مقاله رایگان با موضوع تحلیل عامل، روش تحلیل عاملی، تحلیل عاملی، همسانی درونی

دانلود پایان نامه ارشد

نمی‌کند (نمره 1) تا کاملا در مورد من صدق می‌کند (نمره 5) می‌باشد. این مقیاس، چهار عامل اهداف عملکردی-گرایشی (6 گویه)، تسلطی-گرایشی (6 گویه)، عملکردی- اجتنابی (6 گویه) و تسلطی- اجتنابی (6 گویه) را ارزیابی می‌کند. در هر نوع جهت‌گیری حداکثر نمره‌ی آزمودنی، نمره‌ی 30 و حداقل نمره 6 خواهد بود.
ذاکری (1388)، در تحقیق خود برای تعیین روایی پرسشنامه، از روش تحلیل عاملی استفاده کرده است. نتایج تحلیل عامل، به روش مؤلفه‌های اصلی، با چرخش واریماکس، وجود چهار عامل در پرسشنامه را تایید نمود. همچنین به منظور تعیین پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده نموده است. و ضرایب حاصله برای اهداف عملکردی-گرایشی، تسلطی-گرایشی، عملکردی- اجتنابی و تسلطی- اجتنابی، به ترتیب 82/0، 83/0، 77/0 و 73/0 به دست آمده است.
در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آماری آلفای کرونباخ استفاده شد و ضريب پايايي جهت‌گیری عملکردی- گرایشی برابر با 76/0، تسلطی- گرایشی 64/0، عملکردی- اجتنابی 76/0 و تسلطی- اجتنابی برابر با 74/0 به دست آمد. جهت بررسی روایی پرسشنامه نیز همبستگی نمره‌ی هر سؤال با نمره‎ی خرده مقیاس مربوط به خود محاسبه گردیده است. نتایج در جدول 3-2 گزارش شده است.
جدول 3-2: ضرایب همسانی درونی

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، افراد مبتلا Next Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه