مقاله رایگان با موضوع تبلیغات پیامکی، توزیع فراوانی، تلفن همراه، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

های مورد نیاز از روش پرسشنامه استفاده شده است.بمنظور تهیه پرسشنامه و استاندارد کردن آن ، محتوا ، شکل و نوع سوالات را به کمک استاد راهنما و کارشناسان صاحب نظر در زمینه تحقیق مورد بررسی قرار داده و پس از انجام اصلاحات ، نهایتا ،پرسشنامه نهایی در بین نمونه توزیع گردید. پرسشنامه مذکور در پیوست پایان نامه امده است.سوالات تخصیص یافته به هر عامل در پرسشنامه در جدول 3-1 آمده است.

جدول شماره 3-1 . متغیرها و سوالات مربوطه
متغیرها
سازه ها
سوالات
خصوصیات دموگرافیک
جنسیت ،سن، تحصیلات ، شغل
4-1
محتوای پیام
پیام را از نظر محتوی، به پنج دسته تقسیم کرده ایم: کوتاه و رسا، مرتبط با گروه هدف، چشم گیرو جذاب و حاوی اطلاعات مفید در مورد محصولات یا خدمات.
سوال 7
(5قسمت)
نگرش نسبت به تبلیغات پیامکی
-نگرش پاسخ دهندگانی که فکر می کنند تبلیغات پیامکی ایده خوبی است.
-نگرش پاسخ دهندگانی که دوست دارند از پیامک برای ترفیع یک محصول استفاده کنند.
– نگرش پاسخ دهندگانی که فکر می کنند تبلیغات پیامکی یک سرگرمی است.
– نگرش پاسخ دهندگانی که دوست دارند تبلیغات پیامکی دریافت کنند.

سوال 9
(6 قسمت)
ارسال تبلیغات بر مبنای اجازه
پرسیدن در مورد رضایت مشتری برای دریافت پیام های تجاری
فرصت دادن به مشتری برای توقف دریافت پیامها در هر زمانی
سوال 10
(6 قسمت)
شخصی سازی
شخصی سازی بر اساس زمان، مکان و ترجیحات مشتری

سوال 11
(6قسمت)
آشنایی با برند
-پیامک های تبلیغاتی شرکتهایی که قبلا در لیست آنها عضو شده اند را خواهند خواند.
-مشتریان پیام های تبلیغاتی شرکت های ناشناخته را نادیده می گیرند.
-توجه بیشتر به تبلیغات برندهای آشناتر

14-12
پاسخ
-عکس العمل انها پس از دریافت یک پیامک تبلیغاتی
-تعداد پیامک هایی که در روز مایلند دریافت کنند
-تمایل به خرید محصولات تبلیغ شده از طریق پیامک
-احتمال اینکه تبلیغات پیامکی را برای خانواده یا دوستانشان بفرستد.

19-15

سوالات پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده اند:
الف) سوالات عمومی: در این بخش سعی شده است اطلاعات کلی و جمعیت شناختی مورد نیاز در حوزه پژوهش، از جامعه آماری گرد آوری شود،این بخش شامل 6 سوال می باشد.
ب) سوالات تخصصی: این بخش از پرسشنامه شامل13 سوال است که مربوط به سنجش سازه های مدلهای مورد مطالعه است.
پاسخ دهندگان بر اساس مقیاس لیکرت1 به سوالات پاسخ می دهند که یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری به شمار می آید. شکل کلی و امتیاز دهی این طیف برای سوالات به صورت زیر می باشد:
نگرش پاسخ دهنده
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
امتیاز نگرش
1
2
3
4
5

3-6. روایی2 پرسشنامه
منظور از روایی این است که ایا ابزار اندازه گیری مورد نظر واقعا همان مفهوم مورد نظر پرداخته یا چیز دیگری را سنجیده است و منظور از روایی پرسشنامه این است که سوالات مندرج در آن بتواند دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد و برای پاسخ دهنده قابل پاسخگویی باشد. به عبارتی پرسشنامه ای دارای اعتبارو روایی است که برای اندازه گیری یک ویژگی، کافی و مناسب باشد ( سکاران،1390).
آزمون های روایی را می توان در سه گروه گسترده دسته یندی کرد (سکاران،1390) :
روایی محتوائی3
روایی وابسته به معیار”ملاکی” 4
روایی سازه 5
1Likert
2Validity
Content Validity 3
Criterion Validity 4
Construct Validity 5

در این تحقیق جهت بررسی میزان روایی پرسشنامه از روش روایی محتوائی که از گروه روش های تعیین روایی منطقی است استفاده شده است.در این حالت کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. بدین تربیت پس از تهیه پرسشنامه با انجام چند مصاحبه و کسب نظرات افراد و راهنمایی های استاد راهنما، اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل شد که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر را مورد سنجش قرار می دهد.
3-7. پایایی6 پرسشنامه
پایایی (قابلیت اعتماد) به دقت و ثبات اندازه گیری در زمان های مختلف گفته می شود.برای محاسبه پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود ( سکاران،1390). که شامل :
روش بازآزمائی ” اجرای دوباره آزمون”
روش موازی
روش تصنیف ” دو نیمه کردن”
روش کوردر- ریچاردسون
و روش آلفای کرونباخ
در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری ازجمله پرسشنامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود. همچنین ضریب آلفای کرونباخ بیانگر میزان همپوشانی و همسویی سوالات پرسشنامه و واریانس و واریانس کل را محاسبه کرد.سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود.

که در آن :
=j تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون
Sj2= واریانس زیر مجموعه j ام
S2= واریانس کل آزمون
Reliability 6

جهت محاسبه آلفای کرونباخ از رابطه بالا و از نرم افزار SPSS استفاده شد و نهایتا عدد 755% برای کل پرسشنامه بدست آمد که این مقدار بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه است و سپس برای هر متغیر آلفای کرونباخ جداگانه محاسبه گردید که نتایج در جدول 3-2 آمده است.

جدول شماره 3-2. متغیرها و آلفای کرونباخ مربوطه
متغیر
تعداد سوال
آلفای کرونباخ
نگرش نسبت به تبلیغات پیامکی
6
906%
ارسال تبلیغات پیامکی
5
825%
آشنایی با برند
4
620%
ترجیحات مشتری
12
681%
پاسخ
4
647%
جمع کل
31
755%

3-8 . تجزیه و تحلیل داده ها
در تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در پژوهش حاضر، از نرم افزار SPSS استفاده شده است.ابتدا در بخش توصیفی به توصیف جمعیت شناختی داده ها و تحلیل توصیفی پاسخ آزمودنیها پرداخته می شود. سپس در بخش آمار استنباطی از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون تک متغیره، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA)، آزمون برابری واریانس های لوین (Test Levene’s)، آزمون مقایسه میانگین های مستقل(Independent Samples Test) و آزمون رگرسیون چند متغیری استفاده شد.

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه
در این فصل به تجزیه تحلیل داده ها و اطلاعات به دست آمده پرداخته می شود. ابندا با استفاده از شاخصهای توصیفی از قبیل فراوانی و درصد به تحلیل اطلاعات پرداخته می شود و سپس با استفاده از آزمونهای استنباطی متناسب از قبیل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون تک متغیره، تحلیل واریانس، برابری واریانس های لوین و مقایسه میانگین های مستقل به تحلیل استنباطی و آزمون فرضیات پرداخته می شود. و در آخر با استفاده از رگرسیون چند متغیره به سوال پژوهش پاسخ داده می شود.
4-2. تحلیل توصیفی
4-2-1. توصیف جمعیت شناختی
در این قسمت نمونه مورد بررسی بر حسب ویژگی ها و پرسش های جمعیت شناسی با آمار توصیفی (فراوانی و درصد) با استفاده از جداول متقاطع ((Crosstab Tablets توصیف شده اند.
4-2-2. سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول شماره 4-1. توزیع فراوانی سطح تحصیلات بر حسب جنس

جنس

جمع ستون

مرد
زن

تحصیلات
دیپلم
فراوانی
16
26
42

درصد
7/5
9/2
8/14

فوق دیپلم
فراوانی
39
39
71

درصد
8/13
8/13
1/25

لیسانس
فراوانی
50
50
100

درصد
7/17
7/17
3/35

فوق لیسانس یا بالاتر
فراوانی
35
35
70

درصد
4/12
4/12
7/24

جمع ردیف
فراوانی
140
143
283

درصد
5/49
5/50
0/100

جدول شماره 4-1 نشان دهنده فراوانی و درصد سطح تحصیلات پاسخ دهندگان بر حسب جنس است. جدول فوق نشان می دهد که از 283 نفر نمونه مورد بررسی، 5/49 درصد از پاسخ دهندگان مرد و 5/50 درصد زن بودند. همچنین 8/14 درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیلات دیپلم، 1/25 درصد دارای فوق دیپلم، 3/35 درصد دارای تحصیلات لیسانس و 7/24 درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس یا دکترا بودند. همانطور که نشان داده شد، بیشترین درصد مربوط به تحصیلات لیسانس با 3/35 درصد فراوانی می باشد.
4-2-3. سن پاسخ دهندگان
جدول شماره 4-2. توزیع فراوانی سن بر حسب جنس

گروه های سنی
جنس

جمع ستون

مرد
زن

گروه
های
سنی
17-13
فراوانی
12
16
28

درصد
2/4
7/5
9/9

22-18
فراوانی
17
16
33

درصد
0/6
7/5
7/11

30-23
فراوانی
78
65
143

درصد
6/27
0/23
5/50

40-31
فراوانی
25
28
53

درصد
8/8
9/9
7/18

50-41
فراوانی
6
13
19

درصد
1/2
6/4
7/6

بالای 50 سال
فراوانی
2
5
7

درصد
7/0
8/1
5/2

جمع ردیف
فراوانی
140
143
283

درصد
5/49
5/50
0/100

جدول شماره 4-2 نشان دهنده فراوانی و درصد گروههای سنی بر حسب جنس است. جذول فوق نشان میدهد که 9/9 از پاسخ دهندگان ، در گروه سنی 13 تا 17 سال، 7/11 درصد در گروه سنی 18 تا 22 سال، 5/50 درصد در گروه سنی 23 تا 30 سال، 7/18 درصد در گروه سنی 31 تا 40 سال، 7/6 درصد در گروه سنی 41 تا 50 سال و 5/2 درصد در گروه سنی بالای 50 سال قرار داشتند. بنابراین بیشترین درصد فراوانی مربوط به گروه سنی 23 تا 30 با 5/50 درصد فراوانی می باشد.

4-2-4. شغل پاسخ دهندگان
جدول شماره 4-3. توزیع فراوانی شغل بر حسب جنس

شغل
جنس

جمع ستون

مرد
زن

شغل

سایر
فراوانی
15
12
27

درصد
3/5
2/4
5/9

کارمند
فراوانی
38
38
76

درصد
4/13
4/13
9/26

دانشجو
فراوانی
48
15
63

درصد
0/17
3/5
3/22

ازاد
فراوانی
39
50
89

درصد
8/13
7/17
4/31

خانه دار
فراوانی
0
28
28

درصد
0/0
9/9
9/9

جمع ردیف
فراوانی
140
143
283

درصد
5/49
5/50
0/100

جدول شماره4-3 نشان دهنده فراوانی و درصد شغل پاسخ دهندگان بر حسب جنس است. جدول فوق نشان میدهد که 5/9 درصد از پاسخ دهندگان سایر ،9 /26 درصد کارمند، 3/22 درصد دانشجو ، 4/31 درصد شغل آزاد و 9/9 درصد خانه دار بودند، بنابراین بیشترین فراوانی مربوط به شغل آزاد با 4/31 درصد فراوانی می باشد.

4-2-5. تحلیل توصیفی پاسخ های پاسخ دهندگان
در این بخش پاسخ پاسخ دهندگان به سوالات مختلف در مورد پیامک های تبلیغاتی را تحلیل می کنیم.ابتدا به بررسی الگوی استفاده از پیامک می پردازیم و در ادامه به بررسی نظرات پاسخ دهندگان در مورد محتوای پیامک های تبلیغاتی، نگرش پاسخ دهندگان نسبت به پیامک های تبلیغاتی، نظرات پاسخ دهندگان در مورد ارسال تبلیغات بر مبنای اجازه ، شخصی سازی پیامک های تبلیغاتی ، تاثیر آشنایی با برند در پاسخ به پیامک های تبلیغاتی و در آخر به بررسی پاسخ پاسخ دهندگان به پیامک های تبلیغاتی می پردازیم.

4-2-5-1. نظرات پاسخ دهندگان در مورد همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز
جدول شماره4-4. توزیع فراوانی همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز بر حسب جنس
آیا شما تلفن همراه خود را همیشه به همراه دارید ودر تمام طول روز روشن نگه می دارید؟
جنس

جمع ستون

مرد
زن

پاسخها

بله
فراوانی
133
127
260

درصد
0/47
9/44
9/91

خیر
فراوانی
7
16
23

درصد
5/2
7/5
1/8

جمع ردیف
فراوانی
140
143
283

درصد
5/49
5/50
0/100
جدول شماره 4-4 نشان دهنده فراوانی و درصد پاسخها در مورد همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز بر حسب جنس می باشد.جدول فوق نشان میدهد که در کل، 9/91 درصد از پاسخ دهندگان در تمام طول روز تلفن همراه خود را به همراه دارند.
4-2-5-2. تعداد پیامک های ارسالی در هفته
جدول شماره 4-5. توزیع فراوانی تعداد پیامک های ارسالی در هفته بر حسب جنس

جنس

جمع ستون

مرد
زن

تعداد پیامک های ارسالی در

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع تبلیغات پیامکی، بازاریابی، رگرسیون، تمایل مشتری Next Entries مقاله رایگان با موضوع تبلیغات پیامکی، رتبه بندی