مقاله رایگان با موضوع تبلیغات پیامکی، روش تحقیق، شخصی سازی، روش شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

تنهایی نمی تواند منجر به وادار ساختن مشتریان به دادن اجازه ، شود و می بایست همراه با کنترل مشتری بر شرایط دریافت پیام باشد. و نیز آشنایی با برند، تاثیر اندکی بر تمایل مشتریان به دادن اجازه برای دریافت تبلیغات پیامکی دارد.
13
گسترش و عوامل موفقیت
بازاریابی موبایلی
اسکارل، دیکینجر و
مورفی
2005
عوامل موفقیت،
سنجه های موفقیت
، باورها
مطالعه موردی
تحلیل محتوا
ارائۀ یک مدل مفهومی برای تبلیغات بازاریابی موبایلی موفق
ردیف
موضوع تحقیق
محقق/
محققین
سال
متغیرها
روش تحقیق
روش تحلیل
نتایج
14
ادراک مشتریان از اثربخشی پیامک و پیام چندرسانه ای به عنوان ابزار بازاریابی
سیاوشی و عابدینی
1388
نگرش، سرگرم کننده بودن، حاوی اطلاعات بودن ، اعتبار ، رنجش
توصیفی
آزمون کای و t
اسکوی
نتایج این تحقیق نشان می دهد که دیدگاه کاربران تلفن همراه نسبت به پیامک های تبلیغاتی تا حدودی مثبت است.
15
بررسی عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان به تبلیغات پیامکی در شهر اصفهان
رضایی دولت
آبادی، رنجبران و نادیان
1390
شهرت ادراک شده ،اندازۀ
ادراک شده ،قابلیت اعتماد ادراک شده ، حریم شخصی ،ریسک و مزایای ادراک شده
توصیفی
ازمون t ، همبستگی
پیرسون،
تحلیل رگرسیون
نتایج این تحقیق نشان می دهد که دیدگاه کاربران تلفن همراه نسبت به پیامک های تبلیغاتی تا حدودی مثبت است.
16
شناسایی عوامل مؤثر بر
اجتناب از تبلیغات پیامکی
عزیزی و درخشان
1390
سودمندی،زمینه، کنترل،
از دست دادن، اعتماد، پذیرش
توصیفی
PLS
و حداقل مربعات جزیی
وامل اجتناب از تبلیغات پیامکی به ترتیب عبارتند از: تجربیات منفی قبلی، عدم قابلیت اعتماد به تبلیغات و در انتها بدبینی نسبت به تبلیغات پیامکی.
17
استفاده از ابزارهای نوین
ارتباطی در حوزه تبلیغات
گردشگری)مطالعه موردی
منطقه آزاد کیش از سال

سعادت و مظفری
1388
نگرش،باورهای
هنجاری،باورهای
رفتاری،هنجارهای ذهنی، تمایل به پذیرش
پیمایش
توزیع فراوانی و
آزمون دی سامرز
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که میزان استفاده کارشناسان تبلیغات منطقه آزاد کیش از ابزارهای نوین میزان ارتباطی در تبلیغات گردشگری، وابسته به متغیر میزان آشنایی این افراد با این ابزارهاست. همچنین “میزان آشنایی “خود نیز معلول متغیرهایی چون ” سطح تحصیلات ” و ” آشنایی با زبان انگلیسی ” افراد است.

2-5 . چارچوب مفهومی تحقیق :
بر اساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق و نیز مدلهایی که در بخش قبل بررسی شد، چارچوب مفهومی این
تحقیق طراحی گردید که در شکل 2-3 ارائه شده است.

نمودار شماره 2-3: چارچوب مفهومی تحقیق
عوامل مربوط به مخاطب عوامل مربوط به پیام

در ادامه به اختصار به هر یک از عوامل مدل مفهومی تحقیق می پردازیم :
پاسخ:
منظور از پاسخ ، پاسخ های رفتاری مشتریان است که بر مبنای چندین سنجه متکی است. این سنجه ها
عبارتند از : بیشترین تعداد پیامک تبلیغاتی که آنها بر روی تلفن همراهشان می توانند تحمل کنند، پذیرش
پیامک های تبلیغاتی مکان پایه، احتمال ارسال پیامک های تبلیغاتی برای خانواده یا دوستان، تمایل به خرید محصولات یا خدمات تبلیغ شده از طریق پیامک و عکس العمل آنها هنگام دریافت پیامک های تبلیغاتی.

عوامل مربوط به مخاطب
آشنایی با برند:
فرستندة پيامك به سه گروه تقسيم شده است: فرستندة ناشناس، فرستنده اي كه شما با آن آشنايي داريد، فرستنده اي كه شما عضوي از آن هستيد.و با بررسي نحوة عكس العمل مخاطبان به پيامك هاي تبليغاتي اين سه گروه، مي توان تاثير آشنايي با برند بر پاسخ مشتريان را بررسي كرد.

نگرش نسبت به تبلیغات پیامکی :
در اين مطالعه براي بررسي نگرش پاسخ دهندگان به تبليغات پيامكي از سنجه هاي زير استفاده كرديم : نگرش پاسخ دهندگاني كه دوست دارند از پيامك براي ترفيع يك محصول استفاده كنند،نگرش پاسخ دهندگاني كه فكر مي كنند تبليغات پيامكي ايدة خوبي است، نگرش پاسخ دهندگاني كه فكر مي كنند دريافت تبليغات پيامكي يك سرگرمي است و نگرش پاسخ دهندگاني كه تبليغات پيامكي موجب رنجش آنها مي شود.
خصوصیات دموگرافیک :
همانطور كه در ادبيات تحقيق مرور شده بدان اشاره شد، برخي از تحقيقات نشان دادند كه خصوصيات
دموگرافيك بر نگرش ، پذيرش يا پاسخ مخاطبان به تبليغات پيامكي موثر است و برخي از تحقيقات نيز نشان دادند كه بي تاثير است. در اين مطالعه ما سعي داريم كه اثر اين عامل را بر پاسخ مشتريان
بسنجيم .خصوصيات دموگرافيك شامل سن، جنسيت ، شغل و حرفه مي باشد.
عوامل مربوط به پیام
شخصی سازی:
ما در اين تحقيق از مدل اسكارل و همكارانش استفاده كرده ايم و شخصي سازي را متناسب كردن
پيامك تبليغاتي با زمان،مكان و ترجيحات مشتري در نظر گرفته ايم.
شخصی سازی بر مبنای زمان
در پژوهش حاضر، منظور از شخصي سازي بر مبناي زمان ، ارسال تبليغات پيامكي در زمان مورد نظر
مشتري است. به عبارت ديگر مشتري بتواند تعيين كند كه چه ساعاتي از روز مايل بر دريافت پيامك هاي تبليغاتي است.
شخصی سازی بر مبنای مکان
اين عامل به بررسي تمايل مشتريان به دريافت پيامك هاي تبليغاتي مربوط به مكاني كه در آن قرار دارند
می پردازد.
شخصی سازی بر مبنای ترجیحات مصرف کننده
شخصي سازي بر مبناي ترجيحات مصرف كننده به اين معني است كه پيامك هاي تبليغاتي متناسب با
سلایق و نیازهای مشتریان باشد.

محتوای پیام :
در اين تحقيق براي بررسي محتواي پيام ، پيام را از نظر محتوي به پنج دسته تقسيم كرده ايم: كوتاه و رسا، خنده دار و سرگرم كننده، مرتبط با گروه هدف، چشم گير و جذاب و حاوي اطلاعات مفيد در مورد محصولات يا خدمات.
ارسال تبلغات بر مبنای اجازه :
با توجه به آنچه كه در بالا از تحقيق اسكارل و همكارانش نقل شد، و آنچه كه در ادبيات تحقيق در مورد بازاريابي بر مبناي اجازه و رعايت حريم شخصي مشتري به تفصيل ذكر گرديد، ارسال تبليغات بر مبناي اجازه به عنوان يك متغير مستقل كه مي تواند بر پاسخ مشتري تاثير گذار باشد ، درنظر گرفته شده است .منظور از كنترل مشتري بر پيام، كسب اجازه از مشتري قبل از ارسال تبليغات پيامكي و امكان توقف اين پيامها براحتي و بر اساس خواست مشتري است.
در انتهاي اين فصل براي درك بهتر چارچوب مفهومي تحقيق، متغيرها و سازه هاي مدل مفهومي تحقيق
در جدول شماره 2-8- آمده است.

جدول شماره 2-8. متغیرها و سازه های مدل مفهومی تحقیق
متغیر
سازه ها
منبع
خصوصیات دموگرافیک
جنسيت ، سن، تحصيلات،شغل

محتوای پیام
پيام را از نظر محتوي به پنج دسته تقسيم كرده ايم: كوتاه و رسا ، خنده دار و سرگرم كننده، مرتبط با گروه هدف، چشم گير و جذاب و حاوي اطلاعات مفيد در مورد محصولات يا خدمات.
P. Barwise, C.
Strong, 2002,cited
in Scharl et al. 2005
نگرش نسبت به تبلیغات پیامکی
-نگرش پاسخ دهندگاني كه فكر مي كنند تبليغات پيامكي ايدة خوبي است.
-نگرش پاسخ دهندگاني كه دوست دارند از پيامك براي ترفيع يك محصول استفاده كنند
– نگرش پاسخ دهندگاني كه فكر مي كنند تبليغات پيامكي يك سرگرمي است
– نگرش پاسخ دهندگاني كه دوست دارند تبليغات پيامكي دريافت كنند.
Rittippant N. et al.
2009
ارسال تبلیغات بر مبنای اجازه
پرسيدن در مورد رضايت مشتري براي دريافت پيام هاي تجاري
فرصت دادن به مشتري براي توقف دريافت پيامها در هر زماني
Godin 1999 cited in
Maneesoonthorn C.
and Forthin D.,2006
شخصی سازی
شخصي سازي بر اساس:زمان، مكان و ترجيحات مشتري
Scharl et al. 2005
Dickinger et al.
2005
آشنایی با برند
– پيامك هاي تبليغاتي شركتهايي كه قبلاً در ليست آنها عضو شده اند را خواهند خواند.
-مشتريان پيام هاي تبليغاتي شركت هاي ناشناخته را ناديده مي گيرند.
-توجه بيشتر به تبليغات برندهاي آشناتر
Kent and Allen
,1994
Vatanparast,2007
پاسخ
– عكس العمل آنها پس از دريافت يك پيامك تبليغاتي
-تعداد پيامك هايي كه در روز مايلند دريافت كنند.
-تمايل به خريد محصولات تبليغ شده از طريق پيامك
-احتمال اينكه تبليغات پيامكي را براي خانواده يا دوستانشان بفرستند.
Ran Wei et al. 2010

فصل سوم : روش تحقیق
3-1. مقدمه
یکی از مهمترین مراحل هر پژوهش، روش شناسی تحقیق می باشد. چنانچه یک پژوهش انجام یافته را به یک ساختمان تشبیه کنیم که آماده سکونت است، آن گاه روش شناسی تحقیق، طرح و نقشه اولیه است که ساختمان بر اساس آن بنا گردیده است. لذا می توان انتظار داشت هر فردی که این نقشه را مورد بررسی علمی قرار دهد، قادر باشد ساختمانی را که مبتنی بر این نقشه است را تجسم نماید. با این اوصاف روش تحقیق را می توان به عنوان یک فرآیند نظام مند برای یافتن یک پژوهش یا راه حل یک مسئله قلمداد نمود. از این دسترسی به اهداف تحقیق مسیر نخواهد بود مگر زمانی که تحقیق یا روش شناسی درست صورت پذیرد. آنچه در روش شناسی تحقیق همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد چگونگی و چرایی انجام پژوهش می باشد (غنی آبادی،1398،80).
لذا در این فصل به تشریح روش تحقیق و فرآیند اجرای تحقیق می پردازیم.
3-2. روش تحقیق
تحقیقات علمی براساس هدف به سه دسته تحقیقات بنیادی، کاربردی و تحقیق توسعه دسته بندی می شوند. این پژوهش از نظر ماهیت، از نوع پژوهشهای کمی و بر حسب هدف در دسته تحقیقات کاربردی قراردارد. هدف از تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود (بازرگان و ديگران، 79،1386).

به طور کلی روش های تحقیق را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
روش های کتابخانه ای: در این روش، محقق، ادبیات و سوابق مسئله و موضوع تحقیق را مطالعه می کند و در نتایج مطالعات خود را در ابار مناسب اعم از فیش، جدول و فرم ثبت و نگهداری می نماید و در پایان نسبت به طبقه بندی و بهره برداری از آنها اقدام می کند.

روش های میدانی : در این روش محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود وبا مراجعه به افراد یا محیط اطلاعات مورد نظر را گردآوری کند.در واقع در روش های میدانی محقق باید از طریق پرسشگری، مصاحبه، مشاهده و تصویر برداری اطلاعات را استخراج کرده و سپس آنها را تجزیه و تحلیل نماید.

در این تحقیق نیز هم از روش کتابخانه ای ) شامل مطالعه پایان نامه ها ، کتب و مقالات مرتبط ) و هم از روش میدانی )جمع آوری اطلاعات به صورت پیمایشی( استفاده شده است و برای گردآوری اطلاعات از روش های پرسشنامه کمک گرفته شده است.

3-3. جامعه آماری :
جامعه آماری این پژوهش مشتریان آژانسهای مسافرتی همدان می باشد.
3-4. نمونه آماری :
از آنجا که جامعه آماری تحقیق نامحدود می باشد ، برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده گردیده است .
n=(〖za〗^2/2.p.q )/E2

= Z مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان 1- α ، = e خطای برآورد و یا درجه آزادی و = p نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین می باشند . ما در این تحقیق سطح اطمینان را 95% در نظر گرفتیم که Z برابر 1096 می باشد.
در نهایت حجم نمونه 384 نفر حاصل گردید. 415 پرسشنامه بین مشتریان آژانسهای مسافرتی شهر همدان توزیع گردید تا بتوان 384 پرسشنامه جمع آوری کرد ولی از این تعداد 78 پرسشنامه کامل پر نشده بود 54 پرسشنامه مورد قبول نبودند. و در نهایت 283 پرسشنامه مورد قبول واقع شد.

3-5. ابزار سنجش :
در این پژوهش برای جمع آوری داده

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع تبلیغات پیامکی، بازاریابی، رگرسیون، تمایل مشتری Next Entries مقاله رایگان با موضوع تبلیغات پیامکی، رتبه بندی