مقاله رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه ارشد

آماری و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.

3-2 روش تحقیق
غالبا روشی که در تحقیقات علوم انسانی به کار می رود، روش تحقیق توصیفی است. هدف از انجام این روش تحقیق، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است. به عبارت دیگر محقق سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد. به عبارت دیگر، می توان گفت که مطالعه توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود و یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالبا رویدادها و آثار گذشته که به شرایط موجود مربوط می شوند را نیز، مورد بررسی قرار می دهد. تحقیق توصیفی با روابط بین متغیرها، آزمون فرضیه ها، پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول یا نظریه هایی که دارای روائی جهان شمول است، سرو کار دارد.
در یک جمع بندی کلی می توان گفت که تحقیق حاضر، یک تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی می باشد. در این نوع پژوهش ها، هدف بررسی رابطه موجود بین متغیرهاست و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود(عبدالخلیق، آجین کیا،1379). همچنین از آنجایی که این تحقیق می تواند به طور عملی، مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق کاربردی می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از ابزار آمار استنباطی استفاده شده است.

3-3 جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری
در تعریف جامعه آماری می‌توان به مجموعه ای از عناصر یا اطلاعات ثبت شده موجود که دارای ویژگی‌های مورد نظر تحقیق هستند، اشاره نمود. جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آن‌ها بپردازد. یک عضو جامعه آماری جزیی از کل جامعه آماری است بنابراین چارچوب جامعه آماری فهرستی از همه اعضای جامعه آماری است که از بین آن گروه نمونه انتخاب می‌شود. در این پژوهش، جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1391 مورد مطالعه قرار گرفته اند. جهت تعیین تعداد نمونه از روش نمونه گیری سیستماتیک حذفی استفاده گردیده است؛ از طرفی نمونه آماری می بایست دارای شرایط زیر باشد:
سال مالی شرکت به پایان اسفند ماه ختم شود. (142)
قبل از سال 1387 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند. (15)
جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی و بانک ها نباشند. (34)
سهام شرکت از ابتدا سال 1387 تا پایان سال 1391 در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد. (43)
اطلاعات مورد نیاز شرکت در دوره مالی مورد نظر در دسترس باشد. (18)
با استفاده از ضریب (06/0) فرمول کوکران. (84)

N=
194
z=
96/1
d=
06/0
p=
5/0
q=
5/0
n=
110

با اعمال تمام پنج محدودیت، به اضافه استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه بالغ بر 110 شرکت گردید.

3-4 قلمرو پژوهش
3-4-1 قلمرو موضوعی پژوهش: عبارت است از بررسی تاثیراستراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران.

3-4-2 قلمرو مکانی پژوهش: شرط لازم برای انجام هر تحقیقی در دسترس بودن اطلاعات است.در وضعیت کنونی ایران ،تنها اطلاعات مالی و مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دسترس است.همچنین با توجه به ضوابطی که سازمان بورس اوراق بهادار تعییین کرده است اطلاعات مربوط به شرکت های عضو بورس از کیفیت بالاتری برخورداربوده،منسجم تر و همگون تر است. بنابراین قلمرو مکانی تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.

3-4-3 قلمرو زمانی پژوهش: در این تحقیق به منظور انجام آزمون های مورد نظر وبا توجه به اطلاعات موجود ،دوره زمانی تحقیق بین سالهای 1387 تا 1391می باشد.

3-5 روش گردآوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات بخش با اهمیتی در فرآیند پژوهش دارد. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به دو دسته قابل تقسیم می باشند. دسته اول؛ اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات تحقیق می باشند که با مطالعات مقالات و پایان نامه های ایرانی و خارجی موجود در اینترنت ونشریات داخلی و خارجی ازطریق مطالعات کتابخانه ای فراهم گردید. دسته دوم؛ اطلاعات مربوط به به داده های متغیرهای تحقیق می باشند، داده های مورد نیاز پژوهش جهت آزمون فرضیه ها از طریق مراجعه به صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نیز نرم افزار شرکت « تدبیر پرداز » (حاوی اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعم از صورت های مالی، قیمت، شاخص های گوناگون و …) و همچنین از وب سایت www.rdis.ir ، گردآوری شده است.

3-6 اهداف اساسی انجام پژوهش
هدف از این تحقیق بررسی یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش است. در این تحقیق خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد بررسی قرار دهیم.

3-6-1-1 هدف اصلی اول از انجام پژوهش: شناسایی تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3-6-1-2 اهدف فرعی اول از انجام پژوهش:
تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام
تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام
تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، قیمت سهام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سرمایه در گردش، قیمت سهام، آزمون فرضیه