مقاله رایگان با موضوع تبلیغات پیامکی، بازاریابی، رگرسیون، تمایل مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

تبلیغات، نسبت به برندها و تمایلات خرید را شناسایی کنند.نتایج این تحقیق نشان داد که اعتبار ادارک شدۀ تبلیغات، نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی، جذابیت پیام، کیفیت استدلال، مشوق و تعاملی بودن ، مقدمات تبلیغات هستند.آنها همچنین دریافتند که نگرش نسبت به تبلیغات بر نگرش نسبت به برند تاثیر دارد در حالیکه تمایلات خرید تحت تاثیر هردوست.

بامبا 4 و بارنز5 (2007) در پژوهش خود به بررسی تمایل مشتریان به دادن اجازه برای دریافت تبلیغات پیامکی پرداختند.آنها از یک رویکرد تحقیق چند روشی که شامل اطلاعات کیفی و کمی، از طریق گروه کانون و پژوهش سناریو پایه ، استفاده کردند.نتایج این پژوهش نشان داد که حتی اگر تبلیغات بسیار مرتبط باشد، به تنهایی نمی تواند منجر به وادار ساختن مشتریان به دادن اجازه ، شود؛ بلکه نیاز است که همراه با کنترل مشتری بر شرایط دریافت پیام باشد تا به مشتریان اطمینان دهد و اجازه آنها را کسب کند.در مورد آشنایی با برند، نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر اندکی بر تمایل مشتریان به دادن اجازه برای دریافت تبلیغات پیامکی دارد.همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که شرایطی که به منظور دادن اجازه برای دریافت تبلیغات پیامکی برای مشتریان ،بیشترین اهمیت را دارد عبارتند از: امکان خروج یا عدم دریافت پیامک ها در هر زمان، افشاء اطلاعات شخصی تنها با موافقت فرد و اپراتور تلفن همراه به عنوان یک فیلتر اولیۀ تبلیغات.

1 Drossos
2 Giaglis
3 Vlachos
4 Bamba
5 Barnes

اسکارل1 ، دیکینجر2 و مورفی3 (2005) در پژوهش خود به بررسی عوامل موفقیت و گسترش بازاریابی موبایلی پرداختند.آنها ابتدا به مروری بر بازاریابی موبایلی پرداخته و سپس به بررسی موفق ترین نوع بازاریابی موبایلی، پیامک ، پرداختند.آنها برای اینکار از تحلیل محتوای کمی500 وب سایت جهانی فورچون و مصاحبه های کیفی با کارشناسان اروپایی استفاده کردند.از طریق تحلیل محتوا به بررسی گسترش تکنولوژی پیامک و نیز کمپین های بازاریابی سازمان های بزرگ جهانی پرداختند. و در نهایت از طریق مرور ادبیات و نتایج حاصل از پژوهش های کیفی، یک مدل مفهومی برای تبلیغات بازاریابی موبایلی موفق ارائه دادند.

2-4-2. تحقیقات داخلی
سیاوشی و عابدین (1388) در پژوهش خود به بررسی نگرش و عکس العمل 588 نفر از مصرف کنندگان نسبت به دریافت پیامک های تبلیغاتی پرداختند. آنها با استفاده از یک پرسشنامه، نگرش افراد را مورد بررسی قرار داده و از آزمون تی و کای اسکویر پیرسون برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که دیدگاه کاربران تلفن همراه نسبت به پیامک های تبلیغاتی تا حدودی مثبت است . این نتیجه عکس نتایج بسیاری از تحقیقات انجام شده در سایر کشورها ، بود و سیاوشی و عابدینی این نتیجه را به نوظهور بودن این رسانه در ایران نسبت دادند.
ر ضایی دولت آبادی، رنجبران و نادیان (1390) در مطالعه ای به بررسی عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان به تبلیغات پیامکی در شهر اصفهان پرداختند.آنها در یک مطالعۀ توصیفی از طریق پرسشنامه به بررسی یک نمونۀ 163 تایی از مردم اصفهان پرداختند.آنها شش عامل که بر اعتماد مخاطبان به تبلیغات پیامکی موثر است را مورد بررسی قرار دادند.این شش عامل عبارت بودند از: شهرت ادراک شدۀ شرکت مبلغ از نظر مشتری ،اندازۀ ادراک شدۀ شرکت مبلغ از نظر مشتری ،قابلیت اعتماد ادراک شدۀ شرکت مبلغ از نظر مشتری ، حریم شخصی ادارک شدۀ مشتری،ریسک ادراک شدۀ ناشی از دریافت تبلیغات پیامکی و مزایای ادراک شده ناشی از تبلیغات پیامکی از نظر مشتری. نتایج مطالعۀ آنها نشان داد که قابلیت اعتماد ادراک شدۀ شرکت مبلغ از نظر مشتری مهمترین عاملی است که بر اعتماد مخاطب به تبلیغات پیامکی موثر است.
عزیزی و درخشان (1390) در تحقیق خود به طراحی و آزمون مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر اجتناب از تبلیغات پیامکی پرداختند. برای این منظور پرسشنامه ای 43 سوالی از 282 نفر گردآوری کردند. برای آزمون مدل از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار PLS-Graph استفاده کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که هنجارهای ذهنی، عزت نفس و تجربیات منفی قبلی بر بدبینی نسبت به تبلیغات پیامکی اثر دارد و نیز بدبینی نسبت به تبلیغات پیامکی ، تجربیات منفی قبلی و عدم قابلیت اعتماد به این نوع تبلیغات، سبب اجتناب از تبلیغات پیامکی می شوند .تفکیک اثرات در این پژوهش نشان داد که عوامل اجتناب از تبلیغات پیامکی به ترتیب عبارتند از: تجربیات منفی قبلی، عدم قابلیت اعتماد به تبلیغات و در انتها بدبینی نسبت به تبلیغات پیامکی.
سعادت و مظفری (1388) در پژوهشی با روش پیمایشی به بررسی کاربرد ابزارهای نوین ارتباطی در حوزه تبلیغات گردشگری، در منطقه آزاد کیش پرداختند. در این پژوهش، میزان آشنایی “بیلبورد” و ” پیام کوتاه ” ،” اینترنت ” کارشناسان تبلیغات منطقه آزاد کیش با سه ابزار نوین ارتباطی و همچنین میزان استفاده از این ابزارها در این منطقه، از سال 1983 تا 1987 مورد دیجیتال بررسی قرار گرفته است.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که میزان استفاده کارشناسان تبلیغات منطقه آزاد کیش از ابزارهای نوین ارتباطی در تبلیغات گردشگری، وابسته به متغیر “میزان آشنایی ” این افراد با این ابزارهاست. همچنین ” میزان آشنایی” خود نیز معلول متغیرهایی چون” سطح تحصیلات ” و ” آشنایی با زبان انگلیسی” افراد است. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که میزان آشنایی جامعه آماری با ابزارهای نوین ارتباطی و میزان استفاده افراد از این ابزارها در حد متوسط قرار دارد.
رابعی ، احمد گنجی و میترا شمسی(1390) ، که طبق مدل TMA” ” مدل پذیرش فناوری ، مدل پذیرش تبلیغات موبایل در ایران را ارائه دادند . در این تحقیق با بررسی عوامل موثر کلیدی موثر در ایران نشان داده شد که” سودمندی / ارزش ادراک شده ” ، ” کنترل ادراک شده ” و ” نگرش نسبت به تبلیغات موبایل ” اصلی ترین متغیرهای موثر بر پذیرش تبلیغات موبایل بین مصرف کنندگان ایرانی هستند. همچنین متغیرهای دموگرافیک (سن ، جنسیت ، سطح تحصیلات و تجربه استفاده از تبلیغات موبایل) عوامل مهم موثر بر “ارزش ادراک شده ” و “کنترل ادراک شده ” می باشند. بین این عوامل ، “جنسیت” بیشترین اثر را روی ارزش ادراک شده تبلیغات موبایل و” سن ” بیشترین اثر را روی کنترل ادراک شده دارد.
– فراز صادق وزیری و حمید خدادادحسینی ، (1389) در مقاله ای تحت عنوان ” تبلیغات موبایل، بررسی فاکتورهای مثبت در نگرش مشتریان” عوامل موثر در نگرش مثبت نسبت به تبلیغات موبایل در ایران را بررسی کردند ونتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عوامل : شخصی ، آگاهی دهندگی ، آزردگی ، اعتبار ، سرگرمی و مزایای پولی تبلیغات موبایل در توسعه نگرش مثبت نسبت به تبلیغات موبایل اثرگذارند.

جدول شماره 6-2 خلاصه پیشینه تحقیق
ردیف
موضوع تحقیق
محقق/
محققین
سال
متغیرها
روش تحقیق
روش تحلیل
نتایج
1
رفتارهای نوشتاری و نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی بر
مبنای اجازه
مانیسونترن و
فرتین
2006
نگرش ، تبلیغات
موبایلی بر مبنای
اجازه
توصیفی
تحلیل عاملی
نگرش نسبتاً بی تفاوتی نسبت به بکارگیری تبلیغات پیامکی و تمایل به توانایی کنترل تبلیغات متنی و حمایت از مفهوم بازاریابی بر مبنای اجازه به خصوص توسط کاربران
پرمصرف
2
تاثیرات فرهنگی بر پذیرش تبلیغات پیامکی،مطالعۀ
مشتریان آمریکایی و
تایوانی
اکساندر ماک
2007
نگرش، هنجارهای ذهنی،
تمایل به پذیرش،
باورهای رفتاری
و اجتماعی
توصیفی
تحلیل
رگرسیون،
همبستگی
تفاوت های فرهنگی بین کشورها، بر پذیرش تبلیغات پیامکی تاثیر دارد.
3
مطالعۀ کاربردی محرکهای پذیرش تبلیغات موبایلی از سوی مشتریان
مریساوو،
کاجالو،کارجولوت
و،ویرتانن،سالمن
کیوی،رولاسو و
لپانیمی
2007
سودمندی،
زمینه، کنترل،
از دست دادن، اعتماد، پذیرش
توصیفی
تحلیل عاملی
اکتشافی و
تاییدی
نتایج این تحقیق نشان داد که سودمندی و زمینه ، قویترین محرک ها هستند درحالیکه از دست دادن، به طور منفی با پذیرش تبلیغات موبایلی مرتبط است و کنترل و اعتماد ، خیلی برای مشتریان در تبلیغات موبایلی مهم نیستند.
4
تمایل مشتریان به پذیرش تبلیغات پیامکی ، مطالعۀ بین ملی در مورد جوانان امریکایی و کره ای
الکساندر ماک
2007
نگرش،باورهای
هنجاری،باورهای
رفتاری،هنجارهای ذهنی، تمایل به پذیرش
توصیفی
ضریب
همبستگی،
رگرسیون
کوچکترین
مربعات
نتایج این مطالعه شواهد ابتدایی مبنی براینکه نگرش و باورهای مشتریان ارتباط مثبت قابل ملاحظه ای با تمایل آنها به برگزیدن تبلیغات پیامکی دارد، را فراهم می کند.
5
نرخ پاسخدی و تاثیرات برندینگ تبلیغات پیام های متنی
رتی، گرندکلاس و
دیکینز
2005
پاسخ، نگرش نسبت به برند و تمایل به خرید
توصیفی
کای
دو،ضریب
همبستگی
اسپیرمن
تایج این تحقیق نشان داد که تبلیغات پیامکی هم به عنوان ابزار برندینگ و هم در تحریک پاسخ، اثر بخش است.
6
پذیرش تبلیغات پیامکی توسط
مشتریان امریکایی
ماک و بابین
2006
نگرش، تاثیرات
اجتماعی،تمایل به
پذیرش، باورها
توصیفی
کای دو،
تحلیل عاملی
تاییدی
نگرش مشتریان و تاثیرات اجتماعی به طور قابل ملاحظه ای بر تمایل
مشتریان به پذیرش تبلیغات پیامکی موثر است.
7
ادراک مشتریان از اثربخشی پیامک و پیام چندرسانه ای به عنوان ابزار بازاریابی
ریتی پنت،
ویتایاواراکول،
لیمپیتیو لرتدجدکا
2009
پاسخ،مرتبط بودن تبلیغات،
آشنایی با برند،
خصوصیات دموگرافیک،
نگرش
توصیفی
رگرسیون
چندگانه
آشنایی با برند و نگرش نسبت به پیامک و پیام چند رسانه ای، تاثیر قابل توجهی بر پاسخ مشتریان به اینگونه تبلیغات دارد.

ردیف
موضوع تحقیق
محقق/
محققین
سال
متغیرها
روش تحقیق
روش تحلیل
نتایج
8
بررسی پاسخ های رفتاری
کاربران به پیامک های تبلیغاتی
وی، زیومینگ و پن
2009
پاسخ های
رفتاری،انگیزۀ
کاربرد
پیامک،موافقت
اولیه،ملاحظات
حریم شخصی
توصیفی
تحلیل
فراوانی،
تحلیل
رگرسیون
مرتبه ای
نتایج این پژوهش نشان داد که انگیزه های ابزاری و سرگرمی،موافقت اولیه و ملاحظات حریم شخصی، مستقیماً بر احتمال اینکه کاربران، تبلیغات پیامکی را به دیگران بفرستند، موثر است. همچنین زمانیکه کاربران به تبلیغات پیامکی پاسخ مثبت می دهند، این تبلیغات می تواند درتحریک به خرید،بسیار اثربخش باشد.
9
نگرش جوانان نسبت به تبلیغات
پیامکی
مظفر و کامران
2011
نگرش، هنجارهای ذهنی،
تمایل به پذیرش،
باورهای رفتاری
و اجتماعی
توصیفی
تحلیل
رگرسیون،
همبستگی
نتایج این تحقیق حاکی از آنست که آگاهی دهنده بودن تبلیغات و
اعتبار تبلیغات بر نگرش جوانان نسبت به تبلیغات پیامکی موثر است
در حالیکه آزردگی از تبلیغات بر نگرش جوانان نسبت به تبلیغات
پیامکی تاثیر قابل توجهی ندارد.
10
مدلی برای پیش بینی پاسخ
مشتریان به تبلیغات پیامکی
دروسوس،
گیاگلیس و والچس
2009
عوامل شخصی یا
فردی، عوامل
مرتبط با پیام،
نگرش

مطالعه موردی

PLS

نتایج این تحقیق نشان داد که اعتبار ادارک شدۀ تبلیغات، نگرش
نسبت به تبلیغات موبایلی، جذابیت پیام، کیفیت استدلال، مشوق و
تعاملی بودن ، مقدمات تبلیغات هستند.آنها همچنین دریافتند که
نگرش نسبت به تبلیغات بر نگرش نسبت به برند تاثیر دارد درحالیکه تمایلات خرید تحت تاثیر هردوست.
11
بررسی تبلیغات موثر بر روی
تلفن همراه از طریق مروری بر
ادبیات و با توجه به نتایج 59
مطالعۀ موردی
پارک، شینوی و
سالوندی
2006

مطالعه موردی


رائۀ یک مدل برای تبلیغات بر روی تلفن همراه و نیز ارائۀ چهار
مشاهده حاصل از مطالعۀ موردی بر اساس دیدگاه سه عاملی مدل
12
بررسی تمایل مشتریان به دادن
اجازه برای دریافت تبلیغات پیامکی
بامبا و بارنز
2007
نگرش،کسب
اجازه ، مرتبط بودن
تبلیغات
پیامکی ،آشنایی با
برند ، دانش تکنولوژی
موبایل ، شرایط دادن
اجازه
ترتیبی و
اکتشافی
مقایسه میانگین
مرتبط بودن تبلیغات، به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع تبلیغات پیامکی، تلفن همراه، بازاریابی، مصرف کنندگان Next Entries مقاله رایگان با موضوع تبلیغات پیامکی، روش تحقیق، شخصی سازی، روش شناسی