مقاله رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، اندازه شرکت، نوسان پذیری، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

تاييد شده در نتيجه به سوالات تحقيق پاسخ داده خواهد شد. بنابراين اگر در هنگام جمع آوري اطلاعات دقت کافي اعمال نگردد اين اطلاعات مي توانند نتايج تحقيق را تحت تاثير قرار داده و آن ها را از مسير واقعي خود منحرف کنند و در نتيجه منجر به بروز يافته هاي نادرستي شوند که به پشتوانه يک تحقيق علمي بدست آمده اند و ميتوانند ملاکي براي تحقيقات، تصميمگيري ها و پيش بينيهاي آتي قرار گيرند. بدين ترتيب مي توان به اهميت نقش جمع آوري اطلاعات در تاييدپذيري و قابليت اتکاي تحقيقات پي برد.
3-4-1 جامعه آماری
جامعه آماري اين تحقيق شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. زيرا در اين تحقيق اطلاعات صورت هاي مالي به عنوان يکي از داده هاي مورد نياز در محاسبه متغيرهاي تحقيق است و دسترسي به اطلاعات قابل اتکا درباره اين اطلاعات براي شرکت هاي خارج از بورس ميسر نيست. ضمناً دسترسي به اطلاعات مربوط به شرکت هاي پذيرفته شده در بورس از طريق آرشيوهاي بورس، پايگاههاي اينترنتي و همچنين بانک هاي اطلاعاتي بسته هاي نرم افزاري مختلف، به راحتي امکان پذير است.
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده می گردد.
ازآنجا که قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 می باشد، لذا جامعه ی آماری شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد به علت گستردگی حجم جامعه آماری و دشواریهای خاص حاصل از آن و همچنین وجود برخی ناهماهنگی ها میان اعضای جامعه با داده های مورد نیاز پژوهش، شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شده :
– اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق، برای آنها در دسترس باشد.
– دست کم از سال1387 در بورس پذیرفته شده و تا پایان دوره تحقیق در بورس فعال باشند.
– پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد.
– جزء موسسه های مالی، سرمایه گذاری و بانک ها نباشد.
سرانجام پس از اعمال شرايط فوق تعداد 109 شركت انتخاب شدند.
3 – 4 – 2 قلمرو موضوعي
قلمرو موضوعي اين تحقيق بررسي ارتباط بين پيچيدگي محیط حسابداري و سود شركتها مي باشد.

3 – 4 – 3 قلمرو مکاني و زماني
محدوده زماني تحقيق از ابتداي سال 1388 تا پايان سال 1392 مي باشد. بدين ترتيب در اين تحقيق از اطلاعات کليه شرکتهايي که در اين بازه زماني 5 ساله، سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران تجربه کرده باشند و
– اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق، برای آنها در دسترس باشد.
– دست کم از سال1387 در بورس پذیرفته شده و تا پایان دوره تحقیق در بورس فعال باشند.
– پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد.
– جزء موسسه های مالی، سرمایه گذاری و بانک ها نباشد.
3-4-4 روش جمع آوری و منابع اطلاعات
در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از دو روش کتابخانه اي و ميداني استفاده شده است. در بخش کتابخانه اي، مباني نظري و پيشينه تحقيق عمدتاً از مقالات متعدد اخذ شده از اينترنت و نيز کتاب ها و مجلات تخصصي فارسي و لاتين جمع آوري شده است. در بخش ميداني به منظور جمع آوري داده هاي مورد نياز از اطلاعات منعکس شده در صورتهاي مالي و همچنين برخي از اطلاعات کيفي مانند گزارش حسابرس، تاريخ تشکيل مجامع عادي و فوق‌العاده از بانک اطلاعاتي نرم افزار تدبيرپرداز و ره آورد نوين و صورت مالي افشاء شده به صورت مكتوب استفاده گرديد.
3-4-5 طبقه بندی و تشخیص و تعریف عملیاتی متغیرها
مهمترين و مفيدترين راه براي طبقه بندي متغيرها ، تقسيم آن ها به دو نوع مستقل و وابسته است. جنبه اي از محيط که به گونه اي آزمايشي مطالعه مي شود ، متغير مستقل و اندازه هر گونه تغيير که در رفتار ايجاد مي شود متغير وابسته خوانده ميشود. پژوهشگر به دنبال آن است که رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته را کشف کند( هومن، 1384 ، ص 114 و 115).
متغير عبارت از خصوصيت، موقعيت يا حالتي است که قابل تبديل به کمّيت است و پژوهشگر با کنترل ، دستکاري و مشاهده آن در صدد انجام آزمايش يا آزمون فرضيه هاي آن مي باشد (سيدعباس زاده،1380، ص 181 ).
متغيرهاي اين تحقيق با توجه به نوع ارتباط آن ها با هم به سه نوع متغير مستقل، وابسته و کنترل طبقه بندي شدند.

3-4-5-1 متغیرهای وابسته:
متغیرهای وابسته در این تحقیق شامل سود و رشد سود و نوسان پذیری سود می باشد.
– سود: مقدار آن به صورت سود(پس از کسر مالیات) در صورتهای مالی وجود دارد.
– رشد سود: رشد سودحاصل تفاوت سود سال جاری با سال گذشته می باشد.(فرانکل و لیتو 2009)
– نوسان پذیری سود: نوسان پذیری سود مقیاسی است که تغییرات سود را اندازه گیری می کندکه بر اساس انحراف معیار 5 سال گذشته آن اندازه گیری می شود .(دتچو و تانگ، 2009؛ حقیقت و معتمد، 1390؛ مهرانی و حصارزاده، 1390؛ آقابیگی و همکاران، 2012 )
3-4-5-2 متغیرهای مستقل:
متغیرهای مستقل در این تحقیق نوع صنعت و یادداشتهای اهم رویه های حسابداری می باشد.
نوع صنعت: پراکندگی شرکت ها بر اساس طبقه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد. (بیتا مشایخی و وحید منتی، 1392)
– اگر شرکت يادداشتي غير از يادداشت اهم رويه هاي حسابداري منعکس در صورت هاي مالي استفاده کرده باشد يک در غير اينصورت صفر. (پترسون،2012 )
3-4-5-3 متغیرهای کنترل:
متغیرهای کنترل در این تحقیق شامل کیفیت حسابرسی و اندازه شرکت می باشد.
-کیفیت حسابرسی:برای اندازه گیری آن از متغیر زیر استفاده می شود :
اندازه موسسه حسابرسی: برای محاسبه اندازه موسسه حسابرسی، اگر موسسه حسابرسی کننده سازمان حسابرسی باشداز ارزش یک و در غیر اینصورت عدد صفر استفاده می شود .(علی اکبر نونهال نهر و همکاران، 1389 )
– اندازه شرکت :لگاریتم جمع دارایی های یک شرکت است و هرچه حجم دارایی های شرکت بیشتر باشد اندازه شرکت بزرگتر است. (پترسون،2012 )

3 – 4 – 6 چگونگي بررسي فرضيه ها
در اين تحقيق براي آزمون فرضيهها از مدل رگرسيون خطي چند متغیره و آزمونANOVA استفاده مي شود و همواره درجريان آزمون مفروصات 1، 2و3 آن ها از چند جنبه زير مورد بررسي و آزمون قرار مي گيرند:
بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي.
آزمون معني دار بودن فرضيه ها.
آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي.
آزمون خود همبستگي بين مشاهدات .
و در جریان آزمون مفروضات 4، 5و6 ، آنها با آزمون ANOVA مورد آزمون قرار می گیرند:

از آنجا که با توجه به حجم داده ها و به منظور ارتقاي دقت در انجام آزمونهاي فوق از نرم افزارآماريSPSS استفاده ميشود، لذا در اين بخش به منظور ممانعت از تطويل بحث هاي فني و آماري نيازي ديده نشد که به تشريح جزئيات و فرمول هاي آماري پرداخته شود ولي هدف از به کارگيري آزمونهاي فوق، به طور مجزا تشريح مي شود.
جهت آزمون فرضيه‌هاي تحقيق، با استفاده از مدلهاي فوق ، ابتدا آن ها به صورت فرض هاي آماري بيان شدند و سپس با استفاده از رگرسيون و آزمون ANOVA مورد آزمون قرار گرفتند. در مفروضات 1و 2 و3 رگرسيون محاسبه شده است. و از نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون ضرايب بتاي متغيرها (β )، ضريب همبستگي (R) و ضريب تعيين (2R) تعديل شده مدل به همراه بررسي معنيداري متغيرها با استفاده از آزمون t، معني داري مدل با استفاده از آزمون F و معني داري ضريب همبستگي مدل با استفاده از آزمون t و همچنين بررسي خود همبستگي بين مشاهدات با استفاده از آماره « دوربين – واتسون » نيز نشان داده شده است.
به منظور بررسي ضريب همبستگي مدل با استفاده از آزمون t مي توان معني داري ضريب همبستگي را آزمون نمود. براي اين منظور فرض آماري و فرمول آماره مربوطه به صورت زير است :
(درجه آزادي (
بر اساس فرمول فوق مقدار آماره t محاسبه مي شود. طبق جدول توزيع آماري t، مقدار بحراني، با درجه آزادي 98 در سطح معني داري 1% برابر با 326/2 و در سطح معني داري 5% برابربا 645/1 است. چنانچه قدر مطلق مقدار آماره t محاسبه شده بزرگ تر از مقدار بحراني مذکور باشد از اين رو مي توان نتيجه گرفت که فرضH0رد مي شود. رد فرضH0به منزله معني دار بودن ضريب همبستگي مدل خواهد بود .

3 – 4 – 6– 1 – بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي
مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي به شرح زير است:
متغیرها داراي توزيع نرمال هستند.
بين متغیرها همبستگي وجود ندارد.
براي آزمون مفروض 1ازآزمون کولموگروف اسمیرنوف که توسط نرم افزارSPSS ارائه مي شود، استفاده مي گردد. در اين آزمون مي توان نرمال بودن متغیرها را بررسي نمود. و برای آزمون مفروض 2 از آماره دوربین واتسون استفاده می گردد.
3 – 4 – 6 – 2 – آزمون معني دار بودن فرضيه ها
به منظور بررسي معني دار بودن مدل رگرسيوني مورد استفاده در تحقيق و تعيين وجود رابطه معني دار بين متغيرهاي مستقل و وابسته مدل ، از آماره F استفاده مي شود. با استفاده از آماره F به دنبال رد فرض H0 و در مقابل پذيرش فرض H1 هستيم. در فرض H0 بيان مي شود که همه ضرايب مدل رگرسيوني برابر با صفر است و در مقابل ، فرض H1 بيانگر اين است که همه ضرايب مدل رگرسيوني برابر با صفر نيست . نرم افزار SPSS مقدارآمارهF و سطح معني داري را ارائه مي‌دهد. چنانچه سطح معني داري کمتر از5% باشد به اين معني است که درسطح اطمينان 95% فرض H0 رد خواهد شد. رد فرض H0 به منزله معني دار بودن مدل رگرسيوني مورد استفاده در تحقيق است.
3– 4– 6 – 3 – آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي(R)
ضريب همبستگي با توجه به نمونه اي مشخص محاسبه مي شود . بديهي است که اين ضريب ، که بعضي مواقع ضريب همبستگي نمونه اي خوانده مي شود ، از نمونه اي به نمونه ديگر تغيير مييابد. حال سوال اينجاست که آيا بين دو متغير x و y که ضريب همبستگي آن را تعيين کرديم همبستگي معني داري وجود دارد يا نه ؟ به عبارت ديگر ، آيا مي توان به وجود يک رابطه علت و معلولي خطي اذعان داشت و يا ضريب همبستگي به دست آمده ناشي از شانس و تصادف بوده و ضريب همبستگي جامعه ، که آن را با و نشان مي دهيم ، برابر صفر است؟ آماره مناسب براي آزمون در خصوص صفر بودن ضريب همبستگي جامعه عبارت است از :

که داراي توزيع t استيودنت با 2-n درجه آزادي است و فرض هايH0 و H1 اين آزمون عبارتند از:

ضريب همبستگي(R) توسط نرم افزار محاسبه مي شود و با در اختيار داشتن آن و بر اساس فرمول فوق مقدار آماره t بدست مي‌آيد. در صورتي که در سطح معني داري 5% قدرمطلق آماره t بزرگتر از مقدار t در جدول با درجه آزادي باشد فرض H0 رد مي شود. رد فرض H0به منزله معني دار بودن ضريب همبستگي است.

3– 4 – 6 – 4– آزمون خود همبستگي بين مشاهدات
خود همبستگي متغيرها زماني رخ مي دهد که خطاها با هم مرتبط باشند به عبارت ديگر هنگامي که جزء خطاي مربوط به يک مشاهده تحت تاثير جزء خطاي مشاهده ديگر باشد خودهمبستگي متغيرها پيش مي آيد. براي بررسي اين مشکل از آماره « دوربين – واتسون» استفاده مي شود . اين آماره نيز توسط نرم افزار آماريSPSS ارائه مي شود. و به طور کلي چنانچه اين آماره در سطح اطمينان 95% ، نزديک به عدد 2 باشد، خود همبستگي بين مشاهدات وجود نخواهد داشت .
3 – 4 – 7 – روش آزمون فرضيه ها
در اين تحقيق هر يک از مفروضات 1و2و3 بر اساس مدل رگرسيوني مربوطه، به دو فرض آماري صفر (H0) و مخالف يا جايگزين (H1) تقسيم مي شوند تا با استفاده از آمار تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرند. همچنين در تحقيق حاضر هر يک از فرضيهها از 4 جنبه مورد بررسي قرار مي گيرند که عبارتند از:
الف) بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي،
ب) معني داري مدل بکار گرفته شده ،
ج) معني داري ضريب همبستگي و
د) خود همبستگي بين مشاهدات.
جهت آزمون فرضيات1و2و3 از مدل رگرسيون چند متغيره به شرح زير استفاده خواهد شد. بدين ترتيب که ابتدا شرط عمومي رگرسيون، نرمال بودن متغیرها مورد بررسي قرار گرفته، سپس مدل هاي پژوهش برازش شده و ضرايب متغيير هاي مستقل محاسبه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سود شرکتها، عدم اطمینان، بورس اوراق بهادار، صورتهای مالی Next Entries منبع مقاله درباره آزمون فرضیه، فعالیت ورزشی، تمرین تناوبی، فعالیت ورزشی تناوبی