مقاله رایگان با موضوع تبلیغات پیامکی، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

هفته

صفر
فراوانی
3
5
8

درصد
1/1
8/1
8/2

5-1
فراوانی
12
23
35

درصد
2/4
1/8
4/12

10-6
فراوانی
23
21
44

درصد
1/8
4/7
5/15

15-11
فراوانی
18
27
45

درصد
4/6
5/9
9/15

16 یا بیشتر
فراوانی
84
67
151

درصد
7/29
7/23
4/53

جمع ردیف
فراوانی
140
143
283

درصد
5/49
5/50
0/100

جدول شماره 4-5 نشان دهنده فراوانی و درصد نظرات پاسخ دهندگان در مورد تعداد پیامک های ارسالی در هفته بر حسب جنس می باشد. جدول فوق نشان می دهد که 8/2 درصد از پاسخ دهندگان اصلا از پیامک استفاده نمی کنند ،4/12 درصد 1 تا 5 پیامک، 5/15 درصد 6 تا 10 پیامک ،9/15 درصد 11 تا 15 پیامک و 4/53 درصد بیش از 16 پیامک به طور میانگین در هفته ارسال می کنند. بنابراین اکثر پاسخ دهندگان (4/53 درصد) بیش از 16 پیامک در هفته ارسال می کنند که از این میان 7/29 درصد مردان و 7/23 درصد زنان می باشند.

4-2-5-3. علت استفاده از پیامک
پاسخ پاسخ دهندگان در مورد علت استفاده از پیامک در جدول زیر آمده است.
جدول شماره 4-6 . نظرات پاسخ دهندگان در خصوص علت استفاده از پیامک بر حسب فراوانی
شماره عبارت خیلی کم کم تاحدی زیاد خیلی زیاد
1 برای عرض تبریک 12 24 95 65 87
2 ارسال جوک 31 76 76 49 51
3 ارسال جملات ادبی پرمحتوا 27 49 88 62 60
4 هماهنگ کردن کاری یا برنامه ای 10 14 64 89 106
5 گفتگو با دوستان 23 36 78 64 82
6 به این دلیل که پیامک مد و رایج است 184 50 20 16 13
7 زمانیکه گفتگو با تماس تلفنی ممکن نیست 14 20 70 86 93
8 به این دلیل که دوستان و همکاران هم از 151 47 41 22 22
آن استفاده می کنند
9 بدلیل هزینه پایین پیامک 57 38 73 58 57

رتبه بندی دلایل استفاده از پیامک
جدول شماره 4-7. رتبه بندی دلایل استفاده از پیامک بر اساس میانگین
رتبه
علت
میانگین
1
هماهنگ کردن کاری یا برنامه ای
94/3
2
زمانیکه گفتگو با تماس تلفنی ممکن نیست
79/3
3
برای عرض تبریک
67/3
4
گفتگو با دوستان
52/3
5
ارسال جملات ادبی پرمحتوا
29/3
6
بدلیل هزینه پایین پیامک
07/3
7
ارسال جوک
05/3
8
به این دلیل که دوستان و همکاران هم از آن استفاده می کنند
99/1
9
به این دلیل که پیامک مد و رایج است
66/1

4-2-5-4. نظرات پاسخ دهندگان در مورد محتوای پیامک تبلیغات
جدول شماره 4-8. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص محتوای پیامک تبلیغاتی بر حسب فراوانی
شماره عبارت کاملا موافق موافق نظری ندارم مخالف کاملا مخالف
1 کوتاه و رسا 4 3 13 67 196
2 خنده دار و سرگرم کننده 10 14 79 111 69
3 مرتبط با علایق و نیازهایم 2 4 34 116 127
4 جالب و جذاب 4 5 36 118 120
5 حاوی اطلاعات مفید 2 2 13 85 181

4-2-5-5. رتبه بندی نظرات پاسخ دهندگان در مورد محتوای پیامک تبلیغاتی
جدول شماره 4-9 رتبه بندی ویژگیهای مطلوب پیامک تبلیغاتی از نظر پاسخ دهندگان بر اساس میانگین پاسخها نشان می دهد.
جدول شماره 4-9. رتبه بندی محتوای پیامک بر اساس میانگین

رتبه
علت
میانگین

1
کوتاه و رسا
59/4

2
حاوی اطلاعات مفید
57/4

3
مرتبط با علایق و نیازهایم
29/4

4
جالب و جذاب
23/4

5
خنده دارو سرگرم کننده
77/3

4-2-5-6. نگرش پاسخ دهندگان نسبت به پیامک های تبلیغاتی
جدول شماره 4-10. نگرش پاسخ دهندگان نسبت به پیامک تبلیغاتی بر حسب فراوانی
شماره عبارت کاملا موافق موافق نظری ندارم مخالف کاملا مخالف
1 تبلیغات پیامکی ایده خوبی است 26 32 56 111 58
2 دریافت تبلیغات پیامکی،سرگرم کننده و جالب است 44 61 85 79 14
3 من دوست دارم تبلیغات پیامکی دریافت کنم 71 56 77 68 11
4 تبلیغات پیامکی، منبع خوبی برای دستیابی به 35 30 69 116 33
اطلاعات روز است
5 من از تبلیغات پیامکی به عنوان مرجعی برای 78 68 80 46 11
خرید استفاده می کنم
6 من تبلیغات پیامکی را به عنوان منبع اطلاعاتی 81 65 79 41 17
قابل اعتماد می دانم

نتایج جدول 4-10 نشان مي دهد كه اكثر پاسخ دهندگان ( 111 ) نفر معتقدند كه تبليغات پيامكي ايدة خوبي نيست و 116 نفر معتقدند كه تبليغات پيامكي، منبع خوبي براي دستيابي به اطلاعات به روز نيست و در مورد ساير عبارات نيز اكثر مخاطبان نظر كاملاً مخالف يا مخالف دارند ، اين بدين معني است كه در مجموع پاسخ دهندگان نگرش مثبتي نسبت به تبليغات پيامكي ندارند.

4-2-5-7. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص کسب اجازه قبل از ارسال پیامک های تبلیغاتی

جدول شماره 4-11. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص کسب اجازه قبل از ارسال پیامک های تبلیغاتی بر حسب فراوانی
شماره عبارت كاملاً موافق موافق نظري ندارم مخالف كاملاً مخالف
آژانس باید قبل از ارسال پیامکهای تبلیغاتی به شماره ام، از من  185 48 37 10 3
اجازه بگیرد.
پیامک های تبلیغاتی بهتر است در ساعات مشخصی از روز به 152 84 37 9 1
انتخاب خودم، ارسال شود  
3 من مایلم پیامکهای تبلیغاتی که برایم جالب است را دریافت کنم 126 70 61 20 5
4 من دوست دارم آژانس یک پروفایل شخصی از اطلاعات من در
اختیار داشته باشد 176 74 24 7 2
5 من دوست دارم آژانس، پیامکهای مریوط به offer های ویژه
را برایم ارسال کند. 152 89 31 9 2
6 پیامکهای تبلیغاتی بهتر است متناسب با مکانی که در آن قرار 
دارم باشد (مثلا پیامک از آژانسهای نزدیک به محل زندگیم را دریافت کنم). 134 56 58 29 6
همانطور که در جدول 4-11. مشاهده می کنید ،ستون خیلی زیاد که نشاندهنده توافق کامل پاسخ دهندگان در خصوص کسب اجازه قبل از ارسال پیامک های تبلیغاتی است، بیشترین فراوانی را دارد.به عبارت دیگر اکثر پاسخ دهندگان مایلند که قبل از ارسال پیامک های تبلیغاتی از آنه اجازه گرفته شود و هر زمان که خواستند بتوانند دریافت آنها را متوقف کنند.

4-2-5-7. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص آشنایی با برند
در این بخش می خواهیم ببینیم که آیا آشنایی با یرند موجب می شود که پاسخ دهندگان توجه بیشتری به پیامک های تبلیغاتی داشته باشند یا خیر. نتایج در جدول زیر آمده است.
جدول شماره 4-11 . نظرات پاسخ دهندگان در خصوص آشنایی با برند
شماره سوالات قطعا بله بله ممکن است خیر قطعا خیر
آیا شما پیامک های تبلیغاتی شرکتهایی که 42 117 76 36 12
در آنها عضو شده اید را خواهید خواند
اگر یک پیامک تبلیغاتی از یک شرکت
شناخته شده باشد، بیشتر به آن توجه می کنید؟ 43 134 72 24 10
اگر یک پیامک تبلیغاتی از یک شرکت ناآشنا
دریافت کنید، کمتر به آن توجه می کنید؟ 24 94 115 33 17
همانطور که درجدول 4-11 مشاهده می کنید ، اکثر پاسخ دهندگان ( 117 نفر) پیامک های تبلیغاتی شرکت هایی که قبلا در آنها عضو شده اند را خواهند خواند، همچنین اکثر آنها (134 نفر) اظهار داشته اند که اگر پیامک تبلیغاتی از یک شرکت شناخته شده باشد، بیشتر به آن توجه می کنند.

4-2-5-8. واکنش پاسخ دهندگان به هنگام دریافت پیامک های تبلیغاتی
جدول شماره 4-12. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص واکنش به تبلیغات پیامکی
شماره واکنش پاسخ دهندگان به هنگام دریافت پیامک تبلیغاتی فراوانی
1 آنرا کامل خوانده و اگر برایم جالب بود آنرا نگه می دارم . 19
2 آنرا کامل می خوانم و سپس آنرا پاک می کنم. 23
3 بخشی از آنرا خوانده و سپس آنرا پاک می کنم. 70
4 آنرا نادیده می گیرم و به آن توجهی نمی کنم . 76
5 به محض دریافت پیامک تبلیغاتی آنرا پاک میکنم، بدون
اینکه حتی نگاهی به آن بیندازم . 95

همانطور که در جدول 4-12 مشاهده می کنید، اغلب پاسخ دهندگان (حدود 60 درصد) به محض دریافت پیامگ تبلیغاتی آنرا پاک می کنند، بدون اینکه حتی نگاهی به آن بیندازند و یا آنرا نادیده می گیرند و به آن توجهی نمی کنند.

4-2-5-9. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغیب پیامک های تبلیغاتی به خرید
جدول شماره 4-13 نظرات پاسخ دهندگان در خصوص تعداد پیامک های تبلیغاتی در روز بر حسب فراوانی
تعداد پیامک های تبلیغاتی در روز 0 3-1 6-4 9-7 بیشتر از 9
فراوانی نظرات آزمودنیها 85 142 42 10 4

همانطور که در جدول 4-13 مشاهده می کنید، اکثر آزمودنیها ( 142 نفر) معتقدند که دریافت 1 تا 3 پیامک تبلیغاتی در روز مناسب است.

4-2-5-10. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع تبلیغات پیامکی، توزیع فراوانی، تلفن همراه، رگرسیون Next Entries مقاله رایگان با موضوع شخصی سازی، ضریب همبستگی، تبلیغات پیامکی، انحراف معیار