مقاله رایگان با موضوع تبلیغات پیامکی، تلفن همراه، بازاریابی، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

(Barwise and C. Strong ,2002 ).
نه تن از کارشناسان ، ذکر کردند که پیامک برای هدف گیری مخاطبان جوان به منظور اعلان وقایع یا حمایت از عرضۀ محصول جدید، مناسب است12 تن از 15 کارشناس، معتقد بودند که با در نظر گرفتن ماهیت شخصی سازی شدۀ بسیاری از خدمات ، بازاریابی موبایلی برای معرفی خدمات مفید تر است تا معرفی محصولات فیزیکی. صرفه نظر از آنچه عرضه می شود، تمام کارشناسان موافق بودند که تبلیغات موبایلی تنها زمانی موفق است که در یک آمیختۀ بازاریابی ، جا داده شود .همچنین ، برخی از صاحبنظران در مورد انتقال تصویر محصول یا شرکت بوسیلۀ پیامک اتفاق نظر دارند و برخی مخالفند (Scharl et al. 2005 ).

هزینه رسانه ای :
بازاریابی موبایلی می تواند مقرون به صرف تر از دیگر رسانه ها باشد. هزینۀ اصلی در کمپین های پیامکی، که همان خرید شماره های تلفن های همراه است، تنها زمانی نیاز است که شرکت نتواند مصرف کنندگان را متقاعد کند که وارد سیستم تبلیغات پیامکی شوند. طبق نظر کارشناسانی که با آنها مصاحبه انجام شد، اثربخشی پیامک در دسترسی به گروههای هدف ، به قضاوت در مورد قیمت های بالاتر شماره های تلفن همراه در مقایسه با آدرس های پست الکترونیک، کمک می کند. نرخ پاسخدهی مصرف کنندگان به این کمپین های موبایلی می تواند تقریباً 30 برابر ، بیشتر از دیگر رسانه ها باشد ( Quios/Engage. 2000, Windwire. 2000) .

رفتار مصرف کننده :
کارشناسان به اتفاق آراء اظهار کردند که اغلب دریافت کنندگان ، پیام را می خوانند. بنابراین ، الزامی است که به این توجه مصرف کننده نفوذ کرده تا رفتارش را تحت تاثیر قرار دهیم .مصاحبه کنندگان مطرح کردند که ، از آنجاییکه اثر پیامها به سرعت ناپدید می شود، پیامها معمولاً دریافت کنندگان را ترغیب می کنند که در همان لحظه ، عمل کنند) Scharl et al. 2005).
یک سنجۀ حیاتی ، توجه است.جلب توجه، که اغلب بعد از یادآوری اندازه گیری می شود، یک پیش شرط برای تحت تاثیر قرار دادن رفتار مصرف کننده است.در مقایسه با دیگر رسانه ها ، نرخ یادآوری برای تبلیغات موبایلی، بالاست ) Windwire. 2000, et al. 2005 (.
اثر ویروسی) S. Godin. 2001, cited in Scharl et al. 2005) تاثیر پیام های متنی جذاب و توجه مصرف کننده را چند برابر می سازد. دریافت کنندگان از طریق ارسال مجدد پیام ها به دوستانشان، اثر قوی همتایان را ایجاد می کنند. هانگ و همکارانش).2003 (Hung et al دریافتند که اثر همتایان، اثرات خارجی را تحت شعاع قرار می دهد Scharl et al. 2005 ) ,). گر چه، پیش بینی موفقیت اثر ویروسی مشکل است، زیرا بستگی به روندهای غیر قابل پیش بینی مصرف کنندگان و پویایی های گروهی دارد( S. Godin .2001, et al. 2005).

2-4 .یشینه تحقیق

2-4-1. تحقیقات خارجی

در تحقیقی که توسط مانیسونترن و فرتین) 1 2006) انجام شد، الگوهای رفتار نوشتاری مشتریان مورد بررسی قرار گرفته و نگرش کلی مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات پیامکی و تبلیغات بر مبنای اجازه در نیوزلند، اندازه گیری شد.آنها تحقیق خود را روی دانشجویان یکی از دانشگاه های بزرگ نیوزلند که در گروه سنی 18 تا 35 سال قرار دارند، انجام دادند و برای اینکار از پرسشنامۀ اینترنتی استفاده کردند.نتایج آنها حاصل از 335 پرسشنامۀ دریافت شده بود.نتایج این پژوهش نشان داد که پاسخ دهندگان نگرش نسبتاً بی تفاوتی نسبت به بکارگیری تبلیغات در پیامک داشتند و اکثر کاربران تمایل داشتند که توانایی کنترل تبلیغات متنی که دریافت می کنند را داشته باشند و از مفهوم بازاریابی بر مبنای اجازه حمایت کردند.نتایج آنها همچنین نشان داد که در میان گروههای کاربران، کاربران پرمصرف )کاربرانی که از پیامک بیشتر استفاده می کنند(،نسبت به کاربران کم مصرف، نیاز بسیار بیشتری به کنترل پیامک های تبلیغاتی دریافت شده از خود نشان دادند.

1 Maneesoonthorn& Forthin

الکساندر ماک 1(2007) درژوهش خود بررسی کرد که آیا تفاوت های فرهنگی بین کشورها، تاثیر قابل توجهی بر پذیرش تبلیغات پیامکی دارد. وی از ابعاد فردگرایی و جمع گرایی هافستد برای بررسی اینکه آیا فرهنگ یک بعد مهم از تمایل افراد به پذیرش تبلیغات پیامکی است، استفاده کرد.وی برای این مطالعه، تایوان و امریکا را که دو فرهنگ متفاوت هستند را انتخاب کرد.این مطالعه بر روی 178 دانشجوی امریکایی و 138 دانشجوی تایلندی صورت گرفت.نتایج این تحقیق نشان داد که گرایشات فرهنگی که در سیستم های باور افراد تعبیه شده است، ممکن است نقشی موثر در فرآیند تصمیم گیری افراد ایفا کند.یافته های این تحقیق نشان داد که تصمیمات مشتریان امریکایی در مورد پذیرش تبلیغات پیامکی، تنها بر پایۀ ملاحظات نگرشی است، در حالیکه تمایل مشتریان تایوانی به این امر تحت تاثیر هنجارهای اجتماعی ونیز عوامل نگرشی است.

مریساوو2 ، کاجالو3 ، کارجوتو4 ، ویرتانن5 ، سالمن6 ، کیوی7 ، رولاس8 ، لپانیمی9 در مطالعه ای به بررسی محرک های پذیرش تبلیغات پیامکی توسط مشتریان پرداختند.آنها مدل مفهومی و فرضیه های خود را بر روی یک نمونۀ 4063 کاربر تلفن همراه فنلاندی ، انجام دادند.آنها از مدلسازی معادلۀ ساختاری برای آزمون پنج محرک پذیرش تبلیغات پیامکی )کاربردپذیری یا سودمندی، زمینه، کنترل، از دست دادن، اعتماد(استفاده کردند.نتایج این تحقیق نشان داد که سودمندی و زمینه ، قویترین محرک ها هستند در حالیکه مورد چهارم ،از دست دادن، به طور منفی با پذیرش تبلیغات موبایلی مرتبط است. علارغم نگرانی ها در مورد حریم شخصی ، نتایج این تحقیق نشان می دهد که کنترل و اعتماد ، خیلی برای مشتریان در تبلیغات موبایلی مهم نیستند.

1 Alexander Muk
2Merisavo
3 Kajalo
4 Karjaluoto
5 Virtanen
6 Salmenkivi
7 Raulas
8 Leppäniemi

الکساندر ماک (2007) در پژوهش دیگری به بررسی تفاوت بین مشتریان جوان امریکایی و همتایان کره ای شان در تمایل به پذیرش تبلیغات پیامکی پرداخت.وی این پژوهش بین ملی را بر روی 160 دانشجوی امریکایی و 153 دانشجوی کره ای انجام داد. نتایج این مطالعه شواهد ابتدایی مبنی براینکه نگرش و باورهای مشتریان ارتباط مثبت قابل ملاحظه ای با تمایل آنها به برگزیدن این رسانۀ جدید دارد، را فراهم می کند.مدل نظری این مطالعه بر پایۀ بکارگیری تئوری کنش منطقی به عنوان ساختار اساسی برای بکار بردن ساختار های مفهومی مطرح شده در تئوری اشاعه است.این مطالعه احتمال یک حوزۀ تحقیقاتی جدید در تبلیغات را شناسایی کرده و یک چهارچوب مفهمومی برای بررسی هایش ارائه می دهد و اهمیت ساخت های زیرین مطالعه را مطرح می کند.

رتی1 ، گرند کلاس2 و دیکنز3 (2005) در پژوهش خود به بررسی نقش تبلیغات پیام های متنی یا تبلیغات پیامکی پرداختند. آنها تحلیلی بر روی 36 کمپین بازاریابی متنی) 5401 پاسخ دهنده( انجام دادند که نشان دهندۀ اثربخشی حیرت انگیز این شکل جدید بازارایابی از راه دور است. نتایج این تحقیق نشان داد که تبلیغات پیامکی هم به عنوان ابزار برندینگ و هم در تحریک پاسخ، اثر بخش است، که این امر از طریق بهبود قابل توجه در نگرش نسبت به برند و تمایل به خرید ، اثبات شد

ماک و بابین 4 (2006) در پژوهشی به بررسی پذیرش- عدم پذیرش تبلیغات پیامکی توسط مشتریان امریکایی پرداختند.آنها چهارچوبی بر مبنای تئوری گسترش نوآوری و تئوری کنش منطقی، توسعه دادند تا قادر به درک عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات پیامکی شوند.بر پایۀ پژوهشی که بر روی 171 دانشجوی امریکایی انجام شد،آنها دریافتند که نگرش مشتریان و تاثیرات اجتماعی به طور قابل ملاحظه ای بر تمایل مشتریان به پذیرش تبلیغات پیامکی موثر است.

1Rettie
2 Grandcolas
3 Deakins
4 Babin

ریتی پنت1، ویتایاواراکول2، لیمپیتی 3 و لرندجدکا 4 (2009) در پژوهششی به بررسی بازاریابی پیامکی و پیام چندرسانه ای و ادراک مشتریان نسبت به این ابزارهای بازاریابی پرداختند.آنها به بررسی تاثیر خصوصیات دموگرافیک،مرتبط بودن تبلیغات،آشنایی با برند و نگرش نسبت به پیامک و پیام چندرسانه ای بر پاسخ مشتریان به پیامک و پیام چندرسانه ای تبلیغاتی پرداختند.برای این منظور از پرسشنامه برای گردآوری داده ها و رگرسیون چندگانه برای تحلیل داده ها استفاده کردند.مطالعۀ آنها بر روی 943 پاسخ دهنده، نشان داد که آشنایی با برند و نگرش نسبت به پیامک و پیام چند رسانه ای، تاثیر قابل توجهی بر پاسخ مشتریان به اینگونه تبلیغات دارد.
وی 5 ، زیومینگ6 و پن 7 (2009) در پژوهش خود به بررسی اثرات عمده بر پاسخ های رفتاری کاربران تلفن همراه به منظور روشن ساختن سیر تکاملی تلفن همراه به عنوان یک رسانۀ مناسب، پرداخته اند.بررسی های آنها بر روی 407 کاربر تلفن همراه در سنگاپور، نشان داد که دریافت تبلیغات پیامکی شایع شده است با وجود اینکه تعداد پیامک های دریافتی کم است. نتایج این پژوهش نشان داد که انگیزه های ابزاری و سرگرمی، موافقت اولیه و ملاحظات حریم شخصی، مستقیماً بر احتمال اینکه کاربران، تبلیغات پیامکی را به دیگران بفرستند، موثر است. همچنین زمانیکه کاربران به تبلیغات پیامکی پاسخ مثبت می دهند، این تبلیغات می تواند درتحریک به خرید، بسیار اثربخش باشد

1 Rittippant
2 Witthayawarakul
3 Limpiti
4 Lertdejdecha
5 Wei
6 Xiaoming
7 Pan

مظفر1 و کامران2 (2011) به بررسی نگرش جوانان به تبلیغات پیامکی در دو شهر راولپندی
و اسلام آباد پاکستان، پرداخته اند. در این تحقیق نمونه آماری، دانشجویان 18 تا 39 سال بودند که داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و تحلیل داده ها توسط تحلیل رگرسیون و همبستگی صورت گرفته است.این دو محقق بدنبال یافتن ارتباط بین نگرش نسبت به تبلیغات پیامکی به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای آگاهی دهنده بودن ادارک شدۀ تبلیغات، آزردگی از تبلیغات و اعتبار تبلیغات به عنوان متغیرهای وابسته بودند.یافته های آنها نشان داد که آگاهی دهنده بودن تبلیغات و اعتبار تبلیغات بر نگرش جوانان نسبت به تبلیغات پیامکی موثر است در حالیکه آزردگی از تبلیغات بر نگرش جوانان نسبت به تبلیغات پیامکی تاثیر قابل توجهی ندارد.
پارک3 ، شینوی4 و سالوندی5 (2006) در پژوهش خود به بررسی تبلیغات موثر بر روی تلفن همراه از طریق مروری بر ادبیات و با توجه به نتایج 59 مطالعۀ موردی، پرداختند.آنها چهارچوبی برای درک ویژگیهای تبلیغات از طریق تلفن همراه، ارائه دادند.برای این منظور به بحث پیرامون ویژگیهای تبلیغات آنلاین و مقایسۀ آن با دیگر رسانه های تبلیغاتی پرداختند و همچنین مروری بر مدلهای مفهومی متفاوت که برای تبلیغات ارائه شده است، داشته و یک مدل برای تبلیغات بر روی تلفن همراه پیشنهاد کردند. آنها مروری بر عوامل موثر بر تاثیر تبلیغات موبایلی داشته و سه گروه از عوامل را پیشنهاد کردند: تبلیغات، مخاطب و محیط.در مجموع 59 مطالعۀ موردی را جمع آوری و بر اساس طبقۀ محصول، هدف کسب و کار، مخاطبان هدف و نوع محیط ، آنها را طبقه بندی کردند. در آخر چهار مشاهده از دیدگاه سه عاملی مدل ، از این مطالعات موردی حاصل شد.

در متون تبلیغات موبایل ،تی سانگ و همکاران6 (2005) پی بردند که سرگرمی، اعتبار،آزردگی وآگاهی دهندگی عوامل مهم در نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات موبایل هستند.

اکس یو7 (2007) ، عامل شخصی بودن را هم اضافه کرد و فهمید که تنها سرگرمی ، اعتبا ر و شخصی بودن عوامل موثر هستند .

1 Muzaffar
2 Kamran
3Park
4 Shenoy
5 Salvendy
6 T.sang et al
7 Xu ,et al

دروسوس1 ، گیاگلیس2 و والچس3(2009) در تحقیقی به بررسی فاکتورهای موثر بر اثربخشی تبلیغات پیامکی با استفاده از رویکرد سلسله مراتب تاثیرات پرداختند.در این مطالعه یک مدل جامع به منظور پیش بینی نگرش مشتریان و تمایلات خرید آنها تحت تاثیر تبلیغات پیامکی ، ارائه شده است.آنها یک مطالعۀ میدانی بر روی 796 پاسخ دهنده انجام دادند تا چگونگی واکنش مشتریان به تبلیغات پیامکی را بررسی کرده و نیز عوامل موثر بر نگرش آنها نسبت به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع محتوای تبلیغات، تمایل مشتری، پردازش اطلاعات، عوامل محیطی Next Entries مقاله رایگان با موضوع تبلیغات پیامکی، بازاریابی، رگرسیون، تمایل مشتری