از تحلیل عاملی اکتشافی، بررسی یک حوزه برای کشف ابعاد یا سازه های اصلی آن زمینه است. قائده بر این است که محققان تا حد امکان متغییرهای بسیاری را وارد تحلیل کنند تا بیینند کدام یک از آنها روی عامل مورد نظر، بار عاملی دارد.
2) تحلیل عاملی تائیدی
از این روش برای تعیین ساختار عاملی زیربنایی یا تائید فرضیهای معین استفاده میشود. برای مثال، اگر محقق پیشگویی یا فرض کند که دو بعد زیربنایی متفاوت وجود دارد که برخی از متغییرها متعلق به یک بعد آن و برخی دیگر، متعلق به بعد دیگرند و از تحلیل عاملی برای آزمون این انتظار استفاده کند. تحلیل عاملی تاییدی نامیده میشود. زیرا از آن برای تایید فرضیهای معین استفاده شده است. نه اکتشاف ابعاد زیربنایی. به بیان دیگر، در تحلیل عاملی تاییدی شخصی مدلی را ایجاد می کند که جنبههای یک نظریه را منعکس میسازد. سپس در صدد است که آیا این مدل با دادههای مشاهده شده برازندگی دارد یا نه. از تحلیل عاملی تاییدی جهت فرض آزمایی استفاده میشود. محقق بر اساس مطالعات قبلی یا بر طبق نظریه مورد بحث، برای متغییرها بارهای عاملی فرض میکند؛ آنگاه برای برازاندن هرچه دقیقتر ماتریس هدف، تحلیل عاملی تاییدی انجام میگیرد. بعلاوه، میتوان میزان موفقیت برازندگی را نیز سنجید.
تمایز تحلیل عاملی اکتشافی از تاییدی دارای اهمیت ویژه ای است، در تحلیل عاملی اکتشافی مقصود تجسس داده های تجربی به منظور کشف و آشکار سازی ویژگی های خاص و روابط مورد علاقه آنهاست بدون آنکه مدل معینی بر داده ها تحمیل شود. چنین تحلیلی میتواند ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد. اما در تحلیل عاملی تاییدی، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض میشود دادههای تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف، تبیین یا توجیه میکند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده است که می تواند به شکل یه تئوری یا فرضیه؛ یک طرح طبقهبندی کننده معین برای گویهها یا پاره تستها در انطباق با ویژگی های عینی شکل و محتوی شرایط معلوم تجربی و یا دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده های وسیع باشد (هومن، 1387). البته به تعبیر کیم مرز بین این دو کاربرد همیشه واضح و روشن نیست (غیاثوند، 1387).
در این تحقیق از آنجا که هدف شناسایی متغییرها و آزمون فرضیه ها بر اساس مدل مفهومی تحقیق است از تحلیل عاملی تائیدی استفاده میشود.
مدلسازی معادلات ساختاری
مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیههایی درباره روابط مشاهده شده و پنهان است که به مدلیابی معادلات ساختاری کوواریانس، مدلیابی علی و همچنین لیزرل و آموس شناخته میشود. اما اصطلاح غالب، مدلسازی ساختاری یا SEM است (هومن، 1387).

مقدمه
به منظور اندازه گیری بیتفاوتی سازمانی و شناسایی عوامل موثر بر آن و بیتفاوتی سازمانی در شرکتهای نفتی استان کرمانشاه، تعداد 390 پرسشنامه در بین کارکنان این شرکتها توزیع شد که تعداد 361 پرسشنامه جمعآوری گردید. از این تعداد، 43 پرسشنامه از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه غرب، 107 پرسشنامه از شرکت پالایش نفت کرمانشاه، 92 پرسشنامه از شرکت نفت گاز غرب، 68 پرسشنامه از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و تعداد 51 پرسشنامه از شرکت ملی گاز استان گرمانشاه جمعآوری شد. در ادامه دادههای جمعآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
4-1. تحلیل توصیفی

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جامعه آماری، استان کرمان، استان کرمانشاه، عوامل انگیزشی Next Entries مقاله رایگان با موضوع شرکت ملی، نفت و گاز، سطح تحصیلات، سابقه خدمت