مقاله رایگان با موضوع بزهکاری اطفال، احساس حقارت، ارتکاب جرم، اختلالات رفتاری

دانلود پایان نامه ارشد

آنچه که مسلم است کودک از تبعیض ناشی از علل گفته شده ، احساس ظلم کرده که این امر نیز باعث بروز احساس بی مهری والدین به خویش ، زیادی بودن در منزل و …. می شود .
3-10)مبحث سوّم : عوارض و آثار تبعیض و ضرورت پرهیز از آن
3-10-1)گفتار اوّل : عوارض و آثار تبعیض
تبعیض به هر صورت سبب عوارض و ضایعات و صدماتی است . به طوری که چه بسا طفل آرزوی مرگ کند . نابسامانی های رفتاری ، عدم حرف شنوی ، خرابکاری ، بی اعتنایی نسبت به والدین و گریز از خانه از آثار ناهنجار تبعیض است که از جهات مختلف آشکار می گردد که جنبه های مختلف آن شامل موارد ذیل می شود :
الف ) از جهت جنبه ی روانی :
ترجیح کودک نسبت به کودک دیگر اثر منفی بر روح وی گذاشته که این خود موجب اختلالات روانی خواهد بود .
غلبه ی نوعی ترس و به دنبال آن تهاجم امری است که بسیار دیده شده است . از نظر روانشناسان در سایه ی تبعیض، کودک حیات خود را در خطر دیده و با تهاجم ، سعی در حفظ خود می نماید ؛ در حالی که روان وی متنفر از این موضوع است .
ب) از جهت جنبه رفتاری :
کودک متأثر از تبعیض در بعد رفتاری نیز وضع بهنجار نداشته ، مثلا چه بسا دختری بر اثر تبعیض والدین نسبت به جنس پسر سعی در رفتار پسرانه داشته باشد و یا بالعکس پسری سعی در بروز رفتار دخترانه داشته باشد .
ج) از جهت جنبه ی عاطفی :
کودک در معرض تبعیض در زندگی محدود احساس نا امنی دارد و این امر گاهی رجعتی برای بازگشت به دوران کودکی ایجاد می کند . خیس کردن بستر از جمله آثار آن است .
از عوارض تبعیض ، کینه ها احساس حقارت و رنجش هاست که حتی می تواند زندگی آینده ی طفل را تحت الشعاع قرار داده ؛ به علاوه بدبینی و بد خواهی و هم چنین ویرانی عاطفی از دیگر عوارض تبعیض در این بعد می باشد .
د) از جهت جنبه ی اجتماعی :
این کودکان از لحاظ اجتماعی ، غیر عادی و نا بهنجار هستند . به گونه ای که با دیگران دارای اختلاف و درگیری و غیرصمیمی بوده و با دیده ی بغض و حسادت نگاه می کنند .
ناسازگاری با دیگران ، سعی به رقابت و سبقت جویی ، تلاش برای پس زدن دیگران به هر شکل ممکن از دیگر خصا یص حیات اجتماعی آنهاست .
ه) از جهت رابطه با تخلف و انحراف :
کودکان تحت تأثیر تبعیض ، دارای زمینه ی لازم برای ارتکاب جرم و بزه می باشند . چون علاوه آنکه جاهل و کم تجربه اند سعی در تصفیه حساب با دیگران و انتقام جویی دارند و چه بسا دود این انتقام به چشم دیگران نیز برود .
ترجیح فرزندی بر دیگری سبب تحقیر و احساس حقارت و سرمنشأ بسیاری از نا بسامانیها و حرکت در ارتکاب جرایم و غیره می باشد .
گفتار دوّم : ضرورت پرهیز از تبعیض
ریشه ی تبعیض در خانواده با توجه به آثار و عوارضی که ذکر شد بایستی از ریشه خشکانده شود .چون سر منشأ بسیاری از مفاسد است .کودکان در خانواده بیشتر از آنچه تصور می شود با یکدیگر متفاوتند ولی این امر نباید سبب تبعیض در رعایت حقوق آنان شود . کودک را باید با شخصیت دانست و برای وی حقوقی قائل بود .
کوچک بودن جسمی یا ضعف و خردسالی ،جهل و نادانی،جنسیت ناقص یا کامل بودن ، زشت و زیبا بودن و …..وی نبایستی سبب محرومیت اولیه باشد .
تبعیض بر هم زننده ی موازنه ی احساسات کودک است و عقل و منطق را تحت الشعاع قرار داده و سلامت روانی وی را به خطر انداخته و شادی را از وی دور می نماید .
نقش پدر در خانواده نقش مجری انضباط و فرماندهی و امریت است و نقش مادر تسکین بخش و آرامش دهنده .
پدر کسی است که قانون را اجرا و مادر آن را منعطف می نماید . اجرای قانون توسط پدر در منزل و انعطاف آن توسط مادر توأم با برخورد و رفتارهای معتدل و منضبط و به دور از هر گونه افراط و تفریط و نیز دوری و پرهیز از نمونه های آشکار و پنهان تبعیض در خانواده ، تضمین کننده ی سلامت جسمی ، روحی وروانی واجتماعی و ….. کودکان است .
3-11)مبحث چهارم : حسادت و رابطه ی آن با تبعیض
برای تشخیص این مطلب که حسادت چه ارتباطی با تبعیض و رفتارهای متأثر از آن دارد و اینکه آیا حسادت همان تبعیض است ؟ یا ناشی از آن و یا جلوه هایی از آن است ؟ و برای تشخیص اینکه چه ارتباطی با یکدیگر در ساختار تربیتی اطفال دارند ؟ لازم است بدوا ما به سابقه ی تاریخی و ذکر تعاریف و اشکال گوناگون آن و نیز سرچشمه ی حسادت در کودکان اشاره نماییم .
3-11-1)گفتار اوّل : تعریف و سابقه ی تاریخی حسادت
الف ) سابقه ی تاریخی حسادت :
حسادت که از بدو تاریخ بشریت ریشه داشته است و می توان گفت از نخستین قتل نفسی که در تاریخ بشر به ثبت رسیده است ، قتل هابیل به دست برادرش قابیل بوده و یا در خصوص موضوع حضرت یوسف که به خاطر حسادت برادران به چاه انداخته شد ، از جمله مواردی است که ریشه ی دیرینه ی تأثیر این عامل را تبیین می نماید .
ب) تعریف حسادت :
حسادت در لغت به معنی بر خواستن ، تمنا کردن ، انتقال منفعت و فضیلت از کسی به سوی خویش و زایل شدن از وی ، رشک بردن ، حسد ورزیدن می باشد . 122
یا حسادت را از حیث روانشناسی نوعی احساس تلقی نموده و چنین تعریف کرده اند :

حسادت این احساس عبارت از آنست که انسان همیشه درباره ی آنچه که دارد اظهار نگرانی می کند . یک نوع عشق و ارزش است که آدمی به آنچه به خودش تعلق دارد علاقه مند است و نمی خواهد آنچه را که مال خودش است به تصرف دیگری در آید . 123
و حسادت کودکانه ، انگیزه ی ابتدایی آن از روابط بین مادر و کودک سرچشمه می گیرد . مخصوصا در مواقعی که پدر ومادر بین دو کودک تفاوت قائل شوند . 124
حسادت ، تفاوت گذاری های بی حساب و تبعیضهای والدین ، عدم توان کودک در پیشروی و همگامی با دیگران، زمینه را برای خصومت فراهم می آورد و این امر در دختران بیش از پسران است .125 که راجع به رابطه ی حسادت با تبعیض در مباحث مربوطه صحبت خواهد شد.
3-11-2)گفتار دوّم : سرچشمه و اشکال حسادت در کودکان
الف) سرچشمه ی حسادت در کودکان:
سرچشمه ی اصلی حسادت در کودکان ناشی از میل کودک به تنها محبوب خویش ، مادر است و لذا هیچ رقیبی را در این مسیر تحمل نمی کند. دیگران را رقیب خود احساس کرده و عکس العمل رفتاری نشان می دهد.
توجه بیش از حد به هر یک از فرزندان نسبت به فرزندان دیگر به لحاظ فیزیکی ، موسیقی ، ورزشی ، تحصیلی وانضباط و …. می تواند عوامل محرک در احساس تبعیض و نهایتاً سبب جهت گیری و احساس حسادت و حرکت به سمت بزهکاری باشد.
ب) اشکال حسادت در کودکان :
حسادت به شکلهای مختلف در افراد بروز می نماید و سبب کنشها یا واکنشهای مختلف و متفاوتی خواهد شد و والدین بایستی متوجه باشند که حسادت در کودکان آنها نیز وجود داشته و دارد و چون حسادت به شکلها ی گوناگون مثل شهرت طلبی ، فروتنی ، بخششش بی پروا ، طمع ظالمانه ، رقابتهای ورزشی و غیر ورزشی و … ظهور روبروز دارد و حسادت نهایتاً در رقابتهای پایدار یا کناره گیری از رقابتها می تواند نمایان شود.
3-11-3)گفتار سوّم : نقش و رابطه ی حسادت با تبعیض در ناهنجاریهای کودکان
حسادت بین خواهران و برادران در بین خانواده ها بسیار معمول می باشد و گاه همین حسادت زمینه ای برای جنون آدمکشی است . هم چنان که ناتربیتی های عصبی و روانی عدیده ای را در زندگی بزرگسالی فرد به وجود می اورد که شاید خیلی جدید و شدید نباشد. به استثنای اشکال خفیف حسادت که مطلوب می باشد.126
کسانیکه عهده دار تربیت و نگهداری کودکان را دارا می باشند ، با اندک بردباری در رفتارها یشان می توانند مانع از بروز حسادت در بین کودکان گردند .
برای جلوگیری از بروز حسادت در میان کودکان طریق مناسب آن است که عدالت کامل بین کودکان برقرار شود و در تقسیم بازیچه های بین آنان به عدالت رفتار شود و نیز توجه بزرگترها بر کودکان یکسان باشد .
هنگامی که کودک تازه ای در خانواده متولد می شود این وظیفه والدین است که به کودکان دیگر تفهیم کنند که وجوداین کودک تازه وارد به هیچ وجه از اهمیت آنها نمی کاهد و آنها همان قدر که ارزشمند بوده اند گرامی می باشند.127
حسادت کودکان بیشتر در نزد دختر بچه ها در سن دو تا چهار سال وجود دارد واکثر موارد پس از تولد خواهر با برادر شروع می شود ؛ علت آن در بسیاری از موارد این است که کودک خردسال خود را در مقابل خواهر با برادر تازه وارد هیچ می پندارد و مادران نیز به این موضوع توجه ندارند.128
حسادت در بین خواهران و برادران در خانواده ها بسیار معمول می باشد و گاه همین حسادت زمینه ای برای جنون آدمکشی است .129
پس والدین نباید بین کودکان خود هیچ گونه تبعیض یا ارجحیتی قائل شوند و با آن در کمال بی طرفی و عدالت رفتار نمایند. پس از آنکه کودکان به س130ن سه یا چهار سالگی رسیدند خانه نباید از وجود کودکان دیگر خالی بماند و کودک تنها و بی هم بازی در خانه بماند ؛ بلکه کودک در این مرحله مدت زیادی از وقت خود را باید با همسالان خود بگذراند .
از طرفی مهربانی و محبت والدین بایستی به طریق صحیح اعمال شود . وجود حسادت های جدی و شدید بین کودکان در یک خانواده حکایت از به توجهی والدین به امور روان شناختی می باشد .
محبت والدین باعث ایمنی و احساس امنیت کودکان در مقابل مسائل اجتماعی است و جرأت تجربه و شناخت فضای اطرافشان را پیدا می کنند . کودک متوجه کوچکی و ناچیزی و ضیف بودن خویش می باشد ، پس توجه و علاقه ی اولیا باعث اطمینان قلبی و دلگرمی وی می شود . از عوامل پیشرفت فکری کودکان برخورداری از عواطف و محبت والدین (پدر و مادر ) می باشد . عدم وجود هر یک می تواند اثرات مخربی در وی داشته باشد .

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1)پیشنهادها و راهکارها
راهکارهای لازم برای مقابله و کاهش اثرات ناشی از اختلالات رفتاری والدین ( رفتارهای تبعیض آمیز ) در بزهکاری اطفال را در دو دسته شرح ذیل پیشنهاد می نماید:
4-1-1)تدابیر پیشگیری کننده قبل از ارتکاب جرم توسط اطفال :
این دسته از تدابیر واقدامات مربوط به زمان قبل از گرایش کودک به ارتکاب جرایم و به منظور مقابله و کاهش تأثیر رفتار نا بهنجار والدین بر کودک کاربرد خواهد داشت که اهم راهکارهای مذکور شامل
 از آنجا که علل بد رفتاری کودکان گاهی برای جلب توجه یا کسب قدرت انتقامجویی ، بهانه جویی یا نوعی واکنش و انفعال دفاعی ناشی از عقده های درونی است ، لذا لازم است با استفاده از روشهای تربیتی نسبت به تعدیل و هدایت خواسته ها و علل مذکور، به منظور ایجاد تعادل در شخصیت کودکان تلاش نمائیم .
 رعایت عدالت و انصاف در رفتار با فرزندان .
 ایجاد آگاهی لازم در کودک راجع به فرق تفاوتهای طبیعی با تبعیض .
 توجه به نیازهای جسمی ، عاطفی ، روحی و روانی کودکان .
 بکارگیری و استفاده از شیوه های تربیتی مناسب با در نظر گرفتن الگوهای تربیتی در سایه اصول تربیت به منظور اصلاح ساختار روحی و روانی کودکان.
 توجه به نقش عوامل ژنتیکی و وراثتی و نیز اختلالات رفتاری والدین ناشی از عوامل مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و روحی در کودکان و یافتن راهکارهای مناسب آن .
 بالا بردن دانش وآگاهی والدین به منظور ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء توانایی آنان در زمینه رشد جسمی ، فکری ، عقلی ، عاطفی ، اخلاقی و روانی کودک و مدنظر قرار دادن مشکلات تحصیلی و اجتماعی و نیز هیجانات و احساسات پرشور دوران مذکور .
 ایجاد قدرت مدیریتی و علاقه مندی به تشکیل خانواده در سایه تقوا ، عزت نفس ، شجاعت و شهامت .
 آگاه کردن نسبت به اثرات جرایم و عوامل تأثیر گذار در بزهکاری اطفال و راههای مقابل باآن با استفاده از وسایل ارتباط جمعی و …
 ایجاد انضباط و رعایت اعتدال در کلیه امور اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و رفتاری در خانواده و نحوه برخورد با آزادیهای فرزندان ( نحوه خوراک ، پوشاک ، مراوده با دوستان و … )
 کنترل و مراقبت و نظارت لازم در روابط خصوصی اعضای خانواده (صحبت کردن ، نگاه کردن،حرف زدن و …)
 فراهم نمودن امکانات مناسب زندگی ، پرورش فرزندان در محیط سالم و دور نگهداشتن آنان از محلهای ناامن و آلوده ضمن توجه به بافت اجتماعی .

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بی عدالتی، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، گیاه و درخت Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، آیین دادرسی، جرایم سازمان یافته، حقوق دفاعی