مقاله رایگان با موضوع تبلیغات پیامکی، انحراف معیار، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

ترغیب پیامک های تبلیغاتی به خرید
جدول شماره 4-14 نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغیب پیامک های تبلیغاتی به خرید
گزینه ها اغلب چندین بار گاهی بندرت هرگز
آیا تا به حال پیامک تبلیغاتی شما را ترغیب به
خرید محصول یا خدمت گردشگری کرده است؟ 5 21 70 94 93

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، اغلب آزمودنیها (94 نفر) اظهار کرده اند که بندرت توسط پیامک های تبلیغاتی ترغیب به خرید شده اند و 93 نفر از آنها هرگز تاکنون ترغیب نشده اند.

4-2-5-11. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ارسال پیامک های تبلیغاتی به دیگران

جدول شماره 4-15 نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ارسال پیامک های تبلیغاتی به دیگران
گزینه ها قطعا بله بله ممکن است خیر قطعا خیر
آیا احتمال دارد که اگر یک پیامک تبلیغاتی
برایتان جالب بود، آنرا برای دوستانتان بفرستید؟ 7 67 87 70 52
همانطور که مشاهده می کنید اغلب پاسخ دهندگان (87 نفر) ،ممکن است در صورتیکه یک پیامک تبلیغاتی برایشان جالب باشد آنرا برای دوستانشان بفرستند و70 نفر به این سوال پاسخ خیرداده اند.
4-2-5-12. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص احتمال خرید محصولات تبلیغ شده از طریق پیامک
جدول شماره 4-16 نظرات پاسخ دهندگان در خصوص احتمال خرید محصولات تبلیغ شده از طریق پیامک
گزینه ها قطعا بله بله ممکن است خیر قطعا خیر
آیا احتمال دارد که محصولات و خدماتی که از
طریق پیامک تبلیغ شده است را بخرید؟ 6 37 139 58 43

جدول فوق نشان می دهد که اکثر پاسخ دهندگان ( 139 نفر) ممکن است که محصولات یا خدماتی که از طریق پیامک تبلیغ شده است را بخرند و 58 نفر به این سوال پاسخ خیر داده اند.

4-3. تحلیل استنباطی و آزمون فرضیات
4-3-1. فرضیات پژوهش
فرضیه اول : میان نگرش نسبت به تبلیغات پیامکی، و پاسخ مشتریان رابطه مثبت معنا داری وجود دارد.
به منظور بررسی فرضیه اول از آزمون همبستگی و آزمون تک متغیره استفاده شده و نتایج آماری در جداول ذیل آمده است.
جدول شماره 4-17 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه اول
متغیرها
شاخص ها
ضرایب

پاسخ * نگرش
ضریب همبستگی
( **) 650/0

سطح معناداری
001/0

فراوانی
283

(**) معنا داری در سطح 01 /0

جدول شماره 4-17 نشان دهنده همبستگی نگرش مشتریان به پیامک های تبلیغاتی و پاسخ آنها می باشد. جدول فوق نشان می دهد که ضریب همبستگی نگرش و پاسخ معادل 65/ . است که این ضریب از نظر آماری معنادار است (01/0 P ). به عبارت دیگر بین نگرش مشتریان به پیامک های تبلیغاتی و پاسخ آنها به پیامک های تبلیغاتی رابطه معنادار وجود دارد و این رابطه به صورت مستقیم می باشد.به این معنی که نگرش مثبت به پیامک های تبلیغاتی، باعث بالا رفتن پاسخ به پیامک های تبلیغاتی می شود و بالعکس.

جدول شماره 4-18 تاثیر نگرش بر پاسخ مشتریان
گام
متغیرهای وارد شده
ضریب
B
ضریب
Beta
ارزش
t
معناداری
P
همبستگی
R
ضریب تبیین
R2

1
مقدار ثابت
179/6
——
043/12
(**)001/0

65/0

42/0

نگرش
404/0
651/0
281/14
(**)001/0

(**) معناداری در سطح 01/0
جدول شماره 4-18نشان دهنده تاثیر متغیر نگرش بر پاسخ پاسخ دهندگان است. به منظور بررسی مقایسه تاثیر متغیر نگرش بر پاسخ پاسخ دهندگان از آزمون رگرسیون تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تاثیر متغیر نگرش بر پاسخ پاسخ دهندگان از نظر آماری معنادار است (01/0 P ). به عبارت دیگر به ازای یک انحراف معیار تغیر در نمره متغیر نگرش به میزان تقریبا 65/0 انحراف معیار تغییر در متغیر پاسخ ایجاد می شود و در مجموع 42 درصد واریانس پاسخ پاسخ دهندگان توسط متغیر نگرش تبیین می شود. در نتیجه فرضیه صفر پژوهش(H0) ، رد و فرضیه شماره یک آزمون (HA) ، با 99 درصد اطمینان تائید گردید. بنابراین فرضیه اول تحقیق مبنی بر اینکه،” نگرش نسبت به تبلیغات پیامکی، بر پاسخ مشتریان تاثیر خواهد داشت.” مورد تائید قرار می گیرد.

فرضیه دوم: میان شغل افراد، و پاسخ آنها به تبلیغات پیامکی رابطه مثبت معنا داری وجود دارد.
به منظور بررسی فرضیه دوم از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ((ANOVA استفاده شده و نتایج آماری در جدول 4-19 آمده است.
جدول شماره 4-19 مقایسه میانگین نظرات پاسخ دهندگان با مشاغل متفاوت در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی
گروههای شغلی
تعداد
N
میانگین
M
انحراف معیار
SD
ارزش نسبی
F
درجات ازادی
d.f
سطح معناداری
P
سایر
27
26/13
09/4
945/1
277/4
103/0
کارمند
75
83/13
81/2
81/2

دانشجو
63
06/13
15/4

آزاد
89
37/12
63/3

خانه دار
28
75/13
27/3

جدول 4-19 نشان دهنده مقایسه پاسخ پاسخ دهندگان به تبلیغات پیامکی بر حسب مشاغل آنها می باشد. به منظور مقایسه میانگین ها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ((ANOVA استفاده شد. نتایج این آزمون نشان می دهد که تفاوت پاسخ میان گروههای شغلی از نظر آماری معنادار نیست (05/0 P). بدین معنی که پاسخ دهندگان با مشاغل گونگون در خصوص پاسخ به پیامکهای تبلیغاتی، نظرات مشابه دارند.به عبارت دیگر شغل پاسخ دهندگان مستقل از پاسخ آنها به پیامک های تبلیغاتی است.بنابراین فرضیه دوم پژوهش تائید نگردید

فرضیه سوم: میان میزان تحصیلات افراد و پاسخ آنها به تبلیغات پیامکی، رابطه مثبت معنا داری وجود دارد.

به منظور بررسی فرضیه سوم از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) استفاده شده و نتایج آماری در جدول ذیل آمده است.
جدول شماره 4-20 مقایسه میانگین نظرات پاسخ دهندگان با تحصیلات متفاوت در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی
سطح تحصیلات
تعداد
N
میانگین
M
انحراف معیار
SD
ارزش نسبی
F
درجات ازادی
df
سطح معناداری
P
دیپلم
42
19/13
94/3
598/0
278/3
617/0
فوق دیپلم
70
29/13
69/3

لیسانس
100
35/13
50/3

فوق لیسانس/
دکترا
70
64/12
45/3

جدول شماره 4-20 نشان دهنده مقایسه پاسخ پاسخ دهندگان به تبلیغات پیامکی بر حسب تحصیلات آنها می باشد. به منظور مقایسه میانگین ها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ((ANOVA استفاده شد. نتایج این آزمون نشان می دهد که تفاوت میان گروههای تحصیلی از نظر آماری معنادار نیست (05/0P).بدین معنی که پاسخ دهندگان با سطح تحصیلات مختلف در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی، نظرات مشابه دارند به عبارت دیگر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان مستقل از پاسخ آنها به پیامک های تبلیغاتی است.بنابراین فرضیه سوم پژوهش تائید نگردید.

فرضیه چهارم: میان سن افراد و پاسخ آنها به تبلیغات پیامکی ، رابطه مثبت معنا داری وجود دارد.
به منظور بررسی فرضیه چهارم از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ((ANOVA استفاده شده و نتایج آماری در جدول ذیل آمده است.
جدول شماره 4-21 مقایسه میانگین نظرات پاسخ دهندگان در سنین مختلف در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی

گروههای سنی
تعداد
N
میانگین
M
انحراف معیار
SD
ارزش نسبی
F
درجات ازادی
df
سطح معناداری
P
17-13
28
39/13
63/3
151/1
276/5
334/0
22-18
33
52/12
95/3

30-23
143
01/13
53/3

31-40
52
02/14
56/3

41-50
19
21/12
47/3

بالای50
7
43/13
26/3

جدول شماره 4-21 نشان دهنده مقایسه پاسخ پاسخ دهندگان به تبلیغات پیامکی بر حسب سن آنها می باشد.به منظور مقایسه میانگین ها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) استفاده شد.نتایج این آزمون نشان می دهد که تفاوت میان گروههای سنی از نظر آماری معنادار نیست (05/0P). بدین معنی که آزمودنیها در گروه های سنی مختلف در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی، نظرات مشابه دارند.به عبارت دیگر سن افراد مستقل از پاسخ آنها به پیامک های تبلیغاتی است. بنابراین فرضیه چهارم پژوهش تائید نگردید.

فرضیه پنجم: میان جنسیت و پاسخ مشتریان به تبلیغات پیامکی ، رابطه مثبت معنا داری وجود دارد.

به منظور بررسی تفاوت بین نظرات پاسخ دهندگان مرد وزن در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی، از آزمون های لوین استفاده شده ( Levene’s Test) و آزمون مقایسه میانگین های مستقل( Independent Samples Test ) استفاده شد و نتایج آزمون آماری در جدول ذیل مشاهده می شود.

جدول شماره4 -22 مقایسه نظرات پاسخ دهندگان مرد وزن در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی
متغیر
جنس
میانگین
M
انحراف معیار
SD
ارزش
t
درجات ازادی
df
سطح معناداری
P

پاسخ به پیامک های تبلیغاتی
مرد
79/12
93/3
586/1-
281
114/0

زن
46/13
21/3

جدول شماره 4-22 نشان دهنده مقایسه پاسخ پاسخ دهندگان به تبلیغات پیامکی بر حسب جنسیت آنها می باشد.به منظور بررسی تفاوت نظرات پاسخ دهندگان مرد وزن در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی از آزمون برابری واریانس های لوین و آزمون مقایسه میانگین های مستقل استفاده شد. نتایج آزمونها نشان می دهد که تفاوت میان آزمودنیهای مرد و زن از نظر آماری معنادارنیست (05/0P). به عبارت دیگر پاسخ دهندگان مرد وزن در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی، نظرات تقریبا مشابه دارند. بنابراین فرضیه پنجم پژوهش تائید نگردید.

فرضیه ششم: میان آشنایی با برند و پاسخ مشتریان به تبلیغات پیامکی، رابطه مثبت معنا داری وجود دارد.
به منظور بررسی فرضیه ششم از آزمون همبستگی و رگرسیون تک متغیره استفاده شد و نتایج آماری در جداول ذیل آمده است.
جدول شماره 4-23 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه ششم
متغیرها
شاخص ها
ضرایب

پاسخ * آشنایی با برند
ضریب همبستگی
( **) 400/0

سطح معناداری
000/0

فراوانی
283
(**) معناداری در سطح 01/
جداول شماره 4-23 نشان دهنده همبستگی آشنایی با برند پاسخ دهندگان و پاسخ آنها به پیامک های تبلیغاتی می باشد. جدول فوق نشان می دهد که ضریب همبستگی آشنایی با برند و پاسخ معادل 4/0 است که این ضریب از نظر آماری معنادار است (01/0(P.به عبارت دیگر بین آشنایی با برند مشتریان و پاسخ آنها به پیامک های تبلیغاتی رابطه معنادار وجود داردو این رابطه به صورت مستقیم می باشد. به این معنی که آشنایی مشتریان با برندهایی که از طریق پیامک تبلیغ شده است، باعث بالا رفتن پاسخ به پیامک های تبلیغاتی می شود و بالعکس.
جدول 4-24. تاثیر آشنایی با برند بر پاسخ مشتریان
گام
متغیرهای وارد شده
ضریب
B
ضریب
Beta
ارزش
t
معناداری
P
همبستگی
R
ضریب تبیین
R2

1
مقدار ثابت
485/6
——
985/6
(**)001/0

401/0

161/0

آشنایی با برند
640/0
401/0
329/7
(**)001/0

(**) معناداری در سطح01/0
جدول شماره 4-24 نشان دهنده تاثیر متغیر آشنایی با برند بر پاسخ پاسخ دهندگان است.به منظور بررسی مقایسه تاثیر متغیر آشنایی بابرند بر پاسخ پاسخ دهندگان از آزمون رگرسیون تک متغیره استفاده شد. نتایج این آزمون نشان می دهد که تاثیر متغیر آشنایی با برند بر پاسخ پاسخ دهندگان از نظر آماری معنادار است (01/0(P. به عبارت دیگر به ازای یک انحراف معیار تغییر در نمره متغیر آشنایی با برند به میزان تقریبا 04/0 انحراف معیار تغییر در متغیر پاسخ ایجاد می شود. و در مجموع 16 درصد واریانس پاسخ پاسخ دهندگان توسط متغیر آشنایی با برند تبیین می شود. در نتیجه فرضیه صفر پژوهش (H0 )، رد و فرضیه شماره شش پژوهش (HA)، با 99 درصد اطمینان تائید گردید.بنابراین فرضیه ششم تحقیق مبنی بر اینکه “آشنایی با برند” بر پاسخ مشتریان به تبلیغات پیامکی تاثیر خواهد داشت”

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع تبلیغات پیامکی، توزیع فراوانی، تلفن همراه، رگرسیون Next Entries مقاله رایگان با موضوع شخصی سازی، ضریب همبستگی، تبلیغات پیامکی، انحراف معیار